[Harmadik rész]

 

 
 1. Mint ha célom mellől tovbább léptem volna,
  Elmémet forditván Olá országokra,
  Noha nem is meszsze, mert ezek is holva
  Magiar koronához voltanak foglalva.

 2. Még most is ugi volna, ha ió feiedelmünk
  Igi ne rontsia régen magát eggiütt velünk,
  Melire többé soha viszsza nem térhetünk,
  Hazánk boldogságán hijában kesergünk.

 1. Irásommal nem is azért botlóm belé,
  Erdéli vesztét mint ha rendel hoznám elé,
  Vas pennának meg kopnék orra belé,
  Sok nyavalyáynak végét mégh sem érné.


 2. Mindenekről nem is lehet volta képpen,
  Hanem Imit amot dolgát ütöm vétem,
  Sem mivel mellőle sem lehet el mennem,
  Mert azt várig hozzá köteles hűségem.


 3. Zokogván fiayt bizonságul hija,
  Hogy veszedelmének nem volt maga oka,
  Ártatlanságomról, szüntelen kiáltia,
  Iriatok: kezdettem én is nézvén arra.


 4. Az régi poéták álmodozzák Tróiát,
  Kinek veszedelme vesztette Asiát,
  Bár én is álmot, vagi irnék tsiak fabulát,
  Mikor irom Erdéli vesztette Eürópát.


 5. Ezer hat száz ötven heted esztendőben,
  Egész világ niugszik vala csendességben,
  Házi gazdák bátran giermekekkel rendben
  Virattig alusznak, nem félvén szivekben.


 6. Itt is, mint régentén Israel földében,
  Figefája alatt ki ki szőlőiében
  Kedvére mulatott; semmi hir véletlen
  Nem bántotta, veszteg ült örökségében.


 7. Együgiü parasztok várván piros hainalt,
  Hangos ének szóval szántották az oldalt,
  Nem kellett virrasztó, hogy őrizzen kő falt,
  Mert nem leselkedet ellenségh s meg nem csalt.


 8. Mezőt virág szedő gienge szűzek iárták,
  Giermeki szózattól zengettek erdőn fák,
  Kit most hamis hitű Pribék és poganiság
  El foglalt, ot akkor éneklettek soltárt.


 9. Városok uccáyt nem állotta vártás,
  Nem is tuttok, minek kelletnék strásállás,
  A heliet templomban processio iárás,
  Könieb s boldogiabb is, kedvesebb mulatás.


 10. Giőzném fel számlálni békesség giümölczyt,
  Földön minden népet melliel táplál, segít,
  Ifiakat, véneket, gazdagot és szegint,
  Mindeneket mell szép rendel megh elégit.


 11. Az bizonios, Erdéli még békességben vólt,
  Világnak nagi része addig csendesen volt,
  Veszedelem anya, ugi látom, nem Mars volt,
  Hanem Erdélitől gond s fegyver születet volt.


 12. Erdéli mikor vólna kintsiel néppel tellyes,
  Niughatatlan és mint kövér tulok, szeles,
  Ifiu királlyának birodalma széles,
  Szerentsiés életben nem lehete csendes.


 13. Hanem mint egy őstől maratt vágiódástól
  Viseltetvén körien nagi Lengiel országtól,
  Nem maradna annak el királiságától,
  Nem niughatot számion iáró kivánságtól.


 14. Mivel régemen egy feiedelmét Erdélinek,
  Báthori Istvánnak mellyet neveztenek,
  Lengiel királiságra boldogul vittenek,
  Arra nézve várták minden feiedelmek.


 15. Hogy pedig Báthori királiságra ment vólt,
  Lengiel ország neki nem fegyverrel hódolt,
  Hanem egy vén leárt feleségnek vett vólt,
  Kié törvéni szerint Lengiel Corona vólt.


 16. Azt illyen történet Lengiel királiságra
  Vitte, a nélkült sok virtus magasztalta,
  Jeles dolgayval kinek vagion rakva
  Máy napig minden köniv, Lengiel kronica.


 17. Ezen fel indulván ifiu Giörgi Rákóci,
  Gondolván azt, ha más feidelem Erdély,
  Ollyan királiságra meg lehetet jutni,
  Mért ne volna szabad nekys követni.


 18. Szive szüntelen nagi vágiódásban dagad,
  Munkátsy s Pataki tárházokat foggat,
  Fizetésre készül mindenünnet nagi had,
  Ugi teccik, mégh föld is viz módgiára árad.


 19. Nap keletre lakó Doncki kozáksággal
  És Svecus királlyal, vitéz Carolussal,
  Olá, Havasally, Moldvay vajdákkal
  Cimborál, tanácsot éyel nappal forral.


 20. Észak, nap keleti, délen lakó népek
  Gazdag ország ellen örömest fel kelnek,
  Csak az kár, Istentől tanátsiot nem kérdnek,
  Addig niereséget magoknak igirnek.


 21. Lengiel országból is jöttek Lengjelek ki,
  Arianus vallás miatt úzettek ki,
  Alkalmas értékkel Lubinicki s Groncki,
  Hazánkra siralmat hozó Sirakocki.


 22. Ezek éyel nappal Rákóci Giörgi mellett
  Forgónak s igirtek bővön araraj hegyet,
  Az száraz taplóhoz kitsyni szikra kellett,
  Azon kivüllis már ki régenten éget.


 23. Még szándékát titkon tarfia feiedelem,
  Készületnél egyéb semmi nylván nintsien,
  Igaz, hogy követit jártatta szünetlen
  Svethoz, kinek szive állot tőlle felen.


 24. Maga hasznájért ő biztatta Rákócit,
  Mert meg sokallotta hadakozás izit,
  Mellyet munkáj óval mingiárt meg bizonyt,
  Mihelt Lengiel ellen bé czyalhattja szegirat.


 25. Az alatt Radnóton lakván feiedelem,
  Lengiel ország küldi hozzá követsiégben
  Nagi urat Prasmockit, nem kedvetlen hirrel,
  De reminség kivül tér viszsza kedvetlen.


 26. Mert Rákóci Giörginek lévén egy szép fia,
  Azt ország képében Lengiel királiságra
  Választotta volna, csak az kivánsága,
  Hogy Rákóci Ferenc eggyütt vélle Tárna.


 27. Ottan a királiné nevelné mint fiát,
  Királi hóta után feiében Coronát
  Maga tenné, erről ád erós diplomát,
  Hogy királi, sem ország nem cselekedik mást.


 28. Erre Rákóci Giörgi tsiak válláról felel,
  Pápista vallásra fiamat vinnéd el,
  Fiamnak halálát nézhetném köniebben,
  Hogy sem királiságát, kit keresnék hittel.


 29. Viszsza tér Prásmócki ili köniű válaszszal,
  Bizonios, nem kétlem, orca pirulással,
  Lengiel vértől dagad hertelen dagállyal,
  De nincs mit tenni, nem vehet választ kardal.


 30. Érkezik ottan Svét királitól más követ,
  Ez ajtaján inkáb kedve szerint zörget,
  Királiság, azt mondgia, ha valaha kellett,
  Ne késsél, késéssel szernesz veszedelmet.


 31. Krakkó metropolis város kezünknél van,
  Varrva király szék hasonló hódfásban,
  Lengiel királi félvén futot Cseh Országban,
  Lengiel hercegek is velünk vadnak sokan.


 32. Károli királi Crakkót kezedben aiánlia,
  Azért egy magiar is vérét ki nem ontia,
  Végezéstek szerint meg indult már maga
  Melléd: azért induli, mert csak az van hátra.


 33. Ezt halván, szivében örül alattomban,
  Svét követet tarfia minden napon vigan,
  Nem is bocsáttia el tőlle mind addiglan,
  Még szeme láttára fel nem ül táborban.


 34. Meni el már barátom, mond meg királiodnak,
  Engem is fegyverben láttál, hiven szómnak
  Meg feleltem s mégiek, nem leszen utomnak
  Gáttia magos hovas, tűz, viz szándékomnak.


 35. Szertelen kemini tél érkezik azonban,
  Boreas soha sem nem fútt haragosban,
  Hasonló hideget mástól sem hallottam,
  Kit halálokkal meg bizongattak sokan.


 36. Erős parancsolat érkezik országra,
  Ki ki rendi szerint készülliön táborba,
  Szomorán indulnak Ianuariusba,
  Vagi nehéz vagi kőniú nem lehet más abba.


 37. De meli nehéz fáratt ebbel vadat fogni,
  Csapongó tulkokkal egyenest szántani,
  Ez úttal eszében vehette Rákóci,
  Mit használt kedvetlen néppel hadakozni.


 38. Mind az által minek előtte fel ülne,
  Tanátsynak irva teccéseket vette,
  Ugi hidgiétek urak, kardomhoz a végre
  Nyultam: vallásomat hogy teryeszszem meszsze.


 39. Magiar nemzet között van kevés divattya
  Vallásunknak, azon túl nintsi giakorlása,
  Ugi hiszem, ránk teried Istenünk áldása,
  Ha nem leszen szivünk hitünk mellett fanja.


 40. Erre mindenik Úr csak hertelen felel,
  Nem tudván, hogy az hit pokróc és tsiak leppel,
  Felelnek minjájan egy szivel lélekkel,
  Meg indulhac bátran mint igaz ügieddel.


 41. Szokása volt pedig Rákóci nemzetnek,
  Még lehetet, addig másokkal kötődtek,
  Hitnek szine alatt hadakoztak: kiknek
  Nem ugi Relligio, mint Regio kellett.


 42. Egyedül üdótől még ékelült ősz fő,
  Haller István, kit el éért volt sok esztendő,
  Kedvet nem keresvén igazat szóllott eó,
  EI ne meni, mert utad búdra fordul, félő.


 43. Ó szegíny öreg úr, mért nem halasztottad
  Más üdőre hagiván okos tanátsiodat,
  Bé törik az feied, nám régen hallottad,
  Mostani világban ha szóllasz igazat.


 44. Nem lévén kelleti hasznos tanátsiának,
  Szemtelen vétekkel rá fogáé ifiabbak,
  Szárában szállott már esze niavaliásnak,
  Vénség miatt szovát tarfiák csak iátéknak.


 45. Várj rá, bódogtalan ország s feiedelem,
  Az vén tanátsi nem sokára iut eszedben,
  Siralomra fordul, mikor késó lészen,
  Rajtad maradván csak végső veszedelem.


 46. Máramarosra sok szép magian hadakkal,
  Mint sokadalomra, megfen vigassággal,
  Ot várta s eggiezet meg Bakos Gáborral,
  Vég heliekről velle iöt magiar hadakkal.


 47. Mikor nagi dolgoknak vége boldogtalan
  Szokott lenni, korán annak sok fele van,
  Eszt is megh mutatták mégh Máramarosban,
  Elől iáró ielek, hogy járunk hijában.


 48. Elsőbennis Muszka Császártól iün követ,
  Az előtt ki töbször Erdélit nem illetet,
  Tenné le szándékfát, intvén feiedelmet,
  Ne vessen kockára hazát s enny népet.


 49. Ugi tudom, Erdélinek minden szerentsiéie
  Fémes portától függ s annak feiedelme,
  Hogy indulsz, ebben nem lévén annak kire?
  Hanem ha hazádnak magadnak feiére?


 50. Nagi kötés nusztokat hozott ajándékba,
  Azt követsiégénél örömestben látta,
  Kivel szemben lévén immel ámmal szólla,
  Nem terhes válaszszal körien mehet viszsza.


 51. Rongios székeliség is nehezen álhattia,
  Hideg miatt fokad nagi zugolódásra,
  Ott vévén eszekben, idegen országra
  Hadi törvéni ellen viszik télben hadra.


 52. Vakmerő képpen megh kötötték magokat,
  Észak felé tudni nem akarnak utat,
  Ellenek Rákóci végre fegyvert mutat,
  Bayal elébb elébb bennek ugi indithat.


 53. Harmadik akadáli felettébb is gántsios,
  Utban egy nagi havas rettenetes magos,
  Félig mindenkoron fellegekkel habos
  Priszlop, ki teteie czyllaggal iácodoz.


 54. Nincs e nélkül más út Lengiel Ország felé,
  Szükség által menni, leiünk őszül belé,
  Czygákkal tekernek fel teteie felé
  Egy egy tár szekeret meredeken elé.


 55. Füstölög azonban, felhőket okádik,
  Egy éccakán oli nagi fergeteg s hó esik,
  Kiben hertelen ha ló vagi ember lépik,
  Baios niomorgás, mert el süllied fül tőyg.


 56. Búsúlás és nagi gond éri feiedelmet,
  Ellenem támodnak, látom, föld és egek,
  Hova legyek, szómnak megh nem felelhetek,
  Ezen túl engem tart Svét hamis hitűnek.


 57. No Sebesi Miklós ió gialog kapitáni,
  Lád, búsulás engem, mint tengert szél, úgi háni,
  Meg szánhad ügiemet, ha nem vagi sült pogáni,
  Ved módgiát, mint menjünk által hovas hátán.


 58. Számtalan lapátot készites gialognak,
  Kikkel útból hovat két felé hányanak,
  Meg leszen iutalma nehéz munkájoknak,
  Meg igird én szómmal, valamit kivánnak.


 59. Azok éyel nappal tisztittyák az utat,
  Erős munkával két felé hónnak hovat,
  Feidelmet éri betegség az alat,
  Kiből kétsiég kende lenni, mint giogiulhat.


 60. Titkollia mint lehet, sullios niavaliáját,
  Leg belsőb embernek sem mondgia fájdolmát,
  Kinek táboron ha futták volna dolgát,
  Nem mulattak volna, ugi hiszem, egy órát.


 61. Sajditották sokan, de szörnien tagadta,
  Változik is egykor szine s ábrázattya,
  Nem birhatván magát, el dől utoliára,
  Kedvesb szolgáynak keservesen mondgia.


 62. Emberek szándékát boldog Isten biria,
  Nem mehetek, félek, nagi Lengiel Országra,
  Ha tatám keserves halál áll utomba,
  Én kedves szolgáym, kénszeritlek arra,


 63. Én nekem tartozó hűségtekre kérlek,
  Jó Ebeni István, kiváliképpen téged,
  Holtom ha történik, testemet vigiétek,
  Beckéden túl Lengiel határban tegyétek.


 64. Minemú kivánság niavaliást viselte,
  Akar kys ebből eszében vehette,
  Szivében sintsi Erdéli s ot maratt kedvesse,
  Igi vakit megh nagira vágiódásnak szele.


 65. Mind az által mint egy reminségen kivül
  Meg fordul élete, majd naponként épül,
  Maga is Hovason által csak nem repül,
  Maga pallérkodik sok gialogy körül.


 66. Mind addig, miglen el készítik az utat,
  Serínykedvén által költöztet hadakat,
  Azon túl, gondollia, nem inditnak patvart,
  Noha túl azonnis reminsége meg csalt.


 67. Alig érők Lengiel Országnak határát,
  Tűz giúlton giul s éget csak nem minden szállást,
  Egy szóval mindenűt gonosz prófétálást
  Látunk, senkitől sem hallunk vigasztalást.


 68. Beckéden túl szélben vagion egy kastélika,
  Sámbor, épülettel niomorult roszatsika,
  Kemini Boldisárt ot ugi lövik homlokba,
  Meg hal feiedelem kedvesb anyafia.


 69. Az volt Lovász mester leg fób udvarában,
  Eötet válosztotta még ifiú korában
  Fogadot báttyának, nem is volt más ollian
  Kedves, mint Jonatás Dávid előtt hajdan.


 70. Eléb menvén Láncuk, Lubimércki várát
  Éértük, onnan immár inditottak csatát,
  Ot giüjti Rákóci öszve minden hadát,
  Kozák had is ot meg ielentette magát.


 71. Lengiel ellen boszszút viselő nemzetsiégh,
  Nem kitsini haragban mégh otthon öltözék,
  Miatta számtalan falu, város úgi ég,
  Föld szinéről sokszor alig láccik kék ég.


 72. Német Császártól is érkeznek követek,
  Méltósággal s észszel igen nagi emberek,
  Magiar Országban majd elsób s nagiob tisztek,
  Pompát, tekintetet előttök viselnek.


 73. Fő kacellarius pap úr Seleptsiény,
  Kassán Generalis vélle Homonnay,
  Harmadik mezey kapitáni Barkód,
  Visznek követsiéget s ajándékot neki.


 74. Szép szóval köszöntvén Érsek Seleptsiény,
  Hald meg feiedelem csendesen Rákóci,
  Az nagi magiar Királi és Császár Rómay
  Köszönt szeretettel s tőllem ezt izmi.


 75. Ne geriezd boszszuval s haddal Lengiel királit,
  Tudod, soha neked ő nem ártot, sem árt,
  Mert mikor busitod kedves anyafiát,
  Mint ha vernéd maga szemének világát.


 76. Jobb, tartsi békességet iámbor szomszédoddal,
  Hallottad, ki fegyvert keres, vész azonnal,
  Én velem is éthecc szent ariafisággal,
  Fiammá fogadlak, ha nem jáccol szómmal.


 77. Tizenhárom várost ingien szerzem neked,
  Megadom, volt eddig valami költsiéged,
  Azt is fogadom, ha támad ellenséged,
  Ellenségemnek én évis tartom őtet.


 78. Barátodnak pedig io baráttya lészek,
  Imperiumbéli feidelemmé tészlek,
  Életemben hozzád idegen nem lészek,
  Szeretettel veled mint fiammal élek.


 79. Uram, ved kedvesen Császár indulattyát,
  Soha nem hallottam illyen atiaságát,
  Igi igirte volna valakinek magát,
  Becsllet és haszon egycersmind siet rád.


 80. Erre Rákóci Giörgi, ha meg kell vallani,
  Oli parasztul felel, szégien ki mondani,
  Gialázatra nem is akarom hirdetni,
  Ki miatt előlle pirulva mennek ki.


 81. Igaz, feleletit maga is meg bánta,
  Mellyet hertelen-é vagi szándékból niuj ta,
  De iob választ ugian más napra sem ada,
  Sőt szemek láttára Láncukot vitattya.


 82. Sok számú gialogyt látván követ urak,
  Magok monták, anyt egycersmind nem láttak,
  Ugianis kozák és olá, magiar hadak
  Alig szóltak volna hozzá, menye voltak.


 83. Szertelen rikoltás és fegyver csattogás
  Köztök indul ottan, mint egy éég szakadás,
  Mihelt indulónak, városon giuladás
  Esék, s porrá tévék, nem tölt abban naplós.


 84. Várból is egy aránt zug ágiu goliobis,
  Noha hijában, mert nem talált senkit is,
  Füstel bé borult éég el vett még napfém is,
  Várossána.k az vár nem segit semmit is.


 85. Üressen követek onnan viszsza térnek,
  Fáratsiága meszszül iötnek sem fordul meg,
  Nem marad meg ebben, érkeznek más hirek,
  Kiket mindazáltal régen rejtegetnek.


 86. Mert török is küldi, nem tudhatom, honnét,
  Nem szép szóval, hanem haraggal követét,
  Nem ülsz veszteg othon én árniékomban mért,
  Téri viszsza hazádban, élet ha kell, mentest.


 87. Én czyrákom lévén hirem nélkül mertél
  Indulni, világot hogy ugi fel kevernél,
  Aknámét bontottál ellened fel, Erdély,
  Hogy tés vak kalavuz urad után mentél.


 88. Szultán Szulamántól adatot aknámét,
  Nem kellet volna fel bontanod az végzést,
  Várj rá, feiedelem, meg fizecc ezekért,
  Jól tudom, mi bántot, micsoda tanátsi ért.


 89. Hid el, még ki veted igámat niakadból,
  Vigiázásom lészen rád addig portámról,
  Kóniebben válhacc meg igi szép országodtól,
  Országod sem leszen üres haragomtól.


 90. Ezt is Rákóci Giörgi könyen füle mellett
  Bocsátotta folitást, mint ha nem is őtet
  Jövendő kárára illetnék mind ezek,
  Sőt szörnien titkolta országtól ezeket.


 91. Ez is lón főb Erdéli romlásának oka,
  Hogy im ez követsiég volt tőlle titkolva,
  Mert akkor erre ha viszsza tértek volna,
  Nem volnánk nem máyg ez szomorú giászba.


 92. Csak az hogy el iött vólt fatum pokol óra,
  Meli régen meg indult Erdéli rontására,
  Módnak jó tanátsinak nintsien akkor haszna,
  Mégien, valamerre indult le vágott fa.


 93. Megyen Rákóci is irigi farum után,
  Melinek koholóia Svekus Károli királi,
  Táborát ideyg Viszla parton hagiván,
  Egy rész haddal megyen be Krakko kapuján.


 94. Svét királitól hagiot Svirc benne kapitánj,
  Melliet nagi örömest Rákócinak ajánl,
  Volt nekik is régen hihető meg unt vár,
  Mert presidiummal nem giózik volt immár.


 95. Városnak ők siriát kővérit ki szitták,
  Gazdag város népit ugi meg saccoltatták,
  Ki tarlóz utánnok, talál üres kosért,
  Még templomokbannis ha mi volt, el húzták.


 96. Betlen Jánost küldi feiedelem oda
  Eggyk rész hadával város oltalmára,
  Töb hadával alá Viszla mellett maga
  Megfen, az hol Caroli Svecus királj várfa.


 97. Eszt nem várta volna Lengiel Magiaroktól,
  Kiknek nem vétetettek soha szánt szándékból,
  Hogy ráfok mennyenek Erdély határból,
  Nem hitték s nem vártak illyet sógorságtól.


 98. Mert feiedelem aszszony Bátori Sofia
  Rákócinak igen kedves házas társa
  Lengiel aniátol volt, nemzettel Zákritsika,
  Azért nem gondolták, legyen oly mostoha.


 99. Régi böltsi atyáynk nem hijában monták,
  Meg hűlt az szeretet, nintsien atiafiság,
  Meg holt az giermek, már el mint az komaság,
  Csak addig, még hasznot hajt kedves barátsiág.


 100. Nintsi oli pogáni, kinél nem nagiob ellenség
  Lengiel, vitézlő rend, gazdag és szegínység,
  Magiar támodását ráfok hogy nem hitték,
  Szegínyeket inkáb mind házoknál lepték.


 101. Némeli helt rokonság meniekzőben voltak,
  Vő legini meni aszszoni asztalnál vigadtak,
  Kalauz kozákok tudván ráfok utat,
  Kegyetlenül verték fel niomorultakat.


 102. Magos házoknak megh álván aitoiokat,
  Ablakon ugratták le vigan lakókat,
  Földön egy más hátán niaka tört ifiakat,
  Érkezvén, néztük egy másra hullottakat.


 103. Kereszténi vér méltán irtózhatot ettől,
  Némeli szintén akkor válik meg lelkétől,
  Holt eleven némeli kinlódik élettől,
  Reminkedvén az mint szólhat, hogy által lőy.


 104. Harmadnapi vérben némellyke fekszik,
  Nem szólhatván, suhajt, ó hogy nem érkezik
  Raitam köniörülő, hogy leiem nem veszik,
  Kinok miatt alig kétsiégben nem esik.


 105. Nagi nemes házoknak tőből ki hániása,
  Városoknak tűzzel fottig pusztitása,
  Ölés, fosztogatás, vermek fel bontása
  Dicsekedés, iáték volt az illyen munka.


 106. De meg szomorodot magában megrémült
  Az kereszténj lélek, szive benne meg hült,
  Midőn az ártatlant látta, kinban merült,
  Mint kő, nem tud rajta senki sem köniörült.


 107. Ha találtak elől paraszt uton iárót,
  Kintsiéiért firtatták, fogták mint árulót,
  Teste sütés miatt fel hámlott, meg sem holt,
  Mint búdosó lélek, mezitelen ugi volt.


 108. De hogy maratt volna bántás nélkült ember,
  Midőn Isten ellen sem szünt meg az fegyver,
  Meg fosztatott templom eggiüt papi rendel,
  Sok helt borult Isten háza tüzes füstel.


 109. Éélőkön nem elég volt kegyetlenkedni,
  Hanem holtokat is föld szinire hozni,
  Nem volt templomokban temetés oli régi,
  Kit elé nem hoztak fénies napnak látni.


 110. Hoszszú üdők miatt ha test már földé vált,
  Kin gazdag temetést hamis kozák talált,
  Porrá vált testeket keminien meg rostált,
  Mind addig, mig giöngiöt közzülle ki talált.


 111. Azt kotia vetiésre nagi szive szakadva
  Vitte, pinzen, alig várván, el adhassa,
  Meg kel engedni, volt vitéz ió katona,
  Hogy im szem fedelét holt testnek le vonta.


 112. Tisztes kotia vetie, kellemetes préda
  Igaz vitézeket illető nagi próba,
  Soltáriban Dávid illyenekről íria,
  Latrok tanátsiától lelkem Isten óya.


 113. Nem ok nélkült mondgia böltsi Salamon könjve,
  Igaz szent társaság szenté tészen végre,
  Gonoszszal nintsi oli szent, ki gonosz nem lenne,
  Kivel társalkodgiék, int, ki ki meg nézze.


 114. Még pogáni böltsiek is olliat irnak arról,
  Embert meg ismerni leg könieb társáról,
  Erre példát venni köniű Magiarokról,
  Mi ragadot rájok is kozák társokról.


 115. Noha természettel magiar nem volt angial,
  Annál inkáb szentsiég, hogy nem iár táborral,
  Egyben de miolta cimborált kozákkal,
  El érkezett vélle minden gonoszsággal.


 116. Egy aránt prédáltak véllek fel templomot,
  Kastélt, falut, vársot eggiütt giujtigatot,
  Virágában szüzet szintén ugi meg rontot,
  Pogánihoz illendő követet rút dolgot.


 117. Nem volt oli nap, meliben szünt az kotia vetie,
  Ellenséggel noha senki nem volt szembe,
  Nem is ló s fegyverből állott nieresége,
  Hanem pap, templomi kintsiből nagiob része.


 118. De felejtsiünk ollyan nem meg áldott predát,
  Elléggé meg atta Erdéli annak árrát,
  Igazan hasonló mértékkel mérték rád
  Szegíny haza mingiárt, vagi fizettél duplát.


 119. Mégien lassan lassan rendelt seregekkel
  Rákóci Giörgi Viszla mellett reminséggel,
  Ha hol találkoznék szemben ellenséggel,
  Eléb megh vinék, ugi lenne szemben Svéttel.


 120. De nállánál talált rovaszb ellenségre,
  Mint ha nem is bánná hazáját, tettette,
  Haragiát mind addig meg nem ielentette,
  Várván, had fáradgion, mig kedvét bé töltsie.


 121. Ugianis valaki magiarokkal merni
  Akar, szükség véllek ideién próbálni,
  Mert ha várokozik, prédát kezd giüiteni,
  Zabáltat a mellől nehéz fel költeni.


 122. Igazán meg zabált s ugi meg csömörlött volt,
  Hogy lábáról egycer ugi el nem esett volt,
  Zavikhost városnál ideyg magiax volt,
  Svét királys oda táborral jutot volt.


 123. Halván Rákoci Giörgi királi iövetelit,
  Jártattya minden nap szép török lovayt,
  Csak hogy meg annak is láttuk rosz ideyt,
  Természeten kivül lóról sok esetit.


 124. Mint ió lóhoz szokot, mert kemini lovas volt,
  Lóból ahoz képest tartott oli istállót,
  Kinek Európában falóm mássa nem volt,
  Mi okon most lóhoz ili szerencséden volt.


 125. Arani szerszámban egy egyptomi lovat,
  Szőrire annál szebbet mást királinak választ,
  Vitézi pompával készit fémes udvart,
  Mint királit, illendő méltósággal fogad.


 126. Feiedelem előtt egy-nihánj sereg is,
  Kiknek nagiob részén parduc bőr és tigris,
  Mint egy sünű erdő távullcán kozák is
  Mutattya magát nagi sokasággal ő is.


 127. Rákóci Giörgi maga ió lova hátán üll,
  Egy haytásnyra udvari seregfül,
  Elől fó fő urak, maga tsiak egyedül,
  Királi eleyben lassú lépéssel jün.


 128. Svét Károk királys ifin más felől szemben,
  Két német Herceggel ülvén szekerében,
  Feiedelem szál le lováról elsőben,
  Királys mingiárt es becsülletet teszen.


 129. Mind két fél le szólván, földön fognak kezet,
  Királi szekerében feiedelmet ültet,
  Toábbá mind ketten szekérrel fel dőlnek,
  Kételen is osztón jó lovokra ülnek.


 130. Számmal nem felettéb sok királi tábora,
  Noha mellette van Brandenburgos hada,
  De válogatot nép vitézi munkára,
  Soknál job, mert nem főtt bottal hadban hajtva.


 131. Magán lévén királi tsiak feiedelemmel,
  Minden kornét allya külön áll sereggel,
  Int Generállyának titkon csak fél szemmel,
  Salvetét lóienek hadi mesterséggel.


 132. Egy felől lovast hági igen koszszú sorral,
  Csak nem egy mást érő súrű csoportokkal,
  Más felől az szerint gialog áll ágiukkal,
  Köztök piac, hol van feidelem királlyal.


 133. Mingiárt lövés indul leg elsőbb seregben,
  Azt köven másik, negyedik és többen,
  Mind addig ropogás, nintsi szünet lövésben,
  Még háromszor kőztök lövés végig megfen.


 134. Ha kinek táborban őszült is meg haja,
  Nem hiszem, annál szeb hadi comedia
  Lehetet előtte, mert ugian nótára
  Szünet nélkül szóllot anni ezer puska.


 135. Egy ió ideyg nem volt szakadás abban,
  Mint ha minden dörgés rekett egy puskában,
  Minden puska szóból álló verselt ottan,
  Ágiukkal feiezték bé, dörgetvén vigan.


 136. Történet szerint egy német feiedelmet
  Ott is által lőttek, pompát bú követet,
  Boldogul, ugi teccik, semmi végben nem ment,
  Kit mingiárt utói nem éért siralmas eset.


 137. Illien becsüllettel királi feiedelmet
  Fogadván merőben, quártéllyában menet
  Feiedelem is bé késin, mint lehet
  Mutatván királihoz méltó tiszteletet.


 138. Mint méltóságban nőtt, nagi dolgokhoz szokott
  Személlyek egy más közt találnak fel okot,
  Vagion is miről, mert oli árokban ugrott
  Mindenik, az kiből soha ki nem mászott.


 139. Ugian ot kedvesen királi feiedelmet
  Vendégli még ott is, nem tudván szükséget,
  Kerüli távul az igaz gazda őket,
  Mint ha nem is verne országára ügiet.


 140. Magiaros szerszámmal ékesitet lovat
  Svét királi Carolus Rákócinak mutat,
  Vendégségben töltvén egy nihánj napokat,
  Mind két fél egy másnak ád ajándékokat.


 141. Midőn Svét Magiarral öszve barátkozott,
  Nagi atiafisággal Magiar Svéttal lakott,
  Magára váloolván Svét kalavuzságot,
  Litvánia felé fordít magiar tábort.


 142. Elsőbennis Viszlát Szandameriánál
  Által köti hiddal, igen régi várnál,
  Az Országban sem volt szeb tartománj annál,
  Palatinatusságot érdemlő háznál.


 143. Viszla szigetiben drága szép épület,
  Pusztaságra iutot, benne nintsi egy lélek,
  Láttunk ollian hadi giümölcyöt eleget,
  Kit üdő, kit az tűz földig meg emésztet.


 144. Ott költöztet által minden féle hadat,
  Hid véginél mingiárt erős sáncot állat,
  Annak regularis készitet básriákat,
  Muskotérosokkal meg rakván azokat.


 145. Mert az által menő hadakat féltette,
  Ugianis Lengielnek nem volt résen füle,
  Egyébként lőtt volna nagi veszéli előtte,
  Ha lött volna kinek támodni ellene.


 146. Által futván minden hadak nagi békével,
  Indit Éészak felé rendelt seregekkel,
  Éyel nappal viszen oli nagi sietsiéggel,
  Ellenséget mint ha látnánk két szemünkel.


 147. Niargalunk alá s fel, mint fék nélkül való
  Maga szabadgiában el szaladot vad ló,
  Üzzük és kergettjük előttünk szaladó
  Dücsősséget, mellyet el nem ér az hajtó.


 148. Ugys van, valaki becsülletet kiván,
  Ne iárjon utánna, ne kapdosson hátán,
  Ő pedig mindétig rnegyen s fut az után,
  Előtte ki szalad, utánra nem iárván.


 149. Erre ió bizonság királi s fejedelem,
  Noha nem szolhatnak, mert el vesztek ebben,
  Addig űzték, még el fogitak ereiekben,
  El sem érték, példák föld hátán mind ketten.


 150. Sveciai királi kisded termetében,
  Fekete szeg, piros, kövér személlyében,
  De vastag potrohos testel bir nagi könyen,
  Nem lankadot, hanem kemini ereiében.


 151. Dolgayban seríny, mindenhez ió kedvű,
  Kedves tekintettel nagi fekete szemű,
  Tábori munkákra termett bátor szivű,
  Vitézi dolgokban practicus elméiű.


 152. Ez volt Rákócival el végzet tanátsia,
  Hogy nem tsiak Erdélinek lenne fő biróia,
  Hanem Magiar Lengiel országnak királlya,
  Ezen túl kőt kelien Krakkóban lakása.


 153. Ezért is atta vólt fejdelem kezében
  Krakkót s valamit birt Lengjelek földében,
  Császár követének rosz választ az illyen
  Adatot volt vélle, kit meg irtam ot fen.


 154. Maga pedig amaz nagi régi városban
  Heliheztetné székit Svét királi Rómában,
  Valami nemzetsiég széles Eüropában
  Lakik: az két Úrnak lenne birtokában.


 155. Nem kel Török Császárt Custanci-nápoliban,
  Annál inkább Császárt Bétsiben, Franciában
  Királit el szenvedni Spanyor országban,
  Legyenek azok mind Károk hatalmában.


 156. Erre nem is kitsyni reminség izgatta,
  Mert midőn a Svetok fel rontottak volna
  Egy régi templomot, márváni kő táblára
  Azt monták, találtak illyen szókat irva.


 157. Versel: tIbI roMa DabItVr CaroLe
  Népes ConstantI nopoLIM DabIt qVoqVe.
  Ez szókból az számos bütüket ki szedné
  Valaki, nagi körien értelmét fel lelné.


 158. Az első vers homáli nélkül arra mutat,
  Ezer hatszáz ötven kilencben ha iumak,
  Amaz hires Roma adatik Károknak,
  Ki hinné más felét ez prognosticumnak.


 159. Az másik deák vers mond illen iövendőt:
  Mikor értek ezer hat száz hatvan kettőt,
  Custancinapolit is Caroli biria: meg nőtt
  Éég alat hatalmod, tied lévén az föld.


 160. Illienekre nézve nagi Lengiel Országot
  Bátran iáriuk, senki előnkben sem állot,
  Szerencsiére méltó panaszt nem mondhatot
  Kiválit Magiar, mert ot rá sok fiókot osztot.


 161. Bizvást mondom egycer vitéz magiar nemzet
  Prédával anyra meg nem kövéredet,
  El feleitet minden féle rend szükséget,
  Liszt kelién pinz terhel sok tár szekereket.


 162. Unalmas sok napi postálkodás után
  Tágas Litvániát értük, innét Muszkán,
  Bug fokoviz mellet szállottunk Brestánán,
  Kinek várát meg is vették, nem vitatván.


 163. Ez város volt Muszka Ország ellenében,
  Kiből vigiáztanak reájok szüntelen,
  Rákócinak azért atták fel oli körien,
  Magiar presidium volt benne bővebben.


 164. Ot halta Rákóci Svecus tanátsiából
  Vitéz Gaudi Andrást, minden hadayból
  Válagatot néppel, Litvániát abból
  Hogy birná s hordozná zabolán az várból.


 165. Az előtt Krakkoban hatta nagi rész hadát
  Jó Betlen Jánossal; Gaudival más szárnyát
  Brestánában hagiá, kit az után meg bánt,
  Hogy viszsza nem vonta régen el lőtt nylát.


 166. Ennél toáb nem ment Magiar Svét tábora,
  Lengiel országonnis mert túl mentek volna,
  Hanem innet siet által Prussiára,
  Közel az hol tenger felé megfen Viszla.


 167. Ott is hamar köttet hidat királi Viszlán,
  Padlást készitetvén öregh haiók hátán,
  Mellyeket vas matsikák tarinak méli viz árkán,
  Okos vitézt semmi gántsi meg nem gátolván.


 168. Valami hir érte volt Svét királi fidét,
  Mert oli sietséggel költöztette népét,
  Hid mellett is vitték által némeli részét,
  Ki miatt haióstól borult el feles Svét.


 169. Mind az által királi vizen által futván,
  Nem sokat aggódik viz miatt löt kárán,
  Hanem Rákócitól mint vállfék meg, osztán
  Földön ne maradna két szék közt az után.


 170. Félre hija Kemini János jó barátfiát,
  Feiedelemnek leg felsőb Generállyát,
  Neki ielenti meg el menő szándékát,
  Annak rovassággal fel kereset okát.


 171. Melinek midőn hirit viszi Rákócinak,
  Oka mi lehessen ez nagi változásnak,
  El rémül, erek is benne meg posdulnak,
  Megyen eleyben maga is királinak.


 172. Sok fogadásodra - mondgia - tudod, királi,
  Honnat jöttem, hózom nem is tudom, mint áll,
  Idegen országban magamat hogy hadnál,
  Emlélezzél, régi kötésünk miben áll.


 173. Oli idegen tóllem ez országnak uttya,
  Kiben eddig jártam utomat mint árva,
  Ki vigasztalását fatorától várig,
  Én rád nézve magam vetettem kockára.


 174. Fejedelem előtt amaz egy ideyg
  Esopus rókája módon gondolkodik,
  Csak el beszélhesse magáról Rákócit,
  Szaporán igiri viszsza jövetelit.


 175. Lehetetlen, ugi mond, mostan várakoznom,
  Mert Dánosok miatt érkezett sok károm,
  De szép regimentel, ne féli, veled hagiom
  Vitéz Starenberget, leg főb Generálom.


 176. Eő leszen utodnak elöl kalavuzza,
  Személlyemnek pedig jeles heli tartója,
  Dolgom végezvén meg térek hozzád viszsza,
  Mert hiszem, dolgomat Isten jobban adgia.


 177. Alattomban pedig Generálissának
  Meg haha volt, mihelt módgia leszen annak,
  Maga is utánna tartsion királlyának,
  Nem sokára búcsút adván Rákocinak.


 178. Evel el távozik Svét királi Carolus,
  Generallyával egy niháni sereg Svecus
  Feiedelem mellett marad, de cincius,
  Ki más mesterséggel majd királi után csúsz.


 179. Fel megfen Rákóci Viszla mellett viszsza,
  Tartván hadayval ismeg Russiára,
  Elsőben niertesen érkezik Varsvára,
  Leg nevezeteseb király városra.


 180. Ot az királioknak metropolis heliek,
  Király válosztó méltóságos székek,
  Régi iel oszlopok, dicsretes iegyek,
  Aranias márvániból fénlő temetések.


 181. Világi pompára készitetet város,
  Inkáb mint erőre lehet alkalmatos,
  Városi nép benne valami kevés rosz,
  Nem is oltalomra, hanem hódfásra giors.


 182. Kevés ágiu lövés után üdő mulya
  Hamar feiér zászlót raknak ki torniokra,
  Rövid tracta után kapukat ki nyttya,
  Porkoláb koltsiokat magiar kézben adgia.


 183. Ot nem sokat mulat Rákóci feidelem,
  Király házokat iár el csak hertelen,
  Feiedelem mellett hagiott tökélletlen
  Svét generál onnat butsiuzik s el megfen.


 184. Már egy reminségtól meg fosztatott magiar,
  Hitted volna é, Svét legyen illyen fukar,
  Hova lést már, midőn jót senki nem akar,
  Hazádban sem mehecc illy meszünnen hamar.


 185. Meg bódult Rákóci Zavikhost felé tart,
  Hol az előtt Svecus kötőt által hidat,
  Hát régen el bánta Lengiel előliünk azt,
  Viz pedig naponként szem látomást áratt.


 186. Azomban táborra rost hirt boszton hoznak,
  Kivált föld népe mint onnat el tudnának,
  Ha nem igaz is, mind egy meg rémült hadnak,
  Dúlásban mind kozák s magiar alább hadnak.


 187. Szokás szerint hirek napról napra nőnek,
  Haraggal, sebbel mint Lengiel hadak fűnek,
  Ugi hirdetik, mint ha majdon ot lepnének,
  Melliel rettenetes félelmet nevelnek.


 188. Noha Lengiel erő hozzánk közel sem volt,
  Mert nem futták még, hogy Svet töllünk el fart.
  Mégis nagi hirtelen szivében ugi el holt
  Egész magiarság, hogy benne lélek sem volt.


 189. Háta megett lenni Lengielt alitotta,
  Előtte meg áratt Viszlát szemmel látta,
  Ok nélkült magát sok vetette halálra,
  Szerentsiére széles viznek fogott úszva.


 190. Szomorú nevetsiég volt nézni némelljet,
  Gőmbelieg hordóval vizben mint hömpőligöt,
  Áárniékhoz kapdosó vizben haló embert,
  Az szükség minémű mesterségeket lelt.


 191. Ha valameli háznak oldalát le vonták,
  Kit borona fákkal raktak volt fel gazdák,
  Az ollyakat zászlós seregestől kapták,
  Ki sem láccot vizből, sokan ugi le niomták.


 192. Költözésben miket sokaság követet,
  Arról ki mondhatna, nem tudom, eleget,
  Elég; vitézlő rend vizben arany veszett,
  Menyt ellenség el sokáig sem Bitet.


 193. Sok niomorusággal, kárral és halállal
  Viszlán által kelvén, Rákóci táborral
  Podolia felé tart kozák kalavuzzal,
  Nem tudván, mi végre siet éyel nappal.


 194. Hát az is sajditot rosz sáfráni illatot,
  Hogy mentől hamaréb vég kozák országot
  Vehetné niakában, azon fárodozot,
  Ahoz képest maga hasznára hordozot.


 195. Kozákság mindenütt mint vezér elől iár,
  Haza mint szaladgion, kelt, üdőt keres, vár,
  Egykor előtttünk hát egy véghetetlen sár,
  Kin kozák hadnagiok buskolódnak hogy már.


 196. Gonosz nemzet pedig szánt szándékkal hozta
  Feiedelmet illien romlásnak árkára,
  Hogy még magiar azon lenne tartoztatva,
  Addig vetné magát hit ellen illára.


 197. Lápos heli, melire vitt, meg nem gázolható,
  Toáb sem mehetni, mert minden felől tó,
  Nádak között azon volt egy titkos paló,
  Kin kozák hir létig el futot, áruló.


 198. Az is magát, mint Svét, haza késirtetvén,
  Magiar árniékában prédával meg telvén,
  Lengielen mint boszszút állianak, fel töt cél,
  Hát csak az volt, oszton lássa magiar, mint él.


 199. Gonosz árok miatt vagion nagi bódulás
  Rákóci táborán, mert nintsi rajta gátlás,
  Meszsze fél hód módra bé kentet mint sánc,
  Kár, jobra, sem balra nintsien szabadulás.


 200. Azonban hát régen hirével Lengielnek
  Marsalk Potockinak, vitéz Cseneckinek,
  Még Viszlánál az ő magiar ellenségek
  Uta vesztet darvak módgiára kerengnek.


 201. Nem sok, de válosztot seregekkel érnek,
  Nem is kell sok fegyver meg ijedet népnek,
  Törődik Rákóci, mint álljon ellenek,
  Meg hült szivek régi tanátsy hiveinek.


 202. Nem fért tanátsiában ió szivű Haller Pál,
  Sem amaz vitéz úr Kornys Ferenc, immár
  Azokat szólittya bús elmével, mondván,
  Tű menietek hátra, Lengielt tartóztatván.


 203. Meg csalt volt reminség, most nylik fel szemem,
  Hogy nem pohár mellett szóllott illet érdem,
  Bennetek jó virtust láttam: nem becsültem,
  Nem lesz el felejtve, ha harcoltok értem.


 204. Mi nem, én voltam oli idegen hozzátok,
  Eddig mint magatok tatám gondoltátok,
  Hanem koncot féltő udvari kovátsiok
  Engem is elmémből ki koholtak azok.


 205. Elsőbennis két úr, uroknak szovára
  Nemes seregekkel serínységgel viszsza,
  Küküllőnek eggyk, másik fő ispánja
  Kolos vármegyének, ők maradnak hátra.


 206. Az nap serit estvig két úr vitéz módra
  Ellenségtől tábort harcai oltalmazza,
  Egyéb ként minden nap Lengiel fel vert volna,
  Hátul járó sereg ha nem oltalmazza.


 207. Két egész hétig mind egy aránt niomoztak,
  Tábor derekából kiket ki kaphattak,
  Irgalmasság nélkül kard élire hántak,
  Hazáiokért boszszut valóban állottak.


 208. El lankad magian had végtére munkában,
  Mivel naponként fogi, nem épül számában,
  Részesülvén gazdag, számtalan prédában,
  Attól sem válhatván meg, mehet lasabban.


 209. Ilivo várossápoz egykor közel futván,
  Többi közt valaki mondani találván,
  Hazánktól távozunk, menvén kozák után,
  Hat nap haza futnánk, más felé indulván.


 210. Ezt halván, táboron mindenütt sibongnak,
  Végre tá.modásra székelyek indulnak,
  Most vesszük eszünkben, velünk mit akarnak,
  Hogy hazánktól mentől meszszeb szakaszszavak.


 211. El kapván az embert, fogfák kalavuznak,
  Uttiok felől előb kitóz szót hallottak,
  Rész székeleség azzal Erdéliben indulnak,
  Nemes Tamást tévén előttök Tárónak.


 212. Akkor azon úton maga is Rákóci
  Lengiel előtt körien szabadult volna ki,
  De hogy nem fért Isten tanátsiában senki,
  Még töb ostort tartot ide hátra neki.


 213. Amazok ellen is sőtt haragra gerjett,
  Utiokat gátolni kész volt, mint lehetet,
  Csak hogy sok veszéli közt ki teriedni nem mert,
  Meli régen már körül fogta szerencsétlent.


 214. Mezey hadakkal kész volt ráfok menni,
  Csak hogy nem lehetet azokhoz is bizni,
  Moldován vaydának búvóban kezd irni,
  Vágiák őket, midőn arra kezdnek iumi.


 215. Kivárat hatófokban noha sok munkával
  Azok hamar jutnak szép Moldován által,
  Job rész tábor még is marad Rákócival,
  Ki hadának már tsiak fizet sahajtóssal.


 216. Akkor meg maradot hiveyhez fordul,
  Mondván: felőlletek mit véllyek ezen túl,
  Idegenek látom pába futásomtul,
  De mit tegyek, minden veszéli ha rám tódul.


 217. Engemet mindenek felett illyen kin fúr,
  Nem lehet szakadnom meszsze kozákoktul,
  Köteles hozzájok hitem el nem fordul
  Tőllök, egyedül ha maradok is mán túl.


 218. Ellenség azonban többen többen utól
  Ér, egy nap sem marad hátra magiaroktól,
  Sákmánira sem mehet katona táborból,
  Inségre fut szintén Lengiel kapdosótól.


 219. Tár szekeret hoszszan niult magok számára
  El téritsiék tőllünk szemünknek láttára,
  Kiket sok marhával meg töltöttünk vala,
  Igaz kereset is mellettek el csúsza.


 220. Érdéliből inditot drága lövő szerszám,
  Puskapor, goliobis, gránnát, tüzes szerszám
  Mindenűt maradoz, nintsien kinek után
  Vigyázni, mert minden szalad lova hátán.


 221. Prédával Erdély nép fel épült vala,
  Ez előtt két héttel nem volt vége hoszsza,
  Vezeték, társzekér anyra volt nyalva,
  Egy hintó szekér nem maralt utollyára.


 222. Az mint lehet, meg is megyünk kozák után,
  Mint fémes tollától meg fosztatot madár,
  Mind addig, mie meg csalt, az mint fellieb igám,
  Hol mi meg rekettünk, ő haza szaladván.


 223. Ot már magiar szivét félelem el fogta,
  Tíz Lengiel személlyét ezer sem álhatta,
  Éh giomrokat töltőt vad megy, galagonia,
  Még urunk]nak sem volt egy kinyr falatfia.


 224. Ot niomott el szükség, hol nem mehet senki
  Táborról egy falat sákmánt keresgélni,
  Rendelt seregekkel Czyernecki s Potocki,
  Lengiel ország felső s alsó kapitány.


 225. Ezek sokasággal ellenünk nem főttek,
  Hanem bátor szivel ránk fel fegyverkeztek,
  Hozzánk képest voltak számmal felények,
  Romlásunkra pedig száz anyasál többek.


 226. Kiknél szeb fegyverest ez mostani világ
  Nem látot, mert fémet, mint mezey virág,
  Tisztitot vas sütő naptól fémet inkáb,
  Szemben csapot róllok meg tért világosság.


 227. Csatázni nap estvig lengiel kész lött volna,
  Csak hogy szegíny magiar meg fáratt bágiadva,
  Ellenséget az ki régen keres vala,
  Az mint kivánta, most szintén ugi meg bánta.


 228. La meli csodálatos, titkos Isten dolga,
  Ki vétkéiért embert büntetni meg szokta,
  Illyen dolgát töbször magiarnak ki látta,
  Hogy ellenség ellen ki ne főne kardgia?


 229. Ha kötözi Lengiel, eggiet rolla nem szóll,
  Ha vágia, görbedve nekie meg hajol,
  Nincs oli erős scita, ki ming[i]árt nem hódol,
  Kérdhernéd, magiarnak bátorsága van hol?


 230. Szabadon igi felel, büneymnek soldgia,
  Mert nem maratt miám Istennek temploma,
  Nem volt el temetet, kinek koporsófa,
  Vagi iámbor, vagi pap, kit fel nem dultam volna.


 231. Még paraszt kozákhoz magamat nem adóm,
  Rá nézve gonoszra feiemet nem hajtóm,
  Semmi féle nemzet, keresztéhi, sem pogáni
  Igi meg nem hoditot, bűn miatt jött ez rám.


 232. Vaj ha szabadulnék, kit nehéz el hinnem,
  Hazám küszöbiből akar ki sem körien
  Vinne töbször által, bár inkáb ez helien
  Harcolnék hazamért, othon török ellen.


 233. Csak hogy az keserves, hogy nem ió hazámért,
  Sem vitézi módon az szép tisztességért
  Ontom ki véremet, hanem egy emberért,
  Erdély Corona kinek nem volt elég.


 234. Bizoni, ha kegyelmes nem lött volna Lengiel,
  Még akkor el vesztet volna fegyverével,
  De köniű volt frigiet vetni keresztényei,
  Ki nem szokott untig zabállodni vérrel.


 235. Meg alázza magát kételen Rákóci,
  Lengiel vezérekhez Mikes Mihált küldi,
  Magiar életének engedelmet kérni,
  Ezen tul örökös kész frigiet tartani.


 236. Ne fizessen enny bosszujért bosszuval,
  Igaz, vétet sokat ellene szándékkal,
  Legyen el felejtve, mán túl szolgálattal
  Tartozzék Lengielnek magiar hálálással.


 237. Urak előtt böltsien Mikes ugi perorál,
  Mint vétkét meg bánó, szeme sirólag áll,
  Földig hajtot fővel hogy ha kedvet talál,
  Beszélli, mit izent az Erdély királi:


 238. Nem tagadgiuk - ugi mond - Nemes Respublica,
  Voltál magiaroknak eddig ió szomszédgia,
  Kijért tóllök nem eszt érdemlette volna,
  Nem tudom, mi czyllag őket erre vonta.


 239. Ember akarattya giakran nem magán áll,
  Istentől is vagion, kiben áldást talál,
  Kiben kemini ostort, ki világon regnál,
  Ollyat el kerülni nem embereken áll.


 240. Ha kedvünk ellen is ég beli Plánéták
  Dolgunkat igi frigi módon igazgatták,
  Mit tehetünk rólla, erőszakkal szokták
  Farumok hordozni ember indulattyát.


 241. Mind ez által Lengiel Ország feiedelmi,
  Ne legyetek magiar nemzet tyrannussi,
  Mert valami szokott máson meg történni,
  Ugi magatokról is szükség gondolkodni.


 242. Nem kétlem, kárt vallott szerelmes hazátok,
  Magával hordozza tábor, azt tudgiátok,
  De ha magiaron ki telik boszszutok,
  Azzal nem fordul meg keserves károtok.


 243. Halván Generálok, Marsalk Lubimércki,
  Kevesség közzüllők követet küldik ki
  Végezvén magokban, váloszsza legyen mi,
  Reminsége kivül választ adnak neki.


 244. Tekintetre méltó Csernecski, Potocki,
  Kiket feiérré töt tisztes üdő régi,
  De mind ezek között észszel Lubimércki
  Fellieb való, rendel igi felel meg neki.


 245. Akar kinek szabad méltó boszszút ózni,
  Kitől nem tilt ember s Istennek törvény,
  Hadgiuk magatokra, mit mixelnétek ri,
  Kezetekben lévén ellenség üstöki.


 246. Mit vétet valaha nektek Lancuk vára,
  Ki Lengiel országnak nem metropolissa,
  Abban fiátok megé nem is maralt volna
  Ellenség, az kitől félni kellett volna.


 247. Meli hijában voltam uratok sógora,
  Lött volna tekintet válla bár tsiak arra,
  De bátor ne nézzünk ollyan privatumra,
  Hanem az mi méltób s közönségesb, arra.


 248. Hiszem ha királiság vagi országlás kellett,
  Templomot fel törni, prédálni mért kellett,
  Abban mutattatok nem nagi emberséget,
  Másszor magiar erő nem ollyannal fémet.


 249. Lányuk, meg fosztatot sok niomorék barát,
  Majd minden katona lován tart kasulát,
  Rontsiolni mért kellett Istennek szolgáját,
  Azok ohajtása rátok éégben kiált.


 250. Hát az özvegyeknek s árváknak siralmi,
  Koldulásra jutó csecs szopók ügiey,
  Fegyvertelen szegíny parasztok kiniay,
  Ha ránk nem vigiáznak, itélliétek bár ti.


 251. De mind ezek felett mondanunk is nehéz,
  Sok el temetet test, kit mostan nap féri néz,
  Az élőkre volt ha fegyveretek oli kész,
  Maradot volna meg bár tsiak az temetés.


 252. Eleytől fogvást magiam mi viselte,
  Tudgiuk, hogy kenierét vitésséggel ötte,
  Sok pogániság ellen két száz esztendeie,
  Miolta vitézül hazáját őrzötte.


 253. De soha nagi szégient illyet nem szenvedet,
  Noha szerentsie nem mindenkor kedvezet,
  Mert illyen gonoszban nem is keveredet,
  Hogy meg vetné meni s föld örökösön őtet.


 254. Mindazáltal nektek ha szemünk kedvez is,
  Alig büntetetlen ha marad végre is,
  Az égben kiáltó bűnért még egek is
  Erős boszszút várnak, magunk vitézink is.


 255. Tőllünk azért mától fogvást kész kegyelem,
  Csak hadunk számára millió pint legyen,
  Kivel tatám ember nállok kedvet telien,
  És fel indult szivek le csendesülhessen.


 256. Szelid ió válaszszal siet viszsza Mikes,
  Kit meg szorult magiar várván ugian éhez,
  Meg ielenti, mi kell Rákócinak ehet,
  Mentől hamaráb mint fusson frigi ió véghez.


 257. Kedvesen halgattya s lánya feiedelem,
  Mint ki többire már eset volt kétsiégben,
  Akadállya lévén hirtelen tsiak ebben,
  Békesség feiében arany pinzt hol vegyen.


 258. Apafi István fő rendek között való,
  Rákócinak nem is kedve szerint való,
  Mert töb hadak közt volt ó is zugolódó,
  Lenni nem akarván északi kóborló.


 259. Másikat, Gierőfi Giörgiöt udvarából,
  Két atiafiat, mell szármozot egy ágból,
  Zálogul Marsaiknak küldi táborából,
  Mig meg elégithet Lengielt millióról.


 260. Vitetnek szegínyek bizontalan utca,
  Azt hivén, nem futnak többé szabadsiágra,
  Feieken maradván uroknak haragfa,
  Méltatlan ügiekről tesznek panaszt sirva.


 261. Kivált Apafinak édes öreg anya,
  Othon mellette nem maradván giámola,
  Magán kivül két egy testvér attya fia,
  Azok is futandók Lalám maid rabságra.


 262. Ez úton szabadul ellenség kezéből,
  Csaták is meg szűnnek immár minden felől,
  Lengiel urak iünnek békességben elől
  Ununk sátorához, beszélvén ezekről.


 263. Régi vitéz nemzet nemes feiedelme,
  Föld felet szárnyán iárt magiarok szép hire,
  Most pór kozákokhoz atta magát mire?
  Kiknél iobbágiotok néktek iob mindenre.


 264. Ugi tuttok, ég alatt leg nemesseb nemzet
  Lengiel és magiar volt, kiket öszve szerzett
  Minden dolgot böltsien vezérlő természet,
  Hol van nagira termett nemesi természet?


 265. Mondgiad uram, neked mit szolgált kozákság,
  Eökrök s egyéb marhák mellet nőtt parasztsiág,
  Akkor eke szarván hajladozot kozák,
  Mikor melletted volt kész Lengiel barátsiág.


 266. Tudd-é, Betlen István mikor Szalontánál
  Pogáni néppel iöt rád, hogy meg gialázódnál,
  Hogy szép coronádtól végre meg ne válnál,
  Menny Lengiel melléd segitsiég Tordánál.


 267. De régi dolgokról ne légien bátor szó,
  Nem voltunk mi soha magiart meg utáló,
  Tavalys hozzád ment tőllünk jó hir mondó,
  Közzénk királiságra fiadat kivánó.


 268. Mikor Luppuj vaida várát, magos Sutsivát
  Ellenséged ellen keminien vitamád,
  Ugi teccik, ellened volt akkor is kozák,
  Az mi nemzetünknek volt tekinteti rád.


 269. Lányuk, meli unalmas Lengiel barátsiága,
  Holot fegyver és vér nélkül királiságra
  Házodat kivántuk s hittok méltóságra,
  Mit tehettünk, ha nem kellet az corona.


 270. Svét s kozák igirte, kiknek adhatóig
  Soha nem volt, talám Isten nem is adgia,
  Az ollian adomám mukk, mint füst pára,
  Boldogtalan ember, még is kaptál rajta.


 271. Illien meszsze földre mire nézve haltad
  Csak nem őstől maratt gazdag országodat?
  Nem tudod, mink is fel dúltuk iószágodat,
  Miolta. kozákkal prédállod hazánkat?


 272. Kitsiniben rabunká nem lött édes aniád,
  Szaladván tsiak alig kapta Munkátsi várát,
  Szintén mink is akkor égettük várossát,
  Noha meg nem atta azzal kárunk árrát.


 273. Véled-é, még mit lácc, ha iucc országodban,
  Ne gondold, mint hattad, találd ollyan karban,
  Forrót othon alád főznek vaj ki sokan,
  Még barátidnak is szivek álhatatlan.


 274. Nehéz halya búval tellyes feiedelem,
  Lengiel hogy illyeket hóni szemére minden,
  Rész szerint igazak, rész szerint illetlen
  Boszszúval fárasztiák meg esettet szemben.


 275. Halgatyán ideyg végre bátran felel,
  Noha belső képpen szomorú lélekkel,
  Köniüd most kockázni velem, meg giengültel,
  Fáratt oroszlánt is szuniogok lepnek el.


 276. Mihelt hadi Mársnak udvarába mentem,
  Nékem adott éles kardgiát kézben vettem,
  Tuttam én, mindenkor nem tart mézzel engem,
  Még is őtet inkáb másoknál kedveltem.


 277. Nagi giöniörűségben mint egy világ fia
  Sok képpen volt nékem, ha volt másnak módgia,
  Igi kellet lenni most, ha szolgáltam arra,
  El kel tűrnöm, ha meg tréfált is Bellona.


 278. Meg vallom, szomorú nap féni illyen nem ért,
  Mert éltemben eddig többször rám jóókat mért,
  Mostan haragfában tőllem, érzem, el tért,
  Köniörül meg raitam, vagi iobban meg emészt.


 279. Nem mindenkor veszti, mikor meg suitollia
  Embert az szerentsie, sőt nagiobra tarfia,
  Egyébként magiar el régen fogiot volna,
  Esetiből ha fel nem emelte volna.


 280. Én pedig nem fészek többé háládatlan,
  Mint kikben vitézi virtust tapasztaltam,
  Meli emberek között ki nem láccik iobban,
  Mint ellenségen vett giőzedelmes karban.


 281. Ez beszéd közt kire Lengielnek érkezék,
  Azt értette tatár, hogy magiar nemzetsiég
  Meg szorult; mint éh sas siet ránk s ugian ég,
  Prédát szomiohozván sietvén majd it lép.


 282. Eddig noha voltunk Lengiel ellenségi,
  De békesség által immár jó baráti,
  Rákócinak ehet képest meg ielenri
  Generál, meg maratt magiart mitől félti.


 283. Egyik veszedelem másikat ugi űzi,
  Űzvén szokás szerint maj don utól éri,
  Mikor menekednék veszett eggykből ki,
  Meg bomlot szerentsie más veremben eiti.


 284. Ebben már Lengielek tanátsial Rákócit
  Jövő pogáni ellen, mint lehet, segítik,
  Magok között iobnak végre fel ezt lelik,
  Job táborától ha Rákóci távozik.


 285. Mert ha tatár érez feiedelmi személit,
  Igir ő magának annál gazdagiab részt,
  Ha pedig Rákóci már el ment, ollyant ért,
  Talám nem iün meszszeb meg hült reminségért.


 286. Teccik ez mindennek, feles ió tanátsinak,
  Lengielek Rátsivil herceg ifiúrvak
  Szólván, azt rendelik úti kalavuznak,
  Hogy mellette lenne hiven Rákócinak.


 287. Igaz, nem szól nylván ellene végzésnek,
  Csak magában főzi gongiayt feiének,
  Ollyan állapotban forgó nagi embernek
  Ki tudna, szivében menny formák tünnek.


 288. Elsőbennis Kemini Jánosnak ielenti,
  Generál s nagi tanátsi, mind házi s mind hadi,
  Ezt találták, ugimond, róllam Lengielek ki,
  Hogy mennék el elől, maradnátok el ti.


 289. Micsodás orcával venném arra magam?
  Hiszem én sem vargák céhekből szármoztam,
  Én hogy el szaladván iának szabad számion,
  Tatár miatt essék nemzetem békóban?


 290. Lelkemet pediglen minden felet giötri,
  Hazáinkból kedvek ellen én hoztam ki,
  Mit mondanak róllam személlyem irigy,
  Hanem hogy mi voltunk magiarok hóhéri.


 291. Nem azért vóltam én országomnak hittel
  Köteles, hogy mihelt veszéliben borul el,
  El szökiem melőlle és tsiak kiniérével
  Tartsiam magam, öszve nem fér becsüllettel.


 292. Veletek maradok s valamiket rám méért
  Meniből az Felséges, azokból nagiob réészt
  Én érdemlek s fel is veszem az büntetést,
  Hogy sem rátok hadgiak méltatlan szenvedést.


 293. Ugianis mit használ világban életem,
  Ha tőllem távozik vagi el vész nemzetem,
  Még nemzetemben tart, addig becsülletem,
  Még becsüllet, addig kivánom életem.


 294. Erre Kemini János köriben Iábbó szemmel,
  Nem ugi Uram, nem úgi, erről szóllani kell,
  Feiedelmek giakran magok esetivel
  Országot halálos sebbel vesztenek el.


 295. Mint giükerén amaz vastag fen álló fa,
  Ki szél miatt magát toáb nem birhattya,
  Valamenyn vadnak csemeték alatta,
  El esvén, magával eggiütt mind el ronda.


 296. Teccésemből azért job Uram el menned,
  És ha Isten adgia, székedben be ülnöd,
  Országodban napról napra erőssödnöd,
  Hogy sem pogáni miatt velünk eggiüt veszned.


 297. Mert ha mi minyájan rabságra futunk is,
  Magad meg maradván, reminségünk mégis
  Leszen szabadsiágra, de ha vész it télis,
  Nem leszen magiarra gongfa senkinekis.


 298. Ugi teccik, még azt is méltán itilhetem,
  Ha meg érti tatár, hogy Rákóci nintsien,
  Kit mindenek felett kivárt tőrben ejtsien,
  Vagi aláb hági, vagi meg lankad az űzésben.


 299. Arra feiedelem haiolván igi felel,
  El megyek, magad is tsiak hogy velem jüj el,
  Leszem ki helietted táborom népével
  Marad, őket hozza utánnunk üdővel.


 300. Nem tagadom, Lengiel praktikától félek,
  Ki tatám tatárral róllunk titkon végzet,
  Rajta történt boszszút körien nem felejthet,
  Hogy már ő kedvez, de tatárral meg büntet.


 301. Ne kivárd azt tőllem, viszont Kemini János,
  Hogy én is el menyek, holot vagiok soldos,
  Az ki szolga, nem úr, azt mondhatom ahoz,
  Hogy szökiem el risztem mellől, mint egy pártos.


 302. Jól látom én ennek rosz kimeneteli,
  Kiből nem tudom, ha menekedünk-é ki,
  Ha vágitam utánnad eddig első lenni,
  Iók után gonoszt is tartozom szenvedni.


 303. Nem féltlek én immár Lengiel praktikától,
  Inkáb személlyedben magát félti kártól,
  Nem azért alkut meg vélled millióról,
  Hogy veszedelmeddel el maradgion attól.


 304. Hanem uram neked Meniből áldást kérek,
  Tóbiás angiali vezérid legyenek,
  Midőn országodban iuthacc, azon kérlek,
  Ne felejtsi el, kik it marattunk éretted.


 305. Ez szókra Rákóci tolle butsiut vévén,
  Táborán szándékát hirré nem is tévén,
  Kevesed magával (köny hulván le szemén)
  Indul, uttya felől bizontalan lévén.


 306. meli keserves volt bujdosásra futni,
  Kinek eddig kedvén folitak szerentsiésy,
  Kit fuvó széltől is féltettek szüley,
  Kinies életről vas barazdára hágni.


 307. El maralt étkekkel hoszszan rakott asztal,
  Kihez ült vigadván nemzetes urakkal,
  Éhségét űzhetné prebenda cipóval,
  Bár tsiak éyel nappal üget éh giomorral.


 308. E felet rettegvén nézünk giakran hátra,
  Űző Tatár ha nem érkezik niakunkra,
  Nagi változás! minap késiróje vala
  Kinek negyven ezer, most egy nihány szolga.


 309. Elébbi boldogság helién niomoruság,
  Régi niugodalmot tetéz be fáratsiág,
  Alutlanság miatt el hatot bolondsiág,
  Kergeteges tulok módra szemmel sem lát.


 310. Meli városok mellett ez előtt tiz héttel
  Mentünk lassú pompás hadi féniességgel,
  Csudállyák, mi történt rajtunk ili hertelen,
  Mint szaladunk viszsza most szemünk szöktében


 311. Egykor értük az nagi hideg havast, Ciblest,
  Lengiel Magiar ország közt ki határt vetett,
  Hol Forgátsi valaha buj dosot s éhezett,
  Halászván Erdély feiedelemséget.


 312. Ott többire mint ha volna hazájában,
  Szegíny Rákóci Giörgi Máramaros tájban,
  Ott is szerentsie lest vetet haragfában
  Ellene, meg álvár uttyát egy barlangban.


 313. Két kegyetlen kő szál utat meg szoritván,
  Kit hegy tolvajok sáncul be tsynálván,
  Az hol szabadulást várt sok munkák után,
  Ott is kardal állott eleyben marfián.


 314. Azon mindazáltal nem igen nagi bayal
  Jött Magiarországra hazájában által,
  Kit Lengiel had addig rontot tűzzel vassal,
  Mig Lengiel országra iárt Rákóci Svéttal.


 315. Meg pusztult országát meg sem tekintheté,
  Hogy Podolián hagiot táborát el lepé,
  Számtalan tatárság nap keletről elé,
  Mint sűrű köd szálvár hegyekről le felé.


 316. Látván kevés magiar óket, remintelen
  Egy feléys ösvéni szaladásra nintsien,
  Giorson veri magát sáncai keritésben,
  Holtig meg nem adván magokat éltekben.


 317. Mellyet tatár látván, ottan meg tartozék,
  Romlását kerülvén, mint rovasz nemzetsiég,
  Frigiet teszem mint ha kellene békesség,
  Mellyet Kemini János örömest vélle vét.


 318. Toább minden főtől csak két két tallért kér,
  Pogáni hitre mondgia, onnat oszton meg tér,
  Meg szerzik aztat is, csak lenne hasznos bér,
  Fel szedi s bé adgia, mást mivelni sem mér.


 319. Eggykért hát azért kelletet az summa,
  Hogy magiarok számát abból ki tanullya,
  Az után hitet mint ha nem adott volna,
  Rohan magiar ellen, mint sas az prédára.


 320. Egy felől Muradin kegyetlenül vij a
  Sáncokat, más felől öreg Szultán Galga,
  Maga is tatár hám minden haddal raita,
  Hegyet völgiet fogván be meszsze tábora.


 321. Kevés pogániság is harcol kijáltással,
  Hogy rémitsien, fel ér valamit torkával,
  Hát az hol száz ezer felett vagion számmal,
  Micsodás üvöltés, ropogás iár azzal?


 322. Rettenetes harcot hajnaltól nap estvig
  Tésznek, ellenek lőtt nyltól nap sem teccik,
  Többi közt Muradin mérgével is vivik,
  Hogy kevés magiarhoz nem férnek, szégienlik.


 323. Sáncon kivül immár piros Buszurmánj vér
  Mint patak meg indult, sebben sok viszsza tér,
  Egész nap ostromra mind uyab pogáni éér,
  Noha sok ezernek lelke Plutohoz kéél.


 324. De mindenek felett Muradin nagi Szultán,
  Egész tatár nemzet vigiázot az után,
  Ismég harcot indit ideyg niugodván
  Mindenestől magiart koszorúban fogván.


 325. Magát az szerentsie oli heliben állatta,
  Holot vitéz Kornys Ferenc készen várta,
  Mint egy unikornys vakmerő vadászra,
  Ugi nemzete mellett életét nem szánya.


 326. Fut s fárad fel szóval valameli felé jut,
  Jó hirre, mondgia, ma nylt magiaroknak út,
  Nem veszen hatalmat az pogániság sohult,
  Valahol hitet szeg, mert Isten előtt rút.


 327. Erős Atillának áldott maradéki,
  Ne féllietek, mi nem a sokaság giőzi
  Meg az ellenséget, giakran hanem az ki
  Egy szivel lélekkel holtig egy mást érti.


 328. Mint egy uj erőben öltöznek ez szóra,
  Rettenetes harcot indimak pogánira,
  Látván, el kel válni élet vagi halálra,
  Szoros állapoznak mintsien egyéb uttja.


 329. Más felől Béldi Pál sarcon áll fegyveres,
  Fel giult puska portól noha még is sebes,
  De jó Székeliekkel kemini harcon feles,
  Nem veszen hatalmot rajta semmi tegzes.


 330. Leg elől állanak nemes és fő rendek,
  Nagi Tamás, Mikola Sigmond elsőb tisztek,
  Ország s feiedelmi tisztre méltó feiek,
  Mint Apafi Miháli, királlya Erdélinek.


 331. Eggyenként későre számlálnám meg őket,
  Fémes uri nemből álló vitézeket,
  Ki tudgia, mint harcolt vitésség s becsüllet,
  Kételenség s erő, nemesi természet?


 332. Nem Játot hasonlót az nap régtől fogvást,
  Ili tartozás nélkül vakmerő vér ontást,
  Keresztéri pogáni közt nagiob általkodást,
  Mint űzi s forgattya ez két nemzet egy mást.


 333. Régen várt reminség Tatárokat izgat,
  Ha rabbá teherré nemes magiarokat,
  Nem kéminli vérét, valahol hasznot hajt,
  Pokolig megfen el, tsiak lásson jutalmat.


 334. Magiar viszont harcol kedves életéjért,
  Avagi inkáb kinos rabságtól féltéiért,
  Job szivel adná ki vitéz módra lelkét,
  Mint hátra kötözve rab szijal két kezét.


 335. Mind addig forgódnak, hogy nap el enyészik,
  Tatár is hogy roszszul niereséggel hizik,
  Meg sebhetet s fáratt, viadaltól szűnik,
  Magiar tábor körül meg száll s telepedik.


 336. Setit éccakából más napra viradván,
  Ezer hat száz felett ötven hétben irván,
  Kis Aszszoni havának tizen heted napfán
  Uyab hadat indit el fárat hadra Chám.


 337. El ajánlotta már szegíny magiar magát,
  Ellenség ellen vár készen minden órát,
  Harcolván halálig magokat nem hadgiák,
  Tatárt, mint meg búsult kan, egy másra hányáé.


 338. Mit mivellien toább, pogániság téboliog,
  Mert meg unták, veszet közzüllők ollyan sok,
  Nagiob rész jovallya, viszsza térni maid iobb,
  Hogy sem mindenestől két nap el foginiok.


 339. Azonban kőztök egy falka Cemen gialog
  Álhatatlan szivel sáncban addig forog,
  El árullyák szegíny magiart az pártosok,
  És pogániok közzé szöknek mint pogániok.


 340. Veszedelemre s nagi romlásra nyt utat,
  Valameli feidelem gialogot ollyat tart,
  Tökélletlen nemzet, kiben hit nem áthat,
  Senkinek árulók hiven nem szolgálnak.


 341. Az meli utat azért sáncon fel nytottak,
  Azon nyláson be tatárok rohannak,
  Mint nagi felhő földre, tsiak ráfok borulnak,
  Igi szegíny magiarok rabságra jutottak.


 342. Ániló Cemen is vett méltó iutalmot,
  Mert mint koldusok, nem voltak kedves rabok,
  Tatároktól mind le vágattak ugian ott,
  Fizetni szolgának ördög is ugi szokott.


 343. Egy seculomban nem történt illyen romlás
  Magiarokra mellyet hozot nagira vágiás,
  Kereszténségnek volt eddig hatalmas sánc,
  Láb alá niomatot már, mint el döitöt vász.


 344. Ez ideyg félvén kik betsiüllik vala,
  Eset után azon nemzeteknek tsiufia,
  Minden nap fogi s romol, hervad coronája,
  Rázzák s veretik mint út felen dió fa.


 345. Sok háborúsággal világ forgása iár,
  Kiben Magiar ország régen hogy torkig áll,
  Nem is hiszem, toább talpon álhosson már,
  Mert érte Rákóci nem sokáyg strásál.


 346. Az hir hertelen, mint szárniára költ madár
  Érkezik Erdéliben, ötöd napot sem vár,
  Hogy el vitte magiam az kegyetlen tatár,
  Fekete tengernél be is árkolta már.


 347. Mellyet Rákóci Giörgi halván, álmélkodék,
  És mindenek felett szivében meg esék,
  Nem tudgia, sirassa magát vagi nemzetét,
  Végre fel ébredvén égre suhajt e ként:


 348. Én ó bódogtalan töb feidelmek között,
  Vitéz hű népemnek romlása miként lőtt,
  La mért hizelkedet szerentsie s becsüllött,
  Hogy napom világát fogná bé sebt köd.


 349. Kedvekre fel tartot keliben nemes ifiak,
  Kiket most poraccon niakon kötve húznak,
  Ithon keservesen sok aniák siratnak,
  Nehéz hallanom, mert oka voltam annak.


 350. Szép üdóre iutot tekintetes urak,
  Kiknek szakállokon mint borsó szem, halnak
  Sok köri hullatások, ugian meg áztatnak,
  Végre látom, mire miattam jutottak.


 351. Erős vitézek mint vesztenek el harcon,
  Kiknek koporsojok készült örök áron,
  Jó hir s emlékezet mindétig fen állyon,
  Égig suhajtások ellenem ne hasson.


 352. Mert ki feiem felett fogok az nagi Úrra,
  Nekem is pogáni vagi véremet ki onria,
  Vagi lésnek hazámnak boszszut álló tagfa,
  Halál bizoniságom leszen nem sokára.


 353. Igaz Magiaroknak igaz feiedelme
  Igazat mondottál, kinek véred fele,
  Éltedet oli hamar nemzetedért bár ne
  Attad volna, mert más már nem harcol érte.


 354. Ugi látom, iob mester nintsien oktatásra,
  Mint az niomoruság, ollyan kész oskola,
  Leg hamarább is meg embert az tanitya
  Minden becsülletet illető dologra.

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ugrás az elejére
Következő rész