KÖNYVÉSZET

ÁCS Pál, Rimay János korai versciklusai, Irodalomtörténeti Közlemények (A továbbiakban: ItK.), XCIII (1989), 307–310.

ADRIAI TENGERNEK SYRENAIA, GROFF ZRINI MIKLOS, Bécs, 1651, hasonmás kiadásban kiadja KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1980.

A magyar irodalom története a kezdetektől 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964.

A régi magyar vers repertóriuma, 5.0, főszerkesztő: HORVÁTH Iván, szerkesztő: H. HUBERT Gabriella, munkatársak: FONT Zsuzsa, HERNER János, SZŐNYI Etelka, VADAI István, programozás: GÁL György és VADAI István, hálózati verzió: KARSAI Róbert, Gépeskönyv, Bp., 1999. https://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/

John ARDOIN, The Furtwängler Record, Discography by John HUNT, Amadeus, Portland, 1994.

BABITS Mihály, Magyar irodalom (1913), UŐ., Írás és olvasás. Tanulmányok, Bp., Athenaeun, é. n.

Balassa-kódex, átírta VADAI István, a hasonmást közzétette KOVÁCS István és SZEDMÁK Sándor, szerk. HORVÁTH Iván, sugárlemez, Bp., ELTE M. Irodalomtört. Int., Doktoriskola, Reneszánszkut. Posztgr. Közp. – ELTE BtK Informatikai Oszt. – Hypermedia Systems, 1994.

BALASSI Bálint, Összes művei, I, összeállította ECKHARDT Sándor, Bp., 1951; Összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése, a szöveget gondozta STOLL Béla, utószó, szótár, ford.: ECKHARDT Sándor, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974; Összes versei a versek helyreállított eredeti sorrendjében, közzéteszi HORVÁTH Iván, utószó: BORI Imre, Újvidék, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, 1976 (Tanulmányok – Studije, 9); Összes versei és Szép magyar comoediája, szerk. és a szöveget gondozta VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, é. n. [1981]; Énekei, a szöveget és a dallamokat gondozta, jegyz. KŐSZEGHY Péter és SZABÓ Géza, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986; Versei, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta KŐSZEGHY Péter és SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Balassi Kiadó, 1993 és 19942 (Régi Magyar Könyvtár. Források, 4, szerk. KŐSZEGHY Péter); Poèmes choisis – Válogatott versei, traduit par Ladislas GARA, versifié par Lucien FEUILLADE, préface de Jean-Luc MOREAU, Bp., Éditions Balassi – Balassi Kiadó, 1994; Bálint Balassi, Canzoni per Julia, a cura di Armando NUZZO, In forma di parole, II (1994), fasc. 2. Összes verse, hálózati kritikai kiadás, szerkesztette: HORVÁTH Iván és TÓTH Tünde, főmunkatárs: VADAI István, munkatársak: DIÓSSI Adrienn, KŐVÁRI Krisztina, LEÁNYVÁRI Enikő, MIHÁLY Eszter, PARÁDI Andrea, RÁK Balázs, SURÁNYI Anna, TAR Sándor és VÁGNER Edina, készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában, Gépeskönyv, Bp., 1998-1999. https://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/cimlap.htm

Balassi Bálint és a 16. század költői, I–II, szerk., vál., a szöveget gondozta, jegyz. VARJAS Béla, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.

Bärbel BÖHME – Wolfgang ADLER (szerk.), Musikschätze der Reichs – Rundfunk – Gesellschaft, Berlin, 1992.

BITSKEY István, „Az magyari nyelvnek dicsősége”. Balassi-értelmezések, 1899–1944, Hitel, 1994 június, 5–14.

BOJTÁR Endre, Az irodalmi mű értéke és értékelése, A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben, szerk. SZILI József, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982, 13–56.

BORGES, Jorge Luis, Az idő újabb cáfolata, ford. Scholz László, Bp., Gondolat, 1987.

BÓTA László, A Balassi–Rimay-versek első kiadásának keletkezéséhez, ItK, LXXXVII (1983), 177–178.

DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció a szövegkritikában, Helikon, XXXV (1989), 328–343.

Esther DYSON, 2.0 verzió. Életünk a digitális korban, fordította KOZMA Zsolt, Hvg, Bp., 1998.

ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint nyelve és írása, MNy, XXXIX (1943).

EICHENBAUM, Borisz, Az irodalmi elemzés, ford. BÁLINT Judit, FOLLINUS Gábor, GELLÉRT György & al., Bp., Gondolat, 1974.

GÁL György, A „Répertoire de la poésie hongroise ancienne” adatmodellje, ItK, XCIII (1989), 267–272.

GERÉZDI Rabán, Balassi Bálint, Kritika, V (1967), fasc. 5–6, 13–26.

Hans-Georg GADAMER, Szöveg és interpretáció, Szöveg és interpretáció, összeállította BACSÓ Béla, h. é. n.

GERGEI Albert, Árgirus históriája, s. a. rend. STOLL Béla, Régi Magyar Költők Tára. XVI. századbeli magyar költők művei, IX, szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1990, 371–401, 572–579.

GOLDEN Dániel, Szöveg((l)elés), Palimpszeszt, 10. szám, 1998.

Helikon, XXXV/3-4., (1989), A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata, szerk., KOVÁCS Ilona.

Helikon, XLII/1–2., (1996), Intertextualitás, szerk., ANGYALOSI Gergely.

HORVÁTH Iván, A Balassi-sor számmisztikai értelmezéséhez, ItK, LXXIV (1970), 672–679; Balassi poétikája (Kérdések), Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, XIII (1973), 33–41; Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója, ItK, LXXX (1976), 613–631; Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982; A régi magyar vers készülő kézikönyve (Második jelentés), előadás Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kongresszusán, Budapest, 1980. augusztus 10-én, megj.: A magyar vers, Bp., 1985; Egy vita elhárítása, ItK, XCI–XCII (1987–1988); Ne bántsd a „magyar”-t!, 2000, V (1993), 52-55.

HORVÁTH János, Petőfi, Bp., Pallas, 1922.

Hresztomatija po isztorii francuzszkogo jazyka, szerk. N. A. SIGAREVSZKAJA, Leningrád, Proszvescsenyije, 1975.

ILLYÉS István, Sóltári Énekek, Nagyszombat, 1693.

Roman JAKOBSON – Claude LÉVI-STRAUSS, Charles Baudelaire A macskák c. verse, fordította MIKLÓS Pál, Helikon, XIV/1, 61-76, 1968.

JÓZSEF Attila, Döntsd a tőkét, ne siránkozz, 1931; Medvetánc, 1934; Összes Művei, I–II, s. a. rend. WALDAPFEL József és SZABOLCSI Miklós, Bp., Akadémiai Kiadó, 1955; Összes Versei, I–II, közzéteszi STOLL Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1984; Összes tanulmánya és cikke, Hálózati kritikai kiadás. Főszerkesztő: HORVÁTH Iván. Szerkesztők: DEVESCOVI Balázs és GOLDEN Dániel. Sajtó alá rendezők: BARTA András, HEGEDÜS Orsolya, KIS Zsuzsanna, SERÉNY Zsuzsanna és TÓTH Ákos. Munkatársak: KOLTAI Réka, MÁN-VÁRHEGYI Réka, MIKLÓS Anna, NYIKOS Örsi, SZŰCS Zoltán, TESLÁR Ákos, VADERNA Gábor, Gépeskönyv, Bp., 1999. https://magyar-irodalom.elte.hu/ja/

KLANICZAY Tibor, Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Közleményei, XI (1957), 265–338.

KOKAS Károly, Nagy szellemek találkozása. Spiró Internet-ötlete „megjelent” egy szegedi diák vizsgáján, Népszabadság, 1996. június 11.

[KOVÁCS Ilona], A szövegkiadás új elmélete és gyakorlata: a szövegek keletkezéskritikája. Bevezető, Helikon, XXXV (1989), 317–318.

Knyiga dlja cstyenyija po isztorii francuzszkogo jazyka, szerk. V. SISMARJOV, Leningrád, 1955.

KŐSZEGHY Péter, [Ismertetés a „Balassi Bálint és a 16. század költői” c. antológiáról,] ItK, LXXXVIII (1984), 86–89; A Balassi-szöveghagyomány néhány kérdéséről, ItK, LXXXIX (1985), 76–89.

Quirinus KUHLMANN, Himmlische Liebesküsse, 1671.

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Philosophische Schriften, Paul RITTER – Willy KABITZ, Darmstadt, 1930.

Les textes de la Chanson de Roland, I–X, édités par Raoul MORTIER, Paris, Éditions de la geste francor, 1940–1944.

LUKÁCSY Sándor, [Ünnepi beszéd], Acta Iuvenum. Sectio Philologica et Historica, VI (1973), 127–133.

Mártonfi Ferenc, Nyelvészet és verscsinálás, Ismétlődés a művészetben, szerk., HORVÁTH Iván és VERES András, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.

„MIÉRT FÁJ MA IS”. Az ismeretlen József Attila, szerkesztette: Horváth Iván és TVERDOTA György, Bp., 1992

MSZ 7795-3:1992, Magyar Szabványügyi Hivatal, 1992.

John Peter, Artificial versifying, Computer version 1.0 by András Barta, 1995.

John Peter, Artificial Versifying A New Way To Make Latin Verses, whereby Any one Ordinary Capacity, that only knows the A. B. C. And can count 9 (though he understands not One Word of Latin, or what a Verse means) may be plainly taught (and in as littke time, as this reading is over) how to make Thousands of Hexameter and Pentameter Verses, which shall be True Latine, True Verse, and Good Sense. By the same hand of John Peter. London, 1679.

PIRNÁT Antal, Balassi Bálint poétikája, 1984, Balassi Kiadó, Bp., 1996.

Raymond Queneau, 100000000000000 sonnets, Paris, 1961.

Régi magyarországi nyomtatványok I-II, szerk. BORSA Gedeon és HERVAY Ferenc, közreműködött: FAZAKAS József, HELTAI János, HOLL Béla, KÄFER István, Kelecsényi Ákos, VÁSÁRHELYI Judit, Akadémiai Kiadó, Bp., 1971-1983.

Régi magyarországi szerzők, összeállította PINTÉR Gábor, Bp., OSZK, 1989.

Répertoire de la poésie hongroise ancienne, I–II [+8 MO de données], dir. par Iván HORVÁTH avec la coopération de Zsuzsa FONT, György GÁL, János HERNER, Gabriella HUBERT, Tamás RUTTNER, Etelka SZŐNYI, István VADAI, Éditions du Nouvel Objet, Paris, 1992 (Ad Corpus Poeticarum, collection dirigée par Léon ROBEL).

Michele RIFFATERRE, Költői struktúrák leírása: Baudelaire A macskák (Les Chats) című költeményének kétféle megközelítése, fordította SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Strukturalizmus II., szerk., HANKISS Elemér, 122-157. Európa, Bp., é.n.

RIMAY János írásai, a kötetet összeállította, a szöveget gondozta ÁCS Pál, Bp., 1992.

RMK III. Pótlások, kiegészítések, javítások, BORSA Gedeon irányításával összeállította DÖRNYEI Sándor és SZÁLKA Irma, I–V., Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 1990–1996.

SANTAGATA, Marco, Dal sonetto al canzoniere. Ricerche sulla preistoria della costituzione di un genere, Firenze, Liviana Editrice, 1987.

SCHREIDER [SREJDER], Ju. A., Egyenlőség, hasonlóság, rendezés (Bevezetés a modern matematika alkalmazásába), ford. Vargha András, Bp., Gondolat, 1975.

SPIRÓ György, https://lit.hu/com, Népszabadság, 1996. június 1.

STOLL Béla, Balassi-bibliográfia, Bp., Balassi Kiadó, 1994 (Balassi-füzetek, 1, szerk. KŐSZEGHY Péter).

SZABÓ Károly – HELLEBRANT Árpád, Régi magyar könyvtár, III. kötet, Bp., 1896.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ottlik Géza, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1994.

SZIGETI Csaba, Appendix Balassiana. Kronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetben, ItK, LXXXIX (1985), 675–687.

TATÁR György, Annulus aeternitatis, Bp., 1989.

VADAI István, A Balassa-kódexről, Balassa-kódex, a fakszimile szövegét közzéteszi KŐSZEGHY Péter, a kódex betűhív átiratát jegyzetekkel és utószóval közzéteszi VADAI István, Bp., 1994.

VADAI István, „Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers...” Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről, A Tiszatáj diák-melléklete, XX (1995. január).

VARJAS Béla, A Balassa-kódex, Balassa-kódex, bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi VARJAS Béla, Bp., 1944; Balassi házasságáig szerzett énekeinek ciklusa, Régi magyar századok, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz-kutató Csoport, 1973, 7–10; Balassi Nagyciklusa, ItK, LXXX (1976), 585–612; A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.

Virtuális Expo, Oktogon állomás, 1996, szerkesztette: Horváth Iván, munkatársak: Golden Dániel, Horváth Takács Balázs, Kovács István, Szedmák Sándor, Turi László, Veres András, Vadai István.  https://www.idg.hu­/expo­/ok­to­gon/

Virtuális Expo, Oktogon állomás, 1999, szerkesztette: Horváth Iván, munkatársak: Golden Dániel, Horváth Takács Balázs, Kovács István, Szedmák Sándor, Turi László, Veres András, Vadai István. https://ma­gyar-irodalom.elte.hu

Wathay Ferenc énekeskönyve, I–II, közzéteszi NAGY Lajos, BELIA György, Bp., 1976.

ZEMPLÉNYI Ferenc, A komponált verskötet kezdetei és alakulása a reneszánszban, előadás, Esztergom, 1994.