Bibliográfia

Ábel Péter
1949:   Füst Milán: Véletlen találkozások Színház és Mozi 1949. 15. 21.old.

Abody Béla
1981: A tanár úr in: A.B.: Emlékezetem pályája, Budapest, 1981. 7-74.old.

Albert Zsuzsa
1995:   Legenda Füst Milánról [Kossuth Rádió 1992. február 16.] Forrás 1995. 10. 63-70.old.

Alexa Károly
1978:   Füst Milán kisregényei Kritika 1978. 7. 20-21.old.

Angyalosi Gergely
1985:   Narrativitás és valószerűség. Füst Milán: A feleségem története című regényének egy értelmezési lehetősége Új Írás 1985. 7. 75-80.old.
1986:   „Változatlanul nem lehet” in: A.G.:A lélek lehetőségei, Budapest, 1986. 61-123.old.
1991:   Füst Milán: Habok a köd alatt Irodalomtörténeti Közlemények 1991. 1. 42-47.old.
1992:   „Problematikus értékek” Füst Milán: Szakadék, J.P.Sartre: Az undor Alföld 1992. 7. 48-53.old.

B. Porkoláb Judit
1992:   Közelítések Füst Milán nyelvéhez – 20 vers alapján Magyar Nyelvőr 1992. 3. 313-319.old.

Bálint Péter
1985:   Átok és áldás. Füst Milán: A feleségem története Alföld 1985. 6. 54-65.old.

Bányai János
1973:   A szó-ihlet versszervező szerepe. Füst Milán: Az új szobrászhoz Új Symposion 1973. 100. 888-893.old.

Berki Erzsébet
1962:   Füst Milán új regénye [A Parnasszus felé] Irodalmi Újság 1962. április 1. 5.old.

Bernáth Árpád
1970:   Irodalmi művek értelmezésének kérdéséhez Irodalomtörténeti Közlemények 1970. 2. 213-221.old.

Bóka László
1947:   Füst Milán: A feleségem története Új Magyarország 1947. január 25. 10.old.

Bonyhai Gábor
1974:   Az értékek rendszere Thomas Mann „A kiválasztott” című művében, Budapest.

Bori Imre
1971:   Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos (A magyar avantgarde 3. ), Újvidék.

Büky László
1979:   A színnevek használata Füst Milán költészetében Magyar Nyelvőr 1979. 1. 38-50.old.
1983:   Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői művészetében, Budapest.
1992:   A fityfiring és más nyelvjárási elemek Füst Milán költői nyelvében Magyar Nyelvőr 1992. 4. 405-408.old.
1995:   Némely látomások nyelvi megvalósításáról Füst Milán költői nyelvében Magyar Nyelvőr 1995. 2. 123-134.old.

Déry Tibor
1958: Börtönnapok hordaléka, Budapest é.n. [1993?]

Devecseri Gábor
1979:   Lágymányosi istenek, Budapest, 1979. 186-210.old. (nyolc korábbi írás)

Elek Artúr
1941:   Füst Milán Negyedik Henrik királya Az Újság 1941. augusztus 13. 10.old. [e.a.]

Fehéri György
1983:   Feljegyzések Störr kapitányról (1-2. ) Magyartanítás 1983. 2. 49-55., 3. 115-121.old.

Féja Géza
1975:   Füst Milán kőtáblája Új Írás 1975. 12. .87-91.old.; F.G.: Törzsek, hajtások, Budapest, 1978. 111-119.old.

Fenyő Miksa
1967:   Füst Milán és a Nyugat Magyar Műhely 1967. 23-24. 6-16.old.

Fónagy Iván
1974:   Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés, Budapest (hanglemezmelléklettel).

Fónagy Iván – Magdics Klára
1963:   Az érzelmek tükrözése a hanglejtésben és a zenében Nyelvtudományi Közlemények 65.sz. 103-136.old.

Freud, Sigmund
1985:   Álomfejtés, Budapest.

Füst Milán
6007/1-3., 6008/1-3., 6009/1-3.:     A Naplót az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában található gépelt változat alapján idézem az ottani jelzetek feltüntetésével és lapszámaival.
1934:   Válogatott versei, [Budapest].
1948:   Véletlen találkozások, Budapest.
1967:   Emlékezések és tanulmányok, Budapest.
1974:   A Parnasszus felé, Budapest.
1976:   Napló 1-2. (szerk., vál., bevez.: Pók Lajos), Budapest.
1977 a.:              Kisregények 1-2., Budapest, [1977. ]
1977 b.:              Ez mind én voltam egykor - Hábi Szádi küzdelmeinek könyve (Feljegyzések az út mentén), Budapest.
1978:   Összes versei, Budapest.
1979:   Drámák, Budapest.
1980:   Látomás és indulat a művészetben, Budapest.
1983:   Öröktüzek, Budapest.
1986:   Szexuál-lélektani elmélkedések, Budapest.
1987:   Elek Artúr – Fülep Lajos: Füst Milán (Elek Artúr – Fülep Lajos – Füst Milán levelezéséből, közr., bev.: Benedek Lajos, Márványi Judit) Kortárs, 1987. 10. 93-120.old.
1992:   A szürke pokol rabja [levelek] (közreadja Petrányi Ilona) Kortárs 1992. 12. 34-60.old.
1993 a.:              A feleségem története Budapest.
1993 b.:              Megtagadott színművek (vál.: Petrányi Ilona), Budapest.
1998     A mester én vagyok, Budapest.

Gáspár Zoltán
1943:   Füst Milán: A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései Az Ország Útja 1943. 2. 30-31.old.

Halász Előd
1958:   A polgári tudat válsága és a modern regény szerkezeti problémái (Az idő mint szerkesztési elv a Varázshegyben) [kézirat]

Hankiss Elemér
1969:   A népdaltól az abszurd drámáig, Budapest.

Haraszti Emil
1924:   A vezérmotívum problémája in: H.E.: Két tanulmány, Budapest, 1924. 9-39.old.

Hetzron Róbert
1980:   Ízelítő a magyar tonoszintaxisból Nyelvtudományi Értekezések 104.sz. Budapest, 389-398.old.

Horváth Iván
1991:   A vers, Budapest.

Horváth Márton
1976:   Füst Milán és a Napló Kritika 1976. 9. 18-20.old.

ifj. Horváth János
1957:   A prózaritmus és a forráskritika Filológiai Közlöny 1957. 1. 135-148.old.

Illés Lajos
1979:   Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Füst Milán haragra gerjed Kortárs 1979. 6. 927-930.old.

Jókai Mór
1954:   Az arany ember, Budapest.

Juhász Erzsébet
1993:   A Füst Milán-i nevetés Iskolakultúra 1993. 1. 44-48.old.

K. Havas Géza
1942 a.:              A feleségem története Népszava 1942. május 31. 14.old. [h.g.]
1942 b.:              Füst Milán: A feleségem története Az Újság 1942. június 28. 19.old. [Szalai Gábor]

Kádár Erzsébet
1942:   A feleségem története. Füst Milán regénye Magyar Csillag 1942. II. 111-113.old.

Karinthy Frigyes
1911:   Füst Milán Nyugat 1911. II. 63-65.old.

Kassák Lajos
1927:   Füst Milán Nyugat 1927. II. 279-284.old.
1983:   Misilló királysága in: K.L.: Válogatott művei II., Budapest.

Keszthelyi György
1974:   Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epikájában A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 1974. 1. 249-265. o

Kis Pintér Imre
1973:   Füst Milán: A feleségem története Irodalomtörténeti Közlemények 1973. 5. 529-545.old.
1981. a.:            A morális és az esztétikai választás. Részlet egy Füst Milán könyvből Kortárs 1981. 130-138.old.
1981. b.:            Az öregség: a semmi jelképe. Részlet egy Füst Milán könyvből Alföld 1981. 7. 58-65.old.
1983:   A semmi hőse. Füst Milán költői világképe, Budapest.

Konrád György
1987:   Füst, Milán: The story of my wife (bevez.: Konrád György, ford. Ivan Sanders), London, 1987. v-xiii.old.

Kosztolányi Dezső
1922:   Füst Milán Nyugat 1922. I. 399-403.old.

Kunszery Gyula
1946:   Füst Milán: A feleségem története Magyar Nemzet 1946. december 1. 10.old. [k.gy.]

Mann, Thomas
1963:   József és testvérei, Budapest.
1994:   Egy szélhámos vallomásai, Budapest.

Marcus, Solomon
1977:   A nyelvi szépség matematikája, Budapest.

Martinkó András
1965:   A művészi próza nyelve Kritika 1965. 3. 8-17.old.

Mesterházi Gábor
1996:   Füst Milán: Amine emlékezete Irodalomtörténet 1996. 1-2. 246-251.old.

Mikszáth Kálmán
1957:   Szent Péter esernyője, Budapest.

Nagy Pál
1967:   Az Advent körül (Füst Milán kisregényeiről) Magyar Műhely 1967. 23-24. 70-78.old.

Nagy Sz. Péter
1988:   A csepp és a tenger. A nevetők és A feleségem története Alföld 1988. 7. 54-59.old.

Nemes Nagy Ágnes
1982:   Füst Milán kilencvenedik születésnapján in: N.N.Á.: Metszetek, Budapest, 1982. 243-249.old.

Németh G. Béla
1958:   A próza zeneiségének kérdéséhez – Asbóth János regénye, az Álmok álmodója MTA I. Osztály Közleményei XIII. 356-392.old.

Németh László
1968:   Kiadatlan tanulmányok, Budapest, I. 204-221., 276-278.old. (két tanulmány 1932-33-ból).

Nirschy Ott Aurél
1982:   Feljegyzések Füst Milánról Kortárs 1982. 5. 763-767.old.

Orbán Ottó
1968:   Füst Milán Valóság 1968. 5. 61-68.old.

Péter Mihály
1991:   A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai, Budapest.
1992:   Mondathasadás in: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára (szerk. Kozocsa Sándor Géza és Laczkó Krisztina), Budapest, 1992. 188-196.old.

Petrányi Ilona
1995:   Füst Milán rejtélyes múzsája, Budapest.

Poszler György
1992:   Nyilas-hava a Szellemek utcájában. Kései meditáció Füst Milán tiszteletére Liget 1992. 2. 5-37.old.

Rába György
1978 a.:              Az objektív líra jelensége a Nyugat korában (Babits Mihály és Füst Milán költészete) Literatúra 1978. 3-4. 25-32.old.; R.Gy: Mégis győztes, mégis új és magyar, Budapest, 1980. 49-68.old.
1978 b.:              Füst Milán lírája, mint az Ezeregyéjszaka utóhangja Jelenkor 78. 7-8. 726. 734.old.

Radnóti Zsuzsa
1993: A próféta színháza. Füst Milán drámáiról, Pécs.

Rónay György
1947:   A regény és az élet, Budapest, 1947. 341-345.old.
 1985: Füst Milán: Ádvent in: R.Gy.: A regény és az élet, Budapest, 1985. 438-442.old.

Sanders, Ivan
1987:   Milán Füst 1888-1967. New Hungarian Quarterly 1987. 105. 75-78.old.

Somlyó György
1993:   Füst Milán vagy a lesütöttszemű ember, Budapest.

Sőtér István
1966:   Füst Milán in: Tisztuló tükrök, Budapest, 1966. 257-259.old.

Szalay Károly
1962:   Füst Milán: A Parnasszus felé Kortárs 1962. 1. 131-132.old.

Szegedy-Maszák Mihály
1980:   A művészi ismétlődés néhány változata az irodalomban és a zenében in: Ismétlődés a művészetben (Irodalomtörténeti Tanulmányok 5., szerk. Horváth Iván és Veres András), Budapest, 1980. 77-159.old.

Szerb Antal
1985:   Utas és holdvilág, Budapest.

Szilágyi Géza
1925:   Lírai impressziók Füst Milánról, az emberről és a költőről Nyugat 1925. I. 188-191.

Szőke György
1974:   Lélekábrázolás és a regénystruktúra „zeneisége” (Lev Tolsztoj „Anna Kareniná”-járól) [különlenyomat a Helikon Világirodalmi Figyelő 1973. évi 1. számából], Budapest.

Tandori Dezső
1981:   Füst Milán naplófeljegyzéseiről Életünk 1981. 10. 863-869.old.
1988:   „Milyen fénybe? – Semmilyen fénybe”. Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok Tiszatáj 1988. 9. 59-71.old.

Tolnai Gábor
1931:   A szabadvers és a lírai formák válsága, Szeged.

Tolsztoj, Lev
1960:   Anna Karenina, Budapest.
1971:   Háború és béke, Budapest.

Tomán László
1959:   Füst Milán: A feleségem története Híd 1959. 338-341.old.

Vajda Endre
1947:   Füst Milán világa Újhold 1947. 4. 189-196.old.

Vidor Miklós
1946:   A feleségem története. Füst Milán regénye Új Idők 1946. 764.old.

Wellek, René – Warren, Austin
1972:   Az irodalom elmélete, Budapest.