- József Attila -

Hatástörténet

József Attila és kortársai
A József Attila-kultusz kezdetei

József Attila pártállami kisajátítása

1945 után, az újabb világégést követően, a kiéleződő politikai küzdelmekben mindegyik párt és irányzat igyekezett kisajátítani a maga számára József Attila örökségét, mindegyik belekapaszkodott az életmű neki kedves és kedvező részletébe, s erre hivatkozva tette meg a két háború közötti időszak vezéralakjává. A különböző, egymással nem vagy alig érintkező József Attila-képek idővel egyetlen egységgé „finomultak” a fejekben. Lehet, hogy éppen az vált utólagos sikere alapjává, ami annyira gátja volt elismerésének életében: hogy mindenhová és sehová sem tartozott.

Elsősorban két párt követelte magának József Attilát: a kommunista és a szociáldemokrata párt. A költő kommunista átértékelésére igen korán, már 1945 decemberében sor került. Később, a kommunista hatalomátvételt követően Horváth Márton értékelése emelkedett hivatalos rangra s vált az „egységes” József Attila-kép alapjává. A kultúrpolitikának föl kellett mutatnia egy reprezentatív proletárköltőt, így hát államosította József Attilát. Legnagyobb verseinek a Munkásokat, a Favágót, a Mondd, mit érlelt tette meg; a Döntsd a tőkét, ne siránkozz-pályaszakaszt mintegy kivetítette az életmű egészére - azt sugallva, hogy József Attila eszmei fejlődése véget ért, amikor rátalált a kommunista pártra. A magyar irodalomtörténet kommunista átiratában (amely mindenekelőtt Lukács György és Révai József nevéhez fűződik) a „nagy hármas”: Petőfi, Ady és József Attila képviselte a „haladó hagyomány”-t.

Az elfogadás azonban nem lehetett teljes, József Attila „dekadens” vonásai fölött csak ideig-óráig lehetett szemet hunyni.

A hivatalos József Attila-kép folyamatos átalakulása
Napjaink József Attila-képe

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

93. Ignotus Pálnak a Haladás című polgári radikális lapba írt emlékezését használva fel ürügyként a kommunista Horváth Márton A kommunista József Attila című cikkében (1947) nem kevesebbet állított, mint hogy a költő magányos, idegen maradt a Szép Szó körében, egyetlen valódi közössége a kommunista párt volt. Ekkor még Ignotus Pál visszaszólhatott: Marxista költő volt... a proletárok költője volt testestől-lelkestől. Ezt nem látni benne vakság volna; egyedül azt látni benne színvakság. A politikát kilúgozni belőle hullagyalázás volna, de alakját egy politikai riadó illusztrációjává sekélyesíteni szintén nem volna legkegyeletesebb eljárás... Olyannak lássuk alakját, amilyen volt. Kibírja. Sőt: megköveteli.”(Vissza)

94. Lukács György és Horváth Márton előadásainak szövegét önálló füzetként is megjelentették. Lukács azt tekintette feladatának, hogy rehabilitálja az „engedetlen” József Attilát, ennek érdekében az elhíresült partizán-metaforával élt: „a pártköltő sohasem vezér vagy sorkatona, hanem mindig partizán”. Horváth Márton nem bajlódott efféle finomkodással, s kinyilvánította, hogy az illegális kommunista párt politikája és József Attila költészete egy tőről fakadt (még az Eszmélet X. szakaszában, a „meglett ember” eszményébe is a harcos antifasisztát látta bele).(Vissza)

95. József Jolán is újraírta ebben a szellemben öccse életrajzát: könyvében már nem a nővér beszélt, hanem a Párt (így, nagy P-vel) agitátora, nem mulasztva el rámutatni arra, hogy a költőt személyesen Rákosi Mátyás vezette az igaz útra.(Vissza)

96.1952-ben, az önkényuralom tetőződésének idején, Révai József világosan megmondta: „Zavarná fejlődésünket, ha nem viszonyulnánk kritikusan a magyar kultúra olyan óriásaihoz, mint Bartók Béla, Ady Endre, Derkovits Gyula - és ide kell bizonyos fokig sorolni még József Attila művének egy részét is. Hatalmas mű az ő művük, örök kincse a magyar kultúrának. De nem véletlen, hogy például a magyar költészet nem Ady és nem is József Attila útját folytatja, hanem - az alkotási módszer, a stílus demokratizmusában - visszakanyarodik Petőfi Sándorhoz. Ezeknek a nagy lázadóknak kivétel nélkül az volt a gyengéjük, hogy bár gyűlölték a régi világot és kívánták az újat, többé vagy kevésbé el voltak szigetelve koruk forradalmi népmozgalmától, vagy nem voltak vele eléggé összeforrva.”(Vissza)