- Ady Endre -

Értelmezések

Ady Endre verskötetei és versciklusai (1906-1918)
Góg és Magóg fia vagyok én... (1905)
Héja-nász az avaron (1905)
Temetés a tengeren (1906)
Párisban járt az Ősz (1906)
A magyar Messiások (1907)
Lédával a bálban (1907)
A Sion-hegy alatt (1908)

Magyar jakobinus dala (1908)

Ady forradalmi verseinek és általában politikai költészetének jelentőségét elsőként (és máig tartó érvénnyel) a nagyszerű barát és harcostárs, a Huszadik Század és a magyar polgári radikális mozgalom vezéregyénisége, Jászi Oszkár (1875-1957) határozta meg. „Valódi paraszti és valódi proletárérzelmek viharzottak itt fel a grófok, uzsorások és kitartottjaik ellen - írta Jászi 1914-ben -. Az igazi forradalom szele süvöltött itt, nagy, szent, zsoltáros komolysággal... De Petőfin is túlmegy... amikor fölfedezi »nemzetiségi« mostohatestvéreinket”. Az utolsó mondat a hivatalos magyar politika neuralgikus pontjára mutatott rá: a nemzetiségeket az államalkotó, „uralkodó” nemzet fölényével, sőt birodalmi öntudattal kezelte, pontosabban kezelte le.

Ady kivételes politikai érzékét bizonyítja, hogy a nemzeti vakság, a birodalmi szédelgés korában összefogást hirdetett az elnyomott nemzetiségekkel: „Mikor fogunk már összefogni? / Mikor mondunk már egy nagyot, / Mi, elnyomottak, összetörtek, / Magyarok és nem-magyarok?”A Magyar jakobinus dala - mint azt a címben szereplő, a nagy francia forradalom óta a radikális és következetes baloldali politikát jelölő jakobinus nézőpont is jelzi - egyszerre sorolható a magyarság-versek és a forradalmi költemények közé: a hivatalos magyar nemzetiség-politika gyökeres megváltoztatása nem volt elképzelhető egy forradalommal felérő fordulat nélkül.

Ugyanakkor a cél éppen a magyarság nemzeti megújulása, társadalmi-kulturális fölemelése. Ezt remélte Ady elérni a forradalommal; mint Az új Kísértet című versében (1910) írta (a cím a Kommunista kiáltvány híressé vált első mondatát idézi): „Ezt az egyetlen Kisértetet / Nem tudom könnyen elhessenteni: / Magyar vagyok s keserű sorssal, / De édes daccal harsogom, hogy / Ez: van s nincs itt más semmi.”

Adynak nemcsak az országot vezető rétegektől kellett elvitatnia a nemzeti ügy képviseletét, hanem meg kellett küzdenie azzal a munkásmozgalomban széles körben elterjedt szemlélettel is, amely a nemzet érdekeit lebecsülte: „Miközben lerombolta a kiskirályok, a szolgabírák és az uzsorások hazának csúfolt érdekszövetkezetét - írta róla Jászi -, nagyszerűen káprázatos látomásokkal újraalkotta a munkások, a parasztok, a dolgos emberek hazáját. Ha a magyar forradalom ma nem toporzékol tehetetlen dühvel a kizsákmányoló haza ellen, ha kezdjük érezni e földnek melegét és a benne szunnyadó csírák vigasztalásos fakadását, ha nem a haza ellen, hanem a haza megváltásáért küzd a kitagadottak serege: azt elsősorban ennek a kevély magyar nemzetrombolónak köszönjük.”

A föl-földobott kő (1909)
A muszáj Herkules (1908)
Hunn, új legenda (1913)
Az eltévedt lovas (1914)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv