4. Zeneiség

A dolgozat negyedik nagyobb egységében A feleségem történetén keresztül Füst regényének zeneiségével foglalkozom.

Mindenféle ismétlés ritmust, zeneiséget ad egy műnek, tehát maguk a motívumok is. Van azonban egy ennél „hallhatóbb” zeneisége is Füst Milán prózájának.

Metrum

Füst Milán prózájának nyelve régóta foglalkoztatja a kritikusokat. Rónay György már az Adventről megállapította, hogy a „versszerűen lüktető, izgatott, muzikális próza mintegy zenekíséretet szolgáltat”[1] a műhöz (igaz, az Advent Nyugat-beli megjelenése és első kiadása sokkal zaklatottabb, írásjelekkel sűrűbben megtűzdelt volt, mint az életműkiadásban szereplő kései változat), Nagy Pál pedig egyenesen „struktúra-teremtő nyelvi szertartás”-ról ír[2]. Némileg más a nyelve Az aranytálnak – Kosztolányi[3] meg is jegyzi: a Nevetőkhöz képest lírai nyugalom jellemzi e művet, melynek nyelve nem egyszerű, hanem egyszerűsített. Angyalosi Gergely a Szakadékról írja, hogy a „mondatokat szétfeszíti ez a belső feszültség”[4]. Németh László pedig a Kapitány feleségéről is megjegyezte: formája „verspróza”, melyekben túl sok a jambus:

„Mennyi skandáló mondat, bekezdés van ebben a regényben.[5]

Bori Imre[6] épp e művekkel szemben tartja az „édes, új stíl” képviselőjének az Amine emlékezetét, melyben a hétköznapi és az emelkedett egyaránt meglelhető.

Füst sokáig kiadatlan regényének, A mester én vagyoknak egyik legnagyobb fogadtatási problémája abból adódott, hogy Füst szándékoltan ugyanúgy jambusban írta e regényét, mint a drámákat. A kortársak emiatt inkább elmarasztalták[7], mint dicsérték – ő maga nem találta sikerültnek a kísérletet: úgy érezte, túlzott erőszakot kellett tennie a nyelvi matérián[8]; és a kritika is kiábrándította. Végül a következő tanulságot vonja le:

„Nem ezt akartam. – – Jó volna új munkába kezdeni, no de mibe, ha nem vagyok igazi elbeszélő? S a vízió nagy érzékletessége sem erényem? Kényszerítsem bele magam egy nem nekem való hangba? Vagy folytassam ugyanezt?”

És később:

„Nyugvópontok kellenek, – szürkeségek, annyi izzás után.”[9]

De Füst nem veti el a metrikus próza lehetőségét később sem. Esztétikájában – mely köztudomásúlag a háború előtt írt napló esztétikai megállapításait önti formába – a következőt olvashatjuk:

„Kétségtelen, hogy mai nyelvünk, bármily nagyszerű ritmikai és csengési lehetőségek rejlenek is benne, az élő beszédben szétesőnek, darabosnak tetszik, minthogy fejlődése során nem a mondat-, hanem a szó-hangsúly felé terelődött. […] a magyar nyelvben a mondat-ritmikai periódus nagyszerű lehetőségei rejlenek kihasználatlanul, holott úgy lehet, nyelvünk fejlődésiránya nem is ilyen volt valamikor. […] Véleményem szerint ilyesmiben mindenkor indulataink a döntő tényezők, mindenütt a világon, olyannyira, hogy számtalanszor az értelem rovására is hatnak, és mindenkor arra teszik az ihletet hajlamossá, hogy a voltakképpeni mondanivalókat a jóhangzás vagy még inkább a ritmikai periodicitás kedvéért elferdítse.”[10]

A feleségem története is erőteljesen metrikus. Füst úgy érezte, a regény minden szavát, szótagját meggondolta – erről tanúskodik a többezer oldal kézirat –, ez mégsem óvta meg a kritikától. A kortársak – azok, aki egyáltalán észrevették a regényt – ismét kritizálták nyelvét. A korabeli kritikák közt nem kevés a politikai-faji rosszindulat, de a komolyan vehető irodalmárok[11] is alig-alig vették észre[12] a bravúrt. Fülep Lajossal[13] a bimbózó barátságból komoly ellentét lesz épp ennek kapcsán. Fülep „pesti jiddis zsargonnak” nevezi a regény nyelvét[14], mely „nem konveniál”, a stílust pedig „folyamodványstílusnak”[15]. Füst elutasítja ezeket a vádakat, válaszában azt írja, e nyelv az élő magyar nyelv[16], s a dallam „szonáta-sorozatát” említi. A pozitív elődök közt Tersánszkyt, Móriczot és Krúdyt hozza fel, Ambrus Zoltánt viszont negatív példának tartja. Érdekes, Asbóth Jánost, aki talán a legtöbb nyelvi jegyben (ritmus, mondathasadás, indulat és mondandó összefüggése[17]) tekinthető Füst előfutárának, nem említi.

A Füst Milán-kritikában vissza-visszatérő téma az író nyelve. Már a háború utáni kritikusok közül Kunszery Gyula felhívja figyelmünket arra, hogy A feleségem történetének nyelve időnként szinte szabályos hexameter. Ő a következő példákat említi a regényből:

„Mármost mért fél ő, hogy itt leli majd a halálát? – De különös. Nem volna jó a végire járni?” „Borjúhúst ettem, forrón; a javából, a combját”.

Kunszery a következő tanulságot vonja le:

„Semmiesetre sem állíthatjuk, hogy ez szándékolt lenne. De nem is lehet véletlen. Hiszen a regényt – költő írta.”[18]

Vitába szállnék e kérdésben a kritikussal: a Mester én vagyok és Füst idézett elméleti írásai alapján egyértelműnek látszik a szándékoltság. Csakhogy a regény nem végig ritmikus. De ez talán annak köszönhető, hogy Füst megfogadta Gelléri tanácsát[19], s a zenei „izzás” után is beépíti a „szürkeségeket”, a nyugvópontokat.

Vidor Miklós a szórendre és a kötőszavakra figyel fel, ezek alapján mondja, hogy a regény stílusa „remekbeszabott, ízlelhető”[20]. Bóka László szerint is „mondatról mondatra van megkomponálva”[21] Nagy Sz. Péter[22] a kérdőjelekre, a mondatkezdő kötőszavakra hívja fel a figyelmet. Fehéri György[23] viszont visszatér Fülep kritikájához: „mintha idegenből lenne fordítva”, jegyzi meg a regény nyelvéről.

Összegezve mindezen kritikákat, a következők mondhatók el Füst Milán prózájának nyelvéről: kezdettől közel áll lírájához[24] és az élőbeszédhez, jellemző rá a szaggatottság, a gyakori mondathasadás, a sok kérdőmondat, a sok kötőszó, a stílusrétegek keveredése. Kivételt képez talán Az aranytál, harmonikusnak tűnik a vele csaknem egyszerre írt Advent, de zavaró, fárasztó a próza nyelve a Szakadékban, A kapitány feleségében és A mester én vagyokban. Újra harmonikussá válik az Amine emlékezetében. A feleségem történeténél megoszlik a kritika arról, mennyire sikerül harmóniába hozni a stílust és a tartalmat – én itt azokkal értek egyet, akik úgy vélik: sikerült. Nézzük meg, mi a különbség a – véleményem szerint is – fárasztó A mester én vagyok és A feleségem történetének stílusa között.

Bizonyítani nem tudom, de úgy vélem, A mester én vagyok kudarcából Füst levonta a tanulságot: a jambikus próza túl kötött ahhoz, hogy visszaadja az indulatokat és érzelmeket. A Látomás és indulat a művészetben a nagyrészt megsemmisült Napló esztétikai anyagának rendszerezéséből született, az alapgondolat mindenesetre kész volt a harmincas években. Eszerint a formának a tartalomhoz (a tartalom indulatához) kell alkalmazkodnia. A jambusnál kötetlenebb metrikai forma, amely A feleségem történetében olvasható, csaknem végtelen variációs lehetőséget ad anélkül, hogy elveszítené zenei ritmusát – így képes egyrészt arra, hogy alkalmazkodjék az indulathoz (tehát a forma a tartalomhoz, és nem fordítva, mint az előző regénykísérletben), másrészt arra, hogy az indulatok által létrehozott forma önálló életre keljen, önálló (zenei) struktúrát alkotva a műben.

A regény teljes zenei-metrikai elemzésére jelenleg nincs mód. Ehhez szükség lenne a kritikai kiadásra, mellyel bizonyíthatnánk a szerző szándékát, ha kellő számú példát találnánk arra, hogy a szövegváltoztatás zenei okra vezethető vissza. De minimálisan egy betűhív kiadás kellene ahhoz, hogy láthassuk, Füst mely szótagot szánta rövidnek, melyet hosszúnak[25]. Füst Milán helyesírása a mai helyesírási normától nagyban eltér, de nem szabálytalan. Időnként következetesen hosszú magánhangzókat használ ott (például az -ul, -ül toldalékban), ahol a helyesírás rövidet ír elő – és fordítva. Máskor viszont ingadozást tapasztalhatunk a toldalékok magánhangzó-hosszúságában (például a -ból, -ből ragban). Valószínűleg helyesírásában is a beszélt nyelvet képezte le, vagyis olyan hosszúnak írt le egy szótagot, amilyennek hallotta. A teljes verstani elemzéshez egyedül egy ilyen kiadás adna lehetőséget.

A jelenleg elérhető kiadások – ha nem tekintjük a bennük lévő sajtóhibákat[26] – a regény végső változatának szövegét tartalmazzák, a mai helyesírási normához igazítva. Ezek alapján a metrumot részlegesen érdemes vizsgálni (és az említett okok miatt az eredmény nem lesz pontos). Ám még ebből is levonható a tanulság: A feleségem történetében nem a jambus a nyelv metrikai alapja, hanem a daktilusz. Figyeljük meg az alábbi példákat ebből a szempontból.

Nem hiszem, hogy ha Füst Milán egy-egy verssorát és A feleségem történetének egy-egy mondatát egymás mellé tesszük, lényeges nyelvi és zenei különbséget találunk. Lássunk néhány példát, előbb a verssorokból:

„Szegény varrónők tűje az égben néked táncol az ablak előtt.” (A holdhoz)

„Tavasszal még mélyebb a borúlat s az éjszaka mélyebb” (A jelenés)

„S pisla szeméből könnyei hulltak az Istenség lába elé.” (Öregség)

S most néhány mondat A feleségem történetéből:

„Közvetlen a víz partján volt ugyanis egy kis kellemes kocsmaféle künn a gáton, ahol úgysem igen jár ember ilyenkor, nagy csend is volt hát körülötte, s ez mind nagyon hívogató volt.”

„– Igen, láttam a ferdepofájú Ridolfit. – S ezt úgy mondtam ki valószínűleg, mint a vadállat.”

„Hogy már-már az járt a fejemben, nem fognak-e megrepedni a sok vitamintól?
Mentem hát a fenébe.”

Egyikre se mondanánk, hogy szigorúan kötött a metrum. De azt sem, hogy szabadvers, ahogy azt sem, hogy próza vagy akár beszélt nyelv. A határ mindenesetre legkevésbé a verssorok és a próza-mondatok közt van. Vagyis igaza volt már Nagy Zoltánnak (1914), hogy Füst költészete a „vers libre”-nél kötöttebb. Kolnai Aurél (1922) pedig így fogalmaz:

„…az időmértékes és gondolati ritmus egy magasabb, a költő életérzésével összefüggő szintézisének adja példáját”.

De legtökéletesebben Radnóti adja vissza ezt a formát:

„Lírájában az időmérték, ahol oldott, sajátosan oldott, ahol kötött, ott sajátosan az, de mindig a formai törvényszerűség alakítja a versét és teszi szigorúan zárt forma-alkotássá.”[27]

S ugyanezt mondhatnánk el A feleségem történetének kötöttebb részleteiről is. Végül idézzük mégegyszer Füstöt:

„Aki nekem ennél szebb dallamokat mutat a magyar próza nyelvében, annak fizetek valamit”[28].

Anélkül, hogy belefolynánk a ritmikus prózai kutatásokba, érdemes e kérdés kutatóitól néhány alapvető megjegyzést felidézni. Mindenekelőtt azt, hogy a ritmikus fordulatoknak különösen záró (kadenciaszerű) helyzetben van jelentőségük[29]. Arról erősen megoszlanak a vélemények, mennyire helyes, ha a próza ritmikus – a legtöbben úgy érzik, ez hiba[30]: a próza legyen csak próza, mely nem azonos a beszélt nyelvvel[31], de a vers nyelvével sem[32].

A feleségem történetének ritmikussága leggyakrabban éppen záróhelyzetekben szembeötlő. A Kunszery Gyula által idézett helyek – ahol egész mondatra, sőt több mondaton keresztül is érvényes lenne a ritmikusság – ritkák. Annál gyakrabban ritmikusak viszont a mondatzáró szavak, szókapcsolatok:

„Kodor így szólt az urakhoz” , „…s nem tud tőlük szabadulni” , „Hát a jog és hatalom viszonya?” , „…a szerelem úgy fénylik a nőkön, mint a dicsőség” , „…hogy el ne felejtsem” , „Hogy milyen határtalan ő a játékaiban, tudvalevő” , „Nincs kizárva, bizony” , „…most sírok – vallotta be ő maga is” .

Találomra idéztem néhány példát. Ezekből jól látható: leggyakoribb a mondatzáró adoniszi kólón, illetve ennek egy szótaggal rövidebb változata (melyet csak azért nem szívesen neveznék choriambusnak, mert a hangsúly szinte sosem esik az utolsó előtti szótagra).

Egy másik nyelvi tényező, amely ritmikusságot kelt, a mondathasadás. A sokak által megfigyelt jelenség – hogy Füst mondatai gyakran kezdődnek kötőszóval – részben e jelenségnek köszönhető. A mondathasadásokat legalaposabban Péter Mihály[33] írta le. A mondathasadás okai közt egyrészt az adnektív emfázist említi (vagyis valamely fontos dolog utólagos hozzátoldását). A „szabályos” nyelvi jelenségek közt az értelmező jelző eleve ilyen. A szünet utáni szótag többlethangsúlyt kap. A másik ok a szövegszemantikai funkció erősítése – vagyis a tartalmi szövegkohézió hangsúlyozása. Ennek köszönhető a kötőszavas mondatkezdés.

Füstnél mindkettő az okok közt szerepel. Az indulatmenet fenntartását szolgálja a mondatvégi többlethangsúly (ld. az Önvallomás a pálya végén példáit[34]).

Az indulatot tehát „kitartja”, ha az állítmány a mondat végén áll, vagy ha a mondat végén a fontos mondatrész mesterséges hangsúlyt kap azáltal, hogy szinte külön tagmondatként „biggyesztődik” a mondathoz. Még erősebb ez a hangsúly, ha nem is külön tagmondatként, hanem új mondatként áll, ami fontos. Ezáltal a szöveg belső monológszerűsége fokozódik. Mivel A feleségem történetében a belső monológ fontos elbeszélési mód, Füst gyakran él a mondathasadás nyelvi eszközével.

Ehhez a jelenséghez hasonlít az inverzió, amikor a mondat a mellékmondattal kezdődik s a főmondattal zárul. Nyilvanvaló, hogy sokkal erősebben kitartja az indulatot ez a forma. Elég A feleségem történetének első mondatát megvizsgálni ebből a szempontból:

„Hogy a feleségem megcsal, régen sejtettem.”

Fordítsuk meg:

*„Régen sejtettem, hogy a feleségem megcsal.”

A könyvben szereplő mondat főmondatára sokkal nagyobb iktus esik, mint „egyenes” párjának elejére; a két mondat hanglejtése között még nagyobb a különbség: míg az eredeti mondat kupolás menetű, „visszafordított” párja – bár a közepén kissé megtorpan vagy akár vissza is fordul – alapvetően végig esik. Ráadásul a regény első tagmondata egyben témamegjelölés (propozíció) is. Kissé olyan, mint a visszakérdezés (egyértelműbb példák erre: 1.16.: „Hogy mért élek magával, arra nincs magyarázat; 1.19.: Hogy a feleségem mit akar velem? rejtély volt.), mintha valamit folytatna a regény rögtön az első mondatában; mintha válaszolna[35].

Jellemző az is a műre, hogy feltűnően ritmikus, nyelvileg erősen tagolt részek között lazább részek találhatók. Általában az érzelmileg telítettebb részek ritmikusabbak, ideértve a leírásokat. Vagyis – Halász Előd[36] fogalmazása szerint – a dokumentált részek (vagyis azok a helyek, melyekben az elbeszélő nem pusztán leírja a cselekményt, hanem – mintegy megállítva az időt – párbeszéddel, levéllel, leírással dokumentálja) lesznek Füstnél zeneileg is megszerkesztettebbek. S mivel A feleségem történetében nagyon kevés a nem dokumentált részlet[37], a mű nagy részében találhatunk metrikus mondatokat vagy mondatvégeket.

Ha mindezek alapján a regény szerkezetét akarjuk megvizsgálni, kétféle út áll előttünk. Az előbbi egzaktabb: verstanilag végig kell vizsgálnunk a regény teljes szövegét, az összes mondathasadást, inverziót. Ezután a kapott eredményt értelmezzük. Ha egy két oldalas vers[38] hasonló elemzése mintegy 200 oldal, a közel 350 oldalas regényé közel 35000 oldal volna. A dolog képtelensége (és értelmetlensége) nyilvánvaló.

A másik út nem egzakt. Az elemző benyomására, intuiciójára, fülére hagyatkozik, és a hozzáférhető szövegkiadásra. Tehát nyilvánvalóan nem érdemes végigskandálni a regényt. Viszont érdemes megvizsgálni a mondathasadásokban gazdag, nyilvánvaló inverziókat tartalmazó részleteket, kiegészítve elemzésünket néhány olyan jelenséggel, amelyeket ismétlődő voltuk miatt előzetesen struktúrateremtőnek érzünk. Dolgozatom következő fejezeteiben ezekkel foglalkozom.

Dallammotívum

Az előbbiektől olykor igen nehezen elválasztható az úgynevezett dallammotívumok kategóriája. Ide olyan hangzás- vagy tartalombeli ismétlődéseket sorolok, amelyek szó-motívumok, nem is ritmikai (tehát tisztán zenei) ismétlődések, hanem a kettő között. Általában többszavas visszatérő szerkezetek ezek, afféle modulok, mint az eposzok visszatérő sorai (pl. Homérosz Odüsszeiájában a következő sor: „Sorba leülve az ősz tengert evezőkkel ütötték”). Más esetekben egy-egy szó, kiszólás (nem motivikus) ismétlése tartozik ide.

Nézzünk néhány példát Füst Milántól.

„Minthogy duplaszerkezetű az emberi lélek, tudvalevő[39]

„De Londonban különben is csókolózni szokás a tánc közötti szünetekben, tudvalevő.”

„A lelkemről pedig ezt gondoltam:
– Fájdalmas ráadásod. – És ennyi volt az egész.”

„– Menjen aludni. Majd elintézzük ezt is, nyugodt lehet, az összes ügyeinket. – Ennyi volt az egész.”

„– Hajjaj – nevettem erre, szinte részegen a sokféle indulatoktól.”

„– Mi lelne, édes Isten. Semmi a világon. Csak kicsit különösnek találom az életet – jegyezte meg szinte dallamosan.”

Hasonló dallam-jelenség a mondatok kötőszavas kezdése. Ezek közül igazán struktúraalkotónak csak egyet érzek („És ennyi volt az egész”), ezt a nagyforma elemzésénél fel is tűntetem. A mondatzáró „tudvalevő”-dallam pedig jelentésénél fogva egybeesik valamilyen (nem mindig megalapozott, gyakran axiomatikus) következtetéssel – ez maga ismétlődő elem A feleségem történetében, s ezt is a nagyforma elemzésekor tűntetem fel.

Ezek a „dallamok” más Füst-művekben is megtalálhatóak, sőt egyikük-másikuk A feleségem történetén belül nem is ismétlődik, csak más művekben. Egy életműelemzés kapcsán feltétlenül foglalkozni kell velük – ennek a dolgozatnak az ilyen vizsgálat nem tárgya. Mivel azonban nagyon hozzátartoznak Füst Milán stílusához, nyelvezetéhez, érdemes rájuk odafigyelni.

 [1] Rónay 1985. 441.old.

[2] Nagy 1967.

[3] Kosztolányi 1922. 403.old.

[4] Angyalosi 1992. 50.old. „Soha, senki nem mond ilyen mondatokat.” (48.old.: „…menthetetlenül elrontott munkáról van szó.”)

[5] Németh László 1968. I. 210.old. Németh ebből azt a tanulságot vonta le, hogy Füst Milán nem tud prózát írni. Elek Artúr (1941) is észreveszi a próza jambikusságát.

[6] Bori 1971. 91.old.

[7] Kosztolányi szerint „a jambusok sok helyt eltorzították a nyelvet – magyartalanná tették, kissé körülményessé”; Gelléri Andor Endre szerint „Nehéz olvasmány – s állandó zakatoló ritmusa pedig még inkább fáraszt.” Füst 1976. II. 292.old.

[8] „…rosszul jártam a ritmussal… túl sok a reflexió.” uott 292.old.

[9] uott 293.old.

[10] Füst 1980. 756-757.old. Füst egyik regényírói példaképe Dickens volt; Wellek és Warren szerint drámai jambusainak „esetlenül szentimentális hatása van”. (Wellek-Warren 1972. 241.old.)

[11] A legnegatívabb kritikát mindezidáig Kádár Erzsébet (1942.) írta a regényről. Ebben pejoratíve említi a szabad időkezelést; a nyelvről pedig így ír: „Csak legalább kevesebb kötőszót vegyítene az író a mártásba!”

[12] Az egyébként jó kritikát író Gáspár Zoltán (1943.) csak annyit állapít meg, hogy a stílust nem lehet külön elemezni. K. Havas Géza (1942.a.) pedig így összegzi Füst Milán stílusát: „Soha nagyobb zenéjű mondatok, bár nincs megfogható ritmusuk”, illetve „a szív dobogásával, a lélekzetvétellel együtt lüktető mondatok”.

[13] Füst 1987.

[14] Fenyő Miksa (1967.) szerint Szomory Dezső hatott Füst prózájának nyelvére, fordulataira; Sőtér István (1966.) szerint Füst nyelvének saját (jó, de a normatívtól eltérő)szabályai vannak.

[15] Kis Pintér Imre (1973.) is az értekező próza fordulatait említi műelemzésében, de mint olyat, ami a ritmust és a logikusságot egyesíti.

[16] Radnóti Zsuzsa (1993. 29.old.) idézi Ivan Sanderst, aki kiemeli, hogy az amerikai angol köznyelv is beemelkedett az irodalomba (gondoljunk Malamudra).

[17] Németh G. 1958.

[18] Kunszery 1946.

[19] Füst 1976. II. 292.old.

[20] Vidor 1946.

[21] Bóka 1947.

[22] Nagy Sz. 1988.

[23] Fehéri 1983.

[24] Devecseri Gábor (1979.) is műfajok, műnemek keveredését említi A feleségem történetének elemzésében, Ábel Péter (1949.) pedig a Cicisbeóról és a többi, 1949-ben megjelent novelláról írja, hogy a szabad versekből jól ismert hang tér vissza”.

[25] A regény első kiadása alig-alig különbözik a későbbiektől. Talán szebb és áttekinthetőbb s közel hatvan év után is olvashatóbb.

[26] Időnként enyhe kifejezés a sajtóhiba: A feleségem történetének dolgozatomban vizsgált, a Magvető Könyvkiadó által közzétett változatában (Füst 1993 a.) a regényt felvezető ima latin részében ezt olvashatjuk: „Te vocamus, quod sic plasmavisti bominem et bominem itidem vocamus…”. Az imában – és természetesen Füst Milánnál is – az emberről (homo, hominis, m.) van szó, tehát „bominem” helyett tanácsosabb lett volna „hominem”-et írni – de hát a kurzív b és h úgy hasonlít, a kiadónak pedig sem pénze, sem igénye nincs arra, hogy ilyen apróságokra adjon, ilyesmit észrevegyen. Elég szomorú, hogy nem holmi pitiáner, kontár, újdondász ponyva-kiadóról kell ilyen elmarasztaló dolgot megjegyezni, hanem arról a kiadóról, amelytől nemcsak az lenne elvárható, hogy tartson korrektort, hanem még az is, hogy az illető egy picit latinul is tudjon. Ezt ugyanis a számítógéptől vagy annak amerikai mágusaitól hiába várjuk el. Büky László (1992. 405.old.) a verskiadások egyre sűrűsödő nyomdahibáira figyelmeztet.

[27] Utóbbi két idézetet ld. Füst 1934. 145-157.

[28] Füst 1987. 101.old.

[29] pl. ifj. Horváth 1957. 136.old., Wellek-Warren 1972. 241.old.

[30] pl. Martinkó 1965., Németh L 1968.

[31] Martinkó i.m., Horváth I. 1991. 95-104.old.

[32] Németh G. Béla (1958. 371.old.) például ahelyett, hogy ritmikailag vizsgálná Asbóth szövegét, kategorikusan leszögezi: e nyelv „nem ritmikus vagy dallamos, hanem zenei” – ami frappáns, de meglehetősen semmitmondó fordulat.

[33] Péter 1992.

[34] Füst 1967. 303.old.: „Nem szeretem az ilyen beszédet:
– Micsoda csúnya eljárás ez igazán. – Vagy ezt: – No lám, most eltörtem még ezt a jó szivart is. – Nem jól bírom, mert otromba és nehézkes. Ehelyett mindenképp így valahogy írnám: – Eljárás ez? Micsoda csúnya dolog! – Vagy a második helyén: – No lám, most még ezt a jó szivaromat is eltörtem.”

[35] Az efféle ál-visszakérdésről – és a magyar nyelv hangzásának, jelentésének és szintaxisának kapcsolatáról (beleértve a szórend kérését is) – ld. a legeredetibb feldolgozást: Hetzron 1980.

[36] Halász 1958.

[37] A mű cselekményének teljes ideje ugyan 37-38 év (Störr kamaszkorától a regény végéig), de ha csak a házasság és a regény vége közt eltelt időt (kb. 11 év) vesszük, s ebből levonjuk a nyolc év négy hónapot, amelyet Störr Dél-Amerikában töltött, s amelyet egy fejezeten belül elmesél, 839 napot kapunk. Ha most összeadjuk azokat a perceket, órákat, napokat, melyeket az elbeszélő részletez, 256 napnyi idő jön ki, melyhez képest a 839 alig több. Ez is mutatja, mennyire dokumentált A feleségem története.

[38] Fónagy 1974. Óriási fontosságúnak érzem e könyvet, mert ennek révén van egy vers – az Öregség –, amelynek hangzó anyagát ilyen alapossággal megvizsgálta valaki. Nyilvánvalóan lehetetlen ugyanezt egy regénnyel megtenni.

[39] Az összes példában a kiemelés tőlem [MG].