PALIMPSZESZT
16. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

TELEGDY KATA
Levele ángyához

... Szerelmes asszonyom, az kegyelmed

mestersígesen gondolt, 
jó akaratjábul formált,
és bőlcsessígesen írt 
levelít megolvastam,
kiben úgy gyönyörködöm,
mint az gyöngyhalászok, 
mikor ű hálójok
gazdag, szép prédával,
megtelik gyöngyökkel,
azok között alig
hiszi, örömíben 
melyiket kaphassa,
tegye kebelíben.

Azvagy

mint az szép parlagon
sétáló kis nyulakat
kik nagy mulatsággal 
vadásszák ebekkel,
mikor félísekben
egynéhányat látnak,
víletlen találnak,
ű nagy örömökben
nem tudják, hamarban
melyiket költhessék,
indítsák űzísben;
azvagy csak házunknál
(tudom, voltál annál)
mikor kertecskémbe
megyek be kedvembe,
hogyha megtekintem,
melyeket két kezem
ültetett vagy vetett
az sovány homokban,
nem tudom, melyiket
szakasszam elébben.

Így én az kegyelmed gyönyörűséggel, hozzám való jóakaró
szeretettel megrakott levelít olvastatván, ugyan nem tudom,
melyik ríszíbe gyönyörködtessem szegíny honn lakos szívemet,
vagy melyik ríszít vegyem elő, kire választ írjak kegyelmednek,
gondolván azt is, hogy

paraszt embernek Rómába menni,
böcsek köt bolondnak vetekedni,
az böcsessígnek istenasszonyi,
Pallas s Minerva oltalma alatt
lívőkkel válasszal igyekezni,
nem külöben, mint jó táncost ingerleni,
azvagy ugrásra kecskét tanítani.

Látom, szerelmes asszonyom, és értem, hogy immár kegyelmed
Pallas és Minerva istenasszonnak (az szegíny Diana asszont
vadászó seregível hátrahagyván) kedvít találta

szíp, csergő patakú,
gyönyöru folyású,
minden szép füvekkel,
fákkal, virágokkal,
zúgó, csorgó folyás
mellett sok szép szavú,
kiterjedt, szép ágú
és gyönyörködtető
fákon nagy ékesen
szóló madarakkal
megékesíttetett
forrással, szép kúttal,
mint egy áldozattal,
holott firedjenek,
tisztelvín szép barlanggal,

kiknek tudom, hogy az kegyelmed énhozzám való szeretetíért
kegyelmed engem is esmeretíbe juttat,

noha az szíp forrás,
firedís, tisztaság,
erdei szép barlang,
hegyeken, völgyeken
mulatság, nyájasság
nem Pallast, Minervát,
hanem csak Dianát
illeti mint asszonyát,
mert Pallas, Minerva,
ezt minden jól tudja,
kulcsos várasokat
laknak, szíp várakat;
erdőket, hegyeket,
völgyeket, mezőket
nem járnak, búdosnak,
hanem Dianának,
mint nagy fű vadásznak 
az ű seregível,
hamadri nimfákkal
engedték lakóul
mint atyjokfiának...[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]