8.5. Herbart követői

Herbart iskolateremtő egyéniség volt, de pedagógiája csak később - a mester halála után - talált lelkes követőkre. A XIX. század hatvanas éveitől kezdve német földön egyre bővült a herbartiánus pedagógusok száma.

Tuiskon Ziller (1817-1882) a herbarti tanok apró részletekbe menő kidolgozására és továbbfejlesztésére törekedett. A lipcsei egyetemen pedagógiai szemináriumot vezetett, és 1862-ben létrehozta az egyetem mellett működő gyakorlóiskolát. Itt próbálta ki az általa továbbfejlesztett herbarti pedagógiát a gyakorlatban.

Igen jelentős Ziller tantervelmélete. Herbart koncepciója nyomán ő dolgozta ki a művelődéstörténeti fokozatok (más szóval: kultúrhistóriai fokozatok) elméletét.

Már Herbart is hangoztatta, hogy a gyermek egyéni fejlődése során pszichikailag átéli az egész emberiség életét. Erre az analógiára alapozott Ziller, amikor úgy építette föl tantervi struktúráját, hogy abban érvényesüljön a történeti egymásutániság. A gyermek ily módon koncentráltan át tudja élni az emberiség életének egy-egy szakaszát, s ez - a korabeli felfogás szerint - életkori sajátosságainak, érdeklődésének is megfelel.

Ennek a felfogásnak a korabeli biológia tudománya is adott egyfajta elméleti hátteret Ernst Haeckel (1834-1919) német darwinista biológus tétele szerint az ontogenézis (egyedfejlődés) és a filogenézis (fajfejlődés) között analógiák mutathatók ki.

Ziller kultúrhistóriai fokozatrendszerét a porosz nyolcosztályos elemi iskola alsó és felső tagozatára dolgozta ki. A nyolc osztályban nyolc kultúrkör, és - ennek megfelelően - nyolc érdeklődési kör alkotja a tananyag gerincét. Ez az irodalmi-történelmi-művészeti anyag a következő vertikális tagolásban kerül kapcsolatba a gyerekekkel:

I. osztály: népmesék
II. osztály: Defoe: Robinzon Crusoe
III. osztály: a pátriárkák története az Ószövetségből
IV. osztály: a bírák története az Ószövetségből és a német mondavilág
V. osztály: a királyok kora az Ószövetségből és a német királyok története
VI. osztály: Jézus Krisztus története, Barbarossa Frigyes, a keresztes hadjáratok
VII. osztály: az apostolok cselekedetei, az Ókor
VIII. osztály: a reformáció kora, Nagy Frigyes uralkodása, német szabadságharcok az újkorban

Ziller jól látta: a történelem, az irodalom, a művészet valóban erkölcsformáló hatékonyságú lehet a nevelő-oktatásban. Abban is helyesen járt el, hogy ezeket e gyermeki fejlődés bizonyos - jól körülhatárolt - periódusaihoz illesztette. A népmese tanítása kezdeti fokon indokolt, de a későbbi tananyag-elrendezés már mesterkéltnek, önkényesnek tűnik. Az emberiség életkora és a gyermek életkora közötti erőszakolt párhuzamkeresés végül is merevvé, formálissá teszi a kultúrhistóriai fokozatrendszert. (Arról nem is beszélve, hogy ily módon a gyermek saját történelmi korával nem is találkozhat.)

A Herbart-féle érdeklődés-elméletre alapozta Ziller másik jelentős gondolatát, a koncentráció elvét. Eszerint minden osztályban a fő tanítási anyag mint középpont köré kell csoportosítani az összes többi anyagot. Nem elszigetelt ismereteket, hanem szervesen összefonódó ismeretrendszert kell tanítani. Csak így remélhető, hogy az oktatás révén az erkölcsi nevelés is eredményes lesz.

A koncentráció elvét Ziller túlhajtotta, eltúlozta. Így azután - az alapjaiban helyes gondolatból - a tantárgyak formális, erőltetett egymás alá- fölérendelése lett, amelynek során egyesek kiemelkedtek, mások pedig elsikkadtak.

A művelődéstörténeti fokozatok és a koncentráció elvének Zillernél tapasztalható merevségeit már a kortárs Herbart-követôk is bírálták. Így tett Herbart személyes tanítványa, Karl Volkmar Stoy (1815- -1885) is.

Stoy 1843-ban a jénai egyetemen pedagógiai szemináriumot és hozzá kapcsolódó gyakorlóiskolát hozott létre. Itt tanította és alkalmazta mesterének - a némileg módosított, továbbfejlesztett - pedagógiáját. Stoy nem volt ortodox herbartiánus. Egyéni gondolataival, szabadabb értelmezésével gazdagította a nagy német pedagógus elméletét.

Tuiskon Ziller tanítványa volt a másik híres herbartiánus pedagógus, Wilhelm Rein (1847-1929). A lipcsei egyetem pedagógiai szemináriumában kötött életre szóló barátságot Kármán Mórral. (Kármán - akinek szerepéről később még bővebben szólunk - a herbarti pedagógia legkiemelkedőbb magyarországi meghonosítója volt.)

Rein hétkötetes népiskolai módszertani "vezérkönyvet" írt (Theorie und Praxis des Volksschulunterrichts). 1885-ben Jénába került, ahol Stoy katedráját foglalta el az egyetemen. Továbbfejlesztette a pedagógiai szemináriumot és a gyakorlóiskolát, amely az ő vezetése alatt tett szert világhírre.

Példaértékű volt a gyakorlóiskolában kialakult eljárás: Hetenként egy-egy tanárjelölt tartott bemutató tanítást, melyet "konferencia" követett. Ez a jelölt önkritikájából, a kijelölt bíráló észrevételeiből és nyilvános vitából tevődött össze.

Rein gyakorlóiskolája egyben kísérleti iskola is volt. A tanárképzésen kívül a továbbképzés terén is fontos tevékenységet fejtett ki. Elsőként szervezett nyári továbbképző tanfolyamokat pedagógusok számára.

A gyakorlóiskola és a nyári tanfolyam messze földről vonzotta a látogatókat. A századfordulón tanulmányozta Rein iskoláját a kiváló magyar pedagógus, Schneller István is. Reinrôl alkotott benyomásait így összegzi:

"Rein impulzív személyisége, működésének népszerűsítő és toborzó iránya, nemkülönben a népéletnek az egyetem körébe való bevonása és az egyetem kapuinak tágítása magyarázza meg azt, hogy a paedagogiai és didaktikai kérdéseket nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat szempontjából is kívánja tárgyalni, hogy nem elégszik meg azzal, hogy a Herbart-iskola alaptanait rendszerben ékessen hirdesse, hanem ezeket az életre alkalmazottan bemutatja, illetőleg az iskola elvei szerinti kísérletezésre és mindennek megbeszélésére is alkalmat nyújt. Ez teszi szükségessé az egyetemi paedagogiai seminariumot és az azzal kapcsolatos gyakorló, kísérletező iskolát." [370]

Schneller ugyanakkor látta az érem másik oldalát is. Németországi tanulmányútjáról szóló könyvében részletesen kifejti ellenérzéseit: Ellenzi, hogy a kezdő tanárjelöltek a gyakorlóiskolát kísérletező iskolának tekintsék, ilyen "experimentumokat" szerinte csak a pedagógia professzora végezhet. Személyes tapasztalatai alapján a gyakorlóiskola épületét és berendezését szegényesnek tartja, a vezető tanárok és a jelöltek óráit formálisnak, "kedélytelennek".

Rein tudományos munkásságának fontos eredménye az általa szerkesztett tízkötetes pedagógiai lexikon (Enziklopädisches Handbuch der Pädagogik), amely a világirodalom legnagyobb terjedelmű pedagógiai lexikona volt.

Ziller tanítványa volt Otto Willmann (1839-1929), a herbarti utat követő német didaktika legjelentősebb alakja.

Willmann az oktatást nemcsak nevelő hatásúnak tartotta, hanem olyan tevékenységnek, amely a társas közösség művelődési javainak megőrzésére és továbbfejlesztésére irányul. A felnövekvő generációkat képessé kell tenni arra, hogy a nemzedékek során felhalmozott műveltséget tovább ápolja és gyarapítsa. Willmann így a műveltség kollektív jellegére teszi a hangsúlyt.

Az oktatandó tananyagot Willmann három csoportra osztotta:

1. A műveltség alapvető (fundamentális) elemei. Ezek a legrégebbiek, s egyúttal legalkalmasabbak a képességek kibontakoztatására. Ide tartoznak a klasszikus nyelvek és irodalmuk, a matematika, a vallástan és a filozófia.

2. A műveltség járulékos (akcesszórikus) elemei. Ezek nem annyira a képességeket fejlesztik, inkább ismereteket nyújtanak: a történelem, a földrajz, a természetrajz, a természettan és a kémia tartozik ebbe a csoportba.

3. A műveltség képességfejlesztő elemei. Willmann az éneket és a zenét, a rajzot, a kézimunkát és a tornát sorolja ide.

A német pedagógus alapvető különbséget tesz az oktatás (Unterricht) és a művelés (Bildung) között. Az oktatás szűkebb kategória: az embernek csak egyik oldalát - az értelmét - fejleszti. A művelés ezzel szemben a teljes személyiséget alakítja: az értelemre éppúgy hat, mint az érzelemre, az akaratra és az ízlésre. Az oktatás csak ismereteket ad, a művelés sokkal többet. A művelt ember ilyen értelemben több, értékesebb, mint az ismeretekben gazdag.

Willmann didaktikája a művelődéselméleti alapokon nyugvó oktatáselmélet első reprezentánsa. Hatása rendkívül jelentősnek mondható a huszadik századi didaktika fejlődése szempontjából.

ormanentum

Herbart a pedagógia történetének egyik legvitatottabb - mindamellett egyik legnagyobb hatású - személyisége. Követői továbbfejlesztették, némelykor el is torzították pedagógiáját. Hívek és ellenzők tábora sorakoztatta fel a herbartiánus pedagógia mellett és ellen szóló érveket.

Németországban már a múlt század nyolcvanas éveitől megindult egy Herbart-ellenes áramlat, amely főleg követőinek pedagógiáját vette célba. Még ennél is nagyobb horderejű támadást indított e neveléstani koncepció ellen a pragmatista pedagógia kiváló amerikai képviselője, John Dewey. (Az ő Herbart-kritikájára a későbbiekben még bővebben kitérünk.) Ez azonban már a huszadik századi reformpedagógiák kibontakozásának velejárója: szinte valamennyi irányzat a herbarti pedagógia tagadásából vezette le saját tanait.

Herbart pedagógiája - mindezekkel együtt - igen fontos állomása az egyetemes neveléstörténetnek.