PALIMPSZESZT
17. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

Mesterházi Gábor:
A nagy Dajka

Zemplényi Ferencnek, illetve a Radnóti idén érettségizõ, hajdani 6. a-jának ajánlom: elõbbinek mint tanítvány, utóbbiaknak mint hajdani tanár - hálával.

"Denn alles Fleisch es ist wie Gras und alle Herlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret and die Blume abgefallen."

Brahms Német requiemjének második tétele kezdõdik e bibliai szavakkal. A zene másképp, más szöveggel folytatódik, de érdemes Péter apostol elsõ levelének citált helyét (1.rész 24. vers) magyarul is idézni:

"Mert minden test olyan, mint a fû, és az embernek minden dicsõsége olyan, mint a fû virága. Megszárad a fû és a virága elhull: De az úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett."

Péter maga is idéz, többek közt Ésaiás prófétát (40.6-8.):

"Minden test fû, és minden szépsége, mint a mezõ virága. Megszárad a fû, elhull a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fû a nép. Megszáradt a fû, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!"

Ésaiás pedig talán a 103. zsoltárból idéz:

"Az embernek napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az õ helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága fiaknak fiain."

A kiszáradó fû képe tehát minden bibliai helyen (ld. még Jób 14.1.2.) kiegészül egy ellentéttel (Brahmsnál Jakab levelébõl vett idézettel - 5, 7.), mely Isten kegyelmét, életet adó gondoskodását, a mulandó dolgok felett állását hirdeti.

A huszadik századi magyar költészet egyik legmélyebben és (állandó vívódásai közt is) leginkább katolikus módra vallásos költõje, Babits Mihály hogyhogy csak a pusztulással, a mulandósággal foglalkozik az Esti kérdésben? E rövid dolgozat ezt a kérdést próbálja körüljárni.

*

Az Esti kérdés az 1911-es Herceg, hátha megjön a tél is! címû kötetben jelent meg. A kötet versei sokmindenben hasonlóak az Esti kérdéshez: az idõ: évszakok (pl. Az õszi tücsökhöz), este (pl. Alkonyi prológus), a múlt (pl. A Campagna éneke), az emlékek (pl. Thamyris), pillanatok és örök érvényû dolgok (pl. Óda a szépségrõl), mitológia (pl. Héphaisztosz), a részletek (pl. Paysages intimes), a részletekben rejlõ szépség (pl. Mindenek szerelme) jellemzik a kötetet. A századforduló, az induló Nyugat ízlésvilága ez: szecesszió, a legtisztább formájában - hogy olykor az ember úgy érzi, a kötet negyven verse ugyanabból a 150-200 szóból van megformálva. Ez a pártucat szó mind megtalálható az Esti kérdésben. Ráaádásul az Esti kérdés esti kérdése a kötet szinte valamennyi versének - mert a szecessziónak - a kérdése.

Másrészt at Esti kérdés az egyetlen vers, mely ilyen nyíltan hozza fel a vanitatum vanitatis gondolatát: mintha ez a kérdés ("…ez a sok szépség mind mire való?") az egész kötetre, illetve a kötet valamennyi versére vonatkozna, vagyis mintha a többi vers az Esti kérdés (látványának, képanyagának) variációja volna anélkül, hogy ezekben is megjelenne az a bizonyos esti kérdés. A kötet többi versére tehát jellemzõ az ellentéttelenség, míg az Esti kérdés csupa ellentétre épül.

*

A vers fõ hangulati tényezõje a lágyság, harmónia, dallam - különösen a vers elsõ felében. A jambus lüktet, a rímek zengenek, hol párosával, hol keresztben, hol ölelkezve. A vers elején a mély magánhangzók megnyugtatnak. Ugyanakkor a mellékmondtatok halmozása, a vonatkozó és mutató névmásos tagmondatkezdések (midõn, melyet, oly, úgy, olyankor), illetve a vers második negyedének halmozott választó mellékmondatai (vagy) feszültséget teremtenek. E feszültséget oldja fel a vers tükörtengelyében álló (értelmi) fõmondat: "…ez a sok szépség mind mire való?", illetve az ezzel szinoním halmozott kérdõ tagmondatok.

Másrészt a vers végén megrövidült tagmondatok (csupa "minek", "miért" - mint megannyi fejbecsapás), a soron belüli rímek, a keményebb mássalhangzók, a magas és vegyes hangrendû szavak és félsorok: mind nyugtalansággá, zihálássá változtatják a vers elsõ felének fizikai szépségét. A vers elején látott képek a tükörtengely után visszatérnek, átölelik a verset.

A tükrözés se nem tengelyes, se nem középpontos, inkább valami "matt opáltükör" ez, mint minden visszaemlékezés, újraélés, újraértelmezés. De hiszen tükrözés, ha nem torzítás maga a napszak is: az est, melyben az egész napra reflektálunk (ld. "napfényû gáz").

Visszatér mindenekelõtt a fû képe, de a hold, a lámpák, az emlékek, a múltak ugyanúgy, mint a tarka márvány, az est, a takaró, a dombok és lombok vagy a tenger. Ily módon szinte minden látvány kétszer szerepel a versben, a verset nagyjából kettõ az egyhez arányban osztó tükörprizmán áttörve, másodszorra megfosztva a nyugalomtól és a szépségtõl.

Képekrõl beszélünk, de inkább látványokról kellene: mert amilyen gazdag látványban a vers, olyan szegény költõi képekben. Az a nagyon kevés, ami van, csupa teljes metafora.

Egyetlen kép, egyetlen hiányos metafora olvasható a vers elsõ felében, ez azonban nem tér vissza. Ez azért feltûnõ, mert ez a metafora határozza meg a vers elsõ 12 sorát, a takaró-metaforához ugyanis tartozik valaki, aki beteríti a földet, lassan. Ez a kép: az óriási Dajka képe lesz az. mely nem tér vissza a tükörben.

A Dajka képe nagyon finoman ("ovatossan") van elrejtve a költemény harmadik sorában: az olvasó, aki várja az idõhatározó vonatkozói névmásos felütés ("midõn") után a fõmondatot - akár a gyerek este a megnyugvást -, szinte elsiklik fölötte. Ahogy elsiklik az opáltükörképben, a második egységben a magvetõ szintén hiányos (de nyilvánvalóan azonos denotátumú) metaforája fölött is. A két Isten-metafora ilyeténképpen mégis megfeleltethetõ egymásnak.

A Dajka (illetve a magvetõ) egyben a vers egyetlen olyan cselekvõ alanya, mely sem az emberi, sem a tárgyi, sem az élõvilághoz nem tartozik, de a hozzá rendelt állítmány("terít", illetve "vet") emberi cselekekvés. Az ember csak a tizenharmadik sorban jelenik meg, ettõl fogva azonban csak róla és környezetérõl van szó. A dajkáról pedig megfeledkezünk. Mint a gyerek a paplan alatt. És egyszerre elvész a nyugalom. A mély magánhangzók helyére magasak kerülnek, a lágy mássalhangzók (l, m, n, j, ny, sz) a tükör túloldalán explozívákká válnak (t, k, p), a vers legvégén pedig a lágy és kemény mássalhangzók, a mély és magas magánhangzók egy soron belül kergetõznek - s oda a dallam, a harmónia. Az ember nyugtalan, ahogy nem érti a harmóniát, ugyanúgy értetlen az összetört harmónia láttán. És ahogy Jónás próféta értetlenül és Füst Milán-i daccal ("Méltán haragszom, mind halálig!") fogadja a ninivei tök kiszáradását, úgy nem érti az Esti kérdés embere a fûét.

Nem is ez a dolga. Hiszen ember. A lepel alatt. Szerencsére ott a Dajka, aki a nyugtalan gyereket, az embert betakarta. Az ember a takaró alatt biztonságban van, ha nyugtalanul forgolódik is, mielõtt elaludna.

*

Babits így: rejtetten adja vissza a Biblia fent idézett helyeinek optimizmusát. Az Esti kérdés tehát a babitsi életmûvön végigvonuló "credo quia absurdum" talán legtömörebb, legékesebb, legemberibb darabja. Babits korai, szecessziós korszakából kiemelkedik gondolatiságában. Olyan kérdéseket (és rejtett válaszokat) fogalmaz meg, melyek az életmûvön végigvonulnak, s a költõ legkésõbbi korszakában újra középpontba kerülnek. Az Esti kérdés méltó párja az életmû tükörtengelyében felmagasztosuló Jónás könyvének.