A ROMANTIKÁTÓL AZ AVANTGÁRDIG (1849-1919)

Vissza [A felvilágosodástól a romantikáig (1780-1849 )]
Tovább [Az önkényuralom kora (1849-1867)]
Tovább [A dualizmus virágkora (1867-1890)]
Tovább [A dualizmus válsága (1890-1905)]
Tovább [A dualizmus válságától a forradalmakig (1906-1919)]
Tovább [Újklasszicizmus és újnépiesség (1919-1944) ]

A forradalom és szabadságharc elbukásától az újabb forradalmakig, ellenforradalomig és Trianonig ívelő hat évtized látványos sikerek és kudarcok időszaka történelmünknek. Az önkényuralom kora: politikai mélypont és irodalmi aranykor. A kiegyezés eredményeként létrejött kettős (dualista) rendszer virágkora: politikai kibontakozás és irodalmi mélypont. A dualizmus válságba kerülésének időszaka: a politikai válság ellenére irodalmunk, sőt egész kultúránk egyik (vagy minden megszorítás nélkül: „a”) legfényesebb fejezete.

1849 inkább tűnik politikai, mint művészi választóvonalnak. Kétségtelen, hogy hatalmas volt az értelmiség vérvesztesége is, és a korábbi lendület megtört. Ám az írói pályájukat a reformkorban kezdő nagy egyéniségek közül többen (így Kemény Zsigmond, [A kép megjelenítése] Arany János [A kép megjelenítése] és Madách Imre [A kép megjelenítése]) ekkor alkották legjelentősebb műveiket. Az irodalmi népiesség is ebben az időszakban vált kánonná, s az érte kiálló értekezőknek (Erdélyi Jánosnak [A kép megjelenítése] és Gyulai Pálnak [A kép megjelenítése]) már az elvek aprópénzre váltásával kellett szembesülniük - az elit- és a tömegkultúra radikális szétválása nyomán. Sőt a népies ideológia fokozatosan konzerválódott; a századforduló nemzedékei számára már nyűg és teher, ezért félre kell állítani.

Amit nem sikerült a hetvenes és a nyolcvanas évek irodalmának elérnie: az igazi áttörést a kilencvenes évek irodalma készítette elő és a századelő irodalma valósította meg. A Nyugat nevű folyóirat [A kép megjelenítése] körül kialakult mozgalom alighanem a legjelentékenyebb a magyar irodalom történetében. A szimbolista és a szecessziós irányzatok mellett az impresszionista és a naturalista törekvések is helyet kaptak benne. Igaz, a francia és az angol költészet forradalmához képest a lépéshátrányt csak csökkenteni volt képes a Nyugat, ám ahol megállni látszott, ott - immár vele vitázva - léptek tovább mások, mint pl. Kassák Lajos [A kép megjelenítése] avantgárd mozgalma és folyóiratai, A Tett és a Ma. [A kép megjelenítése]

Vissza [A felvilágosodástól a romantikáig (1780-1849 )]
Tovább [Az önkényuralom kora (1849-1867)]
Tovább [A dualizmus virágkora (1867-1890)]
Tovább [A dualizmus válsága (1890-1905)]
Tovább [A dualizmus válságától a forradalmakig (1906-1919)]
Tovább [Újklasszicizmus és újnépiesség (1919-1944) ]