- Ady Endre -

Pályakép

Indulása
Bevezetés Ady-költészetébe: 1. Szimbolizmusa
2. A versritmus megújítása
3. Kötet- és cikluskompozícó
Fordulat költészetében: Új versek (1906)

A beérkezés kötete: Vér és arany (1907)

1907. december végén jelent meg, 1908-as évszámmal. Nemcsak jelentékeny mértékben bővíti az Új versek tematikáját, hanem továbbfejleszti az ott bevezetett verstípusokat is. Ady sok jeles kortársát e kötet jegyezte el végképp költészetével; Szerb Antal az Új versektől a Szeretném, ha szeretnénekig tartó periódusról mint a „vér és arany” korszakáról beszél.

A címadó vers a Mi urunk: a Pénz című ciklusban foglal helyet. Míg a pénz a nyugati irodalomban a realista regényben, mindenekelőtt Balzac műveiben vált először művészi témává, a magyar irodalomban Ady költészetében. A pénzt és a pénzvágyat, a kapitalista rendben élő ember legfőbb érzelmi mozgatóját és egyetlen biztos értékmérőjét éppolyan pontos pszichológiával jeleníti meg, mint a szerelmet: „Egy perc és megcsókol az Élet, / Testem vidám, lángoló katlan, / Égnek a nők, a házak, az utcák, / A szívek, álmok. Minden ég / És minden halhatatlan.” (Csak egy perc, 1907). Egyedülálló ciklus Ady életművében; a kapitalizmus legfontosabb szimbólumát a következő kötetekben fölváltja a kapitalizmus kritikája: a harc immár nem a pénzért, hanem a pénz ellenében.

Másik újdonsága a kötetnek a halál élményét középpontba állító ciklus (A Halál rokona címmel). Mintegy a létharc-versek alaphelyzetét fordítják visszájára: a megnyugvást hirdetik, a küzdelem teljes hiányát. „Szeretem a fáradt lemondást, / Könnyetlen sírást és a békét, / Bölcsek, poéták, betegek / Menedékét” - mondja a ciklus címét adó vers (A Halál rokona, 1907).

De nemcsak erről van szó, hanem többről, másról is. Az elmúlás (és a betegség) iránti érzékenység alapvető élménye, illetve témája a századvég irodalmának. Hozzátartozott a közönséges, gyakorlatias, egészséges, gyanútlan, öntelt és korlátolt nyárspolgári élettel szembeállított előkelő, kifinomult, beteges, érzékeny, önmarcangoló és megvilágosodott Művész eszményképéhez. Ady hipochonder természete is megtette a magáét: nem egy verseskönyvét állította össze abban a hitben, hogy ez lesz életében az utolsó. Költészetének jelentős része született a halál közelségének tudatában. (Földessy Gyula, aki számba vette Ady költészetének valamennyi motívumát, kimutatta, hogy az Élet/Halál kettőse, illetve szembesítése a leggyakoribb és a legváltozatosabb egész életművében.)

Néhány különösen sikerült költemény található közöttük, így a Párisban járt az Ősz, a Három őszi könnycsepp és a Sírni, sírni, sírni (mindhárom 1906-os). A ciklus kiemelt szerepét mutatja a Vér és arany kötet egészében, hogy a kötet élére került.

A második ciklus, A magyar Messiások A magyar Ugar folytatása, de jelentős hangsúlyváltással. Míg ott a civilizációtól való elmaradottság élménye dominált, itt a szembefordulás sziszifuszi feladata. Ebben nyilván szerepet játszott az is, hogy Adynak a „darabontkormány” bukása után valósággal menekülnie kellett Párizsba, s számolnia kellett a nemzetárulás vádjával is: „Hitszegő vagyok Álmos fajából!” - írta metsző iróniával a Páris, az én Bakonyom című versében (1906).

A kötet Léda-ciklusa, A Léda arany-szobra folytatása és kiteljesedése a Léda asszony zsoltárainak. E versek gyakori gesztusa a hódolás, a könyörgés, a fenyegetés, az átkozódás és a megbánás - de az együttlét öröme hiányzik belőlük. Az idill vagy múltbeli emlékként jelenik meg (Egyedül a tengerrel, 1906), vagy jövőbeli lehetőségként (erre legtalálóbb példa későbbről: Így szaladsz karjaimba, 1909). A „megszépítő messzeség” kell ahhoz, hogy Lédát a Szajna-part sejtelmes, finom fényei közt idézze fel, önmaga jobbik részének társaként (A Szajna partján, 1906). Az együttlét azonban - mint azt az egyik vers (1906) címe is kimondja - „örök harc és nász”: két érzékeny, hiú, büszke ember meg-megújuló küzdelme egymással. A ciklus talán legismertebb verse a Lédával a bálban (1907).

A Léda-versek visszhangja alig volt kisebb, mint a magyar Ugart megjelenítő verseké. A közvélemény joggal látott nemcsak botrányt, hanem lázadást is szerelmükben: hiszen Léda zsidó volt, férjes asszony, s idősebb Adynál. Mégis - vagy talán épp a botrány miatt - ezekkel a versekkel barátkozott meg az olvasóközönség a leghamarabb.

Költészetének további rétegei: 1. Istenes versek
2. Forradalmi versek
3. Magyarság-versek
4. Kuruc-versek
Az élet ellehetetlenülésének nagy verse: Kocsi-út az éjszakában (1909)
Korszakváltás Ady költészetében
Költészete a háború idején

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

42. Reinitz Béla (1878-1943) és mások kifejező, érzelmes zenéjével népszerű sanzonok lettek a szecesszió divatjára fogékony, kabaréműsorokat látogató pesti polgárság körében. Nemcsak az elégikus, diszkrét Egyedül a tengerrel vagy a megvesztegetően érzelgős Egy ócska konflisban (1904) vált slágerré, hanem az ambivalens érzelmek nagy verse, a Meg akarlak tartani és a kegyetlen Hiába kísértsz hófehéren (1905) is.(Vissza)

38. Tárgyban uralkodik Ady legmerészebb tematikus újítása - írja Szerb Antal -, a szerelem testi oldalának és általában a modern élet anyagi részének, a pénz-gondoknak, a prózának költészetté tétele - formában pedig az erős, rikító színek, a vér és arany.”(Vissza)

39. Korábban is fel-feltűnt a halálvágy motívuma (A Gare de l’Esten, Temetés a tengeren), a Léda-verseknek is állandó témája a halál, de a megfáradás és lemondás lélekállapotát rögzítő versek először itt állnak össze önálló ciklussá.(Vissza)

40. A Három őszi könnycsepp (1906) a népdalokra emlékeztető módon, a kapcsolatok és ellentétek finom fokozásával s egyúttal a népdalok egyszerűségével fejezi ki a tehetetlen vágyakozást.(Vissza)

41. A Sírni, sírni, sírni (1906) monoton főnévi igenév-halmozása (melynek fontos előzménye Kölcsey Ferenc Elfojtódás és Vajda János A vaáli erdőben című verse) és nem kevésbé monoton tiszta rímelése egy ősi siratóének fájdalmával képes érzékeltetni a halál okozta megrendülést: másokat temetve magunkat temetjük.(Vissza)