F-BOOK, F-CONTENT

(Az „Ingyenkönyv”-javaslat általánosítása)

 

 

1. Érvek az f-book mellett

 

Első jelentésem két részből állt. Először az Informatikai Kormánybiztosság legsürgősebb államigazgatási feladatait soroltam fel a művelődésügy és – kisebb részben – az oktatásügy terén. Másodszor egy olyan tett véghezvitelét ajánlottam a Kormánybiztosság figyelmébe, amely – azon felül, hogy mind a művelődés-, mind az oktatásügy szempontjából lényeges és hasznos – a tömegtájékoztatásban is könnyen és hatásosan közvetíthető eredményt ígér, s még az Európai Unió figyelmét is fölkeltheti.

E mostani jelentésben ezt a második indítványt fejlesztem tovább és általánosítom. Egyúttal javaslatot teszek a gyerek nevére. Az „Ingyenkönyv” nem elég általános (hiszen ne csak könyvről lehessen szó), és nem elég pontos (hiszen a hozzáférés és tovább-alakítás teljes szabadsága sokkal több, mint a puszta ingyenesség). Az ingyenesség ugyanakkor – teljesen fölöslegesen – a szegénységre utal. A hírverésben fölhasználható magyar kifejezést eleddig nem találtam, de angolt igen: f-book, f-music, f-content, ahol az f: „free”, azaz nemcsak ingyenes, hanem minden tekintetben szabad is.

A jelenlegi körülmények az f-book bevezetésének szempontjából nem kedvezőtlenek.

Az e-book térhódítása megtorpanni látszik. Az első e-book-olvasó készülékek (Rocket eBook és Softbook) gyártása az idén megszűnt. A második nemzedék (Thomson Multimedia) 2000 októberében jelent meg, nem olcsón (a színes 700, a fekete-fehér 300 amerikai dollár). Az e-book tisztán szoftveres megvalósításával foglalkozó Adobe és Microsoft szerint aligha lesz piacképes az olvasókészülék. A könyvkiadók panaszkodnak: állítólag több ezer dollárba kerül e-book formába önteni egy már közzétett papírkönyvet, és ebben nincs benne a szerzői jogdíj megújításának költsége. (The Economist, 2000, okt. 21.)

Jelszavunk tehát az „f-book”, amely „free book”-ot jelent, és az „e-book”-kal szemben fogalmaz meg alternatívát, mind műszaki, mind kereskedelmi, mind pedig politikai értelemben.

 

 

1.1 Műszaki érv

 

Az „e-book” túl korán jelent meg a piacon. A hálózati képzetes könyv feltehetőleg csak évtizedek múlva fogja megtalálni végleges alakját. Az f-book „free”, azaz: szabadon fejleszthető, mert nincsenek mögötte szabványoknál merevebb ajánlások, miként az e-book esetében. A legjobb képzetes könyvek már ma is gazdagabbak, mint az e-book-ok. Néhány év múlva összehasonlíthatatlanul jobbaknak kell lenniük.

Gutenberg után is eltartott még vagy hatvan évig, amíg azt, amit ma könyvnek nevezünk, többé-kevésbé föltalálták. Az ősnyomtatványoknak nem volt címlapjuk. A kiadó és nyomdász csupán a könyv végén, a kolofonban nevezte meg magát. Az iniciálékat utólag, kézzel kellett megfesteni. A könyv gyakran túl nagy volt (inkább mutatós, semmint kézbeillő), a borító pedig túl nehéz (különösen, amikor anyagául fémveretekkel ellátott, bőrborítású fát használtak). A szedőszekrényben nemcsak az ábécének megfelelő kisszámú rekesz volt, hanem a rengeteg rövidítésjeles betűé és összevont betűcsoporté is, amelyeket még a kódexek korában, a másolás gyorsítása és a drága pergamen kímélése végett vezettek be. Ez fölöslegesen nehezítette meg a szedő dolgát.

Az e-book mögött álló vállalatok (Gemstar, Adobe, Microsoft) a könyvkiadóknak akarják eladni termékeiket. Nem kutatják a tartalomgyártás új technológiáit, nem olyan, új típusú könyvön dolgoznak, amely mind előállításának, mind felhasználásának módjában gyökeresen szakít a hagyománnyal. Régi tartalmat tesznek a régi rendszerű, hagyományos könyv hű (de mennél hívebb, persze annál szánalmasabb) elektronikus utánzatába.

Az ősnyomdászok szinte kódexeket nyomtattak modern könyvek helyett, a mai hálózati e-bookok pedig nevetségesen hasonlítanak a nyomtatványokra. Nyomtatványszerű, hogy a mű lapokra van tördelve, a tipográfiai terv hagyományos, a számítógépes korszakban szokásos szövegkezelési eljárások nehézkesek vagy egyenesen tilalmasak (szinte lehetetlen a szövegbe belenyúlni, módosítani a szöveget, másoknak továbbadni stb.), és bizony a nyomtatott könyvekre emlékeztet a magas vételár is.

 

 

1.2 Gazdasági érv

 

Az e-book ajánlásoknak a műszaki haladást gátló, korai megfogalmazására azért került sor, hogy a letöltéseket a képzeteskönyv-kiadók ellenőrizni tudják, és az olvasókkal meg tudják fizettetni. Tudományos művek esetében erre az ellenőrzésre (és egyáltalán a kiadványok árusítására) nincs okvetlenül szükség, mivel a tudományos kutatás finanszírozása eddig sem olyan bevételekből történt, amelyeket a kutatási eredményeket tartalmazó közlemények árusítása eredményezett. Egy szűk, de művelődési és oktatási szempontból roppant fontos területen (tudományos célú adatbázisok, hálózati tankönyvek, online szövegkritikai kiadások) egyre több az olyan képzeteskönyv-kiadó, amely közvetlenül kötődik egy-egy – közpénzekből fenntartott – tudományos műhelyhez, és amely ezért megengedheti magának, hogy „free book”-jai olvasóitól ne kérjen pénzt. Az e-book a tudomány világában semmiképp sem, a közoktatáséban pedig aligha lesz sikeres. Az f-book félelmetes versenytársnak ígérkezik.

Ráadásul hiába akarják az e-book-letöltéseket fizetséghez kötni, tudományos művek és tankönyvek esetén nem lesz nyereség. A kiadók eddig megszokták, hogy a megjelenés pillanatában véget ér minden gondjuk. A hálózaton viszont a könyvkiadás helyébe könyvszolgáltatás lép. (Magyarok Bábelben.) A kiadó karbantartási garanciája mindaddig érvényben marad, amíg a kiadványt katalógusában tartja. Tudományos és tankönyvek esetében a karbantartás rendszeres frissítést is jelent, különben a kiadó azonmód kiszorul a piacról. Magyarországon egy közepes méretű kiadó teljes katalógusa (mondjuk) 600 címből áll. Ugyanennyi mű karbantartására és frissítésére a legnagyobb kiadó sem lenne képes. (A. Vuillemin, Édition multimédia et presses universitaires électroniques, kézirat.) Hasonlatképpen: a Microsoft „Windows Millennium” (2000) végül is nem más, mint az egykori „DOS 1.0” (1982) frissítése.

Az állandó frissítés olyan igény, amelynek egy idő után a legerősebb könyvkiadó sem tud eleget tenni, mert gazdasági teherbíró képessége nem elég nagy. A tudományos mű szellemének viszont éppen, hogy megfelel a frissítés lehetősége. A tudománytól idegen a véglegesség eszménye, így a megszövegezés véglegességének igénye is az. Ha a kiadvány a szerzői alkotóközösség kezében marad, a frissítés megoldható. A szerzői alkotóközösség állandó munkája viszont elképesztően drága, és csak a társadalom roppant áldozatával fenntartott intézményes tudomány tudja működtetni.

Tudományos könyvkiadásra vállalkozni ma már hosszú távon valószínűleg meghaladja a gazdasági élet szereplőinek lehetőségeit. Állami vagy államfölötti (európai) feladat, ugyanúgy, ahogy a nagy könyvtárak fenntartása is az. A magántőke mindmáig csak támogatóként jelent meg a tudományos könyvtárak létrehozásában. Üzleti célú tudományos könyvtár, könyvtárépítési vállalkozás nincs. Márpedig a könyvkiadás mostantól már a világkönyvtár építése.

 

 

2. Politikai teendők

2.1 Gazdaság- és külpolitika

A hálózat ügyeiben a cenzúrázó jellegű állami beavatkozás általában nem szokott sikerülni, és ez nem véletlen: az Internet hibatűrése meglehetősen nagy. (Előzményeit, a magyar „Address Code” telefonközpontot, majd az amerikai „Arpanet”-et katonai kutatóintézetekben fejlesztették ki.)

Az állami és államfölötti (európai) központi gondoskodás korlátozódjék a költségek viselésére. Az f-book és f-content minden anyagi terhe legyen az államé, fogyasztása pedig legyen ingyenes.

Az állami mecenatúra jól beilleszkedik mind a magyar, mind az európai művelődéspolitikai hagyományba. Az f-book és f-content esetében kivételesen, hagyományai révén Európa jut versenyelőnyhöz, nem az Egyesült Államok.

Az f-book és f-content teljes központi finanszírozása ne a könyvkiadói érdekeket szolgálja. Jelenleg a hálózaton kétféle szövegformátum-fajta figyelhető meg. Az egyik a szabadon letölthető, másolható, nyomtatható, módosítható, védtelen típus (a síma *.txt-állománytól a különböző *.sgml és *.html-fajtákig), a másik a korlátozott, ellenőrzött, kereskedelmi jellegű (az Adobe *.pdf-je, a Microsoft *.lit-je stb.). Nincs ok arra, hogy a közpénzekből készült ingyenes f-book-ok miért tartozzanak e második csoportba. Az áttekinthető állományszerkezetű (*.sgml, *.html) típus mellett szól viszont a megbízhatóság követelménye: állami megrendelés esetén megkövetelhető, hogy a képzetes könyv minősége ne csak jó, hanem ellenőrizhetően jó legyen, ezt pedig csak nyílt forráskódú szövegek esetén lehet elérni. Hasonlattal: az állam ne vásároljon olyan gépkocsit, amelynek motorháztetejét csak az eladó nyithatja fel.

A Köztársaság álljon ellen annak az amerikai törekvésnek, hogy a szoftvertermékek szabadalmaztathatók legyenek. Ma az Európai Szabadalmi Hivatal (OBE) álláspontja szerint szoftver vagy részlete csak akkor szabadalmaztatható, ha műszaki újítással jár együtt. Ezt a helyes álláspontot nem szabad feladni, jóllehet az Unióban Ausztria, Belgium, Görögország, Hollandia és Írország az amerikai javaslatot támogatja. Az Európai Parlament 2000. okt. 11-i vitanapján szót kapott amerikai szakértők – Jim Bessen (Harvard) és Eric Maskin (MIT) – szintén a szabadalmaztathatóság ellen érveltek. (L'Hebdo, 2000, okt. 26.) Elegendő, ha a hálózatra kerülő szöveges termékek jogállását továbbra is csak a szerzői jog szabályozza.

Az Egyesült Államokban a szabad szoftverek mozgalma (a Free Software Foundation, a GNU, a Linux, a FreeBSD stb.) az, amelyet az f-book és f-content hívei természetes szövetségesüknek tekinthetnek. Ők is a haladás gátját látják a szoftvertermékek szabadalmaztathatóságának bevezetésében, és ők is mellékelik műveikhez a forráskódot, amiként a *.html-szerkezetű f-book is világosan megmutatja igényes felhasználójának a képzetes könyv mélyszerkezetét, szemben a rejtett *.pdf vagy *.lit típusú e-book-formátummal. (Az iménti gépkocsi-hasonlat is a Linux-hű Gilbert Roberttől származik. A Linuxhoz a vásárló szerszámosládát és részletes használati utasítást kap, a Microsoft termék motorháztetejét viszont csak a gyári szerelő nyithatja fel, komoly üzemzavar esetén pedig másik gépkocsit kell vásárolni.)

 

 

2.2 Művelődéspolitika

 

A művelődés hálózati közvetítésébe beruházott tőke megtérülése alig remélhető; ez alapvetően állami feladat lesz. Az állam a hálózat által a művelődés közvetítésének elképzelhetetlenül hatékony eszközét szerzi meg. Ennek következtében minden egyéb, korábban bevált művelődésközvetítési módszer leértékelődik. Vagyis teljesen új művelődéspolitikára van szükség, amely a hálózati közvetítésre összpontosít. Csak az alapelv marad a régi: az állam a művelődés mennél több értékes tárgyának közvetítését kell, hogy elősegítse, anélkül, hogy a vállalkozások tevékenységét megzavarná, netán versengene velük.

Mit tekintsünk értékes tárgynak?

Nem foglalkozom most azzal, hogy vannak-e elvitathatatlan, örök, szilárd művelődési értékek, vagy nincsenek. Az bizonyos, hogy vannak tágabb és szűkebb értelmezői közösségek, és ezek a művelődés tárgyaihoz értékeket rendelnek. A művelődés tárgyai jól jellemezhetők azzal, hogy értéküket egyrészt elfogadják-e azok, akiknek politikai hatalmuk vagy a művelődésre befolyásuk van, másrészt elismeri-e a piac.

A művelődés ama tárgyai, amelyeket sem a hatalmasok világa, sem a piac nem ismer el, vesztesek; valószínű sorsuk a feledés.

A befolyásosok és hatalmasok elismerte tárgyakat „A” típusúaknak nevezem. „B”-nek azokat, amelyek a piacon tudnak érvényesülni. „AB”-nek azokat, amelyek mindkét területen megállják a helyüket.

Az „A” tárgyak előállítóinak jutó összes állami pénz sokkal kevesebb, mint a „B” tárgyak előállítóinak jutó összes piaci pénz. Ezért az „A” előállítóit nem szabad meggátolni abban, hogy termékeiket a piacon is értékesítsék, „AB”-vé vagy „B”-vé tegyék. (Példa: egy állami fenntartású szimfonikus zenekar is bármelyik sugárlemez-gyártóval korlátozás nélkül szerződhet.)

Az „A” és „AB” tárgyak előállítói az állami támogatás fejében kötelesek hozzájárulni ahhoz, hogy termékeik tetszőleges pontosságú másolatait a szerzőség pontos feltüntetésével a hálózaton vagy egyebütt bárki, bármikor, külön térítés nélkül közzétehesse. (Példa: egy – akárcsak részben – állami fenntartású szimfonikus zenekar nem tagadhatja meg a társadalomtól az elhangzó zenét, ugyanúgy, ahogy egy köztéri szobor korlátlanul lefényképezhető, vagy ahogy egy építőművész által megtervezett középület díjtalanul megtekinthető. Az állam a támogatás fejében tartson igényt arra, hogy a zenekar elhangzó outputjának ingyenes közzététele – mp3-as vagy jobb minőségben – nem korlátozható.)

A „B” tárgyak előállítói e tevékenységükért semmilyen jogcímen ne vehessenek fel közpénzeket, viszont az állam védje meg ama jogukat, hogy hozzájuthassanak eladásaik után járó bevételeikhez. (Példa: a népszerű könnyűzenei együttesek nemhogy közpénzeket nem vesznek föl, de súlyos adót fizetnek. Az mp3-as tolvajokat, akik megcsapolják a könnyűzenei együttesek jövedelmét, bíróság elé kell állítani.)

A „B” tárgyak előállítóit nem szabad meggátolni abban, hogy termékeiket „AB”-vé vagy „A”-vá tegyék. Ehhez az ő részükről elegendő egy olyan nyilatkozat, amelyben hozzájárulnak termékeik ingyenes közzétételéhez. (Példa: a tornacsarnokokban fellépő „három tenor” valamelyike felléphet az állami fenntartású budapesti Operaházban, ha hozzájárul az operaelőadás ingyenes közzétételéhez, illetve – természetesen –, ha éneke megfelel a színház művészeti elképzeléseinek.)

Ezek az állítások ma még szokatlanok. Aranyfedezetük az Internet, amely végletesen átértékeli a művelődésközvetítés hagyományos (offline) közegeit az Andrássy úti Operaháztól a bolti sugárlemezig. Az már ma is nehezen megmagyarázható, hogy állami támogatás fölmarkolása után miként tagadhatja meg mégis kincseinek hálózati hozzáférhetővé tételét a Petőfi Irodalmi Múzeumtól a Bibliotheque Nationale-ig sok híres közgyűjtemény. A művelődés ugyanis holnaptól már másként lesz kétosztatú, mint egykor volt.

Régen Magas művelődésről beszéltünk (a kevesekéről), és Alacsonyról (a sokakéról, az általánosról). Most – részben ehelyett, részben emellett – az Ingyenesről (amelyet közpénzekből tartanak fenn) és Fizetősről (amelyet a piac tart életben). A kettő sem erkölcsi, sem gazdasági okokból nem keveredhet.

2.3 A politikai teendő, azonnal

 

Létrehozni egy f-content bizottságot, amelynek két feladata lesz.

(1) Gondoskodjék arról, hogy a következő években f-content művek egész sora készüljön el Magyarországon, az első hullám már 2001 végére. F-content műnek tekinthető az a tudományos vagy művészeti alkotás, amely

– új, érvényes eredményekre jut,

– nem egy már meglévő munka (papírkönyv, sugárlemez, festmény stb.) átalakítása, hanem

– eleve a hálózat számára, annak lehetőségeit figyelembe véve készült,

– szerzője pedig megengedi, hogy műve korlátlanul, ingyenesen hozzáférhető legyen mindenki számára.

(Bizonyos korlátozásokkal a legjobb és legújabb hálózati tankönyvek is f-content alkotásoknak tekinthetők.)

(2) Ismertesse meg a munkatervet, majd az eredményeket a nemzetközi szakközönséggel (ideértve a külföldi politikai tanácsadókat is).

 

 

3. Mit nyerünk az f-content-tel?

 

A javaslat maga ezzel tulajdonképpen véget is ért. Ami ezután következik, afféle szerény utóirat az érdeklődő olvasó számára. Illetékesség és tapasztalat különben is csak arra jogosít fel, hogy ne általában az f-content-ről, hanem csupán az f-bookról tegyek egy (legföljebb sejtésszerű) megjegyzést. A szöveg elején azt mondtam, elhanyagoljuk a képzetes könyv műszaki kidolgozását. Most egy-két tapasztalatomat osztom meg olvasómmal. Keveseknek van f-book-tapasztalatuk – a beszámoló talán érdekes lehet.

 

 

3.1 Újfajta interaktivitás felé: a „sztochasztikus olvasás”

 

A szövegkritikai kiadást sajtó alá rendező tudós gyakran kerül olyan helyzetbe, amikor nem tud jó lelkiismerettel választani a különféle forrásai által felkínált olvasatok közül, ám persze ilyenkor is rákényszerül arra, hogy - mint rendesen - az egyik olvasatot beemelje a főszövegbe, a többit pedig csupán a lap alján – mint változatokat – közölje. A költő ihlete nem mindig működik, a sajtó alá rendezőnek azonban minden kétes esetben döntenie kell. Ez teljességgel elfogadhatatlan – és egy új eljárásnak hála immár fölösleges is.

Az új eljárás igazán akkor siet a segítségünkre, amikor csakugyan nem tudunk választani az olvasatok közül. Ilyenkor most már módunk van vagylagos megoldáshoz folyamodni. Ráadásul tetszőleges számú változatot és tetszőleges valószínűségi fokot is megadhatunk. (A gyakorlati munkában a legtöbbször érdekes módon csak két szóba jöhető változatunk szokott lenni, ahol mindkettőnek valószínűsége egyketted.)

Amikor az olvasó igénybe veszi a hálózati szövegszolgáltatást, az összes bizonytalanságban hagyott helyen véletlengenerátor kezd működni. Véletlenszerűen (nem egykettedes valószínűség esetén pedig irányított, súlyozott véletlen révén) dől el, hogy az egyenrangú változatok közül éppen melyik kerül a főszövegbe, melyik a kritikai apparátusba. Egy másik olvasáskor esetleg fordítva alakul a dolog, de az is lehet, hogy ugyanígy marad.

Amikor ekképpen működtetjük a véletlent, az a szöveget tulajdonképpen nem teszi kölcsönhatóvá (interaktívvá), hiszen a felhasználónak az eljárás semmilyen játékteret nem hagy. A véletlenszerűség korántsem azt jelenti, hogy az olvasó beleavatkozhat a szöveg alakításába - értelme, ellenkezőleg, éppen az, hogy az olvasás eseménye előtti szöveg mennél pontosabban képezze le a kritikai kiadásért felelős irodalomtörténésznek vagy kutatócsoportnak a szövegről való teljes tudását.

Képzeljünk el egy hálózati kritikai kiadást, benne a sztochasztikus olvasást lehetővé tevő programmal. Amikor a felhasználó megnyitja a hálózati kritikai kiadás képzetes kötetét, az összes kétséges helyen véletlengenerátor dönti el, hogy melyik változat kerüljön a főszövegbe, és melyek szoruljanak a jegyzetapparátusba. Egy ilyen program megírása csak látszólag könnyű feladat, ugyanis egymástól nem egészen függetlenek a különféle véletlenek. A szóban forgó szövegkritikai kiadás - egy klasszikus verseskönyv - különböző pontjain levő lehetőségek egy része kizárja, más része feltételezi egymást. (Ha az egyik versben a véletlengenerátor az egyik véletlennek kedvez, a másik versben nem kedvezhet ugyanakkor olyan véletlennek, amely elméleti okból semmiképpen nem juthatna el az olvasóhoz akkor, ha első vers változata eljutott.) A véletlengenerátor programnak minden ponton tekintetbe kell vennie a szövegleszármazási fa, illetve háló adta függőségeket. További változó tényezőt jelent az a körülmény, hogy a szövegleszármazás útjának megmagyarázására több filológiai elmélet verseng egymással.

Egy ilyen mű készítése során programozóknak és irodalomtörténészeknek végig együtt kell működniük. A valószínűségi fokok, rangsorok, függőségek megállapításához a kritikai kiadás teljes változatanyagát alaposan végig kell elemezni.

 

 

3.2 A sztochasztikus olvasás általánosítása: a kombinatorikus könyv

 

Az ötletet a kritikai kiadás adta, amely eleve az interaktivitás ellenfele. A sajtó alá rendező célja a rendkívüli megbízhatósági fokú klasszikus szöveg előállítása: régi interaktív tevékenységek (másolási és sajtóhibák, cenzúrázások) nyomainak eltüntetése. A kritikai kiadó nem híve az olvasói beavatkozásoknak. Aki hálózati kritikai kiadásokat készít, könnyen rájön az interaktivitás újfajta, nem hiperhivatkozásokon alapuló változatainak irodalmilag kedvező mivoltára.

„Az ember utánozni akarta a járást, és feltalálta a kereket”, mondja Apollinaire. Lehet, hogy a könyvvel is így járunk – lehet, hogy a majdani hálózati szöveges kiadványok erősen különbözni fognak a nyomtatványoktól. A „sztochasztikus olvasás” bizonyára csak az első lépés. Benyomásom szerint a hálózati (szak)könyv legszembetűnőbb jellegzetessége az lesz, hogy kihasználja az elemi kombinatorika lehetőségeit. Ez az interaktivitás új, sajátos (irodalmi szempontból kedvezőbb) formáit eredményezi.

A hiperhivatkozáson alapuló interaktivitás lényegében irodalomellenes. Irodalmi művek esetében kedvezőtlen az a fajta interaktivitás, amely megbontja az olvasásnak a szerző által javasolt időrendjét, és egy olyan időrendet állít ennek helyébe, amelyet a közzétevő vezetett be. Mivel az irodalmi művek jelentése a szerkezeten alapul, az a mű, amelyben a befogadásnak a szerző által javasolt időbeli sorrendje felbomlik, jelentésváltozáson esik át. Azokban a gyakori esetekben, amikor az olvasó egy hiperhivatkozás nyomán úgy hagyja el a szöveget, hogy többé nem tér vissza hozzá, a szöveget töredékké silányítja.

Az irodalmi szöveg megértése bizonyos mértékig maga is alkotó tevékenység. A befogadó elméjében keletkező szabad képzettársítások nem teljesen anarchikusak: az olvasó szinte párbeszédet folytat a szöveggel. Különösen remekművek olvasása közben tapasztalható, hogy az olvasóban kérdések támadhatnak, amelyekre a szöveg mintegy válaszolni látszik, e válaszok újabb kérdéseket hoznak magukkal, sőt olykor megfigyelhető olyan tapasztalat is, amelynek során a remekmű mintha maga tenne fel kérdéseket olvasójának. Mű és olvasó e párbeszédébe avatkozik bele a közzétevő kék hiperhivatkozása, amely az ő egyik képzettársításnak örökérvényűvé tett lenyomata.

A hiperszöveg új utakat nyitva megnöveli az értelmezési szabadságot, de a rabságot is, hiszen csökkenti az alkotó megértés esélyeit. A hiperszöveg szabályai nyilvánosak, míg az irodalmi művek megértésének szabályai még az irodalomtudós számára sem egészen azok. A hiperszöveg tönkreteszi a szerkezetet, hiszen megszűnik benne az Előbb és az Utóbb. Értekező prózában a hiperszöveg a gondolatmenetet teszi tönkre. Ki mit hogyan értékel, ennyi marad; a gondolatmenet elvész. Nyers, hatalmi beszédmód ez, amelynek igazságértékét a beszélő rangja adja.

Milyen lenne egy olyan interaktivitás-fajta, amely érintetlenül hagyná a szöveg egységét? Ebben a változatok motorja az olvasás előtt működnék és nem az alatt (főként pedig nem ahelyett). A lehetőségek közötti választás ugyan nem titokban, de mindenesetre rejtve menne végbe, akkor, amikor az olvasó behívja a szöveget – és csak a szükséges mértékben.

Vannak művek, amelyeket – szinte úgy érzi az ember – eleve csak kombinatorikus könyvekként lenne szabad kiadni. Meglepően sok az olyan mű, amelyek nem hiperhivatkozások által interaktívak, hanem struktúrájukban azok.

Van például egy kiadatlan, 16-17. századi latin nyelvű kézirat a marosvásárhelyi Teleki Tékában. Ugyanabban a könyvben több részkönyv lakozik: Szentpéteri Márton szerint egyaránt tekinthető Szenci Molnár Albert naplójának vagy jegyzetelő füzetének, vagy Apáczai Csere János naplójának. – Michel Butor Don Juan-költeményei rengeteg kombinatorikai lehetőséget nyújtanak – ezeket a svájci Ambroise Barras kutatásai tárták föl és formalizálták. – Jacques Roubaud Î c. műve, miként Seláf Levente rámutat, a fentihez hasonló eljáráson alapul. – Bárczi Ildikó rekonstruálta azt a kombinatorikát, amellyel egy képzeletbeli elemraktárból legnagyobb középkori prédikáció-szerzőnk, a Karthauzi Névtelen összeválogatta az Érdy-kódex anyagát. – Bach egyik tanítványának, aki a Das musikalisches Opfer zenei rejtvényeinek első megfejtője volt, az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik bizonyos kéziratait, amelyek kombinatorikus zeneműveket tartalmaznak... Miként lehetne mindezt a mai kor színvonalán hálózati kombinatorikus kiadásban közzétenni?

És vajon nem lehetséges-e, hogy az irodalom – és a többi művészet – sokkal nagyobb mértékben kombinatorikus természetű dolog, mint abban a korban véltük, amikor a kiadványkészítés még nem tudta követni a kombinatorikus szerkesztésmódot? Minden szöveg minden betűje vagy harmincféle lehetséges folytatásról való lemondást jelent – és ugyanez a helyzet a kottafejekkel, vonalakkal, színekkel...

Az új könyv még kidolgozásra vár.

 

 

Mit vesztünk?

Ez egy következő jelentés témája lesz.