Eszterházy Pál:
EGY CSUDÁLATOS ÉNEK

 

 
 
    1. Ez világnak gyümölcsiről,
     Szép kerteknek virágiról,
     Sokat szóltam mezeiről
     Sűrű fáknak árnyékiról.

    2. Iffiaknak szép termetét,
     Elölhozom ékességét,
     Azkik Marsnak mérészségét
     Követik s nagy vitézségét.

    3. Ezek azok, kiket látnak
     Az emberek, és hallanak,
     Sokat ezekről is szólnak,
     Históriákat is mondnak.

    4. Kik legyenek, nem ösmérik,
     Noha testeket szemlélik,
     Elméjekkel föl nem érik,
     Hogy az eget ezek mérik.

    5. Eleget akarván tennem
     Szép szódnak, ím följedzettem,
     Egy részit pennára tettem,
     Erre is nehezen mentem.

    6. Első nagyobb, mint oroszlány,
     Örül ellenség praedáján,
     Mikor csida van jobb karján,
     Súlyos fegyver függ szép nyakán.

    7. Látnád ezt, mikor haragszik,
     Semmi teste ott nem nyugszik,
     Szeme-szája föltajtékzik,
     Az halál előtte fekszik.

    8. Ez oly könnyű, mint vadkecske,
     És erős, mint dühös medve,
     Noha ezt Múzsa kedvelte,
     Mert már magának jedzette.

    9. Ki légyen, sokszor beszélte,
     De senki meg nem értette,
     Noha szavait érzette,
     De eszével föl nem érte.

    10. Láthattad, mikor beszéllett
     Olasz, görög, deák, német,
     Hanem olyan s semmi nemzet,
     Ilyen nyelvet meg nem érthet.

    11. Magyarország most lakása,
     De kincses, gazdag országa
     Ez énekben nincs fölírva,
     Mert törvényünk aztot tiltja.

    12. Nézd, az másik mit cselekszik,
     Scitiában mert ő fekszik,
     Azt tudnád, hogy tüzet eszik,
     Mikor száján vér tajtékzik.

    13. Erősebb ez oroszlánynál,
     Haragosabb dühös Mársnál,
     Veszedelmesebb Scyllánál,
     Rettenetesb az Halálnál.

    14. Mondani is iszonyúság,
     Azhol lakik, ki nagy vadság,
     Vagyon csak utálatosság,
     Messze földre csak pusztaság.

    15. Harmad Indusról mit mondjak,
     És mi dicséretet adjak,
     Ha száz nyelve volna számnak,
     Nem mondhatnám ki, s pennámnak.

    16. Sárkányokkal ez megvívott,
     Tigrisekkel szemben ugrott,
     Kezében vad bika rívott,
     Mikor rút vérében ivott.

    17. Láttam ennek mérészségét,
     Gyakorta nagy vitézségét,
     Sokszor próbált mesterségét,
     Kiváltképpen bölcsességét.

    18. Sok csudákkal hadakozott,
     Kikből soknak adakozott,
     Eleven áspist is hozott,
     Mikor viselt egy nagy harcot.

    19. Az negyedik, mint egy szarvas,
     Könnyű perzsa és szép magas,
     Szépen néz, mint keselyő sas,
     De kegyetlen, mint vad farkas.

    20. Eztet lovon ha láthatnád,
     Szép termetit vizsgálhatnád,
     Oltalmadra ha vonyhatnád,
     Ezzel az sárt megállhatnád.

    21. Az ötödik Líbiában
     Lakik csak egy vad barlangban,
     Vadakkal való vívásban,
     Részes volt sárkányhalálban.

    22. Soha meg nem gondolhatja
     Senki, hidd el, nem írhatja,
     Miket mívelt, s nem mondhatja,
     Mennyit csalt meg ábrázatja.

    23. Az hatodik százat rontott,
     Mert ő sok pogány vért ontott,
     Nagy kősziklákat elbontott,
     Franciában lakni szokott.

    24. Kegyetlen nagy erejével,
     Éles és gyors elméjével,
     Rettenetes fegyverével,
     Lidércet ölt nagy kezével.

    25. Lásd meg, az hetedik mostan
     Fényeskedik török holdban,
     Lakik is Törökországban,
     Részes volt már sok vértóban.

    26. Az nyolcadik Ázsiában
     Tündöklik Natoliában,
     Fejedelem jószágában,
     Hatalmas is gyors karjában.

    27. Deli, karcsú, ékes, magas,
     Erős, könnyű, bátor lovas,
     Azt tudnád, hogy éppen vasas,
     Testét ládnád, mely hatalmas.

    28. Volt már közi sok vadakkal,
     Sőt rettentő állatokkal,
     Vívott tengeri halakkal,
     Rettenetes cethalakkal.

    29. Kilencedik Indiában,
     Abban az nagy Indiában
     Lakik, az Oceanumban,
     Azmely vagyon napnyugotban.

    30. Ennek az ő vitézségét
     Ötszáz holttest, mérészségét,
     Érzette nagy keménységét,
     De száz nimfa is szépségét.

    31. Hát tizedik napkeletben,
     Most lakik meleg helyekben,
     De az kedves kikeletben,
     Nyugszik, s vigad szépen ebben.

    32. Ez egyetlenegy szép fia
     Az királynak, jó magzatja,
     Ő lakása nagy Afrika,
     Drágakincses szép tárháza.

    33. Ez magában szép szerecsen,
     Termetes is, mint kerecsen,
     Megösmérni az perecen,
     Kit nyert egykor ez szerecsen.

    34. Tizenegyedik Moszkvában
     Uralkodik hatalmában,
     De csak lakik egy havasban,
     Rettenetes mély barlangban.

    35. Éjjel-nappal hadakozik,
     Az természet iszonyodik,
     Miként sok vad omlodozik
     Keze miátt, s romlodozik.

    36. Holt már száz medve miatta,
     Kiknek bőrét másnak adta,
     Ez világot mind eljárta,
     Erejének jelét hatta.

    37. Tizenkettödik Cyprusban
     Lakik, szép Görögországban,
     De pogánnyal egy határban
     Lakván, egyetért is abban.

    38. Tizenharmadik nincs messze,
     Spanyorországban szép esze,
     Nagy ereje mintegy része,
     Ki az márvánt is eméssze.

    39. Egy oroszlánt elszaggatott,
     Krokodilust megfoggatott,
     Sőt miatta ellankadott
     Egy elefánt, s elbágyadott.

    40. Dániában ketten vannak,
     De svecushoz ők most tartnak,
     Noha néki nem adóznak,
     Hanem hadakban szolgálnak.

    41. Egymás után van ő rendek,
     De vitézség ollyan bennek,
     Hogy nem tudnád, pálmát melynek:
     Annak adnád-é, vagy ennek.

    42. Norvégában három vagyon,
     Kik egy sárkánt vertek agyon,
     De Grienlantban olyan vagyon,
     Hogy egy oroszlányt vert agyon.

    43. De széles Amerikában,
     Kincses, szép Virgineában
     Ki vagyon nagy Indiában,
     Egy van, másik Floridában.

    44. Ím, napkeleti országban,
     Drága, szép Aetheriában,
     Egy ifiú királyságban
     Lakik, kincses gazdagságban.

    45. Bátor szíve, szép ereje,
     Ehhez vagyon vitézsége,
     De tündöklő szép személye
     Mindent meghódít s elméje.

    46. Ez rendiben távol esett,
     De semmije el nem veszett,
     Mert közöttök nincs oly eset,
     Ki törvényben gáncsot tehet.

    47. Ezután van egy hatalmas,
     Ellenséginek ártalmas,
     Értéke is van alkalmas,
     Erejében bizodalmas.

    48. Harmadfélszáz már érzette
     Súlyos kezét, mert ereszte
     Spádét rájok erős keze,
     Ki miátt ment lölkök messze.

    49. Németország ő lakása,
     Vagyon ott szép tartománya,
     Ehhez ednehány kővára,
     Eleitől mely marada.

    50. De még vagyon Skóciában,
     Kettő van Hiberniában,
     Egy erős Islandiában,
     Más hatalmas Angliában.

    51. Ezek könnyűk s igen szépek,
     Azt tudnád, hogy írott képek,
     Kezekben, lábokban épek,
     Várna is tűlök sok népek.

    52. Víttak ezek sok vadakkal,
     Scotus csuda madarakkal,
     Vívott anglus Balaenákkal,
     S pokolbeli Fúriákkal.

    53. Mondom, bizony Fúriákkal,
     Avagy inkább Hárpiákkal,
     Kegyetlenkedett Párkákkal,
     Egyszersmind száz boszorkánnyal.

    54. Ezek fölött lőn hatalmas,
     Mert fegyvere volt ártalmas,
     Mely volt kemény dömöcki vas,
     Maga szép, mint keselő sas.

    55. De Islandus viperákat,
     Rettenetes állatokat,
     Ölt meg mérges sárkányokat,
     Undok krokodilusokat.

    56. Ezeknél nem kevesebbet
     Cselekedtek, de sőt szebbet,
     Mondom, sokkal erősebbet
     S nálunk köllemetesebbet

    57. Hibernusok egy havasban,
     Rettenetes vak barlangban,
     Havas, jeges Scythiában,
     Földi csudát ölvén abban.

    58. Ez oly csuda állat vala,
     Hogy tőle minden fél vala,
     Már ezer embert ött vala,
     Senki néki nem árthata.

    59. Hossza száz araszni vala,
     Széli kilenc réfni vala,
     Melyet éppen eltiprata
     Ez két vitéz, s elszaggata.

    60. Nagy Sinában is olyan van,
     Ki oly fene, mint egy vadkan,
     Nincsen mása ennek ottan,
     Lakik csak egy nagy toronyban.

    61. Más is van Olaszországban,
     Más van nagy Dalmáciában,
     Egy szép Lusitániában
     Lakik, gazdag Lisbonában.

    62. Gotiában is más lakik,
     Sokak közzöl ez kiválik,
     Egy Livóniában lakik,
     Ott hidegtől igen fázik.

    63. Lakik egy Lengyelországban,
     Másik nagy Litvániában,
     Ezután Borussiában,
     Másik penig Sveciában.

    64. Más van szép Japoniában,
     Uralkodik országában,
     Mindenek ő szép voltában
     Álmélkodnak, s hatalmában.

    65. De te is, vad Athlantia,
     Egyet neveltél, Salmantia
     Asszontól; ennek haragja
     Rettenetes, s éles kardja.

    66. Ez után van egy nagy hegyben,
     Úgymint Havasalföldében,
     Énekel ebben az helben
     Kis fülemilénél szebben.

    67. Van más Andalusiában,
     Még más nagy Peruviában,
     Harmadik Brazíliában,
     Az negyedik Guineában.

    68. Vannak ketten Molucában
     Utálatos pogányságban,
     Kimondhatatlan haragban,
     Mikor vért ontnak vadakban.

    69. Tatárországban is ketten,
     Első uralkodik ebben,
     De az másik sokkal szebben
     Szépíti magát fegyverben.

    70. Mindezek vannak ily rendben,
     Nem gyönyörködnek semmiben,
     Némely rettenetességben,
     Némely szép gyönyörűségben.

    71. Az Istent minnnyájan hiszik,
     De sokféleképpen hiszik,
     Erejeket messze viszik,
     Midőn fegyverek vért iszik.

    72. Vannak ezekhez szép leányok,
     Gyönyörűséges asszonyok,
     Vannak kemény amazonok,
     Sőt csudálatos vérszopók.

    73. De te is, ó, szép Adaea,
     Mindezeknek királynéja,
     Világnak legszebb országa,
     Az földnek paradicsoma.

    74. Néked szép gazdagságodat,
     Szépen rakott kőfalodat,
     Sok rendbéli nagy adódat,
     Le nem írom tárházodat.

    75. Tudom jól, törvényünk mit tart,
     Általhágása sokat árt,
     Kiért elkerülöm az sárt,
     Hogy törvényben ne tegyek kárt.

    76. Adaea ő szép országok,
     Vagyon ottan nagy királyjok,
     Gyönyörűséges tárházok,
     Ki fölött ők uralkodók.

    77. Ezen ország holott légyen,
     Oda pennám most nem mégyen,
     Van az Földön egyik végen,
     De nagy tilalom van ebben.

    78. Soha senki nem láthatja,
     Csak ki olyan, az tudhatja,
     Az is ideig lakhatja,
     Mert Isten azt megátkozta.

    79. Midőn ez országban vannak,
     Kevés ideig mulatnak,
     Egymással szépen vigadnak,
     Kedvesen is barátkoznak.

    80. De mihelt onnét kijutnak,
     Csuda dolog, mint változnak,
     Mindent ők öszverontanak,
     Egymással is megharcolnak.

    81. Rettenetes kegyetlenség
     Van egymás közt s nagy gyűlölség,
     Ehhez vagyon rút dühösség,
     Ha előtte van ellenség.

    82. De ki körösztény, egyet tart,
     Másfelől pogány egyet tart,
     Néha tesznek ezek nagy kárt,
     Néha ennek az másik árt.

    83. De minémő harcok vagyon,
     Azt mostan le nem írhatom,
     Nyelvemmel ki nem mondhatom,
     Kihez képest abbanhagyom.

    84. Szólok tehát királyokról,
     Gyönyörű koronájokról,
     Kit király kihoz tárházból,
     Midőn kimégyen az várból.

    85. Ez, ki ezeknek elejek,
     Fia nagy fejedelemnek,
     Vannak véle jó tegzesek,
     Világból válosztott népek.

    86. Néki oszlopot épéttet
     Virtus, kit meg is szépétett,
     Magas fölyhőkig eresztett,
     Arany bötűköt rámetszett.

    87. Fölforr, mint forrás bővsége,
     Szép ifiú piros vére,
     Illatoz gyönyörűsége,
     Mint szép rózsa, színessége.

    88. Mirtussal ékesíthetném,
     Sőt Manliussá tehetném,
     Scipiónak nevezhetném,
     Hector- s Achilleshez tenném.

    89. Ez róla kicsiny dicséret,
     Mert véle senki nem érhet,
     Ez ember halmokat méret,
     Sokat ez föld tőle kéret.

    90. Olyan sebes, mint az árvíz,
     Azt gondolnád, hogy halált visz,
     Szíve nagy erejében hisz,
     Semmi nála fegyver, tűz, víz.

    91. Bizonnyal írom, hogy nála
     Senki az sárt meg nem állja,
     Ki-ki magát megalázza,
     Mert legjobbaknak királyja.

    92. Ezeknek ő szép erejek
     Csudálatos mesterségek,
     Nagy magosan röpülések
     Fölhőkben való menések.

    93. Nem ördögi mesterségbe,
     Csak emberi természetbe
     Viszik ezeket ők végbe,
     Noha ez nincs mindenekbe.

    94. Ennek végére nem mehetsz,
     Kiről ugyan nem is tehetsz,
     De ilyen dolgot elhihetsz,
     Mert mindentudó nem lehetsz.

    95. Mondd meg okát az mágnesnek,
     Mért hogy vasat vonszon, ennek
     Oly természete van, s tesznek
     Ily nagy csudát, ki van bennek.

    96. Honnét jőnek az nagy szelek,
     Kikkel te is s én is élek,
     Azt nem tudja semmi lélek,
     Noha vagyunk együtt vélek.

    97. Mért hogy Aethna örökké ég,
     Az hegyekben vagyon sok jég,
     Kik olvadásában nincs vég,
     Sőt tűzben is örökös jég.

    98. Holott jégnek természete,
     Mivel van csak hidegsége,
     Olvad, ha tűznek hévsége
     Éri s kemény melegsége.

    99. Csak az természetre vetünk,
     Máshová mi nem mehetünk,
     Okát meg nem ismérhetjük,
     Mert Isten nem közli velünk.

    100. Tehát azért, hogy nem tudjuk,
     Miként vannak, noha látjuk,
     Ne higgyük? Noha tudhatjuk,
     Hogy más tojást kikölt az tyúk.

    101. Ennek is, kérlek, mondd okát,
     Végy ludat elöl, vagy pókát,
     Ezeknek s másoknak is tojását
     Tyúk költi, s nem más madárkát.

    102. Vagyon Isten, aztot hisszük,
     Elménkkel föl nem érhetjük,
     Ki légyen, csak megengedjük
     Hogy van Isten, s bízvást hisszük.

    103. Az természet ebben így van,
     Az másikban másképpen van,
     Egyéb oka nincsen mostan,
     Isten csinált rendet abban.

    104. Históriábul kiléptem,
     Csaknem el is felejtkeztem,
     Terhemet könnyebbétettem,
     Mert ezekben vagyon részem.

    105. Ezeknek van nagy erejek,
     Világi gyönyörűségek,
     Kivel hogyha jól nem élnek,
     Van iszonyú veszedelmek.

    106. Bizony mondom, veszedelmek,
     Mert változó szerencséjek,
     Fölragadja nagy elméjek,
     Honnét néha hanyatt esnek.

    107. De kik azzal szépen élnek,
     És egy igaz Istent hisznek,
     Igaz hitben ők nem félnek,
     Holtok után mennyben élnek.

    108. Ott is van nagy koronájok,
     Lévén itt sok talentumjok,
     De bizonyára nagy kínjok
     Van rosszaknak, s örök poklok.

    109. Sokkal többet én írhatnék,
     Ez vitézekről mondhatnék,
     Sok téntát pennám ihatnék,
     Rólok ha tovább szólanék.

    110. De még egyet megengedtek,
     Tudni kévánod, kik ezek,
     Szép testeken vagyok jelek,
     Kit nem tudnak az emberek.

    111. Ím, ezeket följedzettem,
     Néked is eleget tettem,
     Többet ne kévánj már tőlem,
     Úgyis sokat cselekedtem.

    112. Már írásban véget teszek,
     Törvényünkből ki nem lépek,
     Többet írnya mert nem merek,
     Meghatták, hallgassak, ezek.

 
 

Ugrás a tetejére
Syrena
Szövegek