A motívumrendszer tanulságai

E hosszú elemzés számos elemében benne van a regény értelmezése. Itt néhány dologra külön is felhívnám a figyelmet.

Az ismertetett ötvenhét motívum 4249 előfordulása és bemutatott jelentésbeli ismétlő (tehát szerkezetalkotó) szerepe akkor is nyilvánvaló, ha akad akár a motívumok, akár egy-egy jelentésük vagy előfordulásuk között egy-egy olyan, melynek motivikus voltán vitatkozni lehet.

A kezdetben munkahipotézisként kialakított motívumcsoportok is igazolni látszanak magukat. Néhány motívum természetesen több csoportba is besorolható (például a tűz-motívumot az érzékek közé is sorolhattam volna, a nap és a hold kerülhetett volna a hely-motívumok csoportjába, az érték-motívumok alcsoportja a kommunikációval is rokonságot tart és í. t.). Ezek azonban inkább erősítik, mint gyengítik a motívumok alkotta szövetet.

Bár egy motívum vagy motívumcsoport jelentőségét nem pusztán a mennyisége jellemzi, mégis érdemes még egy picit eljátszani a számokkal.

Ha azt vizsgáljuk, hogy a regény melyik részére melyik motívumcsoport jellemző a legjobban, az abszolut számokat tekintve mindvégig az érzékszervek csoportja az első és a hely-idő-kommunikáció a második. Az érzelmekből az első három részben kicsit több van, mint a vallási motívumokból, a negyedik részben ez megfordul. Az élővilág-motívum (mely eleve a legkisebb csoport) az utolsó a sorban.

Vizsgáljuk meg most a részek közti arányt relatív számokkal: tehát hogy az egyes részek hosszához arányában melyik részben szerepel egy-egy motívumcsoport legsűrűbben. Az összes motívumra a sorrend (a részek sorrendjében) 2-3-1-4 (dőlt számmal jelzem, ha feltűnően nagy az anomália akár pozitív, akár negatív irányban). A vallási motívumoknál: 2-3-4-1; az érzékek csoportjánál: 4-2-1-3; a hely-idő-kommunikációnál: 1-4-2-3; a környzetnél: 4-1-3-2; végül az érzelmeknél: 1-3-2-4. Látható: egyszer sem kaptuk ugyanazt a számsort, vagyis mindegyik motívumcsoportnál fontos, hogy melyik részben kerül elő- vagy háttérbe.

A táblázatok alapján ugyanezt végig lehet nézni az összes motívumra, itt csak egy-két eklatáns példát emelek ki.

A mű egészében a mennyiségi sorrend: szem, óra, nevetés, fény, játék, érzelem, színek.

Az első részben: szem, érzelem, óra, fény és nevetés, tűz, nációk.

A másodikban: szem, nevetés, játék, állat, fény és színek, óra és „egyéb” vallás.

A harmadikban: szem, játék, óra, színek, fény, Isten és nevetés, érzelem.

A negyedikben: óra, „egyéb” vallás, fény, szem, pénz és állat, játék és érzelem.

Már ennyiből is látható: a legjobban a negyedik rész tér el a többitől, utána az első. A regény cselekményéből, tematikájából is a negyedik rész lóg ki leginkább, az elsőből pedig később tűnik el a hajózás, Störr fiatalkorának és házasodásának, mézesheteinek összefüggő leírása. Vagyis a motívumok vizsgálata ebben is hasonló eredményt hoz, mint amit a cselekmény alapján elvártunk.

A harmadik rész első felének álomszerűségét alátámasztja az, hogy igen nagy a motívumsűrűsége. A harmadik rész motívumvilága egyezik meg a könyv egészének motívumvilágával legerősebben. Ami azt jelenti, hogy a harmadik rész nem hoz új motívumot, csupán ismétli mindazt, ami előtte történt. Akár az álom.

A számok, sorrendek mellett egy merőben másfajta értelmezés vázlata is e fejezetbe kívánkozik. A motívumanalízis ugyanis kissé hasonlít egyfajta pszichológiai megközelítésre: a motívumelemző ugyanúgy, mint a pszichológus, a felszíni jelenségekkel foglalkozik, tehát avval, ami megjelenik (a szavakkal), s azt keresi, ami mögöttük van, amit jelentenek. L. Vigotszkij[1] hívja fel a figyelmet arra, hogy a tudattalan és a tudatos között dinamikus kapcsolat van, s a tudattalan egyik legpregnánsabb megnyilvánulása a műalkotás. Anélkül, hogy olyanba kívánnék avatkozni, amihez nem értek, szeretném felvetni azt, hogy a regényt lehet erősebben pszichológiai alapon értelmezni. Erre már az eddigiekben is szolgáltattam példát, hiszen a harmadik részbeli álom álom-volta mellett felhozott érvek is erősen támaszkodnak Freud Álomfejtésére[2]. Mivel műértelmezésem kardinális pontja az, hogy a harmadik rész első negyedét Störr álmának (esetleg morfiumos víziójának) látom, dolgozatom eleve nem lehet mentes attól, hogy a pszichológia néhány alapkérdését érintse.

Füst egyrészt nem szerette a freudi pszichológiát; másrészt ismerte. Könyvtára egy részének halála után készült értékbecslésében[3] szerepelnek Freud művei: A mindennapi élet pszichopatológiájának 1923-as kiadása (587-es számon), A halálösztön és az életösztön 1923-ból (862.), valamint Groddecktől Das Buch von Es 1926-ból (707.), Feder-Meng: Das Psychoanalitische Volksbuchja 1926-ból (809.), hogy csak a legfontosabbakat említsem. A modern pszichológia ismerete önmagában ugyan nem bizonyít a művek pszichológiai értelmezhetősége mellett, hiszen a Freud előtti három évezred irodalma is szép számmal termett olyan műveket, melyek igen magas pszichológiai tudásról (emberismeretről) tanúskodnak, a fenti könyvek mégiscsak amellett bizonyítanak, hogy Füstöt erősen foglalkoztatta ez a tudomány.

A feleségem történetének néhány motívuma és részlete tehát értelmezhető erősebben freudi alapon is. Ilyenek: a fog-motívum, mely – mint láttuk – a (férfi-)erő elmúlását is jelenti[4]. A taxisgyilkosság eleve bosszúállást jelent; freudi értelmezésben a pisztoly félreütése jelentheti azt, hogy az álmodó a vetélytárs férfit üti ki a nyeregből. Ráadásul Störr az ütés után ezt gondolja:

„– Mégse vagyok hát olyan öreg – gondoltam magamban. És ennyi volt az egész.”

Hasonlóan fallikus jelentést tulajdoníthatunk a 2.19.-2.20. fejezetben szereplő piszkavasnak, melyet Störr akkor kap fel, mikor álmából felzörgetik, s rögtön a vetélytársra gondol (hiszen előző nap úgy volt, hogy elutazik), valamint e piszkavas harmadik részbeli megfelelőjének, a „neptunuszi szigonynak”, melyet a taxis elhajít, s melyet a taxis megölése után Störr megkeres.

A harmadik ferudilag értelmezhető motívum a tengerpart. Különösen a negyedik rész első fejezetében, ahol a vágyát a kapitány ki is mondja:

„…felszámolom az itteni ügyeimet is, és megyek vissza északi honomba… alighanem valami áldott, francia földre – ez volt a gondolatom. A magaslatról látni lehetett a tengert.” [5]

E hely alapján a tengerpart-motívum összes előfordulása értelmezhető így. Legtöbbször a mű elején, Foradade szigetén szerepel a motívum, az összes szereplő a tengerpartra költözik. Ez az amúgy is elég laza erkölcsű társaság, ahol Störr Lizzyt is megtalálja, tehát az állandó elvágyódás világában él.

A második rész 22. fejezetében („Igaz, álombéli furcsa világ is volt odakinn”) szintén számos álomszerűséget találunk: a kinti világ, a színek, az autók, melyek „hápogni kezdtek, mint a kacsák”, de leginkább a „bordó színű kis kabinet”, ahová Störr betér (a spanyol témájú képpel a falon), ahol „mintha” spanyolul dalolna. Tudjuk: Störr sose tanult meg spanyolul, ahogy meg is jegyzi a jelenet végén. Freud Álomfejtésében idézi Vaschidét: „…gyakran észlelték, hogy az ember folyékonyabban és tisztábban beszél idegen nyelven álmában, mint ébren”[6]. Csakhogy a legtöbb jelenet, amelyben a spanyol nyelv vagy téma szerepel, hasonlóan álomszerű: a Foradade-szigeti társaság (és a történetét elmesélő Don Juan), vagy a negyedik rész Dodofé-jelenete, ahol előkerül a spanyol Lizzy. Spanyolország az „igazi” Lizzy vágyálma volt – ő ott is halt meg. Érdekes összefüggés különösen a 2.22. és 4.6. jelenetek közt, hogy fontos szerepet játszanak bennük a színek ugyanúgy, ahogy a harmadik rész első negyedében. Nem túlzás ezek alapján azt a tanulságot levonni, hogy a spanyol nyelv és a színek együttes megjelenése mögött mindig érdemes álmot, álomszerű állapotot keresni.

Talán lehetne tovább keresni freudi értelmezéseket a motívumokhoz, bár néhány esetben a könyv anyaga ezt egyértelműen kizárja. Pl. a lépcső-lépcsőház-motívum szexuális értelmezése nemigen állja meg a helyét. Vigyázni kell tehát, ne essünk abba a hibába, hogy – szinte Krúdy Álmoskönyvéhez hasonlóan – mintegy freudi szimbólumszótárral szaladgáljunk a motívumok között. Az általam felvetett freudi értelmezések, mint látható, nem terelik igazán más irányba a műértelmezést, inkább alátámasztják, amit a motívumelemzés alapján sejtettünk.

 [1] Idézi Szőke 1974. 91.old.

[2] Freud 1985.

[3] Füst Milánék Hankóczy utcai villájában található egy 1984 után készült könyv-értékbecslés, melyben az író könyveinek csupán egy része szerepel. A számokat innen vettem.

[4] Ld. Tolsztoj 1960. II. 19-20. fejezet. Vronszkij mosolygása és bosszankodása, illetve fogfájása a mű végén (VIII. 5.).

[5] Ld. Freud Róma álma (Freud 1985. 142.old.)

[6] Freud 1985. 21.old. Störr számára az álombéli spanyoltudás vágyteljesítés: épp Lizzy egyik idegenszerű vonásának (hogy Störr-rel szemben ő tud spanyolul) a leküzdése.