EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361 267 0820 / 5113 / 3414 / 5118 / 5119
regimagy @ludens.elte.hu
 

A barokk vers c. előadás tételjegyzéke
A régi magyar 2. (nemkredites) tételjegyzék
Kiegészítő szakos tételjegyzék
.

 
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok
Mesterkurzus
Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail

 

 


Az előadások célja, hogy képet adjon egy adott korszak magyar irodalmi jelenségeiről, alkotóiról, a korszakkal foglalkozó irodalomtudományi kutatásokról, szakirodalomról. Az előadások látogatása ugyan nem kötelező, de nagyon ajánlott. Az előadást záró kollokviumra csak abban az esetben lehet jelentkezni, ha a hallgató a tanegységet a félév elején felvette a leckekönyvbe. Párhuzamosan hirdetett előadások esetén az indexbe felvett tanárnál kell vizsgázni. Ettől eltérni csak az indexet eredetileg aláíró tanár engedélyével szabad.
A kollokviumok két részből állnak. A szóbeli vizsgára való bocsátás előfeltétele a tesztvizsga sikeres megírása. A tesztvizsga akkor sikeres, ha a hallgató az elérhető pontszámok 67%-át megszerezte. A tesztvizsga szövegfelismerésből valamit a kollokviumi tételekhez kapolódó fogalmak, tények, adatok ismeretének ellenőrzéséből áll. A szóbeli vizsga követelménye a félév elején kihirdetett olvasmányok ismerete, megértése – valamint mindaz ami az előadásokon elhangzott. Sikertelen vizsga (elégtelen) esetén két utóvizsgára van lehetőség. A vizsgaidőszak lezárulta után a tanszék nem kötelezhető utóvizsgáztatásra.

A tanszék kollokviummal záródó tanegységei:

MRN-403 Bevezetés az irodalomtörténetbe
Az előadás bevezeti az egyetemi tanulmányait kezdő hallgatót a művelődés-, irodalom- és stílustörténet fogalmának, korszakainak, alapkérdéseinek, törekvéseinek és legjelentősebb műveinek ismeretébe a kezdetektől a 18. század végéig. Megismertet a korszakolás problémájával, a szájhagyományozó kultúra örökségével és föltárásának módszereivel, valamint a rokon tudományok e tárgyú kutatási eredményeivel, továbbá az írásbeliség kialakulásával és középkori megjelenési formáival. Tárgyalja a középkori magyar és európai művelődés összefüggéseit, a világi írásbeliség megindulását, a magyar nyelvű nemzeti irodalom keletkezésének folyamatát és nagyobb szakaszait az 1770-es évek végéig. Megismertet a korszak kiemelkedő alkotóival és szövegeivel.
A tanegység az első félévben kötelezően teljesítendő, előfeltétele nincs. A tematika és az olvasmányjegyzék megjelenik a mindenkori Tájékoztatóban, illetve megtekinthető itt. Teljesítésének módja belépő teszt és kollokvium.

MRN-541 Régi magyar irodalom I
A középkor és a reneszánsz magyar irodalma. Azonos a régi MR-271-es előadással. Az előadások célja a középkori és reneszánsz jellemző műfajainak illusztrálása a vizsgálat korszerű módszereinek megfelelően kiválasztott példákkal európai kitekintéssel; a korszak magyar irodalma eszmetörténeti, művelődéstörténeti és bölcselettörténeti hátterének bemutatása. Ezen belül az egyes előadások tematikáját az előadók kutatási területe, illetve a legkorszerűbb tendenciák határozzák meg. A tematikát és az olvasmányjegyzéket az előadók a félév elején ismertetik. Az aktuális követelmények itt találhatók.

Kötelezően választható tanegység, előfeltétele az alapozó képzési szakasz teljesítése. Felvételét a 3. félévben ajánljuk. Teljesítésének módja belépő tesztvizsga és kollokvium.

MR-272 Régi magyar irodalom II
Az előadás átfogó képet nyújt az 1600-1772 közötti magyar irodalmat meghatározó nagy művelődéstörténeti korszakokról, összefüggésben azok európai társadalomtörténeti, filozófiai alapjaival, művészet- és stílustörténeti megvalósulásaival. Egyes alkotók és műfajok tárgyalása révén képet ad a korszak magyar irodalmáról alkotói és befogadói oldalról egyaránt. A legújabb kutatások közvetítésével áttekintést ad a magyar nyelvű szépirodalom létrejöttének folyamatáról, a nemzeti elv térhódításáról, előkészíti azon folyamatok megértését, amelyek a 18. század végén az irodalmi tudat létrejöttéhez s az irodalmi paradigmaváltáshoz vezettek. A tematikát és az olvasmányjegyzéket az előadók a félév elején ismertetik.
Az aktuális követelmények itt találhatók.
Nem kredites rendszerben kötelező tanegység.
Felvételét a 4. félévben ajánljuk. Teljesítésének módja belépő tesztvizsga és kollokvium.

MRN-542 Régi magyar irodalom II
Csak krediteseknek hirdetett tanegység. Az előadás az 1600-1780 közötti magyar irodalom valamilyen szűkebb jelenségét vizsgálja. Ez lehet egy alkotói életmű, egy műfaj, műcsoport vagy az irodalomrendszer valamely más eleme. A hozzá kapcsolódó kollokvium nem "kis szigorlat" jellegű, hanem a félév tematikájához kapcsolódó olvasmányjegyzékre épül.
A tematikát és az olvasmányjegyzéket az előadók a félév elején ismertetik.
Az aktuális követelmények itt találhatók.
Kötelezően választható tanegység, előfeltétele az alapozó képzési szakasz teljesítése.
Felvételét a 4. félévben ajánljuk. Teljesítésének módja belépő tesztvizsga és kollokvium.

A kiegészítő szakos régi magyar irodalmi kollokvium és szigorlat tételei és követelményei itt találhatók