[Második rész]

 

 
  1. Boldogtalan öröm kinek ma kezdete,
   Holnap siralomra fordul tatám vége.
   Nem kellene vágini ollyan csemegére,
   Kinek foitós magva rút véres ki pökve.


  2. Eleget nőttél vólt, édes hazám Erdélj,
   Toább nem niujtoztál vólna az lepelnél,
   Ugi iár az, ki maga határában nem féér,
   Mint farkára nehéz tököt kötött egér.


  3. Afrikát Romához Scipio hódoltatta,
   Julius császárnak hires diadalma,
   De mihelt Erdelinek szerentsie szolgála,
   Ezeknél magosban terjett kivánsága.


  4. Mert ez után mingiárt ha meg kell vallani,
   Lengiel ország ellen kezde aspirálni,
   Rákoci kozákkal, svéttel cimborálni,
   Cseh országot, végre Rómát el foglalni.


  5. De hogy rendel szokás járjon az biróság,
   Hódolatlan tőlle másik Olá ország,
   Pokol szomszéd mellett nem lehet bátorság,
   Soha ne maradgion hát megé gianóság.


  6. Azért ezer hatszáz ötven ötödikben
   Szent János kovában, már Ceres kezében
   Koszorúk valónak virágok kötésben,
   Sarlój át sem tarfia vala már az szegen.


  7. Araraj szin köntössét föld fel vette vala,
   Kin ugian tündöklött bokát érő sárga,
   Számtalan nemzetsiégh udvarát el fogta,
   Életét mindenik keresvén mint hangig.


  8. Nem tudgiák, hogy halált kereső Keminj Márs
   Más felől fel serkent, kihez Ceres nem társ,
   Kardal keresd kedvét, nem kell neki kalász,
   Vérrel elégszik megh, egyebbel ne is báncs.


  9. Jól lehet, elsőben az vitézi kinyr
   Nehéz emésztő, de vaj ki sokat igir,
   Ennek kedves ize dicsretes jó hir,
   Az ki koporsódban azon túl is késir.


  10. Nem is nevel fellyeb semmi mint vitézség,
   Nem is teriezt oli ki senki mint vitézségh,
   Nem is tarfia toább hirek mint vitézségh,
   Nem is becsültet más úgi mint az vitézség.


  11. Herkulest, Jázont meli régi halál vitt el,
   Kiknek eddig porok sem találtatnék fel,
   De mivel éltenek vitézi kinyrrel,
   Életeknél drágább hixek nern veszett el.


  12. Evel foglalta el Scipio nagi Afrikát,
   Hannibal be zárta Rómának kapuját,
   Napkeletig vitte Alexander kardpiát,
   Fegyverrel magának borozdolván határt.


  13. Régiektől hagiott illyen szép példákon
   Jó reminséggel is Rákóci fel giula,
   De trételenség is, kivánság is hija,
   Mert ha, nem forgódik, vakot vet az kocka.


  14. Havasalj földéjért sok vérét atta volt,
   Szegíny Máté vajda az napokban megh holt,
   Másnak sem adgiák azt ingien, vár baj vivot,
   Ki job kézzel fogig, leszen ahoz hódolt.


  15. Erdélinek is Máté igaz szolgája volt,
   Esztendőnként adván ajándékot s adót,
   Ha kellett fáradni, fegyverével kész volt,
   Ha szükség kivánta, tanátsia ielen volt.


  16. Szerentsiéje s kára lévén öszve kötve
   Velűnk, hogy két ország többet végben vinne,
   Eggyesség, szeretet tudván, aranyt érne,
   Kin semmi hatalom erőt nem vehetne.


  17. De részünkről neki tavalj az cimbora,
   Megh vallom, ügiében keveset használa,
   Mert rá menvén Luppuj kozákokkal vajda,
   Bizván kénszenti rettenetes harcra.


  18. Baját Rákócinak értésére adgia,
   És kötése szerint segitsiégre hija,
   Csak hogy eggykünk mégh idétlen katona,
   Ez terhét örömest más hátára adgia.


  19. Menj el, úgi mond, kedves szolgám Boros János,
   Többet bizom hozzád, mint Keminj Jánoshoz,
   Eö tarfia bár magát az nagi titulushoz,
   Magad valósággal niulj az velős konchoz.


  20. Haiduságnak noha te vagi Generallia,
   Mezey hadak is lesznek melléd adva,
   Kiket régen tanit sok rendbeli próba,
   Légi szerentsiés Máté apám oltalmára.


  21. Ki Játot szamártól kobzon nótát verni,
   Tolvaj volt niavaliás Boros, nem illeti,
   Mert harcot nem szabad kétcer el véteni,
   Had vezérlés gondtól, nagi észtől telik ki.


  22. Csak hogy udvaroknak szokott rendtartása,
   Érdemre nem adnak, hanem hazug szájra,
   Ennek is az szerint lőn mindenben haszna,
   Mint virágos kertit ki ketsikére bizza.


  23. Serinséggel indul Boros katonákkal
   Havasak földére setít erdőn által,
   Azt véli, van dolga úti kalamárral,
   Nem jár vigiázással, nem hadi tanátsial.


  24. Hát megh bútt ellenség közel az erdőn túl,
   Várván magiar hadat, kit visznek bolondul,
   Alig értenek bé, megh kerülték hátul,
   El szakattak, láttyák, immár hazájoktul.


  25. Mindenek láttára futomást előbb is
   Gialázattal, kárral veszen Generalis,
   Ugi segillyen Isten, ha mind it vesztek is,
   El megyek, ugi mond, nem veszek senkijén is.


  26. Veszedelmes tőrben estenek mint darvak,
   Nem lévén vezérek, ki után járjanak,
   Martalékul hatták őket kozákoknak,
   It veszett másodszor job szórnia hadunknak.


  27. Harc után holt testek között kik marattak,
   Jó katonák közzül többen nem szilattak,
   Kiket sok nemzetek régen el nem birtak,
   Most egy rosz fő miatt romlásra jutottak.


  28. Ezen rémülte meg minden hazánk hada,
   Tartván attól, mikor vész az első csata,
   Töb dolgayt merni nem giakorta szokta,
   Igi fogiotkozék meg bennünk Máté vajda.


  29. Erről bátorságot vévén Luppuj vajda,
   Moldova kozákkal és az egész hada,
   Ha lehetne, számion mennének Mátéra,
   Mint jó szerentsiétől meg vetett mazurra.


  30. De miként Diánnán Cupidonak nintsien
   Hatalma, nem lelvén őtet henyélésben,
   Ugi próbált vigiázó serinj vitéz ellen
   Haraggal oly körien szerentsie sem megfen.


  31. Niolcvan esztendeie hogy élt Bazarába,
   Tanitotta böltsien hatvanig Bellona,
   Soha szükség okkor meg nem szólitotta,
   Harcra mikor készen nem találta volna.


  32. Ottan el érkezék, mondgiák, Luppuj népe
   Ploiest Tergavistia között szép mezőre,
   Agiarkodván siet farkas az medvére,
   Alítván, talállya barlangfában fekve.


  33. Hát kéész mindenik fél (régi giülölséggel
   Meg rakódot szivek) vini más nap reggel,
   Nap keletről jün sok kozák sereg rendel,
   Mint az harap, emészt mindent vassal, tűzzel.


  34. Azon kivül kiket Moldova fel nevelt,
   Számtolan oláság Finta mező mellett,
   Szerentsiésnek tartván olá nemzet ez helt,
   Mindenik fél siet el foglalni eztet.


  35. Ellenben készülőt fútat Tergavistián
   Máté hadaynak, maga elől járván,
   Segitsiége sohult nints több Isten után
   Sok próbán által ment tulajdon hadánál.


  36. Régi hű szolgáyt fel szóval biztattia,
   Mondván, rám nézzetek, leszek elsó példa,
   Iob hazánkért mennünk diczyrtes halálra,
   Mint futással szerzett élet kaszájára.


  37. Ez szók után támad kegyetlen rikóltás,
   Mind két felől tegez és puska ropogás,
   Hat óráig tartott kegyetlen harcolás,
   Bizontalan véggel mégis az vér ontás.


  38. Háborog meg búsult elméjében Máté,
   Dárdájával utat irt magának elé,
   Kinek noha bággiat testét vér megh fenté,
   Keservesen meg is szolgáyt igi iraté:


  39. Udvaromban nevelt édes hazám népe,
   Érted ontatott ki lád testemnek vére,
   Ne száradgion rajtam sebem szégienemre,
   Kit kozák goliobis térdeymen ej te.


  40. Illien feles szókra ki nem költ volna fel,
   Életre nem volna méltó ollyan ember,
   Keserű bút, szégient, szidalmat érdemel,
   Számkivetet hetiben éllyen szamár teyel.


  41. Most nem szóllok többet nagi Máté vajdáról,
   Kozák s Luppuj vajdát mint verte megh, arról
   Inam fellyeb, hogy ki űzte országából,
   Uraknak tanulni nem árt példájáról.


  42. Valamelj poéta magát arra vette,
   Hogy feles dolgayt rendel elé szedgie,
   Szükséges, elméjét jól meg köszörüllye,
   Vitéz próbáyt mégh ki beszéllie s feitsie.


  43. Sok giőzedelmekkel meg ékelült eősz fő,
   Kár, hogy élned toább nem hági hoszszü üdő,
   Kit meg nem birhatot eddig hadi erő,
   Szem pillantásban el ragad órád végső.


  44. Valamint siratta Dávid Absolonnyát,
   Sirathattia méltán Erdéli ily nagi kárát,
   Békességh giöngiéből fűzött koszoruját
   Akkor vesztette el, mikor Máté vajdát.


  45. Heriza heliette hozzá nem hasonló,
   El foglallya székit mint hamis kóborló,
   Átkozott nemzetsiég mellette forgodó,
   Talám az föld is az, életet tápláló.


  46. Nemzetét ki tudná, török, rácból kortsios,
   Országa Cemennel bővös, de nem hasznos,
   Pogány is, paraszt is, álhatatlan, pártos,
   Ili nemes urához szolga hasonlatos.


  47. Meli könjen változik egész birodalomi
   Kiben minap vala tellies bizodalom,
   Most mindenek előtt mint egy csufos halom,
   Mint iég széltől, bomol minden ez világon.


  48. Ezekben nem valhat természet nagiob ká.árt,
   Mint mikor az jó rend nem tart igaz határt,
   Király székben póór heliheztetvén magát,
   Székestől fordul fel, veszendő dolog hát.


  49. Esopus mutattia, ember hátán szamár,
   Vizen uszkáló vas, niúl szájában agár,
   Repülő geleszta, hasán csuszó madár,
   Paraszt méltósággal ollian diszesen jár.


  50. Királiokhoz teszi Heriza is magát,
   Ország rendeynek meg vetvén tanátsiát,
   Viaszból készitet ki terieszti szárnyát,
   Nem gondolván, nap féri el süti sugárát.


  51. Hatalomnak immár nagiob kivánsága
   Szivét éyel nappal ugian foitogattia,
   Igaz, hamis utat egy aránt próbálna,
   Csak mentől hamaréb magos pótra jutna.


  52. bolond elmétől szárorozott indulat,
   Valaki sorsával körien nem maradhat,
   Hiszem mentől magosb fára lábod hághat,
   Feied kereng, annál nagiob eséstől tart.


  53. Heriza is erről az pótról nézvén le,
   Lábát bátorságos keliben nem is tölte,
   Ot fen meg szédülvén esik makra főre,
   Rákóci Giörgys bár tanult volna tőlle.


  54. Nem elég veszetnek Havasallya földe,
   Pogány módon fogát Moldovára fente,
   Azzal eggiütt főne bátrabban Erdélire,
   Hogy három országból egy koronát kötne.


  55. Nem szintén alatsion gondolat fogganna,
   Jó Heriza, más is rád ha nem vigiázna,
   De válladnál na.giob persvasio bánfia,
   Kire fogad vásik, rágnod nem is hadgia.


  56. Tavasznak mi légien tulajdona, régen
   Az böltsiek nem futták le rajszolni szebben,
   Hanem Florát monták égből ékességben
   Le júni s ruházni földet uj köntösben.


  57. Ennek áldoztavak minden féle rendek,
   Mivel tólle vártak az fák és az füvek,
   Hatalmában vóltak meg kötve mindenek,
   Flora anyok nélkül nem felenhettek megh.


  58. Nem is ok nélkül vólt ez méltóság rajta,
   Mert látom, mindennek tavasz édes anya,
   Ha szántani mégi ki, ekéd szarvad tarfia,
   Szőlődet kapállia, s köti, bimbóztatna.


  59. Kertedet virággal, mint szép kárpitokkal,
   Testedet tápláló külön féle maggal
   Bé hinti s neveli filemile szóval,
   Meg busult szivedben óránként vigasztal.


  60. Berkeken le folió vizen hajókázni,
   Ligetes erdőkön el késir vadászni,
   Lovaydat gienge füvel legelteti,
   Völgiekre s rétekre giakran hi szellőzni.


  61. Ha pedig vitézi kinieret kivántál,
   Csak hogy eddig téltói házodban zárlóttál,
   Arra is kaput nyt, sőt veled eggiütt jár,
   Szállás adásbann is nagi örömest szolgál.


  62. Valamint az fáknak ki nylatkoztattia
   Bimboyt, hidegtói kik voltak titkolva,
   Emberek titkát is ugi nap fémre hozza
   Kikelet, ki költő nevét nem tagadgia.


  63. Ugian is az királi titkos praktikákkal
   Forrot bár sokáyg ot ben barátival,
   Végre ki jelenti, legyen mi szándékkal,
   Mert az nagi indulat nem lehet titokkal.


  64. Hát nem tsiak fáknak, de titkoknak is Flora
   Ki költője, holott ki ki szép tavaszra
   Halasztia szándékát, akkor ki fokasztia,
   Mint Heriza, toább rejtekben nem tartia.


  65. Kinek szándékáról bizonios Rákóci,
   Ifiú vérben buzgó, békességben régi,
   Kivánva vár igiet, mind maga s szolgáy,
   Heniéléstől búcsut, munkát kész követni.


  66. Édes Üdvezitőnk születése után
   Ezer hatszáz ötven öt esztendő járván,
   Szent János hovában, némellyek, gondolnám,
   Mint kardon, job szivel kaptak volna kaszán.


  67. Csak hogy puha párnán nemes Láciumban
   Nem jutnak, mondották azt régi példában,
   Tisztesség s becsüllet lakik magosságban,
   Hozzá fárodónak ád részt világában.


  68. Mégh most serkentél fel ágiadból, Rákóci,
   Mikor szemed fémét más kezdi piszkálni,
   Tudom, nehéz szokott dologtól elválni,
   Többire természet ellen tusakodni.


  69. Életedben eddig soha bút nem láttál,
   Feiedelmi székben munka nélkül hágtál,
   Asztal, kocka, kártia közt többet mulattál,
   Giöniörűséggel meg tölt pohárból ittál.


  70. Valamit kivántál, csak nem mint Salamon,
   Kedvedet töltötted, mássod ez világon
   Alig vólt, eszedben nem is jutot Solon,
   Hogy holtig senki mást boldognak ne tartsion.


  71. Mikor más királiok földig giászban jártak,
   Hogy im szerencsétől meszsze taszitattak,
   Europa s Afrika torkig vérben úsztak,
   Akkor nállad kedves musikák jácottak.


  72. De hallom dobodnak már rezzegő hangfát,
   Ki elűzte tőllünk szemünknek homállyát,
   Készülőre fúnak nállad is trombitát,
   Ezen túl szerentsie meg tekintsiük, mit ád.


  73. Halván az hirt, sokat szunniodni nem tudó
   Végbeli vitéz, mint madár szárnián járó,
   Onodi kapitán nagi sereggel Iantó,
   Jűnek minden felől, csak légi elég zászló.


  74. Darvak módra rendet tartó német sereg,
   Vitéz Gaudi András bátran j ár köztetek,
   Mivel jó vezértől nem vattok szűkösök,
   Táborban síp, ének szóval vigan mentek.


  75. Balog László magiar gialog kapitánya,
   Eösz szakáitól s haitól feiér ábrázattya,
   Talpig kékben járó sereg koronája,
   Tizenöt zászlóval ékelült szállása.


  76. Kemini János nevel leg fóbb Generalis,
   Mezey hadakkal, gondolhad, vólt meli fris,
   Alig vólt az tájban magiar földön eggys
   Oli vitéz katona, kit nem látnál itt is.


  77. Majd Boros János is egész Hajdúsággal,
   Széles Bihar, Szaboltsi szabad lakossival
   Érkezik, prédálni készült farkasokkal,
   Nagi haddal, mondhatnám inkább tolvajokkal.


  78. Sok féle hadakkal meg rakodott Erdélj,
   Nem léész aláb való másoknál, bár ne féélj,
   Az idegen nemzet noha benned kevély,
   De ha mit lát, téged elól járönak kéér.


  79. Ki tétetett ország nagi veres zászlófa,
   Aranias cimerét meleg nap szárasztja,
   Erős Ispán István ennek hordozója,
   Termetére nézve nagi óriás fattya.


  80. Ez alá giültenek nemzetes nagi urak,
   Fejedelmekhez hű s attyok hazájoknak,
   Kikben remissége nagi volt országunknak,
   Mind házi s mind hadi kedves tanátsynak.


  81. Vármeg[i]éken lakó ifiuság, nemesség,
   Amaz vitéz nével tündöklő Székeliségh,
   Igazán mondhatni, sok kelt gonosz vendég,
   Arról szokták imi, nem fér hadhoz szentsiég.


  82. Feiérvári piac sem vólt illjen ékes,
   Medve képre öntött ágiuyval terhes,
   Páncél, eddig vóltál rosda miatt szennyes,
   Ember hátán mán túl viseléstől fénlesz.


  83. Hát az fejedelmi udvar, ki talpon ááll,
   E féle játékot régen szomiohozván,
   Váron kivül morgó mezeyén futtatván,
   Egy más közt beszélvén, vajha indulnánk már.


  84. Ha kérdenéd, hona siecc ifiú sereg,
   Mondhatná, mert uram az véér bennem meleg,
   Ugi járok igazán niomán eleymnek,
   Jó hazám mellett ha vérrel mezőt festek.


  85. Bejárók serege meszsze láccik s fénlik,
   Ugianis nemes véér hamuban nem fekszik,
   Forgó tol s szerszámtól nap is szebben fénlik,
   Urúakkal szebben sereg is virágzik.


  86. Mint egy giümöltsiös kert válogatot fákból,
   Ollian szép sereg tölt fel serdült ifiakból,
   Eörömest halgatnak előljárójoktól,
   Reminségre nevelt nemes Béleli Páltól.


  87. Más sereget maga Rákóci Giörgi szerze,
   Kinek kapitánnya hires Rafiák Imbre,
   Harcayn ezeket választó melléje,
   Karabinnal lévén ki ki fegyverkezve.


  88. Többet is választa éltének örzóyt,
   Udvarában nevelt Tersény puskássit,
   Feiedelmek feiét mivel sokan lesik,
   Ugi bátorságosab, mentől többen őrzik.


  89. E zöld puskás előtt Román István hadragi,
   Kinek hitele vólt méltán uránál nagi,
   Hű szolgádat szived kebelében tartsiad,
   Világ goliobissán járó valaki vagi.


  90. Hadayt hogy tudnám én elé számlálni,
   Sőt ha mondanám is, el nem hinné senki,
   Régi Magiarország gallérából enny
   Fegyver fogható nép hogy hogy telhessék ki.


  91. Vagi hiszi más, vagi nem, el hiszi Heriza,
   Reminsége felett vendégit ha láttya,
   Az kit noha sokkal reminségh biztattia,
   Csak hogy tudom, sokszor azont meg is tsiallia.


  92. Illyen készülettel fel épült táborán
   Rákóci Giörgi hibát semmiben nem látván,
   Juniusnak tatám tizen ötöd napión,
   Sirván indul rövid butsiú vétel után.


  93. Kit nem is csudálnál, Báthori Sofiát
   Látnád feiedelem kedves házas társát,
   Sőt csak egy óráyg tőlle távozását
   Bizontalan végre méltatlannak fognád.


  94. Nem szükség nemzetét most pennára venni,
   Magiarok részéről elég ha Báthori.
   Mint szármoztak, arról körivek vadnak teli,
   Szólnék szépségéről, ha tőllem telnék ki.


  95. Nagi nemzet valami termetet érdemlett,
   Sőt termethez minden tag úgi hozzá illett,
   Hogy okos elme sem tenne mellé többet,
   Mennyvel atta vólt az áldot természet.


  96. Nem kivántatot szin ékes ábrázatra,
   Mert rut volt az festék hozzá hasonlitva,
   Nem illet kezében semmi piros rósa,
   Mivel annál szebbel virágzot orcája.


  97. Orientális giöngi nem kellett piakára,
   Nállánál feiérbet mint szépitet volna?
   Feiérben az kláris inkább illett volna,
   Annál is ajaka szeb ha nem lött volna.


  98. Hoszszú keskeni derék termetihez illő,
   Ingadozás nélkül járásában lépő,
   Maga viseléssel ugian kedvet leló,
   Magát s másokat is igen meg betsiüllő.


  99. Három Isten aszszoni, Pallás, Venus, Junó
   Egy szép arani almán nehezen oztozó,
   Mert betűkkel ez volt rea fel meccet szó,
   Leg szebnek adassék, kihez hints hasonló.


  100. Mind addig kötődtek, mégh Páris kötöttök
   Ihletet nem tött, kijén haragot vött,
   Ha pedig Sófiát látta volna köttök,
   Hinném, köniebben le szállot volna pörök.


  101. Annyval szebb, mert az illendő szemérmet
   őstől maratt boglár gianánt magán viselt,
   Ugian is pironság köntös nélkül az test,
   Szemérmetességnek pa.lásriával leg szebb.


  102. Enny boldogsággal fel ékelült társát,
   Kihez hasonlót most ritkán oszt az világ,
   Hogy magán ne hadná, okos Suliok Istvánt
   Melléje rendeli, leg belsőb tanátsiát.


  103. Mondván, leg kedveseb részét életemnek
   Neked ajánlottam, tőlled nem is félek,
   Fiam, feleségem nállad bátran lesznek,
   Mégh niereséggel vagi kárral viszsza térek.


  104. Azomban fúnának hangos trombitákat,
   Meg ereszték lovas és gialog zászlókat,
   Látom, az szél viszen minden lobogókat
   Olá ország felé, ellenségre mutat.


  105. Régen hadakozó rendek meg vigiázták,
   Zászlóinkat merre sebes szelek fúnák,
   Ha ellenség közzé, jó jelnek tartották,
   Ha viszsza fútt az szél, roszra magiarázták.


  106. Megyen lassan lassan tábor szokás szerint,
   Egy niháni nap mulya Boza várán innét
   Megszállunk, ot adnak ki tábori törvént,
   Havasaliföldétól e szakaszba Erdélt.


  107. Fejedelem maga tiszteket ád, szerez,
   Törvéniekben Biró Giulafi László lesz,
   Seríny Strása Mester Keresztesi Ferenc,
   Rögzött tábor mester vén Földvári Ferenc.


  108. Régi kapitániok, hadragi, generálok,
   Most is tisztetekben hiven maradgiatok,
   Ki ment edictumról ugi gondolkodgiatok,
   Se más, se magatok által ne hágiátok.


  109. Edictumomnak rend szerint nevek ezek,
   Iesus kiáltáskor mindenek zengienek
   Heliekben, utánra le csendesedgienek,
   Ital, zajgás, lövés, sip szók meg szünienek.


  110. Szitkozódás, átok köztünk ne hallassék,
   Hir nélkül sákmánira senki ki ne lépfék,
   Étel ital kivül ne bántassék egyéb,
   Vonó marha hiúzás nem szabad történiék.


  111. Álló asztagokat ne bontogassanak,
   Történet szerint is házat ne giujtzianak,
   Kerek tsioportiokból külön ne iarianak,
   Mert ezekért három párákkal rontatnak.


  112. Az ki pedig lészen strásáiát nem őrző,
   Vagi hadi törvéniben tiszt ellen vakmerő,
   Hamis tökélletlen hirekkel ijeztő,
   Titkos praktikákat ellenséggel szövő,


  113. Annál inkább Isten szent nevét káromló,
   Hadi társok ellen kardal fel támodó,
   Ház verő, parázna, gyikos, tolvaj, lopó,
   Táboromban toább élni nem lész méltó.


  114. Kegyetlen havassal bezárt Erdéli ország,
   Akar kys raitad körien által nem hág,
   El hiszem, keserves fiad utat irt rád,
   Kin idegenek is máán túl bé járnak rád.


  115. Setíttel kegyetlen erdőknek indulnak,
   Kőszirtók közt szoros és táratlan úrnak,
   Kitől az vadak is meszsze távoztanak,
   Hol divatfia van tsiak sovánj feniü fáknak.


  116. Veres német, Magiar gialog elől megfen,
   Lovas hadnak ösvént készitvén sűrűben,
   Alig várnák, által búrák véghetetlen
   Havasnak határát, kin fáradnak régen.


  117. Nem hitelre méltó, olliat ki nem látott,
   Sima kó szál tető majd égig fel hatott,
   Felhők változással mint iácodoznak ott,
   Boreásnál egyéb ot nem hagiot niomot.


  118. Apolló hogy niárban keresvén szedeget,
   Iuppiter keblében hordván mentköveket,
   Vulkánusnak hagiván, kohollion dörgőket,
   Nintsi onnat mit várni, hanem éégieket.


  119. Alatt is tártunkban valamerre néztünk,
   Menny szál fa, arany magos torovi köztünk,
   Ködtől teteieket alig látta szemünk,
   Fa tsikorgás nem szüret, félni mi sem szörfünk.


  120. Igazán mondották, pinzel iár az butsiú,
   Ne menj Korintusban, ha vagi igen kartsiú,
   Tábori munkában nem lehet az lassú,
   Valaki Pallósnak fia és nem fattyú.


  121. Sok ló veszéllyével, szekér romlásával
   Havasokon tábor midőre iut által,
   Mint kis kalytkából madár ki futással,
   Eörül az egész nép sikra futásával.


  122. Az széles világon nem is alá való,
   Kanapán földéhez mondhatnám hasonló,
   Havasak-földének bor butája oli jó,
   Kin megh hizott török nemzet, teiet szopó.


  123. Valamivel gazdag ország ditsiekedik,
   Kövér barom, juh, ló, it méz találtatik,
   Oli bőséggel, kinek mássa nem tudatik,
   Bizvást ezerekkel egy lakos kérkedik.


  124. Kövér bő határral, só aknával tellyes,
   Sok féle halakkal meszsze földre kedvez,
   Északi határa havasival ékes,
   Más felöl határát Duna follya széles.


  125. vendég marasztó föld, mert voltál oli jó,
   Királioknak szivét magadhoz kaptsioló,
   Miád lón Rákóci többekre vágiodó,
   Vak szerentsie után haniat homlok futó.


  126. Kegyetlen havassal bezárt Erdéli ország,
   Akar kys raitad körien által nem hág,
   El hiszem, keserves fiad utat irt rád,
   Kin idegenek is máin túl bé járnak rád.


  127. Seriffel kegyetlen erdőknek indulnak,
   Kőszirtök közt szoros és Táratlan útnak,
   Kitől az vadak is meszsze távoztanak,
   Hol divatfia van tsiak sovánj feniü fáknak.


  128. Veres német, Magiar gialog elől megfen,
   Lovas hadnak ösvént készitvén sűrűben,
   Alig várnák, által búnők véghetetlen
   Havasnak határát, kin fáradnak régen.


  129. Nem hitelre méltó, olliat ki nem látott,
   Sirna kő szál tető maj d égig fel hatott,
   Felhők változással mint iácodoznak ott,
   Boreásnál egyéb ot nem hagiot niomot.


  130. Apolló hogy niárban keresvén szedeget,
   Iuppiter keblében hordván meniköveket,
   Vulkánusnak hagiván, kohollion dörgőket,
   Nintsi onnat mit várni, hanem éégieket.


  131. Alatt is Tártunkban valamerre néztünk,
   Menny szál fa, arany magos torovi köztünk,
   Ködtől teteieket alig látta szemünk,
   Fa tsikorgás nem szűnt, félni mi sem szűntünk.


  132. Igazán mondották, pinzel iár az butsiú,
   Ne menj Korintusban, ha vagi igen kartsiú,
   Tábori munkában nem lehet az lassú,
   Valaki Pallósnak fia és nem fattyú.


  133. Sok ló veszéllyével, szekér romlásával
   Havasokon tábor midőre iut által,
   Mint kis kalytkából madár ki futással,
   Eörül az egész nép sikra futásával.


  134. Az széles világon nem is alá való,
   Kanapán földéhez mondhatnám hasonló,
   Havasak-földének bor buzája oli jó,
   Kin megh hizott török nemzet, teiet szopó.


  135. Valamivel gazdag ország ditsiekedik,
   Kövér barom, juh, ló, it méz találtatik,
   Oli bőséggel, kinek mássa nem tudatik,
   Bizvást ezerekkel egy lakos kérkedik.


  136. Kövér bő határral, só aknával tellyes,
   Sok féle halakkal meszsze földre kedvez,
   Északi határa havasival ékes,
   Más felöl határát Duna follya széles.


  137. vendég marasztó föld, mert voltál oli jó,
   Királioknak szivét magadhoz kaptsioló,
   Miád lőn Rákóci többekre vágiodó,
   Vak szerentsie után haniat homlok futó.


  138. Teyel mézzel folio földre mihelt iutnak
   Seregek, kik eddig erdőkön koplaltak,
   Sákmánira szokásból minden felé hatnak,
   De meg térnek hamar, mert kész volt az abrak.


  139. Szélit az országnak alig értük vala,
   Ellenségről nem is gondolkodunk vala,
   Ki ki heverésnek magát atta vala,
   Széllel gienge testét imegben fafattya.


  140. Hát nem meszsze lappang hadával Heriza,
   Sürű berkek között csak éccakát várja,
   Mellyen véletlenül magiart el boritsia,
   Reminségét vetvén, mint paraszt, lopásba.


  141. Többi közt tanátsiból ezt végezték vala,
   Szemen puskáj árvak végire lenne giorria,
   Setitben goliobis hijában ne járna,
   Kár nélkül vigiázni tudnának egy másra.


  142. Meli szándékát körien végben vitte volna,
   Hanem egy pohárnak inas ment volt arra,
   Tatám giümöltsiökért feidelmi asztalra,
   Szerentsiés fergeteg hajtotta volt oda.


  143. Kit látván ellenség, lováról lehúzzák,
   Hadak érkezését tőlle ki tanullyák,
   Feiét derekától az után el csapiák,
   Kit távul meg látnak két magiar katonák.


  144. Kiket is ütőben vesznek a szemenek,
   De nem érvén, viszsza táborokban térnek,
   Haiadon feiekkel fűnek hozzánk ezek,
   Audencia nélkül Generalhoz mennek.


  145. Uram, nem oli meszsze tábortól (igi szólnak)
   Mentünk vala, sákmánt meg ehült giomrunknak
   Keresvén, kitsynben kargia Herizának
   Feiünkön nem terme, im nem meszsze vadnak.


  146. Halván Kemini János, ez szón háborodék,
   Hóni feietek, hoztok oli hirt, kiben kétsiég,
   Meg haltok, edictum ellen van az vétsiég,
   Lám eggyteknek is feiét bé nem törték.


  147. Igaz, Uram, sebet feiünkön nem hoztunk,
   De hátunkon meszsze ellenséget húztunk,
   Hogy jobban nem értek, tsiak abban marattunk,
   De bár el veszszünk, ha igazat nem mondunk.


  148. Nállunknál elébb járt Untuk pohárnakia,
   Az nem tsiak vért, hanem feiet is ot haha,
   Sziveknek nem tudgiuk, mi legyen szándéka,
   De láttunk ollyan felt, próbál nem sokára.


  149. Mert mind lova hátán ült az lovas sereg,
   Gialogia hoszszára múlt, mint setit felleg,
   Néha gömbeliegen öszve kerekettek,
   Fél hód formájára viszont ki teriettek.


  150. Okos Kemini János ennek még sem hihet,
   Hanem két katonát életére késztet,
   Nagi Pált, Német Mártont, kikben erőt ismert,
   Küld, hogy ellenséget hozzanak, vagi sebet.


  151. Mondván, jó fiaym, igaz hirt hozzatok,
   Ne nemzetsiégtekre, rám is gialázatot,
   Bátran meg nézzétek, hadé, vagi árniékok,
   Mellyk fél töb kőztök, lovas-é vagi gialog.


  152. Tuggiátok, miben áll az hadi praktika,
   Ellensége vermét ellenség mint ássa,
   Félelem és harag eggiütt oli poéta,
   Kit fel nem keres, nintsi világnak oli titka.


  153. Történik, hol magát elsőben mutattia,
   Nem ot találiák, mert heliét változtatna,
   Sok tüzeket rakván, el hadgiák étcaka,
   Álnok iegyet hagiván niomoknak utánna.


  154. Fegyver zörgések közt néha fútat lármát,
   Száma felett bocsát égre nagi kiáltást,
   Mások félelmére mutatván hatalmát,
   Azért mindenekben iovallok vigiázást.


  155. Generál elóttök alig végzi szovát,
   Szép szókkal készitet rendes tanuságát,
   Érkezik más hir, hogy meg űzték az strását,
   Nehult fel ülőre hát fúnak trombitát.


  156. Ez remintelen hirt nagi részén tábornak
   Nem tudgiák, csak hallfák zörgését doboknak,
   Mindenütt kiáltiák, lóra, katonáknak,
   Déli meleg előtt kik árniékban búttak.


  157. Igaz, féleszegen ült fel az magian had,
   Mert sokakat sákmánj más felé is ragatt,
   Kitsyniben ellenség addig ránk nem rohant,
   Mig fegyverhez niultunk, meg niergeltünk lovat.


  158. becsülhetetlen Isteni kegyelem,
   Meli távul ián tólled az emberi érdem,
   Mikor értünk fáracc, még hirünkel sintsien,
   Nem is tudnók, mikor rajtunk veszedelem.


  159. Sok háborúkból ki gázolt magian népnek,
   Pogáni fegyverétől meg maratt nemzetnek,
   It lött volna vége Attila hirének,
   Ha nem lött volna ránk gongig Istenünknek.


  160. Mert magian táboron vigiázás nem vala,
   De hogy serínykedni nem turfa Heriza,
   Sót aquavitától meg részegült vala
   Hada, az lőn oka, hogy rendet nem tana.


  161. Ugi akart, igianak bátorságra valót,
   Minden sereg éget borral teli hordót
   Hordozott mellette, nem fegyverrel harcolt,
   Az miatt szándékfok félben szakatt s meg holt.


  162. Had viselő munka iózon elmét kiván,
   Munkákat tsierélljen, szükség, édes almán,
   Sokáyg nem hever borból vetet párnán,
   Hadakozó Mársal ki forgott egy portán.


  163. Meszsze földre niLilván négi sorfában fűnek,
   Részeg fővel vigan ugrálnak, mint őzek,
   Gazdag giőzedelmet magoknak igirnek,
   Tűz kovás puskákkal leg elól Cemenek.


  164. Szabadon mondhatom, sok országot iártam,
   Gialogot Lemennél serínybet nem láttam,
   Ellenségével is szemben állott bátron,
   Nem kedvetlen szolga kivált táborokon.


  165. Csak az kár, pártütést természeti hozta,
   Pogánnyal iob szivel barátsiágát tartia,
   Mihelt sulliosodik, éég körmére giortia,
   Hit ellen Urának szeme közzé hánnya.


  166. Érkeznek azonban földig érő zászlók,
   Eöszve giülekezett szántalan kóborlók,
   Kiknek Havasaliföld, Bolgárig hodólt,
   Török nemzetnek is gondot adtavak volt.


  167. Közöltök s elötlök sok gialog hadnagiok,
   Termettel hasonlók, maid fél óriások,
   Két felől melettek seregben kurtánok,
   Heriza közöttök, nem vitéz klauzzok.


  168. Látván magiarokat, szörniű kiáltással,
   Kiktől erdők, mezők, völgiek telnek hangai,
   Üdő előtt hoznak puska ropogással
   Félelmet, maid ha kell, toábbad nem szóllal.


  169. Elöttök Heriza fegyverétől fénlik,
   Alatta pei lova verytéktől habzik,
   Hogy már szegíny magiart éppen majd el nielik,
   Csallárd szerentsiében ugi aranyra bizik.


  170. Igaz, tudatlan volt még akkor Rákóci,
   Akkor ment Bellona iskoláiában ki,
   Harchoz szokott szolgák, sem Gieneralissi,
   Kikkel kellet volna ili dolgot fel tenni.


  171. Késő Kemini János, egyéb aránt okos,
   Udvari szerzethez termett inkáb Boros,
   Nem láttam félénkbet, mint Bartsiay Ákos,
   Illyenek alatt o probálni meli káros.


  172. Száznál jobb egy ember, jobb egy óra száznál,
   Ugi akarta Isten, hogy Gaudi Andrásnál
   Legyen giőzedelme idegen szolgánál
   Rákócinak, nem az udvari nialkáknál.


  173. Igazat akarván szégien meg vallanom,
   De mivel pennámhoz niultam ollian okon,
   Még it esik vala romlás magiarokon,
   Ha vitéz Gaudi eleykben ne állion.


  174. Keze alatt nem több, ezer német gialog,
   Hadi törvéni szerint kikkel rendet tartott,
   Mihelt közel derék ellenséget hallott,
   Ottan alkalmatos kelit harcra vigiázott.


  175. Eléb menvén szemlél véghetetlen mezőt,
   Kinek hátán mégh tsiak patkón furás sem nőtt,
   Finta mezeiéhez hasonló sima föld,
   Szoplies mezeiének hitték, kin sok vér költ.


  176. Fintát és Szopliestet tartván szerentsiésnek,
   Azért válosztották ez kelt ütközetnek,
   Nap keletű, félig pogáni nemzetsiégek
   Illien babonának szemtelenül hisznek.


  177. Hát Telesin vize szép lassú foliással
   Ott megfen keresztül az nagi mezőn által,
   Kinek partfát látván Gaudi, gialogiával
   Patak fenekére bé szál s ió helt foglal.


  178. Érkezik ellenben hamar nagi sokaság,
   Mint északról támatt felhők el borittyák
   Az eget, dörgéssel rettentvén niargalliák,
   Az szerint az mezőt ezek is el fogfák.


  179. Dobog az föld, mint ha terhétől szenvedne,
   Vastag seregektől meg feketült szine,
   Ha mindenkor hadat csak sokaság verne,
   Török Császár ellen ez kevés nem lenne.


  180. Ki tanulták vólt már magiarok táborát,
   Éppen minden sereg rá viszi zászlóját,
   Telesin vizének nem gondolván titkát,
   Kiből magiar s német fúv ell[e]nek halált.


  181. Gaudi német magiar gialoggal készen áll,
   Mint ehezet kánia, prédát rebegve vár,
   Egycersmind érkezik s jün az egész dandár,
   Ellenkező csata előttök nem is jár.


  182. Érkezvén fel kiált, meddig, ió vitézek?
   Egy pohár vért köszönt rátok Márs, vegyétek,
   Int az alatt készen álló sereginek,
   Kik part alól mingiárt lövéshez kezdének.


  183. Ellenek forgatnak sebes tarackokat,
   Kikkel lovas gialog seregeket bontnak,
   Magion utat nytnak gliobisok magoknak,
   Mind addig, még testben vérben meg nem álnak.


  184. Apró s öregb lövő szerszámok ugi bőgnek,
   Kiknek hegyek közzül hangfok viszsza térnek,
   Ég szakadás miatt mint búsult, tengernek
   Habiay kő szálban csattognak s ütköznek.


  185. Eszét veszti ezen Heriz királi népe,
   De vakmerő vitéz ki ki személlyére,
   Nem hodol, vala nig van lélegzet benne,
   Kit nem az természet, hanem az bor szerze.


  186. Magiar seregekre futván az nagi zúgás,
   Szerentsiésen fogott harchoz Gaudi András,
   Innet is érkezik mellé sok kopiás,
   Kik neki sikoltván, úyúl uj vér ontás.


  187. Magiarság elsőben igen meg rémült vólt,
   Sokaságtól lelkek bennek ugian el hólt,
   Mivel nem is láttak jó előttök Tárót,
   Magoktól forgóttak, kikben seríny vér vólt.


  188. Nintsien is oli vitéz, kit meg nem tántorit,
   Ellenség fegyvere elsőben nem hódit,
   De midőn az méreg két félt öszve kerit,
   El üz félelmet és boszszú állásra int.


  189. Eléb lövésekkel sereget gialog bont,
   Utánna szekeliség vasas kopiát ront,
   Ember ropogástól süketsiégre iutot,
   Mezey had utói viszen éles kardot.


  190. El futot már az félsz, nintsi sohult gienge szú,
   Haraggal Tár minden, mint sárkáni nagi mérgű,
   Vagi sivó oroszlán meg fosztatott kölikű,
   Sisak, karvas villog és pallos két élű.


  191. Ki vérében fetreng, sebek miatt ordit,
   Kedves attiafián, ki barátfián sápit,
   Vagi el tévedet, vagi földet harap s lát kint,
   Puskapor füstitől mező nem mutat szint.


  192. Seregét ideién el rendelte vala,
   Kiket magiar ellen arcai hoz Heriza,
   Ió lovas kurtányt bal szárniában haha,
   Kötöttök maga is szerentsiéiét várfa.


  193. Egyenesen ráfok Rákoci rész hada,
   Ha meg kerülhetné óket fél hold módra,
   Kiket észre vévén, vesd el magad, Vajda,
   Kurtányval szalad, gialogit el hadgia.


  194. Kemini harcot testen Cemenség az alatt,
   Nintsi pirével, Ura páca vágni szalatt,
   Utánna vonván az egész lovas hadat,
   Magiarok torkában hogy tsiak maga maratt.


  195. Hir szárniára kelvén meg érték egy okkor,
   Duna felé halalt eddig lovas tábor,
   Elől s hótok meget ellenségek harcol,
   Erdőkből ki szorult, kézre került lator.


  196. Annál kegyetlenbek, látván, meg rekettek,
   Elől tüz s hátul viz, kezekben életek,
   Magok viselése minden reminségek,
   Kételenségből már ugian dühütt ebek.


  197. kétsiégben esett hadtól Uram őriz,
   Annál nem kegyetlenb az hertelen ár viz,
   Elöttök fegyver, vér, halál merő méz iz,
   Ember vesztésére leg gonoszszab pestis.


  198. Heliból hátra nem áll, kó falhoz hasonló,
   Ha kovás puskájok nem Jött volna tsialó,
   Töb magiar vendéget látott volna Plató,
   Noha raitok igys felettéb vér ontó.


  199. Uyab s uyab sereg fűn magiar táborból,
   El bággiatt társokat féltvén niavaliától,
   Nánási Hajdúság Iantó kapitánitól,
   Zöld puskás hozatik jó Román Istvántól.


  200. Egy felől oldalul eggyk indit harcot,
   Más feIől beléjek vitéz Román kapott,
   Igaz katonát ott láttam Nagi Iakabot,
   Kinek köniökéről Cemen vér le csorgott.


  201. Egycer ellenséget maga személlyre,
   Ugi gondolnám, többet Scipio sem vágot le,
   Csak hogy szegíny minden dolgát ot végezte,
   Vitéz iátékát nem hagiván el izibe.


  202. Román István másik, kihez mást hasonlót,
   Meli tudós szerencsés kardra puskára volt,
   Ki társa leiéről el lőtt egy barabólt,
   Ellenséget hániat hallatot, el gondold.


  203. Az nagi szeles mezőn mindenütt vér ontás,
   Nintsi oli kemini bajnak, kihez nem volna társ,
   Arany sokaság közt egy ember szaladás
   Eggyk részről sintzien, hanem szemben vivás.


  204. Kiből szót vegyenek, egy rabot nem fognak,
   Mig el fognák, addig kezeken megh halna,
   Sokan hólt testeket ölökben rántanak,
   Az kik mellől vesznek magiarokat célnak.


  205. Oli vakmerő harcon arany test hullott el,
   Jó búza termő föld meli sünű kévékkel,
   Szép Telesin vize foli veres festékkel,
   Eöszve elegyedet nép egy aránt hull el.


  206. De midőn érkezik egy sereg zöld ruhás,
   Kiket Rákóci Giörgi tartott mint fő vadász,
   Udvarában talám lehetet három száz,
   Román István alatt válogatot puskás.


  207. Hadnagiok előttök mint ió példa adó,
   Valamerre fordul tafota zöld zászló,
   Hul Cemen fegyveres, mint tűz előtt kóró,
   Sokára megh bádgiat Cemen, az áruló.


  208. Már puskáját nem is pofájához fogfa,
   Hogy valakit vélle venne aránzóba,
   Hanem feiet hajtván kariát niakán tartia,
   Ugian harsog, ugi j ár egyéb testén szablia.


  209. Eggiütt másutt zászló tartófok el hullott,
   Vitéz magiamk el merték zászlóinkat,
   Kapitáni s hadnagiok mind el hullottak ot,
   Kik futásra Tókor nem viseltek gondot.


  210. Hanem iob szárniában tarka kilenc zászló,
   Kiknek elóttök iárt kapitáni Staniszló,
   Sűrű berek közzé vetet egy forduló,
   Azon szaladot el kilenc száz hir mondó.


  211. Az többi fegyverrel el estek egy lábig,
   Mezitelen testől mező meszsze fénlik,
   Test halomban sok kelt közel fél méli földig,
   Kegyetlen harc tartván déltől fogvást estvig.


  212. Noha vérrel szerzett, de szép giőzedelem,
   Ugian is a nélkült részt nem vesznek ebben,
   Kiválit Havasaliföld lehet már örömben,
   Tolvaj hadtól tisztult, békességh földében.


  213. Erre Gaudi András elsőb utat irtot,
   Titkon jött ellenség ellen fegyvert kapott,
   Vitézi módon mind addig tartot harcot,
   Mig rendelt seregben érkeztek magiarok.


  214. Becsülletire meg őszült Petki István,
   Rest ifist gialázó seríny lova hátán,
   Szekeliséggel megfen, első Gaudi után,
   Erőt bátorságot segitsiéggel hozván.


  215. Utánna dolgokban késó Kemini János,
   Sok fizetet haddal temérdek dandárt hoz,
   Annak job szárniában Hajdúsággal Boros,
   Válogatot had ba.l felől eléb niomoz.


  216. Leg utol puskások seregében Román,
   Kapot betsiülletet, jó hirt nevet méltán,
   Pór ágiból születet régen Oláfalván,
   Szép nemességet it kapott Vitézfalván.


  217. Becsülletes Pallas vitéz oskolája,
   Kinek maj d giakrabban noha vér tentáj a,
   De szegirat parasztot mind addig tanittya,
   Megh porból fel veszi, hozza méltóságra.


  218. Sok volna, de legyen magiar nemzet példa,
   Huniodinak aranya vólt egy szegíny árva,
   Kinisi Pál addig nem tom, ki molnára
   Volt, kit uraságra hozott az vas penna.


  219. Szopliest mezeién mégh ez kemini harc tana,
   Erdély nemesség zászlók alatt sorba
   Seregenként vannak tábor oltalmára,
   Vitéz Kornys Ferenc előztök Tárója.


  220. Igaz, porban nem ül virtus, lelki erő,
   Akar meli rejtekből ki verekedik eó,
   Nem veszen hatalmat rajta irigi üdő,
   Sőt végre imádgia, noha várni késő.


  221. Ennek igaz vólta most teccet egycer ki,
   Mert úri nemzethez kellet s fért valami,
   Kornys Ferenctől tölt egész mértékkel ki,
   Kit irigiek miatt nem kedvelt Rákóci.


  222. De hogy kebelében fel tartot kigióia,
   Kinek neve mostan maradgion titokba,
   Szükségnek ideién félvén mászot hátra,
   Hivatallya s tiszti szorult vitéz úrra.


  223. Igaz, kardra nem költ tábor kelt az dolog,
   Ellenség ereie mert addig nem hatot,
   Ország népe rendben hol Kornyssal állott,
   Hanem onnat bádgiat sereget uyitot.


  224. Hadban pedig nem is utolsó regula,
   Hogy hátul kerülliön ellenség giakorta,
   Szörniebben meg is üt utói jutot páca,
   Ha nem tud s nem vigiáz jövendőről gazda.


  225. Kérdés is lehetne, hol nagiob felelem,
   Ellenségh előtte kivel vinak szemben,
   Vagi az bizontalan látatlan félelem,
   Mellyet véletlen hir sokszor nagira viszen.


  226. Táboron és harc kelt mig ezeknek vége
   Lehetet, Rákóci egy oldalból nézte,
   Soha többé dolga mint kinek e féle
   Nem volt, tagul s forral jövendőt szivében.


  227. El szalatt Heriza maga pártiayval
   Szilisztriára, sok boiér Dunán által,
   Takarván magokat Török palástiával,
   Holot nem cimborál szerencsétlen haddal.


  228. It volt személi szerint leg eléb Rákóci,
   It kezdet vitézi kinyrrel élődni,
   Vesztére célozó dolgokra vágiódni,
   Szerencsében bizván éég alá kapdosni.


  229. El szalatt ellenség után Borost küldi,
   Kinél nem volt kedvesb udvarában senki,
   Vélle megfen István ifiu Barkód,
   Oskolában ez is it kezdvén állam.


  230. Erdőn várasokon egy arám vadászszák,
   Havasaliföldében sohult nem talállyák,
   Duna szigetiben Girgio vára, mondgiák,
   Kiben szaladot volt egy falka Boiérságh.


  231. Ez az váratsika volt régen végső háza
   Nagi Görög Országnak, kiből Scitiára
   És töb nap keleti pogáni országokra
   Vigfáztak, erős heli, kit körül foli Duna.


  232. Azt most hatalommal Török Császár biria,
   Silistriához tart, vigfáz rá nagi Basa,
   De mihelt érkezik Boros János hada,
   Ellenséget kéri, bátorsággal mongia:


  233. Meli nagi hadat giüjtöt, tudgiátok, Heriza,
   Vágiódván bolondul császári trónusra,
   Ki török erőt is ugi megh tartóztata,
   Hogy kardal hozzájok nem örömest nyalna.


  234. Hogy pedig meg hallók fémes portán az hirt,
   Szemennel Rákóci szerentsiésen meg vit,
   Hozzá követsiéget Császár mingiárt indit,
   Szeretetet frigiet vélle megh erőssit.


  235. Nem hittenek erőt Erdéli felől illyet,
   Illyen tüzes hadat, sokaságot ennyet
   Csudállyák, hirtelen semmissé tehetet,
   Kinek ereiétől sok nemzet retteget.


  236. Nem volt oli keritet vár török országban,
   Kiben találtatot egy az pártosokban,
   Kit kézben nem attak volna búsaltokban,
   Ráiok jött had miatt lévén bódulásban.


  237. Sok rabbal rakódot török földéről iün
   Viszsza, nem kedvezvén, kikben láttatot bűn,
   Csak magát Rákóci Borost tanátsira vűn
   Félre, mivel másnak, ugi mint neki, nem hűn.


  238. Mit vélnek felóllem, kinek hisznek lenni?
   Fel fuvallot szivel alattomban kérdi,
   Hid el magad ha szégient akarsz vallani,
   Mondhatná, de kedvet kész inkáb tölteni.


  239. Eszt mondván: Erdély Király sokáyg éli,
   Senkitől föld hátán, nagi vagi, nem illik féli,
   Valaki frigiedet kapia, niertes személi,
   Indián túl hired nap kelettel fel kél.


  240. Ellenségednek ugi látom ellensége,
   Török pártosidat egy arám kereste,
   Fel kél Silistria egy fittyentésedre,
   Én vagiok bizonság szolgáyddal erre.


  241. Innét kende Lengiel királiságon kapni,
   Török Császár jármát niakából ki verni,
   Vak szerentsie után hanyat homlok futni,
   Holot nem mindenkor jó kérdetlen járni.


  242. Nagi hadával mikor fel készült Heriza,
   Feiedelmek között fel tölt cél ez vala,
   Erdéli s Havasaliföld és széles Moldova,
   Kegyetlen nép ellen egycersmind rohanna.


  243. De mivel meszünnet bátorságosb várni,
   Mások halálával szerzett jón örülni,
   Vajdák oli kelt voltak, hol nem kellet félni,
   Addig mig az harcon által ment Rákóci.


  244. Oszton hamar Kosztárad Havasally Vajda
   Érkezék nagi haddal tatám két nap mulya,
   Utánna Gergice Moldovay Vajda,
   Lovas kortárai tábor, vélle Tatár Murza.


  245. Minden feiedelem méltósága szerint
   Mezey pompát űz, mentől szebbet indit,
   Méltán mint attiakat imádgiák Rákócit,
   Kitől vet mindenik feiedelmi tisztit.


  246. Eggyk az másikat ajándékkal űzi,
   Mint szerentsiés királit örömmel köszönti,
   Rendelt seregekben musika ló háti,
   Dob, trombita, sip szó zászlókat késéri.


  247. Ezek után egy nagi mezőn sátort vonat
   Rákóci, kit neki küldőt Szultán Murat,
   Meleg Egiptusban gazdagon varrottat,
   Kiben dütsiőséggel vendégli vajdákat.


  248. Félelmes sziveket szép szókkal biztattya,
   Mondván, az ki termett felséges dolgokra,
   Azt szerentsie körien meg nem tantorittia,
   Nagi eset sem veszen giőzedelmet rajta.


  249. Mivel külömbözne nemes elme pórtól,
   Ha többet szenvedni nem tudna másoktól,
   Mentől nagiob kő szál tengeri haboktól,
   Annál többet szenved ember is világtól.


  250. Ugian is seritben szebben fénlik az tűz,
   Az nap is mellőle midőn felhőt elűz,
   Midón el hatalmaz, tikkaszt fertelmes bűz,
   Drága jó illatot akkor töbre betsiülsz.


  251. Drága békességnek nem tudnánk örülni,
   Háborúnak ha nem tudnók, hogy rost izi,
   Igaz példa beszéd, noha tatám régi,
   Ki szenvedni nem tud, nem tud uralkodni.


  252. Nintsien állandóság sohult ez világban,
   Kiváliképpen laknak kik pogáni torkában,
   Másoknál, jó vajdák, tük tudgiátok jobban,
   Csendesek legyetek, bizván Jehovában.


  253. Gergice vaj dót bé küldé Moldovában,
   Szóllitván mellette levő Boierokban,
   Urok mellett legyen ki ki vigiázásban,
   Fel szenteli, mint egy Czyászár vajdaságban.


  254. Kosztárad vajdát viszi Havasaliföldében,
   Tergavistián viszont ülteti székiben,
   Ki Ploiest várossát fel giujtá elsőben,
   Pártosok fészkét, nem körien kiadná keliben.


  255. Kezéhez vehetvén uyalag pálcáját,
   Kivel igazgatná el fordult országát,
   Kegyetlenül kezde uralkodni mingiárt,
   Nem gondolván, nullum violentum durat.


  256. Bár olvasta volna második Cronicát,
   Roboám Dudában az illyennel mint iárt,
   El vesztvén örökké nagiob rész országát,
   Maradékinak is el nem felejtő kárt.


  257. Szegíny élő embert le kötözve hiúzták,
   Az borotva szijat hátából ki szabták,
   Ut felen karókban, horgokban mint hántók,
   Pártosok testétől voltak büdös uccák.


  258. Vajdasága néki sem sokáyg tarta,
   Mint építetet ház rosz fundamentumra,
   Meg ártot Rákóci rovasz cimborája,
   Két szék között ottan csak földön marada.


  259. Mert mivel Rákóci szekere farkán ült,
   Ki kivánságában naponként melegült,
   Ez is romlására anyra részegült,
   Még birodalmából giükerestől ki fült.


  260. Ugianis nem teriett toáb birodalma,
   Hanem meddig tartott Rákóci világa,
   Sok embert kap el ez csufos comedia,
   Még is halálban két kézzel kapunk rajta.


  261. Szánkódásra méltó szegíny vajda dolga,
   Úri méltóságból iutván bujdosásra,
   Majd nem bátorságos egy napi szállása,
   Kinek életére ország vigiáz vala.


  262. Ezer szolgák közzül alig találkozik,
   Búdosó feiének társa nem is válik,
   Köni hullatásokkal két szeme bé nem telik,
   Hazájára viszsza nézvén igi butsiuzik:


  263. Giöniörűségemre termett édes földem,
   Meli kevés ideyg löttél dajkám nekem,
   Mért is vettél porból inkáb kebeledben,
   Hogy sem kegyetlenül az földhöz czapi engem.


  264. Hideg kő sziklák közt szivem reszket, fázik,
   Észak felé menvén Erdélitől irtózik,
   Mert jól tudom, tőllem Erdélys irtózik,
   Bizontalan, toáb rám mi következik.


  265. Lám még az vadak is boldogbak nállamnál,
   Ha meg boligattyák is, kikre vadász talál,
   Viszont keliben térnek, éltek megh maradván,
   Nékem pedig viszsza néznem sem szabad már.


  266. Ki szorultam bűnért fémes udvaromból,
   Meg vonnám magamat, de kivülled nintsi hol,
   Ha nem szánsz is, bár tsiak vigasztaló szót szók,
   Mert el nem feleitlek, én leszek valahol.


  267. Idegen nép közzé kevés kintsiel megyek,
   El vészik utomban tóllem azt is, félek,
   Ha hazám meg nem szánt, mástól mit reminliek,
   Immár is kenierem minden napi méreg.


  268. Megyek, valameddig szemeymmel látok,
   Városban vagi egy vad erdőben szarándok,
   Többé vigasztaló musikát nem hallok,
   Hanem szú bággiasztó nótákkal mulatok.


  269. Még is tőlled, minek előtte meg válnám,
   Ne légi oli idegen, bár tsiak szólnál hozzám,
   És ielentenéd megh nekem, édes hazám,
   Mért szenvedek s vagiok világnak ez átkán.


  270. Örömest boszszudra nem szóllanék, fiam,
   Kit mind eddig siros teiemmel tápláltam,
   Eddig is ügiedhez azért nem szóllottam,
   Bús szivedet én is többel ne fáraszszam.


  271. De hogy igi kénszergecc, hallyad, im meg mondom,
   Kevélieket giülöl Isten ez világon,
   Köniörül pediglen az alázatoson,
   Azt teszi niomóssá minden birodalmon.


  272. Az hajnali czyllag, lád, csak addig fénlik,
   Mig határában iár, éjből ki nem lépik,
   Naphoz tévén magát, el fogi s el eniészik,
   Igi iár sorsával az, ki meg nem elégszik.


  273. Ez mindenre illik, de rád most elsőben,
   Ki nem elégettél hazáddal megh, velem,
   Én hordoztalak két karomon kisdeden,
   Másra nézve mégis farban ragtál engem.


  274. Ki mások ökrén szánt, panasz butát arat,
   Más kertében termett giümöltsi fogat vástat,
   Jó lelki isméret veszteg ül s nem fárad,
   Avat elégszik, mit Isten neki mutat.


  275. Mi nem választot eő földön sok Nagi Sándort,
   Tudhattad erőddel ha fel érted Sámsont,
   Azért kire vecc, hogy ügied erre jutot,
   Ha nem telhetetlen elméd miben hozott.


  276. Tudod, Rákócinak mikor utyán iánál,
   Szegíny, mégh akkor vak vezérre találtál,
   De nem kellet tanátsi tőllem, nem is vártál,
   El mehecc, mást j obbat találok nálladnál.


  277. Én el megyek ugian bizontalan útra,
   De ki visel gondot s vigiáz határidra,
   Én állok vala fen őr madár modgiára,
   Vigiázván Dunáyg hatalmas szomszédra.


  278. Mikor adót Török hertelen kivárna,
   Magam erszéniéből megh fizetem vala,
   Hogy rád veszedelmes harag ne rohanna,
   Mire nem voltam kész, mi mint el valaha?


  279. Hallod-é jó fiam, vigiáz tanátsiomra,
   Ki fen áll, hertelen el ne essék, lássa,
   Minden feiedelem vigiázzon magára,
   Mert az országoknak találkozik Ura.


  280. Menny, nem alitom, bokorban niul fekszik,
   Anyu királiságot minden háznál lesik,
   Az országot pedig meli nehezen szerzik,
   Azok tudnak arról szólni, kik keresik.


  281. Én azért az tanátsy, ki ki világ után
   Ugi indullion megh, hogy tanul maga kárán,
   Mára job egy veréb főt magad koniháján,
   Mint bizontalan nagi tuzok holnap után.


  282. Hániat csufolt csalt meg, elé ki számlálná,
   Háni szabadost rabbá, háni Cresust Irussá,
   Sokakat magasztalt majd fel az nap alá,
   Azomban tekintsük, hát már lőtték porrá.


  283. Ha csalárd ellenség, ne hidgiünk hát neki,
   Urkot s lépet főz, hogy ne szaladgion senki,
   Amaz kigióval ért, meli pokolból jött ki,
   Társáról akar kit köniü megh ismerni.


  284. Ili rovasz mestertől ki szabadulhat megh?
   Az, a ki sorsával ugi meg elégedet,
   Hogy nem niughatatlan, nem is kiván többet
   Istentől, hanem csak lelki üdvességet.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Ugrás az elejére
Következő rész