- József Attila -

Értelmezések

Szövegváltozatok
A névvarázs elmélete
Megfáradt ember (1923)
Nem én kiáltok (1924)
Tiszta szívvel (1925)
Szabados dal (1927)
Medáliák (1928)
Ringató (1928)
Klárisok (1928)
Nyár (1929/34)
Favágó (1929/31)
Betlehemi királyok (1929)

Ihlet és nemzet (1928-30)

Bár a kutatás számos szellemi hatást mutatott ki József Attila fő esztétikai munkájában, legjelentősebb kalauza a századelő nagyhatású olasz gondolkodója, az újhegeliánus Benedetto Croce volt, akinek intuició-elméletét próbálta továbbfejleszteni.

József Attila is abból indult ki, hogy a művészet nem passzív tükörkép, hanem folyamat, tevékenység, a világteremtés egyik módja. De az intuició fogalmát végül a közönséges szemléletre korlátozta, s szembeállította vele a művészetet jellemző „ihletet”.

Szerinte éppen azért van szükség művészetre, mert „a világ mint a valóságelemek egységes teljessége, valóság mögötti tény. A világot a valóság elemei elnyelik: a világ nem szemlélhető”, sőt a fogalmi megközelítés számára sem érhető el, csak „mint viszony”: mint a gondolkodásunk által létezőként feltételezett valami. A „világhiány”-t egyedül a művészet pótolhatja, „a világ és az ihlet egymás ellentettjei (...) A valóság elnyeli a világot, míg az ihlet (...) elnyeli a valóságot” oly módon, hogy kiválaszt egyetlen valóságelemet és azt „teljes valóságnyivá növeszti”, mert „minden más valóságelemet... elföd” vele.

József Attila - a tiszta költészet eszménye és Croce szellemében - nemcsak a valóság tükrözését utasítja el, hanem azt is, hogy a művészet érzelem vagy pszichológia lenne (ezeket csak felhasználja a költő) s radikálisan szembeállítja a tudománnyal. Az emberi tudat (az ő megfogalmazásában: a „szellemiség”) három formáját különbözteti meg. A szemlélet (intuició) közvetlenül irányul a valóságra, ezért csak részeit ragadja meg, nem képes a valóság teljességének belátására. A szemlélet passzív: „történés”, azaz nem alkotja, csupán felfogja az adott alakzatot; mint József Attila írja, „határtalan végesség” jellemzi. A másik két tudati forma, a fogalom és az ihlet nem passzív, mint a szemlélet, hanem aktív: „cselekvés”, nem történés. A fogalom (spekuláció) közvetve irányul a valóságra, elvonatkoztat tőle, „megtagadja”, hogy megalkossa az igazságot: „A fogalom gyilkosság, aminthogy meg is öli a valóságot, hogy örökségéhez jusson az igazság!” Érvényessége nincs korlátozva sem térben, sem időben; képes a valóság (nem szemléleti) teljességét megragadni és a végtelenig kitolni saját határait - tehát „időtlen örökkévalóság” jellemzi.

Ezzel szemben az ihlet (a művészet) - mint már szó volt róla - nem tagadja, hanem maga mögé utasítja a valóságot: „a valóság teljes fogyatkozása egyetlen valóságelemre”, amit teljes valóságnyivá növeszt és a többi részt eltakarja; a művészet „határolt végtelenség”. Tehát lényeges vonása a szemléletiség (ezért lefordíthatatlan - szemben az általános fogalommal), ugyanakkor túlmutat a szemléleten, arra képes, amire az nem: teljes valóságot felmutatni, kitölteni a világhiányt. A művészet szemléletileg tesz hozzáférhetővé társadalmi és egyetemes érvényű jelentéseket, tartalmakat; a formának „kettős minősége” van: „minősíti az a tartalom, amely kitölti és minősíti, visszaminősíti tartalmává, szemléletünk”. Éppen e kettősség - gondolat és szemlélet ellentmondásos egysége - biztosítja azt, hogy a műélvezetben egyszerre érvényesüljön a társadalmiság és az individualitás (illetve a „szubjektivitás” - a költő inkább élt ezzel a terminussal), egyszerre kapjon kifejezést az emberi létezés szükségszerűsége és szabadsága.

E vázlatos ismertetés is érzékeltetheti: József Attila művészetbölcseleti vizsgálódása sem nélkülözi az eredetiséget, s érthetővé teszi, hogy a hatvanas években újra fölfedezték és legfontosabb elméleti hagyományaink közé sorolták. Itt csak utalhatunk rá, hogy az elismerés megkésettsége részben annak számlájára írható: esztétikai főművének első, teljességre törő kiadására csupán 1958-ban került sor (Esztétikai töredékek címmel), az értekező próza első kritikai igényű publikálásakor. A politikai szempontból kényes dokumentumok mellett az esztétikai tárgyú írások keltettek széles körű visszhangot. Minthogy a szövegek egy részének keletkezési időpontját nem sikerült kielégítően tisztázni, tág tere maradt a spekulációnak. A hatvanas évek derekán-végén általánossá vált az a vélekedés, hogy József Attila félbehagyott művészetbölcseleti tanulmánya érett mű, pályájának kései szakaszából való, s figyelemre méltó kísérlet egy koherens marxista esztétika megalkotására. Ezek után meglehetősen ünneprontó volt Tverdota György 1985-ös cikke, amely meggyőző érveket hozott fel amellett, hogy ifjúkori próbálkozásról van szó, s nyoma sincs benne marxista hatásnak.

A város peremén (1933)
Téli éjszaka (1932)
Óda (1933)
Eszmélet (1934)
Mama (1934)
Altató (1935)
Születésnapomra (1937)
Közéleti versek
Szerelmi lírája
A Dunánál (1936)
Istenes versek
A számvetés versei
Tudod, hogy nincs bocsánat (1937)
Talán eltünök hirtelen... (1937)
Karóval jöttél... (1937)
Ime, hát megleltem hazámat... (1937)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

59. Croce egyik alaptétele ugyanis az, hogy a művészet: intuició, azaz benyomásokon alapuló szemléleti kép, amely minden fogalmi viszonyítástól mentes s nem is a valóságot tükrözi, hanem önálló szellemi forma, amely az egyediség közvetlen megragadására irányul, hogy azonnal kifejezéssé is váljék. Croce csak mennyiségi különbséget ismert el a zseni és az átlagember között, úgy vélte, hogy minden ember költő.(Vissza)

60. Később az Irodalom és szocializmus című előadásszövegében (1931) József Attila még szemléletesebben mutatta be az ihlet szerepét: „megragad bizonyos valóságelemeket, a többiek és szemléletünk közé helyezi és eltakarja a valóság egyéb részét, mint a telihold a napot napfogyatkozáskor (...) A kiválasztott valóságrész, amikor a művésziség mozzanatába jut, megszűnik a valóság része lenni, mert a valóság egészévé válik, ezért „a műalkotás csak kívülről nézve, azaz csak éppen művészi mivoltától megfosztottan szerepelhet valóságok között való valóság gyanánt”. Művet csak úgy alkothatunk, ha a társadalom valóságos összefüggéseinek megfelelően alkotjuk meg, de az összefüggések a művön belül csak akkor és annyiban érvényesek, ha egyetlen (és „végső”) szemléleti egészet alkotnak. Így pl. egy népmese tényei nem valóságos tények, de összefüggésük valóságos, teljesen megfelel a valóságos világ összefüggéseinek; ugyanakkor a művön belül teljesen egyéni, önálló egységet alkotnak. (E meglátás érvényességét azután Németh Andor a költő több versének elemzésével próbálta bizonyítani.)(Vissza)