Neveléstörténet

 1. Őskor
 2. Ókor
 3. Középkor
 4. Reneszánsz és humanizmus
 5. Reformáció és ellenreformáció
 6. Az átmenet korszaka: XVII. század
 7. A felvilágosodás győzelme
 8. Iskoláztatás és pedagógia a XIX. században
 9. Magyar neveléstörténet 1849-1919
 10. Iskolaügy és pedagógia a XX. században
 11. Iskolaügy és pedagógia Magyarországon 1919-1945 között
 12. Az 1945 utáni magyar iskoláztatás története
 13. Jegyzetek

Az alábbi fejezeteket Pukánszky Béla írta: 1-4. fejezet; 5. fejezet: 1-2, 3.1, 4; 6. fejezet: 1, 2.2, 3-6; 7. fejezet: 1-4, 6-7; 8. fejezet: 1-2, 4-6, 7.1-7.5; 9. fejezet: 1-2, 3.2; 10. fejezet: 3.5-3.6; 11-12. fejezet. Németh András írta a következő fejezeteket: 5. fejezet: 3.1.1-3.1.3, 3.2; 6. fejezet: 2.1, 4; 7. fejezet: 5, 8; 8. fejezet: 3, 7.6, 8-12; 9. fejezet: 3.1-3.3; 10. fejezet; 11. fejezet: 3.1. A kéziratot lektorálta: Dr. Mészáros István, a neveléstudomány doktora. Technikai szerkesztő: Karsai Róbert. Utoljára frissítve: 2001-02-05.

1. Őskor

 1. A nevelés ősi formái
 2. Az intézményes nevelés csírái

2. Ókor

 1. Nevelés a folyammenti kultúrákban
  1. Mezopotámia
  2. Egyiptom
   1. Gyermeknevelési szokások
   2. Úri ifjak nevelése a palotában
   3. Az írnokképzés
  3. India
  4. Kína
 2. Az európai kultúra bölcsőjénél: antik görög nevelés (Kr.e. XIII-IV.sz.)
  1. A spártai nevelés (Kr. e. VIII-IV. sz.)
  2. Az athéni nevelés (Kr. e. VI-V. sz.)
  3. A hellenisztikus nevelés (Kr. e. 336 - Kr. e. 30)
  4. Görög filozófusok a nevelésről
   1. A szofisták
   2. Szókratész
   3. Platón
   4. Arisztotelész
 3. Nevelés az ókori Rómában (Kr. e. VIII- Kr. u. V. sz.)
  1. A római nevelés korszakai
   1. A kezdetek: nevelés a családban
   2. Az intézményes nevelés kialakulása
   3. Az iskolarendszer szétterülésének korszaka
  2. Quintilianus pedagógiai gondolatai
 4. A korai kereszténység és a nevelés
  1. Emberfelfogás, embereszmény
  2. A korai keresztény nevelés jellemzői
   1. Az egyházatyák és a gyermeki lélek
   2. Iskolák és a műveltség rostája
   3. Kereszténység és gyermekvédelem

3. Középkor

 1. A klerikus műveltség átadásának intézményei
  1. Kolostori iskolák
  2. Plébániai iskolák
  3. Székesegyházi iskolák
  4. A középkori egyetemek
 2. A világi nevelés
  1. A lovagok nevelése
  2. A városi polgárság iskolái
 3. A középkor gyermekfelfogása
 4. A magyar intézményes nevelés kezdetei

4. Reneszánsz és humanizmus

 1. A világ és az ember felfedezése (XIV-XVI. sz.)
  1. A humanisták mozgalma
  2. A városi-plébániai iskola tananyagának módosulása
  3. A reneszánsz úri nevelés
  4. Humanista gondolkodók véleménye a nevelésről
   1. Rotterdami Erasmus
   2. Juan Luis Vivčs
   3. Francois Rabelais
   4. Michel de Montaigne
  5. A humanisták iskolakritikája
  6. A reneszánsz gyermekképe
 2. Reneszánsz nevelés Magyarországon
  1. A műveltség tartalmának átformálódása
  2. Reneszánsz főúri nevelés Magyarországon
  3. Academia Istropolitana

5. Reformáció és ellenreformáció

 1. Reformáció és nevelés
 2. Luther a nevelésről
  1. A nevelés célja
  2. Iskolaszervezeti hatása
 3. A katolikus megújhodás (ellenreformáció) pedagógiája
  1. Új szervezetek és iskolatípusok
   1. Trident előtt
   2. A Jézus Társasága
   3. Filippo Neri és az oratoriánusok
  2. Katolikus leánynevelési törekvések
   1. Orsolyiták
   2. Angolkisasszonyok
   3. Notre Dame (Miasszonyunk) kongregáció
 4. Iskoláztatás a Mohács utáni Magyarországon
  1. Protestáns iskolák
  2. A népoktatás
  3. Katolikus iskolák

6. Az átmenet korszaka: XVII. század

 1. Johannes Amos Comenius pedagógiai szintézise
  1. Élete
  2. Comenius felfogása az ember rendeltetéséről
  3. Nézetei a gyermekről, didaktikai elvei
  4. Iskolarendszere
  5. Sárospataki évek
 2. Új tanítórendek, közösségek
  1. Kalazancius és a piaristák
  2. Új gyermekfelfogás
 3. A tudományok első magyar összegzője: Apáczai Csere János
  1. Az erdélyi protestáns iskolaügy a XVII. században
  2. Apáczai Csere János életútja
  3. Fő művei
 4. Pázmány Péter a katolikus oktatás megújítója
 5. A protestáns iskolák helyzete a XVII. század végén
 6. A felvilágosodás kezdetei
  1. A protestáns pedagógia hatása a polgárosodásra
  2. John Locke és a gentleman-nevelés
   1. Felfogása a gyermekségről
   2. Testi nevelés
   3. Erkölcsi és vallási nevelés
   4. Az értelem nevelése
  3. A pietizmus hatása a nevelésre

7. A felvilágosodás győzelme

 1. Rousseau természetelvű pedagógiája
  1. Élete
  2. A gyermek felfedezése
  3. A módszerek
  4. A nevelés tartalma és az életkori szakaszok
   1. Első könyv: születéstől a beszédig (körülbelül kétéves korig) - testi nevelés
   2. Második könyv: kétéves kortól tizenkét éves korig - az érzékszervek nevelése
   3. Harmadik könyv: tizenkét éves kortól tizenöt éves korig - az értelmi nevelés
   4. Negyedik könyv: tizenöt esztendős kortól a házasságkötésig - az erkölcsi nevelés
   5. Ötödik könyv: Sophie nevelése
 2. Helvetius a pedagógia mindenhatóságáról
 3. A német felvilágosodás
  1. A tanítóképzés
  2. A filantropisták mozgalma
  3. A neohumanizmus
 4. Pestalozzi pedagógiája - a kéz, fej és szív kiművelése
  1. Tanulóévek
  2. Neuhof
  3. Egy remete esti órája
  4. Lénárd és Gertrúd
  5. "Vizsgálódásaim a természet menetéről..."
  6. Stans
  7. Burgdorf
  8. Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit?
  9. Yverdon
 5. Jean Paul Levanája - romantikus költői hitvallás a nevelésről
 6. Nevelés a XVIII. századi Magyarországon
  1. Hagyományok, változások
  2. A tananyag bővülése
 7. Iskolaügy a felvilágosult abszolutizmus korában
  1. Az I. Ratio Educationis
  2. Tessedik Sámuel szarvasi reformjai
  3. A II. Ratio Educationis
 8. A hazai pedagógiai gondolkodás fejlődése
  1. Főúri magánnevelők tanulmányai
  2. Módszertani művek

8. Iskoláztatás és pedagógia a XIX. században

 1. Néhány európai ország iskolaügyének áttekintése
  1. Anglia
  2. Franciaország
  3. Oroszország
  4. Német nyelvterületek
 2. A német filozófiai pedagógia
  1. Kant
   1. Az ember kiteljesedése
   2. Fizikai és praktikus nevelés
  2. Fichte
   1. Az abszolút Én
   2. Gondolatai a nevelésről
  3. Hegel
  4. Schleiermacher
 3. A pedagógia önálló tudománnyá válásának kezdetei
  1. Trapp - korai empirikus pedagógiai törekvések
  2. Milde - a katolikus szemléletű tudományos pedagógia megteremtője
 4. Herbart lélektani alapozású pedagógiája
  1. A filozófiai-erkölcstani háttér
  2. Asszociációs lélektan
  3. Neveléstana
 5. Herbart követői
 6. A Herbart-kritika megjelenése
  1. Usinszkij
  2. Tolsztoj
   1. Pedagógiai nézetei
   2. Didaktikája
 7. A XIX. század első felének magyar neveléstörténete
  1. Első óvodáink
  2. Népoktatás
  3. Tanítóképzés
  4. Közép- és felsőoktatás
  5. Eötvös József, a polgári forradalom kultuszminisztere
  6. A tudományos pedagógia hazánkban a XIX. század első felében
   1. Szilasy János munkássága
   2. Szilasy hatása
 8. A pozitivizmus hatása a pedagógiára
  1. August Comte
   1. A három fokozat törvénye
   2. A pozitív nevelés folyamata
  2. A "tökéletes élet pedagógiája" - Herbert Spencer
   1. A nevelés: felkészítés a tökéletes életre
   2. A cselekvésmódokhoz kapcsolódó ismeretek
  3. Alexander Bain pedagógiai rendszere
   1. Neveléstudománya
   2. Didaktikai elvei
 9. Evolucionizmus és materializmus
 10. Az "életfilozófia" hatása
  1. A pesszimizmus pedagógiája - Schopenhauer
   1. A világ - akarat
   2. Az érték nélküli nevelés
  2. Friedrich Nietzsche kultúrakritikája
   1. A jövő záloga - zsenik nevelése
   2. Korszerűtlen elmélkedések a kultúráról
   3. "Gyermekeitek földjét szeressétek"
   4. Nietzsche hatása
  3. "Élet" és "Cselekvés" Bergson filozófiájában
   1. Az intuíció, a lelki élet megismerésének igazi eszköze
   2. Az "életlendület" és az ember szabad cselekvése
 11. Keresztény szociális és népnevelési törekvések
  1. Don Bosco pedagógiája
   1. A nevelés alapja a szeretet
   2. A vallás gyakorlása mint nevelőeszköz
  2. További gyermekvédelmi-szociális törekvések
 12. A század tömegmozgalmainak hatása
  1. Munkásmozgalom
  2. A nőmozgalom
  3. Az ifjúsági mozgalom

9. Magyar neveléstörténet 1849-1919

 1. Iskolaügy és pedagógia az abszolutizmus korában (1849-1867)
  1. Népoktatás
  2. Középfokú oktatás
  3. Felsőoktatás
 2. Pedagógia és iskoláztatás 1867-1919 között
  1. A népoktatási törvény
  2. A népoktatás alakulása 1868-tól 1918-ig
   1. Népiskolák
   2. Óvodák
   3. Polgári iskolák
  3. A középiskolák fejlődése
  4. Felsőoktatás, tanárképzés
  5. A magyar gyermektanulmányi mozgalom
  6. Nagy László pedagógiája
  7. Nevelésügyi törekvések a forradalmak idején
 3. A magyar neveléstudomány fejlődése kiegyezéstől 1948-ig
  1. A budapesti egyetem "pedagógiai iskolája"
   1. Lubrich Ágost pedagógiája
   2. Kármán Mór pedagógiája
   3. Fináczy Ernô pedagógiája
   4. Weszely Ödön pedagógiája
   5. Prohászka Lajos pedagógiája
  2. A kolozsvári-szegedi egyetem pedagógiaprofesszorai
   1. Felméri Lajos
   2. Schneller István
   3. Imre Sándor
  3. A debreceni egyetem "pedagógiai iskolája"
   1. Mitrovics Gyula pedagógiája
   2. Karácsony Sándor pedagógiája

10. Iskolaügy és pedagógia a XX. században

 1. Új pedagógiai és pszichológiai törekvések
  1. A pragmatizmus nevelésfelfogása
   1. William James
   2. Dewey pedagógiája
    1. Dewey hitvallása: az iskola maga az élet
    2. Dewey iskolamodellje
    3. A "jövő iskolájának" tantervi kérdései
  2. A gyermektanulmány
   1. A kísérleti pedagógia
   2. Eduard Claparčde
    1. A gyermektanulmány természettudományos jellege
    2. A funkcionális nevelés
 2. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése az első világháborúig
  1. A radikális neveléskritika tárgya: a hagyományos iskola
  2. A művészetpedagógiai irányzat
   1. Pedagógiai alapelveik
   2. Fontosabb törekvéseik
  3. A "New School", a reformpedagógia első iskolamodellje
   1. Az intézetek pedagógiai rendje
    1. Napirend
    2. Önkormányzati-öntevékeny munka
    3. A tanár-diák kapcsolat új elemei
    4. Esztétikai-művészeti nevelés
   2. Az oktatás didaktikai-metodikai elemei
  4. Természettudományos, biológiai-antropológiai koncepciók
   1. Maria Montessori pedagógiája
    1. Didaktikai-módszertani alapelvei
    2. A Montessori-eszközök
   2. Ovide Decroly pedagógiája
    1. Az érdeklődési központok
    2. A globalizációs módszer
   3. Adolphe Ferričre - a reformmozgalom szervezője
 3. A reformpedagógia fejlődésének második szakasza
  1. A Waldorf-pedagógia
   1. Az alapító, Rudolf Steiner munkássága
   2. A koncepció antropológiai alapjai
   3. A Waldorf-pedagógia sajátos vonásai
  2. Amerikai reformpedagógiai törekvések
   1. Helen Parkhurst és a Dalton-plan
   2. A Winnetka-plan pedagógiai alapelvei
  3. A Progresszív Nevelési Társaság létrejötte
  4. A Jena-plan, a reformpedagógia egyik záró szintézise
   1. A Jena-plan iskola pedagógiai rendje
  5. Az állampolgári nevelés
  6. A munkaiskola
   1. Georg Kerschensteiner
   2. Celestin Freinet Modern Iskolája
   3. Az orosz-szovjet munkaiskola
  7. A reformpedagógia fejlődése az egyes országokban
   1. Anglia
   2. Frankofon országok
   3. Németország
   4. Olaszország
   5. Hollandia
  8. A harmincas évek főbb fejlődési tendenciái
 4. Az elméleti pedagógia főbb irányzatai
  1. Kultúrpedagógia
   1. Az irányzat filozófiai gyökerei
    1. Neokantiánus hatások: értékelméleti idealizmus
    2. Neohegeliánus hatások
   2. W. Dilthey filozófiai-pedagógiai felfogása
   3. Spranger pedagógiája
    1. A megértő pszichológia
    2. Kultúrpedagógiai felfogása
  2. A szociálpedagógiai irányzat
   1. Emile Durkheim
   2. Paul Bergemann
   3. Paul Barth
   4. Paul Natorp
  3. Foerster morálpedagógiája
  4. A nagy pszichológiai iskolák hatása
   1. A behaviorizmus
   2. Az alaklélektan
   3. A pszichoanalízis
   4. A mélylélektani iskolák
    1. Jung analitikus pszichológiája
    2. Adler individuálpszichológiája
   5. A gyermek és ifjúkor fejlődéslélektana
    1. Karl Bühler
    2. Jean Piaget
   6. A pedagógiai lélektan megszületése
 5. A reformpedagógia fejlődésének harmadik szakasza

11. Iskolaügy és pedagógia Magyarországon 1919-1945 között

 1. Kultúrpolitika és közoktatásügy a húszas években
  1. Népoktatás
  2. Középiskolák
  3. Felsőoktatás
 2. A harmincas-negyvenes évek nevelésügye
 3. Reformpedagógiai irányzatok hazánkban
  1. Cserkészet
  2. A reformpedagógia szellemében működő hazai iskolák

12. Az 1945 utáni magyar iskoláztatás története

 1. Harc az iskoláért
  1. Az iskolarendszer átformálása
  2. Két közoktatási reform-tervezet
   1. A Kisgazdapárt iskolareform-terve
   2. Németh László tervezete
  3. A NÉKOSZ
  4. Az iskolák államosítása
 2. Az "ötvenes évek"
  1. Óvodák
  2. Általános iskolák
  3. Középiskolák
  4. Felsőoktatás, pedagógusképzés
 3. Forradalom és rendszerváltás között