Motívumok Füst más műveiben

Ez és a következő fejezet nem hosszas és körültekintő kutatásra épül, csupán a művek alapos ismeretére. Ezért megállapításait inkább jelzés-értékűként kell tekinteni, mint adatokkal alátámasztott tényként.

Füst életművében vannak ismétlődő elemek. A zöld szín, a szemek, a tűz, az apró hölgy, akit az ember a kezén táncoltathat, az indulat, melytől az ember szinte dalol: jól felismerhetően Füst képei és fordulatai. E fejezetben tehát nem valamiféle Füst-szótárat szeretnék gyártani, inkább arra keresem a választ: mely más műveiben fontos szerkesztési elv a motívumok használata. Másképp fogalmazva: nem az életmű-motívumokat keresem, hanem a motívum-kategóriának azt az értelmezését, melyet a második fejezet bevezetőjében adtam.

Mindenekelőtt vegyük szemügyre a nagyregényeket. A mester én vagyok jól felismerhetően motivikus: a nevetés és a sírás, a fény, a szem, a színek, a tűz, a pénz (arany, ezüst), a szív struktúraalkotó ismétlődő volta néhányszori olvasás alapján is érezhető. Persze a két mű közt nagyobb megegyezés is mutatkozik: egész jelenetek vagy gondolatok kerülnek át A feleségem történetébe, mint például a bánat csatornái [1], az egy ujjal való érintés (belül is motivikus)[2]. Ezek az ismétlések azonban nem a mű struktúrájára, hanem Füst valamely életszakaszára vagy egész alkotói pályájára jellemzőek. Feltétlenül érdemes lenne epikai pályművét is végignézni e szempontból, ahogy Büky László Füst költészetét vizsgálta-vizsgálja. De ez nem jelen dolgozat tárgya.

Mégis sokkal szétesőbbnek érzem A mester én vagyok mikrostruktúráját: mintha ezeknek az ismétléseknek inkább dekoratív szerepük lenne, mint struktúraalkotó vagy másodlagos jelentéshordozó. Kivételt képeznek azok a maguktól értetődően pszichológiai jellegű motívumok, mint a szem vagy a szív, melyek alátámasztják azokat az emberi kapcsolatokat, melyekről a mű szól.

A másik nagyregény A Parnasszus felé[3], Füst kései korszakának műve. Megírásának módja (diktálás) és ideje (öt hónap)[4] egész más, mint A feleségem története megírásának körülményei. A nyelv is láthatóan más, sokkal kevesebb a „Füst Milán-os” fordulat. Mégis közelebb áll a szerkesztés módjában hozzá, mint A mester én vagyok. Bár érezhetően jóval kevesebb motívumot használ, a fent-lent központi motívuma (összekapcsolódva a vallási motívumkinccsel) meghatározó, mellette a mester-szó előfordulásait, a szem-szív és a zene motívumát érzem fontosnak.

A kisregények[5] (eredetileg: „regények” a Nyugat színlapján, majd „kis regények” az életmű első kiadásában) sorában az első a Nevetők. Érdekes, hogy a cím alapján várt nevetés-motívum egyáltalán nem olyan fontos (bár tagolja a művet), mint például a hold[6], az erőszak vagy a logikátlan cselekedet. A mű egésze alapvetően mégsem tűnik motivikusnak.

Az első motivikus mű az Advent. Itt a vallási motívumok rétege mindvégig másodlagos jelzőrendszert alkot, melyhez szervesen kapcsolódik a többi: a bor, a fény-árnyék, és az előző kisregényhez hasonló nevetés.

Az ugyancsak 1920-ban írt, de jóval gyengébb Aranytál központi motívuma a gazdagság-szegénység, de ez annyira a cselekmény része, hogy szinte nem is beszélhetünk motivikusságról. Ehhez kapcsolódik a szabadság-rabság és az érzelmek vissza-visszatérő megnyilvánulása (szem, sírás).

Az 1929-es Szakadék már sokkal motivikusabbnak látszik: a rend-rendetlenség, tervszerűség-improvizáció nemcsak a cselekmény része: számos apró részlet kapcsolódik hozzá (pl. éjszaka-nappal, tisztaság-piszok, játék, álom, köd, virág, csillogás)[7].

A megítélésem szerint legjobb kisregény, az 1933-ban keletkezett Amine emlékezete már szerkesztésében mindent felvonultat, ami a nagyregényekben megtalálható. A helyszínek-adta rondo-forma[8] (motivikus helyek) mellett motivikus az előző kisregényből ismert rend-rendetlenség, céltudatosság-improvizáció, külső és belső érték, s a legfőbb motívum: a halál. Mellette olyan szerkesztésbeli finomságokat is találhatunk, mint a két lánc (az óralánc, melyen Feri, a kártyaklub főkomornyikja rajtafelejti a szemét, illetve a gyöngynyaklánc, melyen a főszereplő felejti a szemét[9]) vagy a két konyak (az első, amit a lóval, és a második, amit Aminéval itat meg[10]) ismétlődése (melynek jelentése e – más művekből ismert – mondatban keresendő: „…én senkit sem szeretek, csak az állatokat…”)

Az ezzel egyszerre (vagy kicsit hamarabb) keletkezett Kapitány felesége kevésbé[11] szerkeszett, s bár motívumot (a kint és a bent, a szemek, a fegyverek, a festés – beleértve a képek témáját és színeit – és a zene) tartalmaz, mégis visszalépés akár a Szakadékhoz, akár az Amine emlékezetéhez képest.

A háború utáni kisregények közül az első a Mit tudom én! Az 1948-as mű központi gondolata a relativitás, az abszolut értékek hiánya, s ez tág lehetőséget kínálna a motívumhasználatra. Mégis kevés motivikusság fedezhető fel a műben. Ilyen a köd, a pénz – de mintha szándékosan puritánabb lenne az egész mű képileg is, nyelvileg is, mint elődei.

Az 1954-es évszámot viselő[12] Pilli története új motívumot hoz: a törpe- (bohóc-) motívumot. Ez itt ugyan a cselekmény része, de a gyengeség-erő, kicsi-nagy, szelídség-erőszak, akarat-kényszer határozottan motivikussá teszi a kisregényt.

Az Őszi vadászat (1955) ismét kevésbé motivikus. Műfajilag talán ez a kisregény áll legközelebb a novellákhoz (ami nem von le értékéből, csupán szerkesztésmódjára vonatkozik). Inkább visszatérő témákról beszélhetünk (erőszak, verés, szentkép), mint motívumokról.

1956-ból való az Egy magány története, Füst Mata Harija. Bár tele van olyan fordulattal, amely A feleségem történetéből köszön vissza (fütyörészés, a női hűség bizonygatása, a nő apró figurája), szerkesztésében ez is kevéssé motivikus.

A vele egy időben keletkezett Goldnágel Efráim… mesei világa nem zárja ki a motivikusságot. S bár e kisregény a drámai műnemmel (és a megtagadott darabokkal) közeli kapcsolatban áll, szerkesztésmódjában (mely ha nem is motivikus, de mozaikszerű) bőven használ ismétlést.

Az 1959-es Szívek a hínárban-ról nem kell hosszasan beszélnünk, hiszen e kisregény nem más, mint A kapitány feleségének bővített változata. A bővítés – a kompoziciónak megfelelően – motivikus: a politikai szál vissza-visszatérése maga is, Füst pedig az eredetileg meglévő motívumokat ebbe is beleszerkeszti.

A novelláknál általában nem szerkezetileg fontosak a motívumok, sokkal fontosabb a kötetszerkesztésnél[13]. Az Öröktüzek[14]-kötet nem elsősorban kronológiai, sokkal erősebben tematikai és motivikus sorban tartalmazza Füst kiadásra érdemesített novelláit. Az egyes novellák közül néhányat mégis motívumelemzésre érdemesnek tartok. Ezek: az ostrom után keletkezett[15] A cicisbeo[16] és az Emléklapok Holdacskáról, melyek motívumanyaga a legközelebb áll A feleségem történetéhez, valamint a harmincas évek eleji A jegesmedve (álom-valóság, színek, vallási motívumok), a Déry Két asszonyára emlékeztető (de annál régebbi keletkezésű[17]) kötetcím-adó novella (szivar, csend, mosolygás-sírás).

A többi novella datálásában azonban nagy segítséget nyújthatnak az életszakasz- és életmű-motívumok (fontos életszakasz-motívum az ötvenes években a ló, a karácsony, az egész kései novelláknál a keleti világ).

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy A feleségem történetéhez mérhető mennyiségű és jelentőségű motívummal Füst egyetlen másik művében sem találkozunk. A feleségem történetében – talán a bohóc-törpe kivételével – szinte minden olyan motívum szerepel, mely Füst Milán pályája során valaha előfordult. Joggal mondhatjuk, hogy e regény pályájának legnagyobb szintézise.

 [1] Füst 1998. 99.old.

[2] i.m. 108., 166.old.

[3] Bori (1971. 36.old.) ezt a regényt is vallomásként értelmezi.

[4] Berki 1962.

[5] Alexa Károly (1978.) szerint a köd Füst minden kisregényében szerepel. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenütt motivikus lenne.

[6] Juhász 1993.

[7] Érdemes odafigyelni a versek és a próza kapcsolatára. Erről ugyan külön tanulmányt lehetne írni, de a látszat-valóság ellentéte a Habok a köd alattban ugyanúgy összemosódik, mint a kisregényekben vagy A feleségem történetében. Ld. Angyalosi 1991.

[8] Mesterházi 1996. 247.old.

[9] Füst 1977a. I. 138., 167.old.

[10] i.m. 134., 154.old.

[11] Németh László (1968. I. 210.old.) két címet javasol a kisregénynek: „Egy kopoltyú kísérlete a szárazföldi légzésre” és „Egy szegény költőnek regényt muszáj írni”.

[12] Itt azokat az évszámokat tüntetem fel, melyek a kötetben (Füst 1977 a.) szerepelnek.

[13] Alexa (1978.) a kisregények kötetszerkesztésére: az Advent záró imájától a Szívek a hínárban záró imájáig húzódó ívre híja fel figyelmünket.

[14] Füst 1983.

[15] Füst 1967. 687.old., tehát nem 1911-ben, ahogy Ábel Péter (1949.) állította. Érdekes, hogy az ugyanekkor keletkezett Két ballada egy édesanyáról mennyire nem motivikus (kivétel talán a nap-motívumot).

[16] Bori (1971.) kiemeli a Cicisbeo főszereplőjének bold.ogtalanság melletti tudatos döntését, az álom és realitás hasonlóságát. .

[17] Megint itt az éjszaka = Nyugat 1922. 1160-1168.