Porábúl megéledett Phoenix,

avagy

a néhai gyerőmonostori Kemény János erdéli fejedelemnek
Lónyai Anna asszonnyal lévő házasságának, tatárországi rabságának,
az török ellen viselt hadi dolgainak

és végre

hazája mellett vitézül letett életének halála után is élő emlékezete,
azmelyet a magyar versekben gyönyörködőknek kedvekért ugyan magyar versekkel ennekelőtte egynehány esztendővel írt volt, és elrongyollott első írásinak töredéibül most újabb leírással kisebb rendben vett nemes Gömör vármegye viceispánja,

Gyöngyösi István.


 

Kemény János

 

 

Gyöngyösy ezt a művét feltehetően 1670 körül írta, de csak több, mint két évtizeddel később, 1693-ban bocsátotta napvilágra nyomtatásban. „Jutott eszemben, hogy volnának nékem a a feljebb már régen elmúlt esztendőkben Kemény János dolgairól írott valamely verseim, azmelyek jóllehet elidegeníttetvén tőlem, oly helyre kerültek volt, azhonnét nehezen lehetett megént kezemhez szereznem; mindazonáltal, minthogy sokan kévánták nagy emberek is azokat, addig szorgalmatoskodtam visszavételében, hogy azt végre végben is vittem, noha igen elrongyollottan és némely részének valahol elmaradásával is tértek meg oda, azhonnét elvitték volt” – írja Apor István erdélyi kincstartóhoz intézett ajánlásában A talányos cím, a porából éledő főnix, a megújuló kéziratra is utal. De lehetséges további értelmezés is: a főnix a kései házasság által „megéledő” Kemény; esetleg rejtett, allegorikus értelmezésben: a hamuból talán újra feltámadó, elpusztított ország, Erdély.

    A szöveget Badics Ferenc szövegkiadása alapján (GYÖNGYÖSI István Összes költeményei, II, Bp., 1935. mai helyesírásra átírva közöljük. A mű modern kiadása: GY. I., Porábúl megéledett Főnix, kiad. JANKOVICS József, Bp., 1999, Balassi K., (Régi Magyar Könyvtár, Források 10).
Első könyv    
Első rész    
Második rész    
Harmadik rész    
Negyedik rész    
Ötödik rész    
Második könyv    
Első rész    
Második rész    
Harmadik rész    
Negyedik rész    
Ötödik rész    
Hatodik rész    
Hetedik rész    
Nyolcadik rész    
Kilencedik rész    
Harmadik könyv    
Első rész    
Második rész    
Harmadik rész    
Negyedik rész    
Ötödik rész    
Hatodik rész    
     
Syrena főlap