PALIMPSZESZT
5-6. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

SZILÁGYI Ágnes
A brazil Estado Nôvo általános jellemzése

"Arról volt szó, hogy csak nevelő célzattal simogatjuk meg egy kicsit, nem úgy mint amikor a komenista újságot megleckéztettük. Senki sem bíztatott rá, de az újság csúnyán szidta a főnököt, erre aztán egy szép napon kigyulladt, és nem volt vizük a tűzoltóknak. Nem maradt belőle semmi. [...] Az újság, igen, szóval a főnök másnap közölte egy másik újsággal, hogy az integralisták gyújtották fel. Getúlio, fogja le nekem az összes integralistát, hadd tanulják meg, hogy nem szabad felgyújtani a mások újságját. Az ég szerelmére kérem, az utolsó szálig hozza ide őket. Mi akkor elindultunk, és hamarosan ott állt előtte valamennyi. Szép kis dolog fölgyújtani az újságot, szép kis dolog leégetni a komenisták újságját."

1. Erős föderáció

Brazíliának az 1930-40-es években a modernizáció kényszerével, az urbanizált, ipari társadalom létrejöttének szükségességével kellett szembenéznie. A szándék ennek megvalósítására évtizedek óta élt a gondolkodók és a politikusok terveiben. A hatalmas területű, föderális rendszerű köztársaságban a centralizált Új Állam, létrehozóinak szándéka szerint, e célok fölülről történő megvalósításának eszközeként szolgált. Alapokmánya,az 1937-es alkotmány, mely jórészt Francisco Campos (1891-1968)munkája volt, elsősorban a korabeli portugál, lengyel illetve olasz mintára épült, és megteremtette a jogi alapját annak a politikai hierarchiának, melyben az erős föderális únió abszolút elsőséget élvezett a tagállamokkal illetve a helyi önkormányzatokkal szemben, a végrehajtó hatalom pedig a másik két államhatalmi ággal szemben; az egyéni szabadságjogok és az egyesületi érdekek háttérbe szorultak az államérdek mögött. Mindehhez járult még az elnöki hatalomnak a korábbinál is nagyobb mértékű kiterjesztése. José Maria Bello szerint: Brazíliában "... senki, sem II. Péter császár, hosszú és békés uralkodása idején, sem Floriano Peixoto, rövid diktatúrája alatt, nem rendelkezett az övénél nagyobb hatalommal. [...] Így a jó vagy a rossz, amit Vargas Brazíliával tett, sokkal inkább személyesen neki tulajdonítható, mint az államrendszernek, illetve politikai és adminisztratív gépezete jó vagy rossz működésének." [1]

2. Autoritárius jellegzetességek

A rendszert általában autoritáriusként határozzák meg. [2] Ennek alátámasztására csupán két jelenségre utalunk: egyrészt Vargasnak különböző politikai irányzatokhoz tartozó, kiemelkedő személyiségeket -- például a liberális demokrata Oswaldo Aranhát (1894-1960) vagy a tenenték jobb szárnyáról, az integralista mozgalomhoz közel álló Francisco Campost -- sikerült bevonnia az Estado Nôvo vezetésébe; ezen kívül például a markáns tenente erők -- a Clube do 3 de Outubro (Október 3. Klub) [3], mely a politizálás sajátos fórumaként működött -- nyomását Vargas sikeresen ellensúlyozta folyamatosan kiépülő populista tömegbázisával. A brazil Új Állam jellemzésekor alkalmazhatjuk Niederhauser Emil definícióját: "Az autoritárius rendszerekre az a jellemző, hogy a centrumban van bizonyos pluralizmus, hogy a rendszer nem tekinti magát örökkévalónak, hogy nem kötelezi az állampolgárt, csak korlátozza. Korlátozottan létezik bizonyos ellenzékiség is, a hatalom a különböző ellenzéki csoportok között manőverezve tartja fenn magát." [4]

3. Elnöki puccs

Vargas 1937. november 10-i elnöki puccsa után, melyet mandátuma meghosszabbítása érdekében hajtott végre, a rezsim diktatórikus sajátosságai egyértelműen megmutatkoztak (pl. új alkotmány és törvényerejű elnöki rendeletek [5] kibocsátása, minden politikai párt működésének betiltása, a Congresso Nacional [6] (Nemzeti Kongresszus) feloszlatása, az egyes tagállamok parlamentjei és a városi képviselő testületek működésének megszűntetése); fokozatosan kialakult a "nép atyja" (o pai do povo), az elnök alakja körüli kultusz.

A magyar olvasókhoz is eljutott az "Új Brazília" híre. Egy Săo Pauló-i magyar bencés atya már 1938-ban, a PANNONHALMI SZEMLÉBEN tudósított a változásokról: "Getulio Vargas federális elnök 1937. november 10-én új alkotmányt adott a brazil népnek. Ezzel egyidőben feloszlatta a rioi parlamentet: a szövetségi Kamarát, a Szenátust és feloszlottnak nyilvánította az egyes államok parlamentjeit s városi kamaráit." [7] 1941-ben, az Estado Nôvoval szimpatizáló Wolfgang Hoffmann-Harnisch tollából többek között a következőket tudhatta meg minderről a magyar publikum: "1937. november 10-én Vargas megteszi a döntő lépést. Hatályon kívül helyezi az alkotmányt és új közjogi alaptörvényt bocsát ki. Megtartja a köztársasági államformát és a szövetségi rendszert. A képviselőház továbbra is fennmarad, a képviselőket azonban ezentúl nem közvetlen választással választják. [...] Az elnököt magát is egy különleges választótestület fogja ezentúl megválasztani. A felsőház, a szenátus államtanáccsá alakul át. Felállítanak egy nemzeti gazdasági tanácsot, az elnök közvetlen vezetése alatt. Ez az intézkedés bölcsen elkülöníti a gazdasági érdeket a politikai érdektől. A legfontosabb azonban az, hogy az elnöknek jogában áll törvényerejű rendeleteket a parlament közbejötte nélkül kibocsátani." [8]

4. Gazdaságirányítás

Az Estado Nôvo idején különösen nagy hangsúlyt kaptak a gazdasági kérdések, főként az iparosítás és az urbanizáció problémái. A gazdaságirányítás, egyben a populista retorika fontos eleme volt az a szándék, illetve annak hangoztatása, hogy a kulcsiparágakat és a hadiipar számára fontos ásványkincsek kitermelését kivonják az idegen ellenőrzés alól. A korszak legfőbb jellemzői között említhetjük az importhelyettesítő törekvéseket és a sajátos nacionalizmust. "... 1945-ig a nacionalizmusnak döntően belső mozgatórugói voltak (belső piac növelése, regionalizmus elleni harc, ipari burzsoázia -- ültetvényesek közötti harc stb.)" [9] Vargas elnök alapelvei közé tartozott, hogy a hanyatló politikai demokráciát gazdasági demokráciával kell helyettesíteni. [10] Rendszere jellegzetessége volt: a gazdasági fejlesztést és átalakítást szolgáló centralizáció; a regionális érdekekkel szemben a föderális kormányzat meglehetősen agresszív szerepe az irányításban (pl. a Conselho da Economia Nacional -- Nemzetgazdasági Tanács, vagy a Conselho Nacional do Café -- Nemzeti Kávé Tanács felállításával); az államilag szervezett kereskedelmi (pl. kakaó, kávé, cukor és tea) kartellek és az új állami vállalatok létrehozása. A nehézipar fejlesztését szolgáló központi beruházások között kiemelkedő volt a Volta Redonda acélmű létrehozása (1943.), mely méreteit és korszerűségét tekintve egyedülálló volt Latin-Amerikában illetve a fejlődő világban. [11]

A centralizáció nemcsak a gazdaságot jellemezte, hanem érvényesült az állami adminisztráció területén is. A korszak egyik sajátossága volt a föderális államigazgatási apparátus átalakítása, ennek során megváltozott összetételű hivatalnoki kar került a régi helyére és az új hivatalokba. Ez voltaképpen egyfajta politikai technika volt Vargas hatalmának kiterjesztésére. A korábbi személyes összefonódások mellőzésével, saját híveinek pozícióba hozásával az elnök 1937-re semlegesíteni tudta a helyi politikai oligarchia jelentős részét. [12]

Az Estado Nôvo jellemzésekor szólni kell korporativista jellegéről, illetve munkástörvényeiről. A munkához való jogot az alkotmány rögzítette (136. cikk), legalizálták a szakszervezetek működését, rendezték a dolgozókat megillető szabadnapok számát, a nyugdíjkorhatárt, szabályozták a női- és gyermekmunka feltételeit stb. Ugyanakkor az Új Állam korlátozta is a munkavállalók jogait (pl. ellenőrzése alá vonta a szakszervezeteket, törvényen kívül helyezte a sztrájkjogot). Bár a korporáció csak a kulcsfontosságú nagyvárosokban érvényesült, s ott is érintetlenül hagyta az egyre nagyobb létszámú munkanélküli tömeget" [13], valamint az ország lakosságának többségét kitevő agrárnépességet [14], mégis az Új Állam jellegzetes intézményévé vált.

5. Külpolitika

Az Estado Nôvo létrejöttekor az új vargasi kabinet nem hagyott kétséget afelől, hogy szimpatizál az "erős rezsimekkel" [15], bár ez a szimpátia nem jelentett teljes azonosulást. A KÜLÜGYI SZEMLE 1940-ben a következőképpen tudósít a dél-amerikai országok külkapcsolatainak alakulásáról: "Míg a latin-amerikai államok az iparilag vezető szerepet betöltő germán és angol-szász népekkel állnak gazdasági érintkezésben, kulturális orientációjuk az európai rokon latin népek -- olaszok, spanyolok, portugálok, franciák -- felé irányul. A szellemi kapcsolatokkal együtt jár a rokonszenv is, mely az utóbb említett négy néppel szemben általában megnyilvánul. Az olasz-ibér-francia barátság azonban valószínűleg a jövőben is békésen meg fog férni a germán-angol-szász gazdasági érintkezés társaságában." [16] A hasonló berendezkedésű európai államokhoz való gazdasági, politikai, ideológiai közeledés a 30-as évek elejétől tapasztalható volt, okairól Horváth Gyula megállapítja: "Az új importhelyettesítő gazdaságpolitika megkívánta a külső piacok "diverzifikálását", amely az ideológiai életben (de főleg a propaganda síkján) együtt járt egy felerősödő antiimperializmussal. Mivel Brazília hagyományos partnerei Anglia és az USA voltak, a diverzifikáció óhatatlanul a fasiszta hatalmak felé is nagyobb nyitást jelentett, ami együtt járt a politikai közeledéssel." [17] Ez a gazdasági-politikai orientáció, igaz, kisebb-nagyobb súrlódásokkal, 1942-ig egyértelmű volt. Ebben az évben azonban Brazília, korábban deklarált semlegességét [18] (és az emögött húzódó tengelyhatalmi szimpátiát) feladva, gazdasági segítség fejében, az észak-amerikai érdekeknek megfelelően, végül hadat üzent Németországnak és Olaszországnak. Az 1942-es év fordulata korszakhatárt jelentett az Estado Nôvo külpolitikájában, egyben kihatott a rendszer egészére, hanyatlásának kezdetét erre az évre tehetjük. A helyzet instabilitását fokozta, hogy Vargas mandátuma az alkotmány szerint 1943-ig tartott, s a választások kiírásával kapcsolatban az ellenzéki hangok felerősödtek.

6. Egységes kultúra

Az egységes és autentikus brazil kultúra formálása és széleskörű terjesztése az Estado Nôvo ideológiájának és propagandájának egyik alappillére volt. 1937. után tovább erősödött a korábbi tendencia: sor került a nemzeti kohézió megteremtése érdekében megfogalmazott régebbi elképzelések következetesebb megvalósítására. A kulturális heterogenitás okát elsősorban a regionális különbségekben és a lakosság származási sokszínűségében látták a kortársak. Tehát nem véletlen, ha megoldásként e területen is a centralizáció illetve a bevándorlókkal szembeni újabb korlátozások bevezetése kínálkozott. (Az immigránsokkal szembeni türelmetlenségnek gazdasági és belbiztonsági okai is voltak. Ezek sokban hasonlítottak az Észak-Amerikában kialakult tényezőkhöz. [19] A következők talán jobban érthetővé teszik, miért is érezhette úgy a hatalom, hogy szigorításokra van szükség: 1930-tól kezdődően fokozatosan szigorodtak a Brazíliába való bevándorlás feltételei [20], ám emigránsok visszaemlékezéseiből kiderül, hogy a törvények ellenére, főleg a korrupció miatt, léteztek kiskapuk. Bognár Ferenc és társa 1939. május 5-én érkezett Belémbe, Guyanában illegálisan vásárolt vízummal. A brazil rendőrség hivatalnoka újabb csúszópénz ellenében, Bognár emlékezete szerint a következő szavak kíséretében hosszabbította meg tartózkodási engedélyüket "-- Rendben van, uraim, maradhatnak. Brazíliából még senkit sem utasítottak ki." Ezután Bognár 8 évig használta az így szerzett, 6 hónapra szóló ideiglenes igazolványt. [21]

A kultúrpolitikában az Új Állam folytatta, sőt a háborús helyzettel, a hadsereg sajátos érdekeivel összefonódva felerősítette azt az irányvonalat, mely a fiatalok kellőképpen "hazafias" állampolgárokká nevelését, és persze a bevándorlók gyermekeinek brazilokká tételét szorgalmazta. A továbbiakban azt kísérjük figyelemmel, hogy a homogenitásnak milyen kritériumai voltak, s hogy megvalósításáért milyen eszközöket használt fel az Estado Nôvo.

Jegyzetek

[1] "... no one - neither Dom Pedro II, during his long and peaceful reign, nor Floriano Peixoto, during his brief dictatorship - ever held greater power. [...] Thus the good or evil that Vargas brought Brazil can be attributed more to him personally than to the structure of the state, or to the good or bad functioning of its political and administrative machinery." José Maria BELLO: A History of Modern Brazil 1889-1954. Stanford, Stanford University. Press, 1966. 279-280.o. (Ez a kötet a brazil 4.,bővített kiadás fordítása (História da República (1889-1954), Săo Paulo, 1959.)
[2] Bár Vargas (1883-1954) rendszerét sok vonatkozásban hasonlítják, az olasz fasizmus mellett, a német náci rezsimhez is, mégis több szerző leszögezi, hogy az Estado Nôvo esetében nem totalitárianizmusról, hanem autoritárius rendszerről van szó. Így pl. Edgard CARONE: O Estado Novo (1937-1945). Rio de Janeiro - Săo Paulo, DIFEL, 1976. 3-4.o. Vamireh CHACON: Estado e povo no Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1977. 43-44.o.Karl LOEWENSTEIN: Brazil under Vargas. New York, The Macmillan Company, 1942. 60.o. T.E. SKIDMORE: The Historiography of Brasil (1889-1964) I. in HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW,1975/4.sz. 740-741.o. Az Estado Nôvot kifejezetten fasiszta diktatúraként határozza meg könyvében a marxista történész, Leôncio BASBAUM: História Sincera da República de 1930 a 1960. Săo Paulo, Ed. Alfa-Omega, 1976. 113.o.
[3] Az 1931-ben alapított szervezet elnevezése a '30-as forradalom kitörésének napjára utalt. Tagjai között katonák és hozzájuk hasonló gondolkodású civilek egyaránt voltak.
[4] NIEDERHAUSER Emil: Plamen Cvetkov: Az autoritarizmus a két világháború között. in KLIÓ 1993/1. sz. 114. o.
[5] Az 1937-es alkotmány (Constituiçăo) lehetőséget adott rendeletek (decreto) illetve törvényerejű elnöki rendeletek (decreto-lei) kiadására (13-14 cikk.). Ez utóbbi esetén az elnök abban a rendkívüli helyzetben volt, hogy egyesítette a törvényhozói és a végrehajtói hatalmat. Hasonlóképpen születtek az 1937-es alapokmányt kiegészítő alkotmánymódosítások (Lei Constitucional) is.
[6] A törvényhozás két háza a Câmara dos Deputados -- a képviselőház illetve a Senado Federal -- a szenátus volt 1937. előtt. Az új alkotmány már a Parlamento Nacional (Nemzeti Parlament) fogalmát használja, aminek két kamarája a Câmara dos Deputados és Conselho Federal (Föderális Tanács).
[7] SZELECZ Arnold: Új Brazília. in PANNONHALMI SZEMLE, 1938. XIII. évf. 125.o.
[8] Wolfgang HOFFMANN-HARNISCH: Brazília. Egy forróövi nagybirodalom. ford.: Csordás Nóra. Budapest, Atheneum, 1941. 270.o.
[9] HORVÁTH Gyula: A nacionalizmus mint a gazdaságfejlesztés "filozófiája" Latin-Amerikában. in AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGA OKTATÁSI IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI. 1987/1. sz. 166.o.
[10] Edward Bradford BURNS: A Documentary History of Brazil. New York, A.A.Knopf, 1966. 346.o.
[11] A fentiekhez kapcsolódva a brazil GDP alakulását nemzetközi összehasonlításban ld. I. melléklet.
[12] Vö.: Thomas E. SKIDMORE: Politics in Brazil 1930-1964. An Experiment in Democracy. New York - Oxford, Oxford University Press, reissued 1986. 36.o.
[13] "Ekkor és ettől kezdve jelent meg a városokban a marginados, a város -- és a társadalom -- peremén élők tömege, akik anélkül telepedtek le a városokban, hogy munkát találtak volna." ANDERLE Á. i.m. 227.o.
[14] Ld. II. melléklet.
[15] Vö.: Ricardo Antônio Silva SEITENFUS: O Brasil de Getúlio Vargas e a formaçăo dos blocos, 1930-1942. Săo Paulo, Editora Nacional, 1985. 154.o.
[16] DOMÁN Miklós: Latinamerika gazdasági problémái. in KÜLÜGYI SZEMLE 1940. nov. 6.sz. 507.o.
[17] HORVÁTH Gyula: A népfrontvezetők perétől az integralista puccskísérletig (Brazília 1935-1938). in Uő.: Tanulmányok Latin-Amerika történetéből. Kaposvár, Más Kor Kiadó, 1993. 74-75.o.
[18] "Decretada a neutraliadade do Brasil. Postas em vigor as regras baixadas pelo Ministério do Exterior -- Năo será tolerado em nosso território acto algum dos belligerantes -- Vedada a formaçăo de corpos de voluntarios -- Năo é permitido o estacionamento de submarinos em porto brasileiro" (Döntés Brazília függetlenségéről. Hatályba léptek a Külügyminisztérium által kibocsátott rendelkezések -- Területünkön nem tűrjük a hadban álló felek semmilyen akcióját -- Tilos önkéntes alakulatok létrehozása -- Megengedhetetlen a tengeralattjárók állomásozása a brazil kikötőkben) nagybetűs főcím a DIÁRIO DE PERNAMBUCO 1939. szept. 5-i számában (4.o.). A korabeli lapok fontos hírként kezelték a semlegesség kinyilvánítását, s tele voltak hasonló címekkel.
[19] A '30-as évekbeli észak-amerikai bezárkózásról ld. PUSKÁS Julianna: Az Egyesült Államok bevándorlási politikája (1890-1990) in REGIO 1993. 3.sz. 158-162.o.
[20] A statisztikai adatok ezt alátámasztják, hiszen míg 1920-29 között 846,647 bevándorlót regisztráltak hivatalosan, addig a '30-as évtizedben számuk 332,768-ra, míg 1940-49. között 114,085-re esett vissza. ld. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL DE 1954. Rio de Janeiro, IBGE/Conselho Nacional de Estatística, 49.o.
[21] Ld. BOGNÁR Ferenc: ...és vándorbotot vettem kezembe. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1976. 109-110.o.[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]