PALIMPSZESZT
17. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Bánki Éva:
Tér-idõ-motívumok és poétikai terminológia összefüggései a trubadúrlírában
Lírai idõszemlélet a provanszál trubadúrköltészetben

A provanszál trubadúroknál, különösen a korai költõknél a költemény idõmeghatározásának kiindulópontja a Natureingang, azaz a quan ..... adonc szerkezetre épülõ, a költemény-egésztõl élesen elkülönülõ tavaszi nyitókép, ahol a költõ az idõt egy természeti kép idõviszonyai között jelöli ki. A Natureingangok lírai idõ- és térviszonyokat meghatározó jelentõsége, a versépítkezésben betöltött szerepe arra késztetett, hogy ezeket a szerkezeti egységeket más, alternatív (nem természeti képpel induló) nyitóstrófák és a verszárlatok, tornádák összefüggéseiben is megvizsgáljam.[1]

Az "új idõhöz" tapadó morális értékek, a megújulás kultusza - mint majd bizonyítani igyekszem - nem tette lehetõvé, hogy a trubadúrok a két évszakot mint egymás után következõ idõszakaszokat érzékeltessék. Az emlékezet, a kettõnél több idõsík, az "idõk" egymásutánja, a ciklikus idõtõl független idõszemlélet csak ott jelenik meg, ahol a motívumok, mint a távoli szerelem esetében, térbeli perspektívát is felvillantanak. A madárének és az "új világ" konnotációjának megváltozásával mutatom be, miként alakul át a megújulásnak és az ifjúságnak, a novelnek és a jovennek korai, szinte liturgikus jelentése. Mikor a novel poétikai terminussá vagy az öröm szinonimájává lesz, a joven pedig morális és politikai jelentést vesz fel, akkor az "új idõ" és a tél életszakaszokként is egyre gyakrabban értelmezõdnek.

A lírai idõviszonyok csak a tavaszi nyitóképek háttérbe szorulásakor lesznek artikuláltabbak, mikor a rímelés átalakulásával, a coblas unissonans gyakoribbá válásával oldódik a nyitóstrófa költemény-egésztõl való elkülönülése. A trubadúrcanso a lírai narrációt megújító Peire Vidal lírájában gyakran már nem is szokványos idõmegjelöléssel (tél / tavasz), hanem a terras bemutatásával kezdõdik, amely az idõviszonyok hajlékonyabb alkalmazását teszi lehetõvé, mint a tavaszi nyitókép megszabta liturgikus merevségû idõkeret. Az egymás után következõ életszakaszok ábrázolása összefügg az udvari szerelem metaforikus értelmezésével is: mikor az útra kelés - idegen ország - hazatérés lírai idõviszonyai kikristályosodnak, lehetõvé válik, hogy a "szerelem története" és az "életút" egymás metaforái legyenek[2] .

De a történeti idõ, azaz múlt, jelen és jövõ különbségének nyelvileg is tisztán kimutatható egyértelmûsége csak a trobar végpontján, Guiraut Riquier költészetében jelenik meg. Nála nem az újjászületéshez, megújuláshoz kapcsolódó liturgikus idõ, hanem az örökkévalóság fogja keretbe a földi történés idõszakaszait. A különbözõ jellegû idõk, állandóság és változás, örökkévalóság és mulandóság, örök szerelem és mindennapi idõ ellentéte szabja meg a galego-portugál cantiga de amor idõszemléletét is.

Az "idõ története" nem pusztán a lírai idõviszonyok átalakulása szempontjából érdekes. A tavaszi nyitóképek vizsgálata új értelmezési keretet teremthet a politikai és szerelmi tematika, a sirventések és a szerelmi cansók közös értelmezéséhez. A tavaszi nyitóképekben inkorporálódó novel és joven, a Natureingangok terminusainak poétikai és politikai átértelmezõdése pedig arra késztethet, hogy újragondoljuk hagyomány és innováció, s egyáltalán az imitáció szokványos megközelítését a trubadúrköltészetben.

A tavaszi nyitókép erededete a szakirodalom tükrében

A provanszál trubadúrok tanítványai, a galego-portugál költõk a tavasz ünneplését tartották a provanszál költészet legfõbb tematikus ismertetõjegyének:

Proençais soen mui ben trobar
e dizen eles que é con amor,
mays os que troban no tempo da flor,
e nen en outro (.......)[3]

A Natureingangok elsõ kutatói, G. Paris és J. Bédier a májusdalokkal, a calenda maya kultuszával hozták összefüggésbe a tavaszkultuszt, noha ez a populáris énekekre jellemzõ terminus csak elég késõn, Raimbaut Vaqueiras-nál jelenik meg a trubadúrok költészetében. (A populáris dalok természeti képeinek és idõfelfogásának pedig semmi közük a trubadúrok évszakszimbolikájához, idõszemléletéhez[4] .) A trubadúr tavasz-kultuszt a kutatók korábban egybevetették a klasszikus költészet retorikai formuláival[5] , bizonyos motívumait (l'aura doussa) - talán nem teljesen meggyõzõen - az andalúziai hispán-arab költészettel[6] .

Ma már bizonyítottnak tekintik, hogy a trubadúrok tavaszkultusza a gaudium pascorillal, a paraliturgikus költészet, a középlatin líra húsvéti feltámadást ünneplõ himnuszaival hozható szorosabb összefüggésbe[7] . A liturgikus eredetet éppen az antik locus amoenus-tradícióban ismeretlen megújulás (novel)- s ezzel összefüggõ ifjúság (joven)-kultusz is bizonyítja. A vegetatív megújulás kultuszának ismerjük bizonyos elõzményeit a teremtést ünneplõ ószövetségi zsoltárokban, s ennek a keresztséggel összefüggõ interpretációját Szt. Ágostonnál, de a megújulás, mint egyszerre liturgikus, poétikai, társadalmi, szerelmi jelentésû fogalom csak a középkori lírában tesz szert központi jelentõségre. A joven és a rendkívül összetett (de sohasem szakrális!) jelentésû arab futuwwa-fogalom rokonítását[8] véleményem szerint az is nehezíti, hogy a joven épp az egész udvari értékrendet, s mindenekelõtt az ifjúságot szakrális-spirituális értelemben tárgyaló Marcabru kulcsszava.

A Natureingangok kapcsán a morális-politikai versek, a sirventések kezdetén található tavaszi nyitóképek váltották ki a legtöbb vitát. Dimitri Scheludko egyszerûen paródiáknak tartotta Bertran de Born dalaiban található nyitóképeket[9] , ezt a véleményt árnyalja Dietmar Rieger a Natureingok narratív felépítését tárgyaló tanulmányában[10] . Bizonyos következtetései akkor is érdekesek, ha nem fogadjuk el, hogy a Natureingangok egyszerû témamegjelöléssé koptak volna a trubadúrok politikai költészetében.

A tavaszi képeket már vizsgálta a szakirodalom az allegorikus gondolkodásmód kialakulásának tükrében, noha ezek a tanulmányok is figyelmen kívül hagyták a Natureingangok és a versegész idõviszonyainak összefüggéseit.[11] Ugyanez igaz a Natureingangok egyes fajtáit taglaló cikkekre, különösen Werner Ross egyébként igazán kitûnõ és pontos tanulmányára is[12] .

A tavaszi nyitóképek típusai, idõszemlélete, kulcsszavai

A provanszál lírában, ahol a tavasz a költõi témakincs egyik legfontosabb eleme, a tavaszi nyitókép pedig a költemény egyik legfontosabb strukturáló elve, a tavasznak nincs egyezményes, konvencionális neve. A trubadúrok a tavaszt nevezték temps de pascornak, intran d'abrilnak, la sazon doussának, lo gens terminisnek, leggyakrabban pedig új idõnek, lo temps novelnek. Az "eszményi hely", a locus amoenus idõbelisége mindig szigorúan korlátozott, erre utalnak a nyitókép elsõ sorai. Noha a személytelen természeti kép mindig véget ér a második strófa kezdetén, de az "új idõhöz" (temps novelhez) való érzelmi viszony, a tavaszi nyitókép sugallta szemantikai jegyek kiszorulnának a versegészbõl, a novel és clus, a megújulás és zártság, a tavaszi nyitóképhez kapcsolódó toposzok (descriptio puellae, cambra, vergi) meghatározzák majd a fin' amor egész értékrendjét, a trobar rendezõelveit.

A tavaszi és téli nyitókép narratív felépítése hasonló, mindkettõ a quan ...adonc sémára épül, a nyitókép és versegész között a leggyakoribb a következményes (tavasz van, ezért boldog vagyok / tél van ezért szomorú vagyok) vagy ellentétes viszony. A Natureingang motívumai és fogalmai (fresca color, flor, joven, novel, dous stb.) jelennek meg a hölgy szépségének bemutatásakor, a vers közepén vagy végén a descriptio puellae-ben. Natureingang és descriptio sorrendje csak a kései trubadúrlírában, Peire Vidalnál fordítódhat meg.

A nyitóképekben a két leggyakoribb jelzõ, a novel és a dous (édes) szinonímákként szerepelnek (legtöbbször mindkettõ a madárénekre vonatkozik), jelentéskörük majd a költemény további részében válik szét. Az "édes" a descriptio puellae és a joi jelzõje marad, míg az "új", "megújuló" jelentésû novel férfias konnotációjú jelzõ, legtöbbször a trubadúr énekére (novel chan), a szívre (cor nou e fresc), a sirventésekben (Marcabrunál) pedig az áhított, morálisan magasabbrendû "új világra" vonatkozik.

A trubadúrok jelzõs szókapcsolatai tendenciózusan vezetnek a metaforától az allegorikus költészethez[13] , ezek közül is leggyakrabban a tavaszi nyitókép[14] , a descriptio pullae toposzai, a dous-hoz kapcsolódó jelentésegységek. Guilhem de Peitieus hölgyének a Molt jauzens-ben dícsért douset esgarjából, "édes pillantásából" elõször fordulat, Bernart de Ventadornnál senhal, a hölgy neve lesz, a Rózsaregényben pedig találkozunk egy Édes Pillantás nevû nõalakkal. Még az önmagában álló dous jelzõ is is allegorikus szereplõvé válhat, a provanszál Castel d'amorban van egy nõalakban megjelenõ Dolcessa. Petrarca Laurája még emlékeztet az "édes szél"-re, a trubadúrok kertjének l'aurea doussájára, az allegorikus képzelet tavaszi nyitóképeken, descriptio puellae-ken, senhalokon át kibontakozó jelentésfejlõdésére.

A trubadúrlírában a "kozmikus idõfeltételekkel" szembe is helyezkedhet a költõi én, érezhet tavaszt a télben, télt a tavaszban, így a korai trubadúrlírában a belsõ valóság is konkrét évszakként "új idõként" jelenik meg, Arnaut Danielnél még a szív is "kizöldül"[15] , Bernart de Ventadorn a hóban is piros, sárga, kék virágokat lát[16] . Ez az "átváltozás", desnaturar hasonlít a cantiga de amigo-k mágikus átváltozásaira, de itt mégsem mosódik össze a külsõ és belsõ idõ, csak megkettõzödnek az évszakok, a költõi én egyszerre tudatosítja mind a két idõt. A belsõ valóság nem lényegében másfajta idõ, hiszen az idõt ciklikus változásként, a tél-tavasz körforgásaként elképzelõ provanszál trubadúrokra egészen Guiraut Riquier-ig nem nagyon jellemzõ az "örök szerelem", a mulandóság és állandóság ellentéte, az évszakoktól lényegileg különbözõ másfajta idõképzet.
Raimbaut d'Aurenga sokat elemzett Ar resplan la flors enversájának "fordított virágában", a la flors enversában is a latin nyelvekben tavaszt jelentõ en vers kifejezés bújkál[17] . A canso végén a költeményt nyitó "téli kép" visszájára fordul, tavaszi nyitóképet kapunk, a tavasz lesz az a "hely-idõ", ahova a költeménynek majd el kell jutnia. A szerelmi záróstrófa, mint Guilhem de Peitieus híres "semmirõl" szóló versében, itt is bizonyos értelemben itt is dekódolja a költeményt: a vágyott jövõben a költemény célhoz ér, a beteljesülés / megfejtés fogja a költeményt értelmezni, a "megfordítást" visszafordítani.[18] A korai trubadúrok - néhány ritka kivételtõl eltekintve[19] - sohasem számolnak napokat, hónapokat vagy heteket, alig utalnak az idõ hosszúságának érzékelésére, s ritkán jelenik meg a korai cansókban a "szerelmi örökkévalóság", az évszakok váltakozásától független idõ[20] . De mikor átértékelõdik az évszakoktól függetlenné váló megújulás-tematika, Raimbaut d'Aurenga után a Natureingangok számszerûleg is visszaszorulnak, a megmaradt tavaszi nyitóképek is allegorizálódnak, s így a nyitóstrófa egyre kevésbé tudja meghatározni a költemény idõviszonyait - a szerelem megszabadul az évszakoktól. Az "utolsó költõ", a provanszál trubadúrhagyomány összegzõje, Guiraut Riquier már csak egyetlen tavaszi nyitóképpel induló cansót írt:

Kalenda de mes caut ni freg
Ni de temprat, quan paron flor
Per midons, cuy fis esser dreg
No.m fa chantar de fin'amor;
Ans chas totas razos, que.m platz
Qu'ilh'es, don sui enamoratz (...)[21]

A szerelmi érzés állandóságával, állítja Guiraut, nem egyeztethetõ össze az idõ szakadatlan, körforgásszerû változása - ez már nem is igazi Natureingang, hanem végleges szakítás a trubadúrok természet- és idõszemléletével.

Úgy vélem, az idõfelfogásnak ezt a mélyreható revízióját elõször a térviszonyok költõi artikulálódása, a "távoli szerelem"-téma indította el.

A zártság metaforái és a tavaszi kert

Hol is van tulajdonképp a provanszál trubadúrok hol paradicsomi (Marcabru), hol pedig vulgárisan érzéki, a vágyott "zárt szoba" elõképeként megjelenõ tavaszi kertje? A költemények "geográfiája", térbeli koordinátái nem érthetõk meg a versek idõviszonyainak ismerete nélkül, a korai költõknél tér és idõ még egybemosódik.
A távolság és közelség metaforáira épülõ "távoli szerelem"-versben, Jaufre Rudel Lanquan li jornjában még nem kerekíthetõk ki egy, a vidában elmesélt szerelmi történetté, igazi narratívává a költemény motívumai, hisz ez feltételezné az ok-okozati viszonyok tisztázását, az "események" pontos egymásutániságát stb. Az idõbeliséget is kifejezõ, de modális értelemben használt igealakok (pl. querray, m'en partray, fos ... remiratz, fos ... clamatz) vágy és valóság közötti távolságot teljesen bizonytalanná teszik, az utolsó strófa és a verszárlat, tornada nélkül azt sem tudnánk eldönteni, hogy a költõi én a távoli szerelemre emlékezik vagy a jövõben elnyerni reméli.
A költemény terének - a lonh, távoli szó többértelmûségével összhangban - van egyfajta idõbeli aspektusa is: a költõi én hallja a "távoli madarakat", visszaemlékezik egy (?) "távoli szerelemre" stb. A korai trubadúrokkal ellentétben, akik mindig két léthelyzetet-idõsíkot variálnak, itt, a korai trubadúrlíra legbonyolultabb idõstruktúrákból felépített tavaszi nyitóképében nem kettõ, hanem "három idõt" találunk: a tavaszt, ezt talán jelennek tekinthetjük, a "távoli szerelem idejét", ez talán a múlt, amire a költõi én visszaemlékezik, a telet, ami az elõre-sejtett jövõnek tûnik. De a három idõ között mégsincs világos sorrendi kapcsolat: mindegyik csak az egyetlen jelenlevõ idõ, a tavaszi kép variációja, "megfordítása", hiszen szemantikailag a "távoli szerelem" ideje is a tavaszban jelenlevõ "távolból hallott madarak énekéhez" vagy a "távoli madarak énekéhez" kapcsolódik. Mégis Jaufre lényegében hagyományos, statikus idõsíkokat-tereket variáló költeményének átokformulájában sejlik föl a trubadúrlírában elõször egyfajta végérvényes idõ: a költõi én megátkozza keresztapját, mert a "távoli szerelmet" soha nem nyerheti el:

Mas so qu'ieu vuoill m'es tant ahis! Totz sia mauditz pairis que.fadet qu' ieu non fos amatz![22]

Nemcsak a fadar (elvarázsol, elátkoz) szó, a Guilhem IV. verséhez hasonló mágikus motívumok, az átkozódás gesztusa okoz brutális váltást egy udvari (sõt talán az egyik legszebb udvari) versben, hanem az idõsíkok hirtelen megváltozása is. Nincs többé udvari idõ, feltételes módba, tavaszi nyitóképbe oltott reménykedés, nosztalgia, visszatekintés, az átok elszakítja azokat a szálakat, amelyek révén a szerelmes a távoli szerelemre mint lehetõségre gondolhatott. Jaufre így kiemeli az amor de lonht az évszakok váltakozásai által megszabott idõbõl, s a különbözõ jellegû idõk összemérésén alapuló, újfajta idõszemléletet konstruál.

Guiraut de Bornelh mosttal induló Natureingangja emlékké, a jelenben is jelenlevõ múlt idõvé, a "szív kertjévé", a "szerelem emlékezetévé" változtatja az egész tavaszi nyitóképet[23] . Az emlékezet - amely már felbukkan Guilhem de Peitieusnál[24] és Jaufre Rudelnél, de még nem igazán illeszkedik bele a költemény idõstruktúráiba - Guirautnál a "szívbe zárt kert" allegóriájával már képes feloldani az idõ változását és a távolságot is. A cel pais, a hölgy országa egyszerre jelent idõt, múltat és tavaszt és helyet, a hölgy lakhelyét és a szív kertjét, ahol az emlékek miatt a szerelmes "lakik". A tér- és idõbeli vonatkozások összefonódása csak látszólag hasonlít a Lanquan li jornhoz, hiszen Guiraut de Bornelh a tér- és idõviszonyokat nem összemossa, hanem a kettõt egyetlen áttekinthetõ allegorikus képbe rendezi.

Nemcsak a távoli szerelem-versekben, hanem az egész trubadúrlírában is minden elzártsággal, közelséggel kapcsolatos kifejezés (zárt kert, zárt szoba, késõbb zárt költészet) pozitív értelmet kap. Csak a legelsõ trubadúrnál, Guilhem de Peitieusnál vannak az elzártságnak negatív példái, az õrök a guardadors, akik a szerelem mesterséges, társadalmi akadályait jelentik. Guilhem sok elszórt utalás mellett egy teljes cansót (Compaigno non puosc mudar) szentelt a kicsúfolásuknak, s egy allegorikus költeményt (Companho tant ai agutz conres) pedig a szabad szerelem dicséretének. Rendkívül figyelemreméltó, hogy noha a motívumokat mindig újra- és újraíró, imitáló trubadúrhagyományban az elfelejtés roppant ritka, a lauzengiers (hízelgõ)-témával össze nem téveszthetõ guardadors (õrök)-motívum Guilhem után egyszerûen eltûnik a trubadúrlírából. Pedig a trubadúrok ezt is szublimálhatták, "újraírhatták" volna, mint a többi, a fin' amor-értékrendtõl eredetileg idegen elemet.

Az udvari szerelem maga is amors clus, zárt szerelem. Nemcsak titkos, hanem a külsõ valóság figyelembevételével kialakított viszonyrendszer, ahol a távolság, úgy is, mint a szerelmesek közötti messzeség, úgy is, mint a hízelgõktõl (lauzengiers) való tartózkodás önálló erkölcsi értékkel bír. A provanszál cansók szerelmi rituáléját, a versek végén megjelenõ üzeneteket, a jogralhoz, a költemény elõadójához címzett utasításokat, a hölgy "álnevének", a senhalnak a kimondását a "geografiai senhalt", azaz a hölgy lakhelyének megnevezését (miközben maga a hölgy álnevet visel), a fogadalmakat, a titkos találkozókra, kulcsokra, mi több ellenkulcsokra (contraclau) tett célzásokat, a rossznyelvek már-már formulává vált szidalmazását, azaz a társadalomi elzárkózás metaforáit hajlamosak mai elemzõk pusztán csak az udvari szokásrend törmelékének tekinteni, melyek ottfelejtõdtek a versekben, s nincs is igazi poétikai funkciójuk.
Találhatunk elfogadható érveket, hogy az trubadúrénekek nem valóságos nõkhöz írt szerelmes versek, a senhalok nem valamikor élt nõket "rejtenek", így aztán a celarra, a titkolózásra és az elzárkózásra vagy akár a távoli szerelemre tett célzásokat sem lehet csak egy valamikori életformára tett utalásokként értelmezni. A német Minnesang, a galego-portugál cantiga de amor is egy provanszálhoz hasonló udvari kultúra terméke, ott mégis nagyon ritkák a vers végén felbukkanó, aktuálisnak tûnõ szerelmi üzenetváltások.
Feltehetõ ezért, hogy a cansók végén található szerelmi célzásoknak metapoétikai-értelmezõ funkciójuk van, kijelölik, mint ahogy a tavaszi nyitóképek, a költemény terét, megnevezik benne a szerzõt és a hölgyet, a költemény "értõjét", és így - mint ezt már az idõ kapcsán Raimbaut d' Aurenga argumentum a temporilt variáló fordított virágánál láttuk - hermeneutikailag értelmezik át a földrajzi és társadalmi távolság-közelség (zártság) metaforáit. Ezt erõsíti meg, hogy a farai un vers ..., "verset írok ..." kezdetû nyitóstrófák tornadáiban nagyon már nagyon kevés utalás történik az értelmezési keretekre, a regiszterekre, a módra, ahogy értenünk kell a verset, s egyáltalán az ideális hallgatóra, aki hallgatja-olvassa a verset. Hisz itt ezt az értelmezõi funkciót, az értelmezõi keretek kijelölését a gyakran az opus in fieri illúzióját keltõ, a költemény keletkezésének idejét az elõadás idejével egybemosó nyitóstrófa is betölti.[25]
A költõi alkotást bemutató, a trubadúrlíra hermetikus irányzatára, a trobar clusra (zárt költészet) jellemzõ nyitóstrófák nem utalnak vissza mint locusra, a tavaszi nyitóképre. De a zárt költészet költõi tevékenységre, "mûhelyre" (obrador) utaló sorai is átveszik az elzárkózó szerelem kulcsszavait (estranh, clau, claure, privatz, clus). Raimbaut d'Aurengánál a nyelvet megtisztító lírai én lecsiszolja a szavairól a rozsdát (l'estranh), elválasztja az örömöt (joi) és bajt (malvestatz), azért, hogy a szíve "kivilágosodjon". A fény, ragyogás, megtisztulás motívumai is utalnak a trubadúr-kertre, a tavaszi nyitóképre.

Cars, bruns et tenchs motz entrebesc,
Pensius - pensanz, enquier e cerc
Comsi liman pogues roire
L'estraing röill ni'l fer tiure,
Don mon escur cor esclaire.
Tot can Jois genseis esclaira
Malvestatz röill' e tiura (...)[26]

A tavaszi nyitókép térbeli-idõbeli motívumainak hermeneutikai és poétikai átértelmezésére számos más példát is találhatunk. (Pl. Arnaut Danielnek a "zárt szoba" témáját variáló, a lehetõ legtöbb elem matematikai elvû, lehetõ legváltozatosabb kombinációjára épülõ, önmagába visszatérõ, zárt szerkezetû költeménye, az elsõ sestina.)

A megújulás (novel) spirituális és poétikai jelentése

A trubadúrcansókban a megújulás, novel elsõ hirdetõi az "új idõnek" örvendezõ madarak, akik Bernart de Ventadorn híres pacsirtájáig nemcsak megközelíthetetlenek, de láthatatlanak is. De még Bernart és a belõle kiinduló "madárhagyomány" is a madaraknak csak a modális hangok módjára ábrázolt röpülését, felemelkedését, szárnyalását ábrázolja.

De milyen nyelven énekelnek az "énekmesterek"[27] , a "tudós madarak"? Leo Spitzer szerint a madarak lati-ja, azaz "latinja", a az új ének ritmusa (lo vers del novel chan) a latin nyelvû paraliturgikus költészetre, azaz arra hagyományra tett utalás[28] , amelybõl lényegében az egész udvari tavasz- és megújulás-kultusz származik. A madarakkal kapcsolatos nyelv, miként a megújulás-gondolat is háttérbe szorul a Bernart de Ventadorn utáni Natureingangokban, de a "minden madár a maga módján énekel"-motívum Bernart után is tovább folytatódik, érdekesen megvilágítva a trubadúrok zenei és költõi concordanciára vonatkozó elképzeléseit[29] .

A szerelmes, a párjukat keresõ, ily módon individualizált madarak Raimbaut d'Aurengánál sokasodnak meg, összhangban azzal, hogy a novel kiszakad a tavaszi nyitóképekbõl, s poétikai terminussá válik. A természeti kép az Ab nou cor (...) kezdetû cansóban[30] szokatlan módon csak a II. strófában kezdõdik, a megújult természet csak a megújult szív, megújult kedv, megújult vers, megújult szavak után következik. A Raimbaut utáni költészetben a novel poétikai terminus technicus lesz, összhangban a természeti kép más elemeinek (clus, clar[31] ) poétikai jelentésváltozásával és fogalmi átértelmezésével, s ezzel együtt a tavaszi nyitóképek visszaszorulásával.

Peire Vidal terjedelmes életmûvében egyetlen szabályos természeti képet találunk (La lauzet' e.l rossinhol), ahol a költõi én azért tartja példaképeinek a pacsirtát és a fülemülét, mert tavasszal elsõként (premier) fognak dalba[32] . A madarakkal (s így a trubadúrénekkel) kapcsolatban elõször felbukkanó premier elgondolkodtató: a novel milyen kapcsolatban is van az idõbeliséggel? Noha Guiraut Riquierig minden trubadúr a noveljére büszke, de jelentett-e egyáltalán ez a novel, "megújuló" bármikor is elõzmény-nélküliséget[33] a trubadúrköltészetben? Már a korai trubadúrok ciklikus idõszemlélete is kizárja ezt. Alig találunk arra bizonyítékot, hogy Guilhem de Montanhagol[34] elõtt egy trubadúrénekben a novel kétséget kizáróan "valami elõttit" jelent. A novel értelmét ugyancsak Peire fejti ki a Molt m' bon e bell c. énekben: a "megújuló" ellentéte nem a vieill, a régi, öreg, hanem a változatlanság, a lonjamen, a novel ezzel szemben, mint változatos, mindig megújuló, mint esztétikailag és morálisan is magasabbrendû kerül oppozícióba. Peire kortársa, Gui d'Ussel a szavak elhasználódását panaszló nyitóstrófájában (Ben feira cansos plus soven) a novelt, az esztétikailag értékeset a tél szemantikai jegyeit õrzõ mindennapos, szokványos ellentéteként szerepelteti. Jellemzõ, hogy épp a lírai narrációt gyökeresen megújító, a helyeket, terrákat összefüggõ élettörténetté átalakító, utazásait egyéni élettörténetbe ágyazó Peire Vidal kerüli el nyitóképében a költészet, így a költõ elõképére vonatkozó novelt, az ismétlõdve megújulót.

A joven morális és politikai jelentése a sirventésekben

A novel, a "megújuló" liturgikus mellékjelentésének elhomályosulása után is helyet kap a trubadúrok költõi újításról, imitációról folytatott esztétikai vitáiban, ezzel szemben a joven, az ifjúság nem válik tartósan esztétikai kategóriává. Cercamon még azt írta, hogy éneke fiatal marad, "nem fog megöregedni", mert követi a "jó szerelem" (bon' Amors) szabályait:

Fagz es lo vers, e non deu veillezir, Segon aisso qe monstra la razos. Q'anc bon' Amors non galiet ni trais, Anz dona joi als arditz amoros.[35]

De a joven ilyen értelmezése ritka, nem is jellemzõ a késõi trubadúrokra, talán ezért is tûnik el az ifjúság a kései trubadúrlírából. (Raimbaut d'Aurenga után mint morális érték is csak ritkán fordul elõ, Peire Vidalnál pedig az ifjúság elsõsorban vitális-esztétikai érték.)

A fiatalság-fogalomnak (talán az antik "juventus ventus"-ból örökölt) zabolátlan, kiszámíthatatlan mellékjelentése egy ideig talán még kísértette a trubadúrokat.[36] A joven csak a fin' amor-értékrendet meghatározó Marcabrunál lesz a morális tökéletesedés feltétele, az erkölcsi újjászületés beteljesítõje, a "tökéletesség", a proeza édesapja lesz:

Tant cant bos jovens fon paire Del segle e fin' Amors maire Fon proeza manteguda A celat et a sabuda.[37]

Ifjúság és szerelem, apa és anya, azaz võlegény és menyasszony - misztikus remisszenciái miatt Marcabru morális-politikai sirventéseit tarthatnánk egy sajátságos Énekek éneke-kommentárnak is. Az Erények hanyatlása miatt Ifjúság és Szerelem nem itt találkozik, hanem az "új idõben", egy tiszta, bûntelen kertben. A sirventés-költõ Marcabru mégis elsõsorban a "rossz világ" trubadúrja: a tavasz érkezésével kapcsolatos messianisztikus remények (Marcabru morális verseiben majdnem mindig vannak tavaszi nyitóképek) csalódást okoznak, az Ifjúság elsatnyul, a bûnök sokasodnak. A késõbbi trubadúrok - a nyilvánvaló misztikus konnotációk nélkül - átveszik Marcabrunak az ifjúság hanyatlására vonatkozó nézeteit[38] . És noha Marcabru amor spritualisát nem követhette változtatás nélkül egyetlen trubadúr sem - lévén a fin'amor mégiscsak egyfajta világi szerelem - de fiatalság-eszménye, az udvari szerelem lényegérõl folytatott vitáknak társadalmi polémiává szélesítése óriási hatással volt a késõbbi trubadúrokra. Hiszen azzal, hogy az elsõ trubadúr, Guilhem de Peitieus és követõi azonosították az erkölcsi rendet és a szerelmet, s így maguk tették lehetõvé, hogy az erkölcsi elvek helyes oldaláról támadják õket. Marcabru egyszerûen azzal vádolja õket, hogy "gyermeki eszükkel"( ab sen d'enfanssa)[39] félreértik az igaz szerelmet.

Az udvari szerelemrõl mint társadalmi eszményképrõl folytatott vita, s talán az egész korai sirventés-költészet a Natureingangok (a költemények elején található "természeti bevezetõk") allegorikus ideálképekként való átértelmezésén alapul: a rossz világ / a tél értéktelen, öreg, nincs benne (bármit is értsenek egyes költõk rajta pontosan) amors, szerelem; a jó világ / a tavasz morálisan fensõbbrendû, fiatal. A trubadúrok organikus, állandó megújuláson, novelen alapuló szerelemeszménye, az ehhez fûzõdõ természetszimbolika teszi lehetõvé, hogy a trubadúrok ezt a szerelmi jelképrendszert transzponálják morális-politikai költeményeikbe. Sirventésében a trubadúr akár a Natureingang egyetlen elemét is variálhatja: Alegret Ara pareissen ll'aubre sec kezdetû, a nagyúri szerelemfelfogás és erkölcsök társadalmi következményeit bemutató éneke egyetlen természeti motívum, a kiszáradt fa, a szárazság allegorikus értelmezésén alapul[40] . Ezért úgy gondolom, indokolt a jó és rossz világ allegorikus ábrázolásának tekinteni nemcsak a korai sirventéseket, hanem - Dietmar Rieger véleményével ellentétben - a telet és a tavaszt, a sirventések elején található természeti képeket is.

A "rossz világ" ábrázolása a korai sirventésekben a tavaszi nyitókép allegorikus átértelmezésén alapul. De hiszen a sirventések, a "szolgáló énekek", igazi imitációk, más költemények dallamára és metrikai képletére szerzett versek - s ez nem(csak) metafora, hanem közismert tény a mûfaj születésével kapcsolatban. A tavaszi nyitóképekben inkorporálódó fiatalság ezért kaphatott morális-politikai jelentést, s nem válhatott, néhány kezdeti kísérletet leszámítva, a novelhez, a megújulóhoz hasonló poétikai szakszóvá.

A trubadúr-imitáció néhány kérdése a tavaszi nyitóképek kapcsán

A Natureingangok poétikai vagy politikai jelentésûvé vált kulcsszavai akkor is meghatározzák az egész trubadúrlírát, mikor már a trobar végén számszerûleg is visszaszorulnak a tavaszi nyitóképek, s az idõ is kiszabadul a körforgásból. De miként válhattak ilyen áttetszõekké épp a Natureingang motívumai?

A szakadatlan változás, a hagyománykincs szüntelen "újraírása" döntõ hatással volt nemcsak a költõi eljárások változásaira, hanem a mûfajok rendszerének kialakulására is. Míg a galego-portugál lírára a mûfajcsoportokként elkülönülõ, különbözõ eredetû lírai hagyományok (cantiga de amor, cantiga de amigo) jellemzõk, addig a provanszál lírában (ld. sirventések vagy akár a Mária-énekek) könnyen lehet egyes mûfajokat egy másik mûfaj interpretációjaként értelmeznünk, melyek a fin'amor-költészet "dialektikákáján"[41] alapuló imitáció során jöttek létre.

A provanszál canso, a paralellisztikus szerkezetû galego-portugál cantigákkal ellentétben a nyitóstrófa (legtöbbször Natureingang), a zárlat (tornada) a költemény-egésztõl való tematikus-formai megkülönböztetésén alapul, ez a zárt, keretes szerkezet pedig lehetõséget teremt a költõi újítás-átértelmezés kiindulópontjául szolgáló metapoétikai beszédmódra és lírai reflexióra. Azért sem tarthatjuk helytállónak a Natureingangokat elkoptató sémáknak tekintõ Dietmar Rieger véleményét, hiszen sokáig éppen a Natureingangok szolgálnak kapocsul a különbözõ trubadúrnemzedékek és mûfajok között, ezért is lehetett a tavaszi nyitókép az allegorizálás, a novelen alapuló költõi imitáció, s egyben s a trobarral kapcsolatos esztétikai állásfoglalások kiindulópontja. A megújítva-ismétlésen, a változatosságon, novelen alapuló költõi eljárással, a már létezõ hagyománykincs szakadatlan újraírásával magyarázhatjuk nemcsak a lírai idõviszonyok a középkori költészetben szokatlan gazdagságát, hanem a Natureingangok elemeinek fokozatos átértelmezését is.

Lábjegyzet:
A LÁBJEGYZETEKBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

CN - Cultura Neolatina
GRLMA - Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters
RLR - Revue des Langues Romanes
ZffSL - Zeitschrift für französische Sprache und Literatur
ZffSL - Zeitschrift für romanische Philologie

[1] Az elemzett szöveganyag M. de Riquer háromkötetes trubadúr-antológiájában közölt provanszál nyelvû lírai szöveganyag áttekintésén alapul (Los trovadores: historia literaria y textos, I-III., Barcelona, 1975. I-III.). A korai trubadúrok közül Guilhem de Peitieus, Jaufre Rudel, Cercamon, Bernart Marti, Bernart de Ventadorn, a késõbbi költõk közül Guiraut de Bornelh, Raimbaut d'Aurenga, Arnaut Daniel esetében a teljes lírai életmûvet, Guiraut Riquier költõi hagyatékából pedig a cansókat dolgoztam fel.
[2] BÁNKI Éva, Szerelem és életút viszonya Guilhem de Peitieus 'Pos de chantar m'es pres talentz' és Gaucelm Faidit 'Del gran golfe de mar' kezdetû énekében, in A lírai idõviszonyok átlakulása a provanszál trubadúrköltészetben, PhD-dolgozat, 1998.
[3] DOM DINIS, Proençais soen .... (I. strófa), in J. J. NUNES, Cantigas d'amor dos trovadores galego-portugueses. Lisboa, 1972, 148
[4] BÁNKI Éva, Temps lyrique et conception de la nature dans les poésies provençal et galego-portugaise médiévales, in: Études de la littérature médiévale. Studia Romanica. Debrecen. 2000. 5-22.
[5] R. DRAGONETTI, La technique poétique des trouveres dans la chanson courtois, Brugge, 1960., 164-192.
[6] A. RONCAGLIA, "Can la frei aura venta", in CN, (12), 1952., 255-264.
[7] pl. R. LAPA, Lições de litaratura portuguesa. Época medieval, Lisboa, 1929., D. SCHELUDKO, Zur Geschichte des Natureinganges bei den Troubadours, in ZffSl, (60), 1936., 257-334.
[8] A. J. DEMOMY, Jovens: the notion of youth among the troubadours, in MedSt, (9), 1949., 1-22., M. LAZAR, Amor courtois et fin' amors dans la littérature du XIIe siecle, Paris, 1964., 33-44.
[9] D. SCLELUDKO, Zur Geschichte des Natureinganges (...), 321, 334.
[10] D. RIEGER, "Kalter Wind und Pferdegewieher". Zwei Sonderfälle des trobadoresken Natureingans, in ZffSL, (93), 1983., 2-13.
[11] H. KOLB, "Lo vergiers d'amor". Über eine provenzalische Minneallegorie aus dem 12. Jahrhundert, in GRM, (43), 1962., 360-366., H. R. JAUSS, Die Entstehung und Strukturwandel der allegorischen Dichtung, in GRLMA, IV/1. Heidelberg, 1968. 146-244.
[12] W. ROSS, Über den sogenannten Natureingang der Troubadours, in RF,, (65), 1954., 49-68., J. J. WILHELM, The Cruelest Month. Spring, Nature and Love in Classical and Medieval Lyrics, New Haven - London, 1965., M. PICAREL, La début printanier dans les chansons des troubadours, in Présence des troubadours, 4/II., Poitiers, 1970., 169-197.
[13] H. R. JAUSS
[14] Az elsõ allegorikus, párbeszéd formájú költemény a kert-témát dolgozza fel (GUILHEM DE SAINT LEIDIER: En Guilhem de Saint Deslier, vostra semlaza, in RIQUER, I., 561.) A "szerelem kertjének" allegorikus elemeirõl l. M-R. JUNG, Études sur le poeme allégorique en France au Moyen Age. Bern, 1971.
[15] Quan chai la fuelha, in G. TOJA, Arnaut Daniel: Canzoni, Firenze, 1960., 205.
[16] Tant ai mo cor ple de joya, in M. LAZAR, Bernart de Ventadour,: Chanson d'amour, Paris, 1964. 72.
[17] R. BRUSEGAN, Le secret de la Flors enversa, in RLR, (156), 1992., 119-144.
[18]
Mos vers an - qu'aissi l'enverse,
Que no l' tenhon bosc ni tertre -
Lai on hom non sen conglapi,
Ni a freitz poder que i trenque.
A midons lo chant e'l ciscle (...)
(41-45. sor, in W. T. PATTISON, The life of works of the troubadour Raimbaut d' Orange, Minneapolis, 1972., 199.
[19] Tres jorns, so m'es, peccaire, ges no m' a durat aquest an (...) (BERNART MARTI, Lancan lo douz temps esclaire, 36-37. sor, in E. HOEPPFNER, Les poésies de Bernart Marti, CFMA, Paris, 1929. 32.)
[20] pl. BERNART DE VENTADORN, Lo tems vai e ven i vire, in LAZAR, 232.
[21] in U. MÖLK, Guiraut Riquier: Las Cansos, Heidelberg, 1962., 114-116.
[22] A. JEANROY, Les chansons de Jaufre Rudel (CFMA), Paris, 1915.
[23] Er ai gran joi que.m remembra l'amor, in A. KOLSEN, Sämtliche Lieder des Troubadours: Guiraut de Bornelh, Halle, 1910., 66.
[24] Ab la dolchor del temps novel, in N. PASERO, Guglielmo IX d' Aquitania: Poesie. Modena, 1973., 250.
[25] Egyetlen híres kezdõstrófa Guilhem de Peitieustól:
Companho, farai un vers (qu'er) covinen,
et aura.i mais de foudatz no.i a de sen
et er totz mesclatz d'amor e de joi e de joven.

E tenhatz lo per vilan, qui no l'enten,
qu'ins en son cor voluntiers (res) non l'apren
greu partir si fai d'amor qui la trob' a son talen.
(in PASERO, 16.)
[26] PATTISON, 65.
[27]JAUFRE RUDEL, Pro ai del chan essenadors (...), in JEANROY, 6.
[28] L. SPITZER, Classical and Christian Ideas of World Harmony, Baltimore, 1963., 176-180.
[29] Egyetlen példa: ARNAUT Daniel: Autet e bas entre.ls prims fuoills (in, TOJA, 243)
[30] PATTISON, 184.
[31] A világos, világosság (clar, clardatz) az egyik trubadúriskola, a trobar leu emblémája lesz (pl. LANFRANC CIGALA, Escur prim chantar e sotil, in M. de RIQUER, Los trovadores: historia literaria y textos, I-III., Barcelona, 1975. III., 1361)
[32] A. S. D'AVALLE, Peire Vidal: Poesie, Milano, 1960. I., 187.
[33] Mivel meg vagyok gyõzõdve, hogy nem, ezért kerültem el eddig, hogy a novel terminust "új"-nak fordítsam.
[34] a kései trubadúr, Guilhem de Montanhagol esztétikai állásfoglalása szerint új (novel) az, amit a szakmai közvélemény (a "doktorok", doctor) újnak tartanak, ami a szerelem adta tudásból származik, s ami még nem volt korábban. Itt (elõször) már elõzménynélküliséget is jelent a novel. (Non an tan dig primiers trovador (II. strófa), in RIQUER, III., 1435.
[35] Puois nostre temps comens'a brunezir (53-56. sor), in A. JEANROY, Les poésies de Cercamon, Paris, 1922., 18.
[36] Rigaut de Berbezilh descriptio puellae-jében a hölgy fiatal szépsége, kedvessége és az "öröm" miatt, de öreg (vieilla) szellemi értékei, erkölcsi erényei révén (Atressi con Persevaus, in RIQUER, I., 295)
[37] Al son desviat, chantaire (7-10. sor), in J. M. L. Dejeanne, Poésies completes du troubadour Marcabru, Toulouse, 1909. 21.
[38] Csak néhány példa: CERCAMON, Ab lo Pascor m'es bel qu' eu chan (9-10), in JEANROY; ALEGRET, Ara pareissen ll' aubre sec (15-16.), in RIQUER, I., 238.
[39] Per savi.l tenc ses doptansa, in DEJEANNE, 178.
[40] RIQUER, I., 238.
[41] J. GRUBER, Die Dialektik des Trobar, Tübingen, 1983.