PALIMPSZESZT
10. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

FONT Zsuzsa
Stoll 179a


A kolozsvári Akadémiai Könyvtár református anyagának kéziratai közt található az alább leírandó énekeskönyv. Az utóbbi évtizedekben a könyvtár munkatársai által földolgozott anyag új cédulakatalógusa már utal a kézirat latin és magyar nyelvű énekeire. Stoll Béla és mások kutatásai idején csupán a címet fölvevő törzskönyvből nem lehetett sejteni, hogy a Rosarium Jesuitarum kézirat a latin versek elsőjének címével szerepel, és hogy utána más latin és 17. századi [?] magyar énekek következnek.
A 16 lapos nyolcadrét füzet egy kolligátum darabja, az énekek rész befejeződik ugyan, de az énekek után következő őrszó, "Ex M. T." utal rá, hogy valaminek következnie kellene. A folytatás és egy terjedelmesebb kézirat azonosítása azonban csak a füzetke környezetének, a körülötte lévő - külön jelzetet kapott - kéziratoknak a tanulmányozásával volt lehetséges. Az eredményt előre jelezhetjük: az MsR 1524 jelzetű Rosarium Jesuitarum címen fölvett énekeskönyv összetartozott az MsR 1520-1523 szám alatt felvett kéziratokkal, noha ezt az összetartozást már a 19. századi törzskönyv sem jelzi. Az őrszavak illetve a lapok mérete, az összefűzés helye alapján azonban bizonyos, hogy az öt füzet valamikor egy kézirat volt.
A verses rész kivételével a füzetek az iskolai oktatáshoz köthetők, nem tudom azonban, hogy tanár vagy diák használta őket.
A kéziratok a jelzetek sorrendjében:

MsR 1520

Ex M[arco] F[abio] Quinti[liano] notata [Latin frázisok magyar fordítással]
1-48. p. (Az 1-39. oldal között eredeti vagy egykorú oldalszámozás.)
1-21: Fletus et Lacryma
21-39: Jerico vallis descriptio
40-41: Alia adhuc Florum genera
43-47: Index descriptionum et phrasium elegantissimarum
48: üres, alul őrszó: "Phra"

A könyvtár cédulakatalógusa a 17. század második feléből származó kéziratnak tartja, lehetséges szerzőként Pápai Páriz Ferencet jelöli meg. A kézírás alapján ezt én is valószínűnek tartom.

MsR 1521

Phrases elegantissimae secundum syntacticas Regulas dispositae
1-16. p. (töredék)
Ugyanaz a kéz, mint az előző kéziraton.

MsR 1522

Az Cajus Crispus Salustiusnak, az Lucius Katilinának ország árulásárul valo historiája. (I-XLVII. rész)
1-72. p.
Az elején ugyanaz a kéz, mint az előző kéziraton; a 17. oldaltól más kéz folytatja.

MsR 1523

Az Caius Crispus Sallustiusnak Historiaja, az jughurta kiralynak Romaiak ellen viselt hadárúl (I-XIV. rész)
1-30. p.
Az előző kézirat második kezével megegyező írás.

MsR 1524

Rosarium Jesuitarum (Latin és magyar versek, 1716 előtt [?])
16 levél
1-8 p.: Rosarium jesuitarum Orbis praesentis ordo
8-22: Alia Cantio Quam rarus est inter Arenas
23-25: Cantio Amarulenta Mond megh <nékem> szegény árva miért sirankozol (Achrosztichon: MICAHLE RANA)
25-28: Alia Cantio Oh keserves gyaszban öltözöt szép hazám (kiadva: RMKT17/ 11. # 133)
28-30: Alia Felseges Isten mennyi sok izben fenyegets engem
30-31: Alia Nyugodalmas helyen, gyönyörü szallason, kit nehezen felejtek (NyOMTA IDE HANA)

Ugyanazon kéz írásával, mint a 1520. számú füzet; a végén lévő őrszó - az "Ex M. T." [bár Ex M. F. kellene legyen] - alapján az elé, tehát a sorozat élére helyezendő. Amennyiben elfogadjuk az 1520. számon felvett füzet (le)írójának Pápai Páriz Ferencet, ez a kézirat a Stoll-bibliográfiában a 179a számot kapja. A Pápai halálának évével megjelölt terminus ante quem - a kézírás alapján - akkor is igen valószínű, ha téves volna a leíró identifikációja.

Az incipitük alapján ismeretlennek látszó énekek azonosítását, kiadásra való előkészítését a JATE Régi magyar irodalom tanszékén meghirdetett Paleográfia-szeminárium hallgatóival végezzük.
[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]