Középkori magyar költészet

 

Egyházi költészet

A szertartásirodalom műfajai

Himnuszok

A magyar szentek ünnepeire

Himnusz Szent István királyról (Gaude mater Hungaria)

Himnusz Szent László királyról (Regis regum civis ave)

Himnusz Szent Imre hercegről (Chorus caelestis agminis)

Himnusz Szent Imre hercegről (Plaude parens Pannonia)

Mária-himnuszok

Csanádi Albert: Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (Pange lingua virginalis)

Emlékezzél üdvességnek szerzője

Ó dicsőséges asszon

Idvez légy tengernek húgya

Vásárhelyi András éneke

Himnuszok egyéb ünnepekre

Ádventeben vecsernyei himnusz (Húgyak felséges szerzője)

Az ádventi kompléta himnusza (Felséges Ige származván)

Karácsonyesti vecsernyére (Jöjj nemzeteknek Váltója! )

Karácsony napján vecsernyére (Nap-támadásának sarkátúl)

Himnusz a nagyböjti komplétára (Krisztus, ki vagy nap és világ)

Nagypénteki himnusz (Atyának bölcsessége isteni bizonság)

Siket-vasárnapi himnusz Isten haláláról (Király zászlói terjednek)

Himnusz a felfeszített Krisztushoz

Másféle himnuszok

Csanádi Albert: Himnusz az angyalokról (In superna regione)

Verses zsolozsmák

Szent Imre verses zsolozsmája

Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája

Szekvenciák

Szekvenciák magyar szentekről

Szekvencia Szent István királyról (Corde voce mente pura)

Szekvencia Szent László királyról (Novae laudis extollamus)

Szekvencia Szent Imre hercegről (Stirps regalis proles regis)

Szekvencia Szent Demeter vértanúról (Gaude turba caelestium)

Mária-szekvenciák

Zágrábi Névtelen: Szekvencia Szűz Máriáról

Antifónák

Idvezlégy Bódog Szent István király

Karácsonyi antifóna

Planctus

Ómagyar Mária-siralom

Verses elmélkedés

Königsbergi Töredék és Szalagjai

Egyházi énekek

Verses könyörgés Úrfelmutatásra

Telegdi Miklós második karácsonyi éneke

Emlékezjél keresztyén

Krisztus hét szava a keresztfán

Olvasmányok és magánimák

Verses legenda

Alexandriai Szent Katalin verses legendája

Epigrammák

A koronázási palást hexameterei

Dicsőítő vers Temesvári Pelbárt emlékezetére az obszerváns ferencesek krónikájában

Fráter Varsányi István: A pilisi Szent Kereszt kolostor alapításáról

Himnusz

Ének Szent László királyról

Verses imádságok

Édes anya

Ó kegyes Szíz Mária

Didaktikus célzatú versek

Verses Tízparancsolat

Asztalnak szent dicsérete

Jó és gonosz szerzetösnek dicséreti és szidalma

Verses imádságok betegségek ellen

Hideglelés ellen

Döghalál ellen

Farkasseb ellen

Világi költészet

Elbeszélő költészet

Siralomének a tatárdúlta Magyarországról

Jajcai ének

Szabács viadala

Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről

Virágének- és más szerelmes töredékek

Soproni virágének

Zöldvári ének

Verses üdvözlet

Dicsőítő ének

Emlékdal Mátyás király halálára

Propagandisztikus ének

Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelméről

Szabadkai Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről

Geszti László éneke

Klerikális irodalom

Papok siralma

Vágáns típusú ének

Apáti Ferenc Cantilenája

Verses csízió

Kiskarácsonytól keresztvíz

Ráolvasások

A bagonyai ráolvasások

Fekél Equorum deperditur

Szemelcse deperditur

Menyelés exit de pedibus equorum

Csúfolóvers

Körmöcbányai táncszó

Csúfoló

**************************************************

A középkori költészet nagy kérdése (utószó)

**************************************************

 

Rövidítések jegyzéke

 

CodHung = Codices Hungarici (könyvsorozat)

MKSz = Magyar Könyvszemle (folyóirat)

RMKT = Régi Magyar Költők Tára (könyvsorozat)

Szöveggyűjtemény = Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (1000-1530), szerkesztette Madas Edit. Tankönyvkiadó, Bp., 1992.