- Arany János -

Értelmezések

Az elveszett alkotmány (1845)
Toldi (1846)
Toldi estéje (1848)
A nagyidai cigányok (1851)
Családi kör (1851)
Kertben (1851)
Visszatekintés (1852)

A lejtőn (1857)

Mindez nem jelenti, hogy az ötvenes években írt lírájának egészére jellemző a tanító célzat. Ellenpéldaként A lejtőn című versre hivatkozhatunk. Ez a költemény is elégikus hangnemű: értékszegény jelennel értékgazdag múltat állít szembe. A beszélő saját jelenlegi lelkiállapotát leszálló estéhez, emlékeit napsütötte zöld virágos hantokhoz hasonlítja. Hitét néma kétség váltotta fel; egykor magasba tört, most azonban már lefelé vezet útja. A szembeállítás emlékeztet ugyan a Visszatekintés részleteire, a szöveg egészének fölépítése azonban lényegesen különbözik a két műben.

A lejtőn dalszerű vers, s ezt nemcsak a rövid terjedelem okozza, hanem a műfajra jellemző gyakori belső ismétlődés is. Metaforahasználat tekintetében is különbözik a Visszatekintéstől. A viszonylag képszerűtlen, közvetlenebbül magyarázó-elmélkedő rész nem az utolsó sorokkal esik egybe. Ellenkezőleg: a zárlat éppúgy tisztán metaforikus, mint a fölütés. A szöveg három fő szóképének: az estének, a felhőnek és a lejtőnek a visszafordíthatatlanság, a kilátástalanság és a helyrehozhatatlanság a hasonlítottja.

A lejtőn jelentésének megfejtéséhez kulcsot ad, hogy az első és utolsó sorai két olyan irodalmi műre utalnak, amely fontos szerepet töltött be Arany élményvilágában. A vers kezdete Poe A holló című híres költeményét idézi föl. Szász Károly, Arany nagykőrösi tanártársa éppen A lejtőn keletkezése idején fordította le az amerikai romantikus költő halál-versét. Arany művének zárlata azokra a sorokra emlékeztet, amelyek Ophelia halálának körülményeit beszélik el. (Ismeretes, hogy a Hamlet a magyar költő kedves olvasmányai közé tartozott, s utóbb az ő remek fordításában vált nemzeti irodalmunk szerves részévé.) E két utalás bizonyossá teszi, hogy A lejtőn a halállal való szembenézés állapotát, az élet végéhez fűződő bizonytalanságérzetet fejezi ki. Az idő- és a térmegjelölés által meghatározott beszédhelyzethez a kilátástalanság, hitetlenség, reményvesztettség hangneme társul, az este és a lejtő képzetét a „Vissza sem fordulhatok!” sor kapcsolja össze.

„Az 1848-as forradalmak bukása Európa-szerte hozzájárult ahhoz, hogy a céltalanság érzete erősen kísértsen a közgondolkozásban. A vallás szerepe háttérbe szorult, ugyanakkor a természettudományok gyorsan fejlődtek s egyre jobban hódított az elképzelés, mely szerint a világmindenség nem ismer célszerűséget. A túlvilág létének hitele kétségessé vált, így megrázó élmény lett az egyén halálának véglegessége. A lejtőn példája igazolhatja azt, hogy Arany átérezte korának nagy világnézeti válságát, „az Isten halott” nietzsche-i gondolatában is kifejezett felismerést, s ennek lélektani hatását lírájában a nagy művészet nyelvén tudta kifejezni.” (Szegedy-Maszák Mihály)

A walesi bárdok (1856)
V. László (1853)
Szondi két apródja (1856)
Ágnes asszony (1853)
Az örök zsidó (1860)
Buda halála (1863)
Epilogus (1877)
Naturam furcâ expellas (1877)
Tamburás öreg úr (1877)
Mindvégig (1877)
Vörös Rébék (1877)
Tengeri-hántás (1877)
Toldi szerelme (1879)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv