- Petőfi Sándor -

Értelmezések

Befordúltam a konyhára... (1843)
Megy a juhász szamáron... (1844)
Temetésre szól az ének... (1844)
Az alföld (1844)
A helység kalapácsa (1844)
János vitéz (1844)
A természet vadvirága (1844)
Dalaim (1846)

Felhők (1846)

A ciklus hatvanhat, többnyire rövid, négy-nyolcsoros versből áll. Éppúgy, mint a két korábbi szerelmi versfüzért, ezt is egyetlen alapvető lélekállapot teszi hangulatában és szemléletében egységessé. Mivel itt az egyes versek a töredékesség, vázlatosság benyomását keltik, még nagyobb az egymásra utaló szerepük. A hangnem változatlanul elégikus, de a költeményekben oly mértékű a jelen időtlen pillanatszerűsége, hogy az értékvesztés folyamatára kizárólag az eredményből következtethetünk. Az emberi lét statikus értelmezése jellemzi a Felhőket is, néhány ponton azonban sikerül meghaladnia a korábbi alkotások művészi világképét.

A korábbi csalódások (sokszor csupán a felvett szerepből fakadó) didaktikus és szenvelgő előadása után itt szokatlanul érzékletes erővel fejeződik ki a válságba került lélek meghasonlottsága és tanácstalansága. A tanító jelleg háttérbe szorul, még az epigramma is alárendelődik a képnek – a kihegyezett csattanószerű tanulság személyessé válik (A bánat? egy nagy oceán) vagy már egészen elmarad (Emlékezet...). Mindkét versben a logikai szerkezet (a bánat és az öröm, illetve az emlékezet meghatározása) metaforikus szerkezetként jelenik meg. Az első esetben a metaforák viszonyítási alapként szolgálnak, a másodikban a kép nyitott, és további képzettársításra indít.

A képet és a leírást már nem kíséri fogalmi magyarázat. Egyrészt a képet és a gondolatot pusztán egymás mellé helyezi, anélkül, hogy bármiféle oksági kapcsolatot jelölne: „Sétálok, sétálok, s szemlélem / A füst árnyékát a falon, / És a barátságról gondolkodom.” (Gyertyám homályosan lobog...). Másrészt a retorikus szerkezet végpontját jelentő csattanót tematikus zárlattal váltja fel: „S nézném a felhők vándorseregét, / Nézném a nap jöttét s lementét... / Mig végre magam is lemennék.” (Szeretném itt hagyni...). A mindössze hatsoros Igazság! alszol? kiélezett értékhelyzete akár foglalata lehetne a csaknem háromezer soros kései mű, Az apostol démonikus világának: „Igazság! alszol? vagy meg is halál? / E férfi méltó volt rá, hogy nyakáról / Aranylánc függjön; s íme a helyett / ő függ, ő függ... a hóhér kötelén. / S ennek nyakában aranylánc van, pedig / Hóhérkötélen kéne függnie. – / Igazság! alszol? vagy meg is halál?”

A képi megfelelések és az asszociatív kapcsolatok egyaránt a hasonlított fogalmak (bánat, öröm, barátság, emlékezet stb.) értékcsökkenését fejezik ki. Nem kétséges, hogy ez a költészet sokat köszönhet a byroni világfájdalom és a heinei profanizálás példájának, de azok epikus, illetve poénra élezett előadásmódjával szemben metaforikus, illetve a csattanót átértelmező eljárással él.

Egy gondolat bánt engemet... (1846)
A XIX. század költői (1847)
Szeptember végén (1847)
A puszta, télen (1848)
Nemzeti dal (1848)
Az apostol (1848)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv