Szöveg

Szöveg és mű

Egy apró kérdés persze továbbra is megoldatlan marad, sőt megfogalmazatlan. (Egyesítéseket kimondó álláspontokat általában nem valami könnyű pontosan szavakba foglalni.) Amikor kimondjuk, hogy egyazon dolog a szöveg és a mű, akkor tulajdonképpen olyasmit egyesítünk, amit szemléletünk megelőzőleg már szétválasztott.

– A szöveg és a mű megkülönböztethetetlen egymástól.

– Mi megkülönböztethetetlen tehát?

– A szöveg és a mű.

A kérdés másként is fölvethető. Ne feledjük, hogy az értelmezés tapasztalatán alapul szöveg és mű fogalmának egyesítése, az értelmezés viszont olyan tevékenység, amelyhez nemcsak alany, hanem tárgy is kell.

– Értelmezni? Mit?

Lehet, hogy mégis objektív dolog a szöveg?

Vegyük újra szemügyre a herméneutika alapmegfigyelését. Mindannyian, nemde, abból indulunk ki, hogy az olvasók nem egyformán értelmezik a műveket, sőt még ugyanaz az olvasó ugyanazt a művet is különböző időpontokban más-másféleképpen értelmezi. De vajon egészen biztos alapokon nyugszik-e ez az elterjedt vélekedés? Hiszen – ha belegondolunk – a megfigyelésnek többféle magyarázata lehetséges!

– (1) Kinézek az ablakon: látok túloldalt egy világosszürke házat. Megint kinézek: megint látok túloldalt egy világosszürke házat. Minden kipillantásom valóban létrehozna egy-egy épületet?

– (2) Idejár egy városi galamb az ablakpárkányra, világos, szinte fehér. Délelőtt is itt álldogállt egy acélszürke. Tegnap egyszerre kettőt láttam. Ennek a rejtélyes madárnak időről időre csakugyan megváltoznék a színe és a száma?

Ha azt mondjuk: különböznek az értelmezések, ez annak a feltételnek a fennállását is jelenti, hogy az, amit értelmezünk, mindeközben azonos marad önmagával. Ha értelmezésünk tárgya két értelmezés között maga is megváltoznék, akkor milyen alapon jelenthetnők ki, hogy egyazon szövegnek különböző értelmezései lehetnek? Mi lenne az, aminek az értelmezései különböznek? Ha azt mondjuk, hogy egyazon szövegnek különböző értelmezései lehetnek, akkor egyúttal azt is mondjuk, hogy a szöveg objektív, mert hiszen értelmezésről értelmezésre haladva mindvégig változatlanul önmaga marad. Így gyakran még a herméneutika feltétlen hívei is gyermeki bizalommal csüggnek a szöveg objektivitásának kimondatlan sarkigazságán. Nincs tehát oly mélyreható ellentét strukturalizmus és herméneutika között, mint a túlzók gondolnák, hiszen a szöveg önmagával való azonossága a szükséges feltétele annak, hogy kimondhassuk: különböznek az értelmezései.

Ámde ez a feltétel csak korlátozottan teljesül!

A dolgot példával mutatnám be. Nekem először az Anyám tyúkja Lukácsy Sándor-féle elemzése mutatta meg, hogy mennyire reménytelen a szövegközéppontú ősstrukturalizmus álláspontja, hogy mennyire egyéniek a műértelmezések. Én – mint, gondolom, sokan – ifjúságom végére érve visszataláltam Petőfihez, fölismertem az óriást. Elismerésemet azonban eszembe sem jutott a szóbanforgó versre pazarolni. Lukácsy egy 1978-as ünnepi előadásában az Anyám tyúkja utolsó sorát (anyám egyetlen jószága) váratlan összefüggésbe állította a költő halálával: Petőfi tudvalevőleg azért halt meg a segesvári csatában, mert nagyon szegény volt, mert el kellett adnia a Bemtől kapott lovát, és gyalog menekült. Aki utoljára látta, Lengyel József katonaorvos, lóhátról látta, és életben maradt. Nekem a versről soha nem jutott volna eszembe ez a jogos gondolattársítás. Különböznek az olvasók, s ezért különböznek a művek is.

Ám folytassuk a gondolatmenetet. Nemcsak nekem van meg az Anyám tyúkja, megvan az másoknak is. E verspéldányok a legkülönfélébb hordozó testekre tapadnak: elemi iskolai olvasókönyvek, Petőfi-Összesek és más nyomtatványok, továbbá pacás irkák papírjára, egy első kiadású verskötet mikrofilmjére, egy szövegarchívum mágneslemezére. Ami mármost mindebben közös, ami független a hordozótól, azt nevezzük szövegnek. A szöveg valódisága a szerzői jog szerint is független a hordozójától, leválasztható arról, másmilyen, mint a képzőművészeti alkotások valódisága. A szöveg maradéktalanul átvihető egyik hordozóról a másikra, átírható más kódba és visszaírható az eredetibe. (Másként és pontosabban: a szöveg olyan rendezett halmaz, melynek elemeit egy másik rendezett halmazba úgy képezhetjük le, hogy a leképezés egyrétűen lefedő [bijektív] legyen [vö. Ju. M. Schreider, 1975, 59].)

Úgy mondjuk, hogy a szövegnek különböző egyéni olvasatai, egyéni értelmezései lehetségesek: másként olvasták a múlt században, másként ma, másként X. és másként Y. Ez azonban végülis nem teljesen bizonyos. Lehetséges, hogy a múlt században az Anyám tyúkjának nem csupán a hordozópéldányai, hanem esetleg még a szövegei is mások voltak, mint a mi zűrzavaros korunkban. Lehetséges, hogy más Anyám tyúkjá-t ismer Lukácsy, mást én. Csak akkor beszélhetünk különböző egyéni olvasatokról, ha ama tárgy, amelyre a különböző olvasások irányulnak, korokon és olvasókon keresztül keményen azonos marad önmagával. A herméneutikai alapmegfigyelésből, az olvasatok különbözőségéből így következik, meglepő módon, a szöveg objektivitása. A szövegközéppontú strukturalizmust fölváltó herméneutika így lesz szálláscsinálója újfent valami második szövegközéppontú strukturalizmusnak.

Ez azonban már statisztikai természetű lesz.

Hogy miért? Mert szöveg nincs, csak szövegek vannak. S ha a szöveg eleve többesszámú fogalom, akkor csak statisztikailag, bizonyos korlátozásokkal azonos önmagával. Maga is egyéni, teremtő olvasatok nyomán született, és születik folyton újjá, miként a népköltészet, szerzők, kódexmásoló barátok, gépírókisasszonyok, szedők, szerkesztők, irodalomtörténészek összeműködésének eredményeképpen. (S itt megint belépne egy második herméneutika.)