Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmája[1]

(1276-1320 között)

 

I. Vesperás

 

Antifóna

Iucundare ex novella floris

caelum plantula,

cuius vigor carnis bella

[prece] stravit sedula.

Új virágnak kinyílásán

örvend ujjongva az ég.

Győzött ő a testnek harcán,

nyugtalan hevén.

 

Himnusz

Novo sacrata gaudio

caeli concors laetitiae

votivo laudem studio

depromat vox Ecclesiae.

 

Sub natali novitio

novi festi solemnia

candenti vernans lilio

invexit virgo regia.

 

Margareta puellula,

mortalis culmen generis

vitae fulgentis aemula

annis fastidit teneris.

 

Alta spernens palatia

claustro regenda clauditur,

regalis pompae copia

sub paupertate graditur.

 

Praesta, Deus, supplicibus

praesentis prece virginis

nostris ascribi mentibus

beati sortem luminis. Amen.

Ma új örömben egyesül

az Egyház szentelt éneke

az éggel, amely dicséretül

buzgón, ujjongva zeng vele.

 

Égi születés e napon

új, boldog ünnepet hozott,

mint a tündöklő liliom,

a királyi lány úgy ragyog.

 

Margit, mikor még kisleány,

múlandó vágyakat kerül,

s már gyermekként, igen korán

fénylő életért lelkesül.

 

Megvetve magas palotát

szigorú kolostorba tér.

S akit királyi pompa várt,

mint a koldusok, oly szegény.

 

Add meg nekünk is, Istenünk,

kikért szűz Margit esdekel,

hogy mi is boldogok legyünk,

fénylő egekbe jutva el. Amen.

 

Magnificat-antifóna

Felix plane, felix per omnia,

summa semper ducens fastigia,

quam terrenae stemma propaginis

et caelestis insignit gloria,

de regalis radice germinis

in regnorum scandens imperia.

Boldogságos, boldog örökre már,

ki mindenben legmagasabbra száll.

Földi törzsnek szülötteként ragyog,

és a mennynek dicsőült szentje lett.

Király nemnek gyökerén sarjadott,

s hatalomnál többre törekedett.

 

Matutinum

 

Invitatórium

Regi Christo laude laeta

solvamus obsequium,

cuius regni Margareta

confortatur gaudium.

A Királynak, Krisztusunknak

zengjünk víg hódolatot.

Országában Margitunknak

boldogságot ő adott.

 

Himnusz

Hymnis agamus fidei

castae parentis gaudia,

floris amictu nivei

matrem investit filia.

 

Haec mundi fraudis latebras

lucenti sanctimonia,

hostis carnis illecebras

dissolvit castimonia.

 

Virgo venusta facie

aquae supportat hidriam,

candore conscientiae

caelestis vitae gratiam.

 

Plena fontali fluvio

lassos camelos reficit,

sociali collegio

dum cultum legis adiicit.

 

Praesta, Deus, supplicibus

praesentis prece virginis

nostris ascribi mentibus

beati sortem luminis. Amen.

Zengjük hitünknek himnuszát,

tiszta szülőnk örömeit,

ruhája hófehér virág,

leánya adta ékeit.

 

A világ sötét cseleit

fénylő szentsége győzi le,

s a test ellenkezéseit

szent tisztasága szelleme.

 

Szépséges arcú szűzleány

nagy vizes vödröket cipel,

lelkének tündöklő haván

mennyország kegyelmeivel.

 

Bő forrása vizeinél

szomjas tevéket felüdít,

midőn társaival beszél,

s törvényt szeretni megtanít.

 

Add meg nekünk is, Istenünk,

kikért szűz Margit esdekel,

hogy mi is boldogok legyünk

fénylő egekbe jutva el. Amen.

 

Az I. Nokturnus antifónái

1.Mundi plenum luxu rete

damnans pudicitia,

caeli nuptum Margaretae

sperat innocentia.

 

2. Cilicio se ambiens

virgo iam velata,

flagris se percutiens

Christo consecrata,

zona quoque ferrea

cinxit se beata.

 

3. Voto vitae stabilis

loco permutata

tamquam arbor fertilis

crevit transplantata.

Fényűzéssel, csalfasággal

telt világot elítél.

Margit szűz ártatlansággal

boldog égi nászt remél.

 

Cilicium övezi,

fején szűzi fátyla,

magát ostorral veri

Krisztus szentelt lánya,

kemény vasöv derekán

az ő boldogsága.

 

Fogadalmi klastromát

midőn másra váltja,

mint termő ág nő tovább

átültetve fája.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

Rl In declivo vitae fine

           nostri casus ut ruinae

           restaurentur gratiae,

           dum regali stirpe nata

           fura vendit abdicata

           voluntatis propriae.

 

V. Haec exemplum,

           Dei templum,

           Margareta laude spreta

           mundi praebet patriae.

 

R2 Ortus caelo conscio

           germinis magnifici

           paupertatis pretio,

           voto, cultu subiici

           Patris almi nuntio

           panditur Dominici.

 

V. Summi civis aetheris,

           forma vitae ceteris

           iuris usu caelici.

 

R3 Virgo decens aevo,

           pugil in certamine saevo,

           mundum vicisti

           felici foedere Christi.

 

V. Dum regis orditam

           claustrali tramite vitam.

Ha majd egyszer jő az alkony,

életünk, hogy szét ne hulljon,

segítsen a kegyelem,

azért mond le önmagáról,

hatalmáról és jogáról

a királylány szívesen.

 

Példát így ad hazájának,

ellene mond a világnak,

Isten háza hogy legyen.

 

 

Király törzsi sarjadék,

s égi küldetést figyel,

szegénység útjára lép,

magát azzal jegyzi el,

Szent Domonkos[2] jó hírét

nyitott szívvel fogja fel.

 

Legfőbb körbe tartozik,

s így formálja társait

égi jog törvényivel.

 

Zsenge korú szűzlány,

s már harcol a vad haditornán

Krisztussal bátran

világot győz le csatában.

 

Szerzetes élettel

dirigálja magát fegyelemmel.

 

A II. Nokturnus antifónái

Sub regulari ferula

tranquilla parens tremula,

professi status creditum

ad plenum solvens debitum.

 

Sanctitatis populo

spargebat fundens odores,

exemplari speculo

fulgens inter sorores.

 

Dum sordescit provoluta

ancillarum pedibus,

tergit rixae labis Juta

ex earum cordibus.

 

Nyugodt, midőn ostor veri,

remeg, de bátran viseli,

a szabályt, melyet fogadott,

tökéletes áldozatot.

 

Szentségének illatát

ontja bőven a népnek,

fénylő példát benne lát,

mind, aki vele élhet.

 

Midőn szennyes öltözetben

szolgálók elé borul,

bűnük piszkát a szívükben

tisztogatja jámborul.

 

Responzóriumok verzusokkal

R4 Sub clausura vitae primordia

stringens calcat [regni] insignia,

Summi Verbi victa inopia

plagis urget membra nobilia.

 

V. Culpae adhuc nescia

laetatur poenitentia.

 

R5 Abnegata patris consortia

tempestatis flagellans pluvia,

caeli secum pugnante gratia

voti compos solatur anxia.

 

V. Lacrimarum profusis imbribus

vim pluviaeministrat nubibus.

 

R6 Carne sub exili

caelesti nupta cubili

languet in amplexu

Domini saucia nexu.

 

V. Optat, quaerit, amat,

gemitu, prece, verbere clamat.

 

Zárdaélet alig érinti meg,

utál máris fényűzést, díszeket,

szent szegénység igéje neveli,

nemes testét ostorral bünteti.

 

Bűnt még nem is tudhatott,

s már gyakorolt bűnbánatot.

 

Lelkiatyja, hogy ott ne hagyja még,

vihar támad, kiöntve vad dühét;

véle küzd a mennyei kegyelem,

aggódása így szűnik hirtelen.

 

Ahogy ömlik sűrű könnyzápora,

esőt hullat a fellegek sora.

 

Testét megveti már,

eljegyzi mennyei nászágy.

Égi szerelmében

ellankad megsebesülten.

 

Vággyal kér, követel,

sóhajt, könyörög szeretettel.

 

 

A III. Nocturnus antifónái

Impetrandi gratiam

provocans ieiunio,

fervet in fiducia

tali ducta praevio.

 

Castigante transitum

corporis molestia

inpetentem spiritum

cogit ad caelestia.

 

Nuptiali convivio

consors una fruentium,

Sponsi fusa in gremio,

canit epithalamium.

 

Hogy kegyelmet szerezzen,

böjtöléssel sürgeti,

lángoló bizodalom

magas útra vezeti.

 

Fenyítékkel neveli

teste gyarlóságait,

égiekhez emeli

szabad lelke vágyait.

 

Mennyegzői lakomán

minden jónak részese,

Jegyesének oldalán

csendesül boldog éneke.

 

 

Responzóriumok verzusokkal

R7 Explicati fruitura

laboris stipendio

iam praeivit nascitura

caeli stillicidio.

Vox superna mortis fura

rorat vaticinio.

 

V. Tali privilegio

vim amoris amplioris

parit desiderio.

 

R8 O spectanda saeculo

novo res miraculo,

gestu singularis,

votum mater astruit,

viri sexum induit

forma puellaris.

 

V. Compenditus carcere

clare visitatus

suffraganti munere

gaudet liberatus.

 

R9 Sole sub ardenti

rutilante luce latenti

optat messe choris

stabiliti palma pudoris.

 

V. Lilia conferto

redolens gerit insita serto.

 

Sok munkáját ha bevégzi,

megnyeri gyümölcseit,

sőt, már jó előre érzi

szent boldogság ízeit.

Fenti szózat égi jóslat

szent határát hirdeti,

 

s őt ez arra készteti,

hevesebben hogy szeressen

égő vágyakkal teli.

 

Ó, hogy ámul a világ,

midőn látja a csodát,

milyet sose látott:

anyai kérés nyomán

megváltozik a leány,

fiú lesz, ki lány volt.[3]

 

Börtönében a rabot

nyíltan látogatta;

sok kiszabadulhatott,

mert ő pártfogolta.

 

Égen a nap lángol,

s szíve lángja rejtve világol,

kóruson ott látják

a szüzesség dísze-virágát.

 

Liliomot, ékes

koszorút visel, illata édes.

 

 

Laudes antifónák

Iam Margareta

rediviva pace quieta,

se ragit ad pronam

radio vibrante coronam

 

Congaudete superi,

vobis sidus inseri

vas caelestis roris,

laudis et honoris.

 

Nostri tegmen ordinis

femineo flore

virginalis agminis

fulget in decore.

 

O felicem famulam,

puritatis gerulam,

quae subintrat chorum

Regis angelorum.

 

Heres Regis strenua

supernorum civium,

caeli nobis ardua

confer pandens ostium.

 

Boldog békében,

újjá alakulva szívében

tör koronájára,

az egek ragyogó magasába.

 

Mind a menny örvendezik,

hogy csillaguk születik,

égi kegy edénye,

fénye, dicsősége.

 

Rendünknek ő oltalom,

asszonyok virága,

fénye ragyog gazdagon

szüzek csapatában.

 

Boldog szolgálóleány,

tiszta élete után

bevonul a mennybe,

angyali seregbe.

 

Hol a Király trónja áll,

reá örök része vár.

Segíts utunk céljánál,

a mennyei kapunál.

 

 

Himnusz

Gratuletur Hungaria

de Christi beneficio,

cuius extat vicaria

salutari suffragio.

 

Ex ipsius prosapia

valor virtutis oritur,

qua morborum saevitia

pulsu frequenti moritur.

 

Pedum, manus officia,

lucis amissae claritas,

natura quaeque devia,

rectas deducunt semitas.

 

Margaretae pro meritis,

quibus solamur corpore,

grates ex cordis abditis

reddamus omni tempore.

 

Praesta, Deus, supplicibus

praesentis prece virginis

nostris ascribi mentibus

beati sortem luminis.

Örülj, vigadj magyar haza,

hogy Krisztus hozzád ily kegyes,

van már, ki érted szólana,

és üdvös pártfogást szerez.

 

Élete termő példa lett,

melyből erőforrás fakad.

Dühöngő betegségeket

megszüntet, sorscsapásokat.

 

Kéz és láb újra működik,

s aki nem látott, újra lát.

Természet gyarlóságait

gyógyítja, s számtalan hibát.

 

Margitnak sok nagy érdeme

testünket orvosolja meg,

zengjen a hála éneke,

mondjunk szívből dicséretet.

 

Kérünk, hallgass meg Istenünk,

velünk e szűz is esdekel.

Örök világot adj nekünk

egykor a mennybe jutva fel.

 

Benedictus antifona

Dulci digne respondens praemio

sub perennis lucri commercio,

virgo Christi grata, servitio

caelum tibi blanditur gaudio.

Jutalommal méltón felel az ég,

örök díjul élvezheted kegyét,

Krisztusnak szánt szűz, szolgálatodért

osztja néked szüntelen örömét.

 

Fordította Csanád Béla

 [1] Szent Margit verses zsolozsmáját a Szöveggyűjteményből közöljük: 286-292.

[2] Margit domonkosrendi apáca volt.

[3] Margit egyik csodatettéről van szó.