- Ady Endre -

Értelmezések

Ady Endre verskötetei és versciklusai (1906-1918)
Góg és Magóg fia vagyok én... (1905)
Héja-nász az avaron (1905)
Temetés a tengeren (1906)
Párisban járt az Ősz (1906)
A magyar Messiások (1907)
Lédával a bálban (1907)
A Sion-hegy alatt (1908)
Magyar jakobinus dala (1908)
A föl-földobott kő (1909)
A muszáj Herkules (1908)

Hunn, új legenda (1913)

Kérdéssel indul s vitázó-perlekedő beszédhelyzetre utal a vers. A Góg és Magóg fia vagyok én... kezdetű versre emlékeztet a jelképes értelmű tulajdonnevek szerepeltetése, s még inkább az érvelő álláspontja: itt is egyszerre lép fel az ősi és a legújabb képviseletében (mint azt a cím is jelzi). De most jóval konkrétabb és szélesebb körre hivatkozik: a magyar történelem tiltakozó és lázadó erői ebben a versben szinte folyamatos hagyományként kerülnek össze. Nemcsak az egyéni mítosz, a hatalmasra növesztett én-tudat kap reprezentatív kifejezést, hanem a költészet klasszikus hivatása, a közösségteremtés is. Az alkotó egyéniség belső megvilágosodásának története egyszersmind külső - az egyénen túli - erők, az élet és a halál titokzatos játékának s az emberi sors remélt nemzeti és forradalmi megváltásának története is.

A Hunn, új legenda mintegy foglalata Ady esztétikájának. Elutasítja a „beszédes költő-példákat” és a „tolakodó Gráciát”: nemcsak a költői minták követését veti el, hanem az önállónak képzelt irodalom hagyományát és szépség-eszményét is. Teljes összhangban azzal a korábban írt bírálatával, melyben - Kosztolányi Dezső Négy fal között című verseskönyvéről (1907) szólva - Ady olyannak látja magát (az „irodalmi író”-ként jellemzett Kosztolányival szemben), mint aki elsősorban „emberi dokumentumokat” kínál, „csak szükségből verses” módon.

Különös ars poetica ez. Ady „életes” esztétikája magától értetődően rendel egymáshoz igen különböző, egymást sokszor kizáró gondolati-szemléleti elemeket. Már a kiinduló fogalom, az „élet” is egyszerre jelentette számára a külső és belső történés világát, a pozitivista módon felfogott esemény-valóságot és az életfilozófiák által leírt élmény-valóságot. Ady küldetéstudata éppúgy táplálkozott Nietzsche felsőbbrendű ember mítoszából, mint a magyar társadalom átalakítását sürgető polgári radikális és szocialista törekvésekből. Mélyen megélte a nagy kollektív mítoszok válságát, mégis vállalta a költő-váteszi szerepet, tekintettel a megkésett magyar fejlődésre.

Az eltévedt lovas (1914)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv