1
Thomka Beáta, A mûfajteremtõ elvek változásai és a prózakritika, in: Uo., Áttetszõ könyvtár, Pécs: Jelenkor, 145.

2
Martin Heidegger, Lét és idõ, ford. Vajda Mihály et al., Bp.: Gondolat, 1989, 295.

3
Vö. Kulcsár Szabó Ernõ, A "befejezett" mûalkotás a befogadás illúziója és az olvasás retorikája között, in: Uo., A megértés alakzatai, Debrecen: Csokonai, 1998, 2029.

4
HansGeorg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, Bp.: Gondolat, 1984, 215.

5
Hans Robert Jau_, Jónás könyve az idegenség hermeneutikájának egy paradigmája, ford. KulcsárSzabó Zoltán, in: Uo., Recepcióelmélet esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika, Bp.: Osiris, 1997, 374.

6
Hans Robert Jau_ elhíresült kifejezése: vö. Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalatai, in: Uo., i.m. 1998, 174.

7
Vö. Szirák Péter, Folytonosság és változás, Debrecen: Csokonai, 1998, 69. Itt szükséges megjegyezni, hogy Závada Pál Jadviga párnája címû regénye mely ugyancsak 1997-ben jelent meg még határozottabb és affirmatívabb kritikai fogadtatást élvezett. A Barnás-könyvvel való összevetéstõl azonban e helyütt el kell tekintenünk leginkább azért, mert a két szöveg recepciójának és értelmezési lehetõségeinek olyannyira eltérõ az iránya (mégha hasonlóságok felfedezhetõk is), hogy közelítésük külön tanulmányt igényelne.

8
Hans Robert Jau_, Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja, in: Uo., i.m. 1997, 49.

9
Uo., 50.

10
Szili József, Barnás Ferenc: Az élõsködõ. A testiség eszkhatológiája, Kalligram, 1997/9, 59. Kiemelések az eredetiben.

11
Irodalmi kvartett. Barnás Ferenc Az élõsködõ címû regényérõl beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor, Beszélõ, 1997/12, 100101.

12
Uo., 101, 104.

13
Vö. uo., 101, 102, 104.

14
Gács Anna, (N)e(u)rotika, Holmi, 1998/6, 885.

15
Margócsy István, A neurózis melankóliája, Élet és Irodalom, 1998. február 6., 15. Kiemelés az eredetiben.

16
Vitéz György, Barnás Ferenc: Az élõsködõ, Kortárs, 1998/5, 115.

17
Vö. Paul Ricoeur, Az interpretációk konfliktusa, ford. Martonyi Éva, in: A hermeneutika elmélete, szerk. Fabiny Tibor, Szeged: JATE, 19982, fõleg 148150.

18
Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, München: W. Fink, 19903, 209.

19
Gérard Genette kifejezése: Fiction and Diction, ford. Catherine Porter, IthacaLondon: Cornell, 1993, 34.

20
Turai Tamás, Imágó, Élet és Irodalom, 1998. február 6., 15.

21
Barnás Ferenc, Az élõsködõ, Pozsony: Kalligram, 1997. A fõszövegben jelzett oldalszámok a továbbiakban erre a kiadásra vonatkoznak.

22
Márton László, A vallomástól a magyarázatig, Alföld, 1998/3, 92.

23
W. Iser, i.m. 1990, 188189. Vö. továbbá Paul Ricoeurnek Szent Ágoston és Husserl (idõ)kategóriáit illetõ elemzésével: Time and Narratíve, ford. Kathleen McLaughlin (Blamey)David Pellauer, ChicagoLondon: The University of Chicago Press, 19841985, I/19 skk., III/26 skk.

24
Szili József, i.m., 69.

25
Vö. Dorrit Cohn, Áttetszõ tudatok, ford. Cseresnyés Dóra, in: Az irodalom elméletei II, szerk. Thomka Beáta, Pécs: JelenkorJPTE, 1996, 184 skk.

26
Vö. Paul de Man, Excuses (Confessions), in: Uo., Allegories of Reading, New HavenLondon: Yale University Press, 1979, 279.

27
Vö. Marcel Proust regénye énjeinek viszonyával: Hans Robert Jau_, Idõ és emlékezés Marcel Proust Az eltûnt idõ nyomában címu regényében, ford. Vitéz Ildikó, in: Az irodalom elméletei II, id. kiad., 23.

28
Molnár Gábor Tamás, Fikcióalkotás és történelemszemlélet, Alföld, 1996/8, 64.

29
A határtalanul széles recepcióból két mûvet szükséges kiemelni: KulcsárSzabó Zoltán, Az emlékezõ regény, in: Uo., Hagyomány és kontextus, Bp.: Universitas, 1998, 103126; ill. Balassa Péter, Nádas Péter, Pozsony: Kalligram, 1997, 197411.

30

Wolfgang Iser, The Fictive and the Imaginary, BaltimoreLondon: Johns Hopkins University Press, 1993, 223224.

31
Irodalmi kvartett, 102.

32
Michael Riffaterre, A fikció tudattalanja, ford. Gács Anna, in: Narratívák 2. Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp.: Kijárat, 1998, 85104.

33
Irodalmi kvartett, 104.

34
Vö. Szili J., i.m., 70; ill. Márton L., i.m., 93.

35
Ennek implicit megnyilvánulását lásd Gács Anna kritikájában: i.m., 888.

36
Vö. Niklas Luhmann, Szerelem szenvedély, ford. Bognár Virág, Bp.: Jószöveg, 1997, 4043.

37
Vö. Jacques Derrida, Platón patikája, ford. Boros JánosCsordás GáborOrbán Jolán, in: Uo., A disszemináció, Pécs: Jelenkor, 1998, fõleg 94115; ill. Jonathan Culler, Dekonstrukció, ford. Módos Magdolna, Bp.: OsirisGond, 1997, 123154.

38
Martin Heidegger fogalma: i.m., 197198.

39
Mieke Bal, A leírás mint narráció, ford. Huszanagics Melinda, in: Narratívák 2, id. kiad., 166167.

40
Vö. Márton L., i.m., 93; ill. Turai Tamás, i.h.

41
W. Iser, i.m., 1990, 6667.

42
Márton L. véli ezt így: i.m., 95.

43
Wayne C. Booth fogalma: The Rhetoric of Fiction, ChicagoLondon: University of Chicago Press, 19832, 71.

44
P. de Man, i.m., 292.