PALIMPSZESZT
8. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

BOTOS Máté
A liberális katolicizmustól a legitim diktatúráig -- Juan Donoso Cortés politikai filozófiájának változása az 1848-as forradalmak idején

  1. Donoso Cortés politikai katolicizmusa
  2. Donoso Cortés huszadik századi interpretációja.
  3. Az 1848 előtti Donoso Cortés.
  4. Donoso Cortés és az 1848-as forradalmi megmozdulások.
  5. Donoso Cortés 1848 után
  6. Donoso Cortés értékelése
  7. Jegyzetek

I. Donoso Cortés politikai katolicizmusa

Az 1848-as népek tavasza szinte minden jelentős európai gondolkodóra lelkesítő hatással volt. A liberális szellemiségű katolikusoktól a baloldali radikálisokig szinte minden irányzat képviselője a forradalom mellett és nem a forradalom ellen szállt síkra. Voltak azonban olyan személyek is, akikre az események a negatív reveláció erejével hatottak. Ezek közé tartozott Juan Donoso Cortés, Valdegamas márkija is. Politikai nézeteinek radikális változásán sokan megütköztek kortársai közül. Érthető módon. Hiszen ha valakit mint a demokratikus liberalizmus bajnokát tartanak számon és az krízishelyzetben a diktatúra támogatójaként jelenik meg, nem csoda, hogy úgy vélik, az illető száznyolcvan fokos fordulatot tett. De vajon valóban hátraarcot hajtott-e végre a XIX. századi katolikus Spanyolország egyik legkiemelkedőbb politikai gondolkodója? Hiszen leszámítva azt a valóban jelentősnek nevezhető világnézeti változást, amelyet a katolikus hitben való megerősödést, "megtérést" eredményezett, Donoso Cortés ideológiai fejlődése, bár nem töretlen, mégis koherens. A vallás és a politika szétválasztásának elvét helyeslő Donoso nem tagadja meg önmagát később sem, amikor a liberalizmus bukásaként értékeli az 1848-as eseményeket. Katolicizmusa mint világnézeti meggyőződés, szabja meg politikai nézeteinek irányát. Dolgozatunk e jellegzetes donoso-i logika feltárását tűzi maga elé, szabadelvű meggyőződésétől az 1848. júniusi munkásfelkelés elítéléséig.

II. Donoso Cortés huszadik századi interpretációja.

Donoso Cortés-szel elsőként kortársai foglalkoztak. A méltatáson túlmutató első munkát Franz Josef, Ritter von Buss jelentette meg "Donoso Cortés und F. J. Bus. Zur katholischen Politik der Gegenwart" címmel Paderborn-ban, 1850-ben. Korai, váratlan halála után szinte azonnal méltatta Montalembert [1], más véleményekhez [2] hasonlóan a modern spanyol társadalom alapítói közé sorolva őt. Ekkor azonban még nem volt csúcspontján a Donoso-reneszánsz, ennek első hulláma majd az 1880-as évekre éri el tetőfokát. Hazájában a katolikus megújhodás nagy alakjai: Cánovas del Castillo és Pidal y Mon foglalkozik munkásságával [3], s külföldön is igen népszerű téma [4].

A Donoso-kutatás tudományos alapokra helyezése azonban csak századunk huszas-harmincas éveire tehető. Elsőként H. Abel foglalkozik Donosoval, kifejezetten apologétikus szempontból [5]. Edmund Schramm mai napig alapvető munkája, a "Der Junge Donoso Cortés (1809-1836). Gesammelte Aufsaetze zur Kulturgeschichte Spaniens" (megjelent a Görres-Gesellschaft Spanische Forschungen-sorozatában, Münster, 1933, 248 o.) Hitler hatalomra jutása után nem sokkal lát napvilágot. A nagysikerű könyv második része "Donoso Cortés. Leben und Werk eines Spanischen Antiliberales" címmel 1935-ben Hamburgban jelenik meg (az Ibero-Amerikanisches Institut kiadásában).

Donoso német fogadtatása egyébként is igen kedvező. Karl Schmitt, a neves német filozófus számos tanulmányt szentel a spanyol gondolkodónak. E munkák összegyűjtve 1950-ben jelentek meg "Donoso Cortés in gesamteuropäischen Interpretation. Vier Aufsaetze" címmel a Greven Verlagnál, Kölnben. A négy tanulmány közül az első (Zur Staatsphilosophie der Gegenrevolution. De Maistre, Bonald, Donoso Cortés) 1922-ben jelenik meg - a weimari Németországban - a világhírűvé vált "Politische Theologie"-ben [6].

A negyvenes évek Donoso-reneszánsza (Westermeyer, Suárez, Diez de Corral) [7] elválaszthatatlanul összefonódik a politikai és történelmi kontextussal. Ez az autoriter politikai struktúrák időszaka, Hitler, Mussolini és Franco kora. Nem véletlen, hogy az ultrakonzervatív körökhöz tartozó értelmiség - így például Schmitt is, de Przywara [8] vagy a már említett Westermeyer nemkülönben - lelkesen fedezi fel a tekintélyelv modern politikai legitimációjának képviselőjét: hiszen a konzervatív "forradalom" mint a társadalom átalakítására irányuló radikális technológia nem látszik ellentmondásban lévőnek a katolikus dogmatikával! Éppúgy, ahogyan a barna- vagy feketeinges politikai gyakorlat látszólag - de csak látszólag! - a katolicizmus doxájával adekvát mozgalom. [9]

III. Az 1848 előtti Donoso Cortés.

Amikor Juan Francisco Manuel Maria de la Salud Donoso Cortés, később Valdegamas márkija 1809 május 6-án megszületett Valle della Serenában, Badajoz tartományban [10], Spanyolországban épp megkezdődtek a Napóleon-ellenes megmozdulások, amelyek az idegen hatalommal szemben egy táborba terelt spanyol nemzeti liberálist és konzervatv katolikust egyaránt. A felvilágosodás eszméit intézményekké formáló Napóleon ksértetétől hosszú ideig rettegő spanyol nemesi közvélemény bármily politikai szabadelvűséget is tanústott (hiszen a konzervatv erők ekkor teljesen stabil világnézeti rendet teremtettek), óvakodott attól, hogy a tradicionális legitimitás-koncepciónak ellentmondjon. Ezért nem meglepő, hogy a fiatal spanyol nemes nagyon komoly katolikus neveltetést kapott. Apja, a Mexikót meghódtó konkvisztádor leszármazottja korán egy madridi tanárra bzza a gyermek nevelését, aki azonban a kis Juanitoról tzéves korában azt a véleményt mondja, hogy a gyerek bzvást tanthatná őt, olyan hihetetlenül intelligens. A csodagyerek Donoso Cortést tehát elküldik a salamancai egyetemre, ahol is logikát, metafizikát, filozófiát és történelmet hallgat. Tizennégy évesen nem érzi elég magas sznvonalúnak az ottani oktatást, gy kerül a sevillai egyetemre, jogot tanulni. 19 esztendős, amikor jogászi diplomája van. Túlságosan fiatal kora miatt nem lehet ügyvéd, ezért inkább elfogadja Cáceresben a felknált tanári katedrát. Itt pár évet tölt, verseket is ír, de az 1832-ben megjelent pamfletje, a "Memoria sobre la situación actual de la monarqua" olyan hírnevet szerez neki, hogy az igazságügyi miniszter is felfigyel rá és meghívja dolgozni a minisztériumba. Még nincs huszonöt éves és mérsékelt liberál-konzervatv (moderado) programmal képviselő lesz, majd Mendizábal miniszterelnök minisztertanácsának titkára.

Itt követi először katolikus meggyőződése szavát politikai karrierje és pragmatikus politikai kortársai ellenében. Mendizábal ugyanis végig akarja vinni az egyházi javak egy részének államosítását. Donoso Cortés tiltakozása jeléül lemond és a cortezben magára maradt képviselőként - hiszen egyik politikai csoportosulás sem vállalja vele a közösséget -, az alkotmányos szabadságjogokra hivatkozva kezd politizálni.
Még nincs harminc éves és bukott politikus.

Politikai tevékenysége mellett - Donoso Cortés magára maradtan védelmezi a cortezben az alkotmányos szabadság juste milieu-jének eszméjét - a kötelezettségek nem terhelvén többé, széleskörű publicisztikába kezd.

1832 és 1840 között megjelent munkái (melyek egy része eddig az anonimitás homályában rejtőzködött, s csak Federico Suarez nemrégiben megjelent munkái tisztázták a kéziratok és cikkek szerzőségét) Donoso Cortés kettős politikai koncepcióját: a monarchiához és a szuverenitáshoz való viszonyát.

Ezidőtájt liberál-konzervatívként definiálja önmagát. 1834 és 1837 között nagy hatást gyakorol rá a Royer-Collard és Guizot vezette francia "conservatisme libéral", s bár 1837-38-tól kezdődően írásaiban megjelennek az erős katolikus felhangok, politikai filozófiájában változatlanul a népszuverenitást illető állandó kritikája dominál. Donoso Cortés úgy ítéli meg, hogy a népfenségi elv a korlátlan hatalom megtestesítése.

A másik erőteljes francia befolyás kétségkívül a theokrata de Bonaldé. Hozzá hasonló módon Donoso Cortés is elutasítja a hatalmi ágak szétválasztásának montesquieu-i elvét és azzal a hatalom egységének elvét szegezi szembe. Ez vitathatatlanul megkérdőjelezi liberalizmusának integritását, ám egyben ez jelenti politikai filozófiájának karakterisztikus vonását.

Életében politikai filozófiáját egy hatalmas felismerés alakítja át: ez az 1848-as forradalom. Ez mérföldkőnek számít majd, hiszen más értelmet nyer a visszatekintés tükrében minden.

IV. Donoso Cortés és az 1848-as forradalmi megmozdulások.

Az 1848 előtti időszakban a spanyol értelmiség - akárcsak a XIX. század egészében - francia orientációjú. Ekkoriban (1830-40-es évek!) jelenik meg Sismond de Sismondinak a liberális közgazdaságtant bíráló munkája, de Lamennais "Paroles d'un croyant"-jának fordítása is. Erős a saint-simonista utópizmus és a fourierista baloldal is egyre nagyobb teret hódít. A fantaszta Cabet kommunisztikus utópiája 1848-ban lát napvilágot spanyol földön.

Erre az egyre erősödő baloldali gondolkodásra mintegy válaszképpen reagál az ortodox katolicizmus, mely ekkor kezdi kiforrani önmagát. Természetesen számos paradox eklekticizmus jellemzi a mozgalmat, amely éppen a hatalmi viszonyok tisztázatlanságából ered. Az összekötő szál a katolikus hit és az egyházi intézményrendszer védelme. Ez fogja össze majd a liberál-konzervatív Donoso Cortést és az ultrakatolikus monarchistákat. Ez az akcióegység politikai állásfoglalásokkal jár. Donoso Cortés is elkötelezi magát a régens, Mária Krisztina mellett, aki azonban Don Carlossal, a trónkövetelővel vívott hétéves (1833-1840) háborúja után Párizsba emigrál. A hadsereg Espartero tábornok diktatúráját támogatja, Donoso tehát szintén száműzetésbe vonul: elkíséri a gyermek II. Izabellát és a régenst a fény városába. Igy lesz ott egyik alapítója a később világszerte ismert francia "Avenir"-nek. (Ezzel kezdetét veszi barátsága és harci szövetsége Louis Veuillot-val, a XIX. századi francia konzervatívok egyik legnagyobb alakjával.)

1843-ban Narváez tábornok veszi át a hatalmat. 1854-ig tartó diktatúrája a konzervatív politikai erők újjáéledését jelenti. Az uralkodó pozícióit megerősítik, így Mária Krisztina - és vele együtt Donoso Cortés is - visszatérhet Spanyolországba. 1846-ban hűsége jutalmaként az időközben nagykorúvá vált II. Izabella királynő, mint egykori nevelőjét, megajándékozza a "Valdegamas márkija" címmel. Ezután karrierje ismét emelkedőben van: 1848-ban meghatalmazott miniszteri rangban képviseli Spanyolországot Berlinben. Ekkor éri, teljesen felkészületlenül, fivére halála. Ez elgondolkoztatja az élet értelme és a keresztény igazság felől. Megtérése inkább hitbéli megerősödést és elkötelezett katolikussá válást jelent. Elkötelezettségét csak erősíti az európai forradalmi megmozdulásokban való csalódása. Kezdetben, mint szinte minden kortársa, maga is lelkesen üdvözli a szabadság hajnalát. Nincs ellentmondás: mint arra Edmund Schramm rámutat, Donoso nem ellensége a szabadság eszméjének, csak éppen szabadság alatt a valódi, keresztény elveken alapuló individuális és politikai szabadságot tartja szentnek, ellentétben a lényegileg antikatolikus, pogány és forradalmár szabadság-felfogással [11]. Donoso számára a kereszténység (Donoso e fogalom alatt mindig a katolikus kereszténységet érti) a történelem legnagyobb forradalma. Hiszen Krisztussal a "valódi szabadság" jött a világra. Amíg a társadalom a keresztény tanítás igazságával és az ebből fakadó tanítással volt eltelve, meg tudta akadályozni az államnak önnön mindenhatóságára irányuló törekvését. Donoso szerint amíg a vallás erős támasza volt a monarchiának, addig volt az is erős. Ám jött a reformáció, amely megbontotta a vallási egységet, aláásva ezáltal a hagyományos feudális társadalmak hatalmi rendszerét. [12] Donoso ezen érvelése óriási hatással lesz a kortárs, illetve a második generációs latin katolicizmusra. A XIX. század végi szociális katolikusnak nevezett reformkonzervatívok Franciaországban pontosan ere a gondolatmenetre építik fel kapitalizmus-kritikájukat, a felvilágosodást, mely a századvég társadalmi és morális válságát hozta, a reformáció logikus következményének tekintik. Donoso tehát ilyen értelemben a politikai katolicizmus ideológiai orientációját hosszú távon meghatározó gondolkodó volt.

A katolikus egyház helyzete a XIX. század folyamán fokozatosan romlott: az általános, társadalmi méreteket öltő, a tekintély elve ellen küzdő szellemi és politikai harcok egyre erősebb nyomást gyakoroltak rá. A francia forradalommal megindult erjedés természetesen a Szentszéket is megérintette és Lamennais eltélése után [13] az is nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyház a merev ellenállás irányába, a kemény reakció felé mozdul el. Ez a keményvonalasság elsősorban dogmatikai jellegű és kereken 32 év szükségeltetik hozzá, hogy pozitv megfogalmazást nyerjen: 1832-től 1864 december 8-ig, a Syllabus kihirdetéséig látens doktrna marad. E harminckét év alatt az európai történelemben az a hatalmas változás megy végbe, amely a felekezeti hovatartozást alárendeli az állampolgárság tudatának. A laikus polgári vállalkozói réteg és a hasonló módon plebejus értelmiség vezette társadalom laikus kritériumok alapján határozza meg identitását: nyelv, kultúra, államiság folytonossága, stb. Ez az újfajta identitás minden konkurrenciát ki kván iktatni: regionális öntudatot, felekezeti közösségi érzületet, családi-nagycsaládi kötődéseket, a szakmai együvétartozás tudatát, zlés- és hagyománybeli, avagy az élet bármely vetületét felölelni kvánó közösség tudatát. A szekularizált, mesterséges közösség tudatától (nacionalizmus) egyenes út vezet a szakrális hiányába belebetegedett, atomjaira hullott tömeg szorongást gerjesztő valóságáig.

A XIX. század nagy gondolkodói - gy Eötvös is - előre látta a nemzetiségi eszme káros elhajlását a kizárólagosságra törekvő nacionalizmus irányába. A konzervatv liberális gondolkodók azonban - egyfajta pozitivista antropológia bűvkörében - bztak abban, hogy az egyéni szabadságjogok kiterjesztése, egyfajta, egymással kooperáló állami és egyházi oktató-pedagógiai kondicionáló program széleskörű érvényestése révén megálltható a károsnak tartott folyamat és beálltható egyfajta egyensúlyi állapot az állampolgárok világi és egyházi iránytása között. Velük ellentétben az ultrakonzervatv erők elutastottak minden, a megszeplőstettnek tartott szabadságelv által dominált kornak tett, akár csak taktikai jellegű engedményt is. őgy vélekedtek, hogy minden kompromisszum, amit az Egyház a modern korral köt, csak még jobban aláássa tekintélyét és beszűkti cselekvési körét. E felfogás szerint az egész modern kor bűnös és minden elkötelezett keresztény alapvető feladata az, hogy a fennálló viszonyokat megváltoztassa: nem pusztán restaurálva a korábbi (1789 előtti) társadalmi rendet, hanem szilárdabb és jobb kivitelben valóstva meg azt. Ehhez az áramlathoz tartozott Donoso Cortés is.

Kezdetben, amíg nem látja a társadalmi megmozdulások és saját, hite által dominált politikai filozófia közti ellentétet, lelkes: üdvözli IX. Pius pápa reformtörekvéseit és megnyilatkozásait, egészen addig, amíg maga a Szentatya nem fordul szembe a liberalizmus nevében ártatlan embereket gyilkoló tömegmozgalmakkal Legeklatánsabb példája volt a mérsékelt - bár doktrinér - liberális Pelegrino Rossi meggyilkolása. Az Egyházi Állam miniszterelnökét a tömeg, fényes nappal, a római parlament kapujában felkoncolta, akkor, amikor az a hazafias háborút ellenző, és politikai reform-elképzeléseit ismertette. Ezt követően a fanatikus patrióta tömeg megostromolta a Quirinalis-palotát, ahol IX. Pius tartózkodott. A tömeg különböző fenyegetésekkel az Ausztriával szembeni háború kikiáltására akarta kényszeríteni az ott tartózkodókat. A pápa ekkor döntöt úgy, hogy nem lehetséges a forradalommal semmifajta megbékélés. [14] November 24-én Gaetába történt menekülése minden katolikus szemében megerősítette azt a meggyőződést, hogy a nacionalizmus partikuláris érdekeinek oltárán feláldozandó univerzális katolicizmus hathatós védelemre szorul. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szabadságjogok kiszélesítésének jótékony és embernemesítő hatásában reménykedő liberalizmus e feladatot nem fogja ellátni. Sőt, inkább annak ellenében tűnik fel a polgári patriotisztikus-radikális mozgalmak oldalán.

Az 1848-as februári forradalom még történelmi szükségszerűségnek tűnik fel előtte: érzi a demokrácia eljövetelének elkerülhetetlenségét és nem is ezellen lép fel, hanem annak antikatolikus jellege ellen. Donoso ugyanis úgy véli, hogy a demokratikus eszmerendszer keresztény alapokra helyezve alapjában véve nem ellentétes az isteni akarattal. A francia monarchiának mint államformának meg kellett buknia. Donosoból legfeljebb a történelmi romanticizmus beszél, amikor siratóbeszédet mond e "venerabilísima, antiquísima, gloriosísima" intézmény fölött. [15] Egyértelműen azonosul kora hivatalos katolikus véleményével, amely a korrumpálódott rendszer helyébe lépő újabb, igazságosabb célokat maga elé tűző rezsimet üdvözölte. Neves konzervatív liberális kortársai, Tocqueville (egy ideig az ideiglenes francia kormány külügyminisztere), vagy Montalembert is pozitívan ítélik meg a februári eseményeket.

Míg a reménykedés, a lelkesedés azt a képzetet kelti Donosoban, hogy a munkástömegek és a katolicizmus egymásra találása megtörtént, s ezáltal a világi értelemben felfogott társadalmi igazságosság fogalma a teológia morális legitimációjára alapulhat, a nagy spanyol gondolkodó alapjában véve optimista. Borúlátását majd a júliusi események hozzák felszínre, amely aztán élete végéig világnézetének jellemző tulajdonsága marad. E borúlátása már-már kozmikus méreteket ölt. Raczynski grófnak 1849 július 8-án, a magyar szabadságharccal kapcsolatban (általában elítélte szabadságharcunkat) ezt írja: "Szörnyű aggodalom nyomasztja szívemet, ha arra gondolok, mekkora volt a Rossz mindenható ereje a történelem egész folyamán. Azt mondani, hogy az igazsága végén mindig győzedelmeskedik, hogy a jó mindig erősebb a rossznál nem más, mint önáltatás és illúziók kergetése." [16]

1849 januárjára végleg kiábrándul. A Spanyolországot akkor elkerülő forradalmi hullám [17] felkavarja, ám megnyugtatja is egyben: a szilárd erkölcsi-vallási alapokon nyugvó társadalmi rend meg tudja óvni a forradalomtól drága Spanyolországát. Január 4-én az összeülő cortezben elmondja híres beszédét, amelyben Narváez tábornok diktatúráját nyíltan védelmébe veszi. Cortinával, a liberális ellenzék vezérével szemben nem a törvényesség, hanem a társadalom szempontjait tartja a legfontosabbnak. "Amikor a törvényesség elegendő a társadalom megmentésére, azt [támogatom], amikor az elégtelenné válik, akkor a diktatúrát." A diktatúra ugyanis "bizonyos pillanatokban, mint például ez a mostani, amelyben vagyunk, éppoly legitim, éppoly jó, éppoly előnyös, mint bármely más, mint egy racionális alapokon álló kormányzat, amely egyaránt képes megvédeni magát elméletben és gyakorlatban." Donoso hivatkozik a példaként állított kvázi-demokratikus társadalmak diktatúráira, a görög osztrakizmoszra mint a népfenség diktatúrájára, vagy a római köztársaság hasonnevű intézményére. A Második Köztársaságnak nevezett francia államformát szó szerint e kategóriába sorolja. A feldícsért angol alkotmányosság sajátja, hogy a parlament felruházhatja magát diktátori hatalommal. Ha tehát a logika alapján azt mondjuk, hogy minden létező vagy elvben létező kormányzati forma természetes, úgy a diktatúrát is ide kell sorolnunk. Donoso az Isten által kormányozott világot parlamentáris nyelven szólva alkotmányos monarchiaként foja fel, ahol Isten a törvények meghozója, amely törvényeket azonban bizonyos esetekben felfüggeszt, vagyis "diktatoriális" módon kormányoz.

Nem az a kérdés tehát, hogy helyes-e, jó-e a diktatúra, mint kormányzat, hanem az: elérkezett-e az ideje? Donoso szerint a forradalmak nem a szegény, hanem a gazdag és szabad népek betegségei. A forradalom mögött ugyanis mindig egy ideológia áll: a lázadás önmagából ideológiát kovácsoló eszméje.

Donoso számára a lázadás pediglen teológiai dimenziójú: az édeni lázadástól a februári forradalmat vérbe fojtó júniusi eseményekig minden, a tekintéllyel szembeni ellenszegülés morálisan legitimálhatatlan szférájába tartozik.

V. Donoso Cortés 1848 után

1851-ben, rövid ideig tartó berlini diplomáciai megbízatása lejártával, Narváez ajánlatát elfogadva Franciaországba akkreditált meghatalmazott miniszter lesz. Itt kapja Veuillot ajánlatát, hogy foglalja össze a század nagy, tömegeket megmozgató ideológiáit. Szellemtörténeti érdekesség, hogy életének ezt a mozzanatát a liberális Pierre Larousse, a "Grand Dictionnaire Universel du XIXe siecle" VI. kötetében (Librairie classique Larousse et Boyer, 1870, "Donoso Cortés" címszó, 1102. old.) úgy interpretálja, mintha a világnézetileg elbátortalanodott, lelke mélyén liberális Donosot Veuillot és köre mintegy kihasználva intrazigens katolicizmusát, megíratta volna vele nagyszabású antiliberális és szocializmus-ellenes művét. Ez a mű az 1851-ben megjelent "Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo". A könyv keletkezésére rávilágít Louis Veuillot és a "Bibliotheque nouvelle" mint háttér. Az ultramontán francia szerző személyesen kéri fel Donoso Cortés-t, hogy írjon egy kétkötetesre tervezett munkát a protestantizmus és a szocializmus kapcsolatáról. Donoso elfogadja a felkérést [18] 1850 áprilisában, majd ugyanazon év augusztusában egy újabb levélben értesíti Veuillot-t arról, hogy elkészült a munkával.

A könyv, amely konkurrens ideológiákként tárgyalja a katolicizmust, a liberalizmust és a szocializmust, a kortársi vélemények szerint a neotomizmus legjobb politikai pamfletje. [19] Akárhogy is, mindenképpen az intrazigens katolicizmus első támadása a kor téveszméi ellen. Az "Ensayo" mindenképpen új fejezet úgy Donoso Cortés politikai filozófiájában, mint az integrista katolicizmus eszmetörténetében. E könyv megjelentetése után a pápaság Donosot egyik legfőbb ideológusának tekinti. Ez kiderül Donosonak Fornari bíboroshoz intézett leveléből, amelyben gyakorlatilag összefoglalva megismétli a szocializmus és a liberalizmus elleni vádjait. A levél és az 1864-es "Syllabus errorum" közötti szoros eszmei rokonság feltűnő. Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy a dogmatikai kérdésekben való csalatkozhatatlanság hittételének kidolgozása éppen e jellegzetes, a konkurrens ideológiákat a morális-vallási tekintély magaslatáról bíráló donoso-i gondolaton alapult.

VI. Donoso Cortés értékelése

Mint látható, Donoso Cortés politikai filozófiáját alapvetően vallásos meggyőződése fényében kell és lehet értelmezni. A feltétlenül említésre méltó megtérési jelente kizárólag hitbeli, de nem politikai szemléletbeli változást eredményezett. Ezt az 1848-as februári forradalom, illetve az azt követő vérengzések váltják ki. Azt, hogy ez nem liberális szemléletének átmeneti megingásavolt, támasztja alá munkásságának néhány olyan későbbi állomása, mint az "Ensayo", mint az 1852-ben Fornari bíborosnak írt levele, vagy a Gaduel abbé ügyében 1853 februárjában IX. Piushoz intézett levele. A hierarchiák és a keresztény etika tiszteletben tartása az ellenforradalmár liberálisok közé állította, Burke és Tocqueville mellé. Törekvése, amely egy "tiszta monarchia" alapjainak kidolgozására irányult, a politikai hatalom naturális erkölcsi határainak megvonását tartva szem előtt. Egy erős központi hatalom, mely mind a demokratikus elvektől, mind az abszolutizmustól különbözik, volt hivatott az anarchiába gabalyodó Spanyolország reorganizációjára.

Donoso univerzális üzenete azonban történetfilozófiai szempontból is igen értékes. Véleménye szerint a hierarchia spontán, naturális társadalmi strukturálódás, tehát azt tiszteletben kell tartani. Minden alárendelt köteles engedelmeskednie felljebbvalójának. Donoso tagadja a jognak, mint társadalmat strukturáló erőnek létezését, mondván, hogy a jogok érvényesítése szükségszerűen erőszakhoz, s az reakcióként lázadáshoz vezet. Csak a kötelességek létjogosultságát ismeri el. Donoso világképében - amelyben a katolikus egyház mindent felölel és politikai rendszerbe zár - a Tanítóhivatal mint az erkölcs tévedhetetlen letéteményese, őrködik afelett, hogy feladatát mindenki híven teljesítse. Ezzel egyaránt elítéli a hatalmaskodó királyokat és a lázongó alattvalókat. Csakis így lehetséges politikai társadalomban harmónia. Donosonak ezen politikai nézetei alapjában támadják az emberi szabadság és a "menschlich" nagyszerűség elvét.

Donoso Cortés historizáló (konzervatív és katolikus) romantizmusa érthetővé teszi számunkra a doktrinér francia liberális iskolától való eltávolodását. [20]

Donoso későbbi hatása elsősorban a - nálunk most felfedezett - Julius Evola és René Guénon műveiben érvényesül. S, hogy ne feledjük, bár a második Vaticanum óta a katolikus egyház hivatalosan elhatárolta magát tőle [21], számos konzervatív katolikus számára még ma is tájékozódási pont, politikai-ideológiai forrás.

Jegyzetek

[1] Juan Donoso Cortés, Marquis de Valdegamas. in: Le Correspondant, 1853 augusztus 25-i szám
[2] Mazade, Charles de: Un penseur catholique espagnol - Donoso Cortés. L'Espagne moderne par..., 1855 Paris s.l.
[3] Cánovas del Castillo, António: Problemas contemporáneos. t. II. Collección de Escritores Castellanos. Madrid, 1884 illetve Joaquín Costa: Filosofía política de Donoso Cortés. in: Estudios Jurídicos y Politicos, Biblioteca Jurídica de Autores Espańoles, vol. 14. Madrid, 1884. Lásd még Pidal y Mon, Alejandro: Balmes y Donoso Cortés, Orígines y causas del ultramontanismo. Su História y sus transformaciónes. Relaciones del Estado con la Iglesia espańola y con la Santa Sede. in: Ateneo Científico, Literário y Artístico de Madrid. La Espańa del Siglo XIX. Colección de Conferencias Históricas. Corso de 1886-1887. Madrid, 1887. Pidal y Mon egy másik tanulmányt is szentelt Donosonak, El Marqués de Valdegamas címmel az El Libero 1900 május 11-i számában.
[4] A kortársak közül a francia kritika hangja a leginkább figyelemre méltó, ld. Villefranche, J. M.: Donoso Cortés. in: Dix grands chrétiens du sičcle. Paris, s.d., vagy a legismertebb, a forrásokat közl_ Adhémar d'Antioche: Deux diplomates. Le Comte Raczynski et Donoso Cortés Marquis de Valdegamas. Dépęches et Correspondance politique 1848-1853. Publiées et mises en ordre par le Comte..., Paris, 1880
[5] Abel, H: Katholische Politik in Reden von Donoso Cortés. München, 1920, illetve u. ô: Die Kirche und die Zivilisation in Briefen von Donoso Cortés. München, 1920.
[6] A második (Donoso Cortés in Berlin [1849]) 1927-ben a "Hochland"-ban, a harmadik (Der unbekannte Donoso Cortés) 1929-ben ugyanott jelent meg. A negyedik, a kötet címét adó tanulmány elöszôr elôadás formájában hangzott el 1944 május 31-én, aztán madriri Academia de Jurisprudencia y Legislación elôtt, nyomtatásban pedig 1949-ben jelent meg a "Die Neue Ordnung"-ban.
[7] Dietmar Westemeyer OFM: Donoso Cortés, Staatsmann und Theologe 1940, Paderborn; Federico Suárez: Evolución política de Donoso Cortés (a Santiago de Compostella-i egyetemen 1945 és 1950 között megtartott elôadásainak jegyzete); Louis Diez de Corral: El Liberalismo Doctrinario 1945 Madrid.
[8] Erich Przywara SJ, lásd Donosot és Nietzschét összehasonlító cikkét a "Stimmen der Zeit" 1935 áprilisi számában!
[9] Ennek köszönhetô Schmitt kezdeti náci-szimpátiája, mint ahogy Heideggeré is. A késôbbi "kijózanodás" ellenére azonban a német kvázi-megújulás melletti elkötelezettség az utólagos kritika szerint morálisan letörölhetetlen folt marad a bölcselôk életrajzán. Hasonló a helyzet egyes olasz gondolkodók Mussolini-tiszteletével is. A második világháborúban semlegesnek megmaradt francóista Spanyolországot a háborús bűnök nem terhelvén, az ultrakatolikus caudillo és az autoriter ideológia nem járatta le egyértelműen a konzervativizmus antiliberális válfaját. Más országokban viszont az antiliberális autoriter konzervativizmus szalonképtelenné vált a szélsôségessé fajuló politikai praxisnak köszönhetôen. Ezért nem meglepô, hogy a - bármennyire antiliberális - antifasiszta és antináci baloldali pártok által uralt Közép- és Kelet-Európában Donoso Cortés neve gyakorlatilag ismeretlen maradt.
[10] Életrajzát lásd a spanyol Enciclopedia Universal Ilustrada 18/2-es kötetében, az 1984-85. old.; a Grand Dictionnaire Universel du XIXe siecle par Pierre Larousse, VI. köt., Párizs, Larousse et Boyer, 1870.; Lexikon für Theologie und Kirche, H. Juretschke cmszavát; Schramm, Edmund: Der Junge Donoso Cortés (1809-1836). in: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens (Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft. Bd 1, 4). Münster, 1933, 248 old.
[11] Schramm mindezt Donosonak a Faro 1847-es számában publikált, IX. Piusrôl írott cikke kapcsán állapítja meg: "...die Idee der Freiheit ist Donoso heilig, aber die Idee der richtig verstandenen christlichen, individuellen und politische Freiheit, die er ausdrücklich analysiert und sauber gegen die 'wesentlich antikatholische, wesentlich heidnische, revolutionäre Freiheit abgrenzt'. Jene Freiheit existiert nicht ohne die gottgesetzte Autorität. Donoso hat nichts gegen die Demokratie, er weiss, dass sie der Pulsschlag der Zeit ist, aber er will diese Demokratie auf den christlichen Grundsätzen begründet sehen." Schramm, Edmund: Donoso Cortés. Leben und Werk eines Spanischen Antiliberales. 1935, Hamburg. 63. o.
[12] Szintén Schramm a következôképpen fogalmaz: "Mit der Reformation, in der Donoso u. a. einen '''Akt der geistigen und moralischen Emanzipazion der Völker''' sieht, verwandelt sich die Feudalmonarchie ["die schwächste aller Monarchien", írja Donoso] in die Absolutmonarchie, die sich dann in der Folge die stehenden Heere schuf, dann die Polizei, dann die Zentralisation der Verwaltung, dann schliesslich den Telegraphen benützte, um ihren Druck auf das Individuum immer unmittelbarer auszuüben. Indem Donoso nun in der Revolution nichts anderes sieht wie eine Folge der mit der Reformation beginnenden immer weiter gehenden Emanzipation der menschlichen Vernunft, kann er vernünftigerweise auch nur daran glauben, dass die politische Entwicklung zu jenem "riesenhaften Despotismus" führen müsse, von dem er spricht und den er zu satanische Grösse steigert. Vor diesem Despotismus könnte die Menschheit nur durch eine religiöse Erneuerung bewahrt und werden. An sie zu glauben kann sich Donoso aber nicht entschliessen." (Schramm, id. mű, 69. old.)
[13] 1832 augusztus 15-én megjelent "Mirari vos" kezdetű enciklikájában XVI. Gergely eltéli - a szerz_k megnevezése nélkül - Lamennais, Lacordaire, Montalembert, stb. lapjának, az Európa-szerte ismert Avenir téziseit az Egyház modernizmusának szükségességér_l.
[14] Bôvebben lásd: Roger Aubert: Le pontificat de Pie IX (1846-1878). Paris, Bloud et Gay, 1963. 27-40. old.
[15] "La Revolución de Febrero víno como viene la muerte: de improviso. Díos, seńores, había condenado la monarquía francesa. En vano esta institución se había transformado hondamende para acomodarse a las circunstanzias y a las tiempos: ni aun esto la valió, su condenación fué inapelabile y su perdida infalible. La monarquía de derecho divino concluyó con Luis XVI en un cadalso; la Monarquía de la gloria concluye con Napoléon en un isla; la Monarquía hereditaria concluye con Carlos X en el destierro; y con Luis Felipe ha concluido en última de todas Monarquías posibles: la Monarquía de la prudencia. ˇTriste y lamentable espectáculo, seńores, el de na institución venerabilísima, antiquísima, gloriosísima, a quien de nada valen ni el derecho divino, ni la legitimidad, ni la prudencia, ni la gloria!" Schramm, id. mű, 65. old. A szóban forgó idézet részlete a híres "diktatúra-beszédnek", amely 1849 január 9-én hangzott el a cortezben.
[16] "Pour l'avenir, je le regarde toujours comme chargé de menaces les plus funestes: il ne s'agit que de savoir lesquels de nous ou de nos enfants assisteront á la grande catastrophe. Une affreuse anxiété m'oppresse le coeur quand je considere quelle a été dans tout le cours de l'histoire la force toute-puissante du mal. Dire que la vérité fintit par toujours triompher, que le bien rst toujours plus fort que le mal, c'est faire sonner des phrases et caresser des illusions. Vous ne sauriez croire dans quelle tristesse me jette cette pensée!" in: Adhémar d'Antioche: Deux diplomats. Le Comte Raczynski et Donoso Cortés, marquis de Valdegamas. Dépeches et Correspondance politique 1848-1853. Publiées et mises en ordre par... Paris, Plon 1880. 334. old. Donoso profétizmusáról lásd bővebben Herrera, Robert A.: Donoso Cortés: A Second Look at Political Apocaliptic. in: Continuity 1987 (11), 63-74. old.
[17] Ez a forradalmi hullám végsô soron legfeljebb csak idôben csúszott el, hiszen elszigetelt jelenségként polgári radikális forradalom robban ki az országban 1854-ben, amely katonai pronunciamientokkal, karlista háborúkkal tűzdelve rővidebb-hosszabb ideig tartó átmeneti fegyvernyugvásoktól eltekintve egészen 1874-ig, a monarchiának XII. Alfonz személyében történt visszaállításáig elhúzódtak.
[18] A levél 1850 április 6-án kelt. in: Donoso Cortés: Oeuvres completes III. köt, 519. old. (Veuillot kiadása)
[19] Lásd például Jules Chaix Ruy: Donoso Cortés, théologien de l'histoire et prophete. Paris, Beauchesne 1956 (181 old.). Mindazonáltal J. P. Mayer amellett kardoskodik, hogy Donosora a legnagyobb hatást Augustinus gyakorolta. in: Juan Donoso Cortés: Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. The Collection of European Political Thought. Tradition and Endurance. Introduced by J. P. Mayer. Arno Press, NY Times Comp. New York, 1979. (az 1851-es kiadás fac-similéje).
[20] Lásd: Gonzalo Larios Mengotti "Donoso Cortés durante la regencia de Maria Cristina: soberania y monarquía ante el nuevo regimen" című, a navarrai egyetemen (Pamplona, Spanyolország) 1992-ben megvédett doktori disszertációját. Érdekes kérdést feszeget egyébként Martin J. Tejedor: La presencia de Ventura Ráulica en el Catolicismo liberal espańol (Hispania Sacra, 1990 vol 42, no. 86, 503-529. old.) című dolgozatában. Szerzô a katolikus liberalizmus és a liberális katolicizmus fogalmainak elválasztása után annak kiderítésére vállalkozik, hogy Spanyolországban volt-e katolikus liberalizmus? S ha volt, Donoso annak képviselôjének tekinthetô-e?
[21] Charles Journet bíboros 1949-ben a "Nova et vetera" 1949/3 számában, a 193-202 oldalakon így fogalmaz: "De ces passages incendinaires [itt az Ensayo-ról van szó], qui heurtent violemment la doctrine sociale des papes, on a dit avec raison que, s'ils n'ont pas eux-memes déclenché le marxisme, ils ont fait du moins tout ce qu'ils pouvaient pour le confirmer dans sa convinction que le catholicisme était le premier ennemi á renverser" (198. old.). Alább pedig így ír: "Ainsi, au moment oú la question des réformes sociales structurelles se pose en Espagne et en Europe, Donoso Cortés leur oppose de toute ses forces l'Église, et il faudrait dés lors que, si elles se font, elles se fassent contre l'Église. Si ce n'était aveuglement, ce serait une crime. Dans la mesure oú il y a une vérité dans la parole pretée á Pie XI et suivant laquelle "le grand scandale de l'Églis au XIXe siécle est d'avoir perdu la classe ouvriére", on voit quels genres de catholiques en sont responsables.

Donoso Cortés est persuadé, et cette vue est á l'origine de ses erreurs que, sur la scéne du monde, la cause du christianisme est d'avance perdue; qu'en face du "socialisme" la défaite est certaine, que l'effort chrétien ne peut que retarder un peu l'heure de la catastrophe... Il va sans dire qu'á propos de Donoso Cortés, comme Joseph de Maistre, nous ne mettons en doute ni la sincérité de leur foi et de leur dessein de travailler á exalter l'Église, ni la gravité des malentendus dont, en raison meme de cette sincérité et de leurs dons exceptionnels, ils sont responsables"[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]