Szöveg

Könyvészeti jegyzet

A bibliográfia is csupa kaland!

Például Pirnát Antal Balassi poétikája c., 1984 körül készült teljes kézirata (mely nem azonos a sokkal rövidebb doktori értekezéssel) a szakirodalomban szinte az egyetlen, amely elutasítja a 2* vagy 3*33-as elképzelést, s már régóta sürgeti a Gerézdi-sejtés újratárgyalását. Ez a mű – igen – évek óta lappang![1]

Vagy – más kérdés –: ki tudja, lehet-e igazi közleménynek tekinteni a Balassa-kódex itt ismertetett, hálózaton is hozzáférhető s egyúttal sugárlemezes kiadását, amely mindössze néhány példányban készült el, és amelyből csupán a rendelések függvényében, egyesével állít elő továbbiakat az ELTE Bölcsészettudományi Karának Informatikai Osztálya? Stoll Béla új Balassi-bibliográfiája persze nem tünteti föl, nem is tehetné, hiszen májusban, amidőn a sugárlemezt ünnepélyesen bemutattuk a költő emlékének szentelt esztergomi ülésszakon, az ő munkája már megjelent. Ám szerepel benne a kódex egy másik hasonmás-kiadása: nem lemez, hanem valódi, hagyományos könyv. Íme: „Balassa-kódex. Közzéteszi Kőszeghy Péter. Előszó, átírás, jegyzetek: Vadai István. [Hasonmás és betűhű átírás.] Bp. 1994.” E valódi könyvnek viszont az a különlegessége, hogy a mai napig, [1994] október 2-ig még senki sem látta, mivel csak a jövőben fog testet ölteni.[2]

S ki tudja, igazat mondtam-e azt állítva, hogy az ünnepi Balassi-ülésszak megnyitóelőadásában Gerézdinek a neve sem hangzott el? Pirnát Antal sem hallotta e nevet, hiszen hozzászólásában ingerülten szóvátette a hiányt. Ám bizonyára nem figyeltünk eléggé. Az előadás nyomtatott változatában (Bitskey István, 1994, 11) ugyanis szó esik az ötletről, amely utóbb „az újvidéki kiadásban testet is öltött. [...] Jó, hogy ilyen Balassi-kiadásunk is van, hiba lenne viszont, ha az újabb edíciók ezt követték volna, s a filológiailag biztos alapot a bizonytalan – bár kétségkívül szellemes – feltételezés miatt elhagyták volna.” Az előadás e nyomtatott változata így még jobb példa Gerézdi köztulajdonba vételére, ugyanis a benne foglalt szembeállítás teljesen alaptalan. Az újabb Balassi-kiadások, a Varjaséi és a Kőszeghy–Szabó-félék jobbak, pontosabbak, mint az újvidéki, ám kétségkívül épp annyira Gerézdi-elvűek, mint amaz.

Tanulmányom annak a három előadásnak anyagából készült, amelyek közül az elsőt 1991 novemberében, az MTA Irodalomtudományi Intézetének Elméleti Osztályán rendezett interpretáció-ülésszakon tartottam (Értelmezni? Mit?), a másodikat decemberben, a Reneszánsz Osztály felolvasóülésén (A háromszor harminchármas feltevés cáfolata), a harmadikat pedig 1992 májusában, a régi magyar irodalom kutatóinak tatai találkozóján (Populáris és arisztokratikus szöveghagyományozás). A második előadás – melyben bizonyítani próbáltam, hogy a Balassa-kódex 99–100. lapjának megjegyzése nem az ősmásolónak, hanem magának a költőnek tollából ered – jelöletlen visszhangjának tekintem, hogy a legújabb Balassi-kiadások (1993, 127; 1994, 127) ezeket a sorokat – némi tartózkodással (165), de – ismét fölveszik a költő életművébe.

Nálam is vannak jelöletlen idézetek: Bezeczky Gábortól, Bonyhai Gábortól, Darvas Lászlótól, Kosztolányi Dezsőtől, Móra Ferenctől, Stoll Bélától és Veres Andrástól. Két idézet meg azért hiányzik, mert sehogy sem tudtam beilleszteni őket az okfejtésbe. Egyetértően szerettem volna hivatkozni Szegedy-Maszák Mihály (1994, 165) szavaira: „Napjaink tudatában mélyen él a meggyőződés, hogy a szövegek mind egyetlen hatalmas könyvnek a részei”, és Jorge Luis Borgeséira (1987, 162): „Magam is azt hittem sok-sok éven át, hogy a szinte végtelen irodalom csak egyetlen emberben lelhető meg. Ez az ember Carlyle volt, és Johannes Becher, és Whitman, és Rafael Cansinos-Asséns, és De Quincey.”

*

(A könyvészeti jegyzet végén következett – egy kivétellel – a ténylegesen hivatkozott művek jegyzéke. Ezt most a könyv legvégére helyeztem át.)

 

 

 [1] Azóta előkerült, és 1996-ban meg is jelent.

[2] Ez is megjelent, még 1994 karácsonyán.