- Arany János -

Értelmezések

Az elveszett alkotmány (1845)

Arany „minden előzetes terv nélkül” fogott hozzá műve írásához. A vármegyei politizálás fonákságát kipellengérező Eötvös-regénynek, A falu jegyzőjének ismerete és Petőfi komikus eposzának, A helység kalapácsának műfaji tanulságai nélkül megírt mű címe Miltont (Elveszett Paradicsom), mottója Byront idézi; Homérosztól, Vergiliustól Tassón át Vörösmartyig sokaktól kölcsönöz neveket, fordulatokat; a mindenfelé vagdalkozó, ötletet ötletre halmozó hangvétel pedig Csokonai és a debreceni diákhagyomány hatását mutatja. Vörösmarty kritikai észrevételét ma is indokoltnak mondhatjuk: Arany nyelve nem tükrözi a romantikus stílusfordulat eredményeit, Az elveszett alkotmány hexameterei inkább hasonlítanak a Lúdas Matyi, mint a Zalán futása verselésére. Hosszadalmas, szerkezetileg egyenetlen mű, jelentősége mégsem lebecsülendő.

A versengő pártembereket, a maradi Rák Bendét és a szabadelvű Hamarfyt egyaránt iróniával szemléli az elbeszélő, ami arra utal, Arany nem hisz a társadalom gyors átalakításában. Az elveszett alkotmányban ábrázolt megyei korteskedés során egyetlen nagyra érékelt szereplő sem tűnik fel: a szabadelvű Hamarfyt a szöveg éppoly megvetendőnek láttatja, mint a maradi Rák Bendét vagy az arany középút híveként szereplő Ingadyt. A házi perpatvarukat kiélő Istenek: Hábor és Armida egyaránt nevetség tárgyai, és az egész műben hemzsegnek az elmarasztalt mellékalakok. Csak a költemény végén jelenik meg pozitív érték: a „kicsinyek s együgyűek” bizonyulnak a haza valódi támogatóinak, akik a megyei korteskedésben semmiféle szerepet nem vittek. A költemény egésze Arany mélyről jövő demokratikus felfogását bizonyítja. Szegedy-Maszák Mihály méltán hangsúlyozta, hogy Arany első vállalkozásában nemcsak elfeledett hagyomány fölélesztését, de előremutató kezdeményezést is láthatunk.

Toldi (1846)
Toldi estéje (1848)
A nagyidai cigányok (1851)
Családi kör (1851)
Kertben (1851)
Visszatekintés (1852)
A lejtőn (1857)
A walesi bárdok (1856)
V. László (1853)
Szondi két apródja (1856)
Ágnes asszony (1853)
Az örök zsidó (1860)
Buda halála (1863)
Epilogus (1877)
Naturam furcâ expellas (1877)
Tamburás öreg úr (1877)
Mindvégig (1877)
Vörös Rébék (1877)
Tengeri-hántás (1877)
Toldi szerelme (1879)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

13. „Én magam most is szabadelvű vagyok - írja Szilágyinak 1845. augusztus 1-i levelében -, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy nincs e megyében elvrokonom. Meglehet, nekem különös fogalmaim vannak a szabadelvűségről.”(Vissza)

36. Igaz, később felfogása radikalizálódott - mindenekelőtt Petőfi hatására -, de csak átmenetileg, hiszen a forradalom elbukása kétségeit látszott igazolni. Móricz Zsigmond az állítólag nem bátor Arany csaknem egyetlen igazán bátor műveként ünnepelte utóbb Az elveszett alkotmányt, amiből a megszorítás fölöttébb vitatható, az viszont nem, hogy vígeposzának megírásakor Aranyt még valóban nem feszélyezte semmiféle, a nyilvános szerepléssel járó megkötés, annyira nem, hogy nem is számolt műve publikálásával.(Vissza)

37. Az elveszett alkotmánynak valóban nincs sok köze a Toldihoz, de fölépítése elveit tekintve annál közelebb áll a Bolond Istókhoz (1850) és A nagyidai cigányokhoz (1851).

Miben rejlik e szerkesztésnek sajátszerűsége? „Főként abban - írja Szegedy-Maszák -, hogy a történetet minduntalan félbeszakítja az elbeszélés mozzanata, a költő mintegy dramatizálja az elbeszélő tevékenységét.” Levelei tanúsága szerint Aranyban is élt kétely, vajon a verses nagyepika korszerűsíthető-e; a történet vonalszerűsége értékét vesztette a szemében. „A jó történetnek a vonalszerűség a lelke. Az elveszett alkotmányban viszont Arany a legkülönbözőbb szinteken tagadja meg a vonalszerűséget: sűrűn él időkihagyással, visszatekintéssel, helyváltoztatással; életképet és leírást iktat betétként a szövegbe; gyakran gondolatjellel szakítja félbe és a várhatóval ellentétes értelemben folytatja a mondatot; a sorok közé szóelválasztó átkötéseket tesz, s állandóan váltogatja álom és valóság képeit, a fennkölt és hétköznapi nyelvet, az egyszer és a többször megtörtént egyszeri elbeszélését, a történetmondást és a monológot, párbeszédet, illetve a közvetett beszédet. A költemény előrehaladásával egyre jobban kibontakozik az öntükröző, saját magát kigúnyoló elbeszélési mód. A VI. énekben arról értesülünk, hogy az első ötöt elnyelte az Idő Malma. Az elbeszélő minduntalan kifogy a történetből, csupán néhány ócska kellék marad a tulajdonában, s ezekkel nem tud mit kezdeni. Egyre többet és közvetlenebbül kell az olvasó segítségéhez folyamodnia, kit afféle társszerzőnek léptet elő.” Ez az önmagát állandóan megtagadó írásmód és útvesztőszerű forma a világkép szintjén a teljes tagadásnak felel meg.(Vissza)