- Arany János -

Értelmezések

Az elveszett alkotmány (1845)
Toldi (1846)
Toldi estéje (1848)
A nagyidai cigányok (1851)
Családi kör (1851)
Kertben (1851)

Visszatekintés (1852)

A nagykőrösi évek líráját a kevert hangnem jellemzi. Az irónia akkor is jelen van a szövegben, amikor nem tölt be elsődleges szerepet. Arany elégiái mind önironikusak: a Visszatekintés mély értelmű képsorában saját sztoikus magatartását, puritán életvitelét is kudarcként ábrázolja. Belső meghasonlottságát fájdalmas önvizsgálatnak veti alá. A vers szövegében értékbőséget és értékszegénységet jelölő motívumokból álló ellentétpárok töltik be a formaszervező elv szerepét. Az öröm poharának, az ifjúság kertjének, a rózsának és a sugárnak humanizált képe a hánykódó sajka, a borult ég, a vaskorlát, az idegen, a lánc, a köd, a füstgomoly, a vállra nehezedő teher és a sír humanizálatlan képével van szembeállítva. E szóképek jelentettjeit a következő ellentétpárokként fogalmazhatjuk meg: élet és nem élet, nevetni és sírni, örülni és nem örülni, ifjúnak lenni és nem élvezni az életet, megtalálni és kerülni, pontosabban késve, félőn keresni a boldogságot, függetlenségre vágyni és szándékosan láncot hordani, álmodni és rádöbbenni, hogy az álom szertefoszlik, bátran halni és gyávaságból életben maradni, az életet bátran elviselni és annak terhe alatt lerogyni.

A költemény gondolatmenete a hatodik versszak 5. sorának végéig cáfolatok sorához hasonlítható. Az élettel annak hiányát, a káprázattal a valóságot, az erővel a gyengeséget szegezi szembe. Nagyszerű a nyelvi sűrítés, amellyel a szöveg a beszélő lelki feszültségét kifejezi. E beszélő látszólag önhibáján kívül tehetetlen, de mégis él benne a felelősség, sőt a lelkiismeret-furdalás. Az egymással rokon értelmű metaforikus ellentétek után mély értelmű, jelkép értékű hasonlat szemlélteti ezt az önellentmondásos léthelyzetet: „Vágytam a függetlenségre, / Mégis hordám láncomat, / Nehogy a küzdés elvégre / Súlyosbitsa sorsomat: / Mint a vadnak, mely hálóit / El ugyan nem tépheti, / De magát, míg hánykolódik, / Jobban behömpölygeti.”

A zárlat e nyelvi tömörítéshez képest kisebb művészi hatású. A Visszatekintés befejezésében Arany nem a saját, iróniát elégiával ötvöző, későromantikus nyelvét beszéli, hanem a „hit – remény – szeretet” hármasságnak a biedermeier almanach-költészetben elkoptatott bibliai hagyományához folyamodik. Érdemes egybevetni a Visszatekintést a Kertbennel. Mindkettő alapélménye az illúziók elvesztése, az élet céltalansága, kiüresedése, az idill elérhetetlensége, sőt az is, hogy a halál nem megoldás. Mindkettő kevert hangnemű, egyszerre elégikus és ironikus. De az egymástól radikálisan különböző zárlatok eltérő gesztust adnak a verseknek: a Kertben következetesen a negatív világállapotra fut ki, míg a Visszatekintés megtörik, illetve megfeneklik a mindenható szeretet zátonyán. A Kertben mint cseppben a tengert mutatja be az egyetemes világrendet, a Visszatekintés pozitív „kiengesztelődése” megmarad az individualitás síkján.

A Világost követő évtized a magyarság történelmének a külső körülményeket tekintve legreménytelenebb időszakai közé tartozott. A magyar olvasók nem tudták elviselni a kilátástalanságot. A nagyidai cigányokat kedvezőtlenül fogadták, mivel nem adott reményt. Előbb Byront, később Madáchot magának Aranynak kellett megvédenie a pesszimizmus vádjával szemben. Vigaszra volt szüksége a nemzetnek, s legjobb íróink kötelességüknek érezték, hogy valamiféle lelki támaszt nyújtsanak az általános csüggedésben. Ezzel is indokolható, hogy nagykőrösi éveiben Arany többször is oktató zárlattal rekesztette be versét. Magától értetődik, hogy a megnyugtató verszárlatok nem azért kisebb esztétikai hatásúak, mert értéktelített világot ábrázolnak, hanem azért, mert nem következnek szervesen a vers korábbi részéből. (S a Kisebb költemények 1856-os kiadásáról bírálatot író Erdélyi János éppen azért marasztalta el Aranyt, hogy nem eléggé tesz eleget a „kiengesztelődés” normájának: Mert ha van is szerepe mindennek, ami lélektani, a költészetben, de a szerep hódolattal rendeztessék a végső kibékülés, kiengesztelődés alá. Eszköz legyen, ne cél. Tapodtassék el, mint a sárkány Szent György által, hogy megjelenhessék a győző feje körül a glória”.)

A lejtőn (1857)
A walesi bárdok (1856)
V. László (1853)
Szondi két apródja (1856)
Ágnes asszony (1853)
Az örök zsidó (1860)
Buda halála (1863)
Epilogus (1877)
Naturam furcâ expellas (1877)
Tamburás öreg úr (1877)
Mindvégig (1877)
Vörös Rébék (1877)
Tengeri-hántás (1877)
Toldi szerelme (1879)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv