EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361 267 0820 / 5113 / 3414 / 5118 / 5119
regimagy @ludens.elte.hu
   
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok
Naptár
Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail
 

Koraújkori magyar irodalom önálló program

Ez a 2003. szeptemberében indított önálló program a 16-18. századi magyar irodalom jelenségeinek átfogó vizsgálatára ad lehetőséget. Az érdeklődő hallgatót bevezeti a kor irodalmi jelenségeinek tanulmányozásához szükséges szaktudományok elméletébe és módszertanába. A gyakorlati órák keretében a résztvevők elsajátítják a koraújkori szövegek kiadásának és gondozásának hagyományos és korszerű eljárásait. A program elvégzésének feltétele 40 kredit (10 tanegység) megszerzése. A tanegységek előfeltétel mentesek és nem ismételhetők. A program tanegységei közismereti tárgyként önállóan is felvehetők. Programgazda: Orlovszky Géza doc.

Kód

Megnevezés

Jegy

Óraszám

Kredit

ZAN-KI01

A koraújkori irodalom műfajai

K

30

4

ZAN-KI02

A magyar irodalomtörténet kezdetei

K

30

4

ZAN-KI03

A koraújkor textológiájának elmélete és története

K

30

4

ZAN-KI04

Oralitás és írásbeliség

K

30

4

ZAN-KI05

Szövegkiadói szeminárium I.

Gy

30

4

ZAN-KI06

Szövegkiadói szeminárium II.

Gy

30

4

ZAN-KI07

Régi magyar szövegolvasás I.

Gy

30

4

ZAN-KI08

Régi magyar szövegolvasás II.

Gy

30

4

ZAN-KI09

Történeti poétikák: reneszánsz

Gy

30

4

ZAN-KI10

Történeti poétikák: barokk

Gy

30

4

ZAN-KI11

Irodalom és vizualitás a koraújkorban

Gy

30

4

ZAN-KI12

Újraolvasás: elméleti kihívások a koraújkori irodalomtörténetben

Gy

30

4

       

48

Részletes tanegységleírások

A koraújkori irodalom műfajai (előadás, 4 kredit, 30 óra)
Az előadás áttekinti a magyar reneszánsz és barokk korszak műfaji rendszerét. Vizsgálja az európai modelltől való eltéréseket, időbeli eltolódásokat. Figyelmet fordít a regionális sajátosságok regisztrálására és a kulturális kölcsönhatásokra. Az előadás középpontjában állhat egyetlen műfaj vagy műfajcsoport is.
Teljesítésének feltétele lehet záródolgozat vagy kollokvium. A teljesítés feltételeit az előadó a félév elején kihirdeti.

A magyar irodalomtörténet kezdetei (előadás, 4 kredit, 30 óra)
Az előadás foglalkozik a magyarországi irodalomtörténet-írás kezdeteivel, az írói szótárakkal, könyvészeti gyűjtésekkel, az irodalomtudományi jellegű levelezésekkel, az irodalmi vitákkal, a tudós társaságokkal és a historia litteraria egyéb műfajaival és intézményeivel. Foglalkozhat a koraújkori magyar irodalom tanulmányozásának historiográfiájával, sajátos módszertanával, problématörténetével, diskurzus­váltásaival, jeles kutatóival, kutatási intézményeivel, intézményrendszerével.
Teljesítésének feltétele lehet záródolgozat vagy kollokvium. A teljesítés feltételeit az előadó a félév elején kihirdeti.

A koraújkor textológiájának elmélete és története (előadás, 4 kredit, 30 óra)
Az előadás a textológia történetével és elméletével foglalkozik, különös tekintettel a korszerű filológiai iskolák (új filológia, genetikus textológia, hypertext, digitális szövegkiadás stb.) kérdésfeltevéseire és módszereire. Áttekinti a koraújkori magyar szövegek kiadásával kapcsolatos szakmai kérdéseket. Megismertet a korszakra vonatkozó jelentős szövegkiadási vállalkozásokkal és műhelyekkel.
Teljesítésének feltétele lehet záródolgozat vagy kollokvium. A teljesítés feltételeit az előadó a félév elején kihirdeti.

Irodalom és vizualitás a koraújkorban (gyakorlat, 30 óra, 4 kredit)
A tanegység a korszak képzőművészete és irodalma közötti érintkezési pontokat, kölcsönhatásokat állítja középpontba. Figyelmet fordít az egyes művészeti ágak közötti kapcsolatot magyarázó elméletekre („ut pictura poesis” stb.), és az olyan átmeneti műfajokra, mint az embléma és a képvers. Vizsgálja a drámaszövegek lehetséges egykorú színrevitelére, előadására vonatkozó szöveges és vizuális forrásokat, rekonstrukciós kísérleteket.
Teljesítésének módja: gyakorlati jegy.

Újraolvasás: elméleti kihívások a koraújkori irodalomtörténetben (gyakorlat, 30 óra, 4 kredit)
A tanegység célkitűzése, hogy a koraújkori magyar szövegek megközelítése révén a hallgatók számára lehetőséget nyújtson a korszerű irodalomelméleti iskolák módszereinek használatára. Az órai munka során és a szemináriumi dolgozatokban lehetőség nyílik az elméleti hipotézisek konkrét szövegekkel való gyakorlati szembesítésére és alkalmazására.
Teljesítésének módja: gyakorlati jegy.

Kurzuskínálat: 2003. ősz

 • ZAN-KI05 Kovács Sándor Iván prof. Szövegkiadói és tanulmányírói szeminárium
 • ZAN-KI07 S. Sárdi Margit doc. Szépírói elemek a középkori példairodalomban
 • ZAN-KI09 Ács Pál mb. ea. (MTA ITI) Allegorizálás a régi magyar irodalomban
 • ZAN-KI12 Orlovszky Géza doc. Posztmodern múlt

Kurzuskínálat: 2004. tavasz

 • ZAN-KI01 Bene Sándor (MTA ITI) A történelem műfajai, kedd 4-5:30, A 415, [K, 30 ó.] kredit: 4
 • ZAN-KI04 Orlovszky Géza doc. Olvasástörténet, kedd 2-3:30, A 320, [K, 30 ó.] kredit: 4
 • ZAN-KI05 Kovács József mb.ea. Kéziratolvasási gyakorlat [G,30 ó.] kredit: 4
 • ZAN-KI06 Kovács Sándor Iván prof. Szövegkiadói és tanulmányírói szakszeminárium, kedd 12--1:30, [G,30 ó.] kredit: 4
 • ZAN-KI11 Ács Pál (MTA ITI) Apokaliptikus hagyomány a 16-17. században, [G,30 ó.] kredit: 4

Kurzuskínálat: 2005. tavasz

 • ZAN-KI02 Könyv, könyvtár, olvasás a koraújkori Magyarországon [K, 2 ó.] Bíbor Máté PhD hallgató H 14-15.30
 • ZAN-KI06/a Gyógyító és háztartási receptek szövegátírása [G, 2 ó.] S.Sárdi Margit doc. Cs 14-15.30
 • ZAN-KI06/b Textológia [G, 2 ó.] Orlovszky Géza doc. K 14-15.30
 • ZAN-KI07/b Mítosz és történelem a 17. századi magyar irodalomban [G, 2 ó.] Ács Pál mb. ea. Cs 14-15.30
 • ZAN-KI09/a Politika és teológia a 16. században [G, 2 ó.] Bene Sándor mb. ea. Sz 18-19.30
 • ZAN-I09/b Reneszánsz eszme- és információtörténet, [G, 2 ó.] Szentpéteri Márton mb. ea. P 14-15.30
 • ZAN-I12 Szenvedélyek és irodalom, [G, 2 ó.] Laczházi Gyula mb. ea. Cs 18-19.30

Kurzuskínálat: 2005. ősz

 • ZAN-KI01 Középkori enciklopédiák (latinul olvasóknak) [K, 2 ó.] Bárczi Ildikó doc. óramegbeszélés
 • ZAN-KI02 Könyv, könyvtár, olvasás a koraújkori Magyarországon [K, 2 ó.] Bíbor Máté PhD hallgató H 14-15.30
 • ZAN-KI06/a Gyógyító és háztartási receptek szövegátírása [G, 2 ó.] S.Sárdi Margit doc. Cs 14-15.30
 • ZAN-KI06/b Textológia [G, 2 ó.] Orlovszky Géza doc. K 14-15.30
 • ZAN-KI07/b Mítosz és történelem a 17. századi magyar irodalomban [G, 2 ó.] Ács Pál mb. ea. Cs 14-15.30
 • ZAN-KI09/a Politika és teológia a 16. században [G, 2 ó.] Bene Sándor mb. ea. Sz 18-19.30
 • ZAN-KI09/b Reneszánsz eszme- és információtörténet, [G, 2 ó.] Szentpéteri Márton mb. ea. P 14-15.30
 • ZAN-KI12 Szenvedélyek és irodalom, [G, 2 ó.] Laczházi Gyula mb. ea. Cs 18-19.30