V. Érzelem

A feleségem történetében leggyakrabban olyan szövegrésszel vagy motívummal találkozunk, amely érzelmet fejez ki: összesen ötszázharminckét ilyen hely van (149+234+69+80), csak a negyedik részben ritkább az érzelemnyilvánítás (a csökkenő tendencián túl is). Mindössze négy motívum tartozik ebbe a csoportba: a már tárgyalt nevetés, a vele ellentétes sírás, a szív-motívum, mely magában is a mű egyik kulcsa, valamint az érzelem közvetlen kifejezése tartozik.

1.1.1.                                          Közvetlen érzelem-kifejezés

Az érzelem-motívum mindig önmagát jelenti. A százhatvanöt (56+60+22+27) előfordulás jelzi: a regényben nagyon fontos, hogy a szereplők gyakran fogalmazzák meg érzelmeiket, indulataikat, főleg Störr. Olykor kissé túl könnyen: egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozik valamiről vagy valakiről a véleménye. Ez a racionálisnak tűnő szereplő – főleg az első részben – tehát valójában nagyon is hangulatember.

Érdemes mindenekelőtt végigmenni azon, ahogy Störr Lizzyhez fűződő érzelmeit jellemzi. Először a hajótűz kapcsán beszél róla, egész váratlanul:

 „A régi szolgálatnál maradok, édes Isten, és akármit beszél is a feleségem.
Gyűlölöm a feleségemet is. – – –”

Kicsit később érthetjük meg e kijelentés okát. Még mindig ég a hajó, Störr már találkozott a fiatal misszel, és készül öngyilkosságára, amikor Lizzyre gondol:

„S ami furcsa és megjegyezni való: a feleségem eszembe se jutott. Vagy legalábbis: nem tartott vissza semmitől.
– Ő úgyse szeret engem – hárítottam el magamtól az életemet.”

A kommentár sejteti, amikor Störr ezt írja, már érzi: nem volt igaza. A regény nagyrészt mégis ennek a kérdésnek az eldöntésével foglalkozik. Közben ő maga többször kijelenti, mennyire gyűlöli Lizzyt, pl. amikor Dedinnel hármasban vacsorázni mennek. Kissé kivetítésszerű, hogy ezek után úgy érzi, Lizzy is gyűlöli őt.

Szeretetről először a spanyol nászút emléke kapcsán ír Störr. A saját érzelméről ennyit:

„…alacsony termetű személy volt, apró figura, s én ezt is szerettem benne” ,

ami csak Lizzy külsejére vonatkozik; Lizzyéről pedig egész óvatosan ennyit:

„Mert, hogy nem volt akkor közönyös irántam, ebben bizonyos vagyok.”

Amikor Lizzy Dedin miatt szomorú, Störr megpróbálja rábeszélni, szeresse őt, s ebben a kissé tanáros stílusban megvallja saját érzelmeit is. Lizzy arra próbálja rábeszélni, szeresse Miss Bortont. És Störrnek tetszik is a gondolat:

„S ó, édes Isten, de jó is volna végre megszabadulni… mitől? A bonyolultságoktól meg a kételyektől, egyszóval, a feleségemtől. Mondjuk ki ezt is, mert ez az igazság. S így élni ezentúl: szeretlek, szeretsz, meg imádlak…”

Látható: a két kapcsolat közt a különbség lényege az, hogy mennyire egyértelműek az érzelmek. Ezzel zárul az első rész.

A másodikban aztán ez az egyértelműség eltűnik a Borton-kapcsolatból is. Störr önmagában is, a missben is kételkedni kezd. Hozzá is csak Lizzy elől menekül:

„Hogy gyűlölöm a feleségemet – ezt akartam neki megmondani mindenekelőtt. […] Ő az egyetlen, aki meg tud még menteni tőle.”

Miss Borton ezt mindvégig tudja, sosem hiszi el, hogy Störr képes lenne otthagyni feleségét. Störr pedig a feleségét okolja azért, hogy kudarcot vall a missnél:

„…a véremnek minden cseppje mennyire teli volt avval a méreggel, amelyet úgy hívtam magamban akkor, hogy a feleségem.”

Ugyanolyan váratlan ebben a helyzetben Lizzy felemlegetése, mint a hajótűznél volt, és ugyanazt mutatja: Störr minden kudarcáért a feleségét okolja.

Lizzy először akkor mondja, hogy „imádom”, amikor Störr részegen a sikereit meséli. Störrnél viszont ismét az utálat, az undor, az unalom kifejezését látjuk sokkal többször, mint a szeretetét. Amikor majdnem megöli a kétfontos kalap miatt, így fejezi ki érzelmét:

„…egy cseppnyi szeretet nem volt bennem iránta. Semmi többé. Csak a szenvedéseim emléke és az ítélet.”

Kettejük közt legközelebb a színlelt udvarlási jelenetben lesz szó szerelemről – akkor viszont eddig sosem tapasztalt nyíltsággal. Kölcsönösen bevallják, mennyire tudnák egymást szeretni. A jelenet végén Störr – ha múlt időben is – igazán szerelmet vall:

„–Én meg tudtam volna halni magáért, annyira szerettem.”

A jelenidejű szerelemvallás ideje Störr betegsége alatt jön el. A harmadik részben annál váratlanabb lesz, hogy Lizzy megcsalja, bár ne feledjük: Störr Miss Borton kedvéért megy a bálba, majd gondolkodás nélkül megpróbálja elszeretni Mrs. Cobbetet Kodortól, vagyis egyikük viselkedése sem logikus és kiszámítható a második rész végéhez képest. Míg a második rész végén Störr a (megtalált) boldogság mibenlétéről elmélkedik, a harmadik végén erre jut:

„Különben is, minek a boldogság?”

A negyedik rész hosszú kitérő után érkezik meg a mű főtémájához: szerette-e a felesége Störrt. Először Londonban, majd a regény záróbeszélgetésében, ahol Lagrange-né mondja ki:

„…– Mikor annyira szerette.
Ezt így mondta, ezzel a szóval. Hogy ő szeretett engem, hogy mindig szeretett, és emlegetett is az utolsó pillanatáig.”

E rövid áttekintés mutatja: Störr és Lizzy kapcsolatát, az egész regény menetét híven tükrözi az, ahogy egymás iránti érzelemeiket kifejtik. Ilyen közvetlen módon struktúrálja a művet az, hogy mit gondolnak és mit mondanak egymásról.

Érdemes megfigyelni, Störr hogy vall a többi nőről vagy nőnek. Mrs. Cobbetnek ugyan udvarol, de képtelen kimondani azt, hogy szereti. A Brébant-Jouy kisasszonyoknak viszont minduntalan arról beszél (legalább magában), mennyire imádja őket. Általában elmondhatjuk: a mű előrehaladtával Störr egyre őszintébben gondolja végig érzelmeit, s egyre könnyebben fejezi is ki. De a kisasszonyokat épp ez az őszinteség riasztja el: az ő világukban meg kell játszani a közömböset, ha viszont ez sikerül, az udvarlón számon lehet kérni őszintétlenségét. Störrnek sem az nem sikerül, hogy közömbösséget színleljen, sem az alkalmazkodás – de hogy is sikerülhetene, hiszen ez a szerelem pótcselekvés – Lizzy megjelenése ezt akadályozza meg.

Ha még tágabban nézzük Störr érzelemnyilvánításait, megállapíthatjuk: igen könnyen írja le szélsőséges érzéseit. Példaként vegyük azt a jelenetet, amikor Gregory Sandersnél jár. Először ezt mondja:

„Mert én mindeddig szerettem és becsültem ezt az öregembert. S most egyszerre nem.”

Néhány perc múlva épp az ellenkezőjét olvashatjuk:

„Most már tudtam újra, mért szeretem ezt az öregembert.”

Csapongó nyilatkozatai ellenére is kiderül azonban, mi a pillanatnyi benyomás, és mi a tartós érzelem. Az az ember, aki azt állította, hogy senkit se szeret, régi barátjáról ilyen meghatóan nyilatkozik:

„Mert szerettem ezt az öregembert. Ő volt talán az egyetlen, akiről kételyek nélkül elmondhatom ezt.”

De rögtön folytatja – és a folytatás a többi kapcsolatára is igaz:

„S hogy milyen furcsa ebben is az élet: ez is csak akkor lett ennyire kétségtelen előttem, mikor elváltunk, mikor már sohase láttam.”

1.1.2.                                          Szív

Százharminchat előfordulásával (34+63+13+26) igen fontos helyet foglal el a regényben a szív-motívum. Elsősorban érzelmet fejez ki (eredeti jelentését: a szívet, mint kizárólag szervet nem is találhatjuk meg a műben). A szív tehát az érzelem központja – testileg is, amit Störr így fejez ki:

„Mert azt éreztem, hogy fáradt vagyok, ez is hirtelen jött rám, mint minden akkoriban. Hogy a szívem elfáradt, pontosan a szívem, azt érezni lehet. Úgy látszik, el voltam gyötörve nagyon.”

Közel áll az eredetihez a motívumnak az a jelentése, ahol a szív mint valami gépezet vagy a gépezet „lelke” szerepel. Egyszer a hasonlat meg is fordul:

„S a gép még mindig hűségesen dolgozott, mint egy haldokló ember szíve – megtette a végsőkig a magáét…”

A szokványosabb szerkezetű hasonlatra utal Kodor, amikor Störr lassúságának okát firtatja:

„– Ja úgy, a nők – mondotta komoran. – Az a kis tik-tak, igen.
– Akkor nem baj – hagyta helyben az esetemet.”

A szív tehát „az érzelem motorja”. Épp ezért nagyon sokszor helyettesítheti (metonimikusan) azt, akinek az érzelmei szóba kerülnek, az alábbi példában Lizzyt:

„– Viszont: ha egy csöpp hajlandóság sincs irántam a szívében, azt mondja meg. Mert akkor útjára bocsátom.”

Ebben eltávolítás, körülírás van, a személyes névmás helyett áll a szív szó. Ugyaebben az értelemben használja Störr Miss Bortonnal kapcsolatban is a motívumot, de itt nem párbeszédben, hanem elbeszélő részben:

„S ez is volt az utolsó kiáltásom a szíve felé.”

Nem egészen ez a szerepe annak a gyakran visszatérő Füst Milán-i fordulatnak, ahol az egyes szám első személyt helyettesíti a szív:

„Ó, ó, már akkor annyira voltam, majd szétszakadt a szívem.”

Itt az előbbi és az eredeti, szervet jelölő jelentés összekapcsolódik (pontosabban: már a köznapi metonímiában is így van). Hasonlóan kettős értelmű, amit Miss Borton érzelmi felindulásáról mond Störr:

„…szinte látni lehetett, mint zuhan le a szívébe minden vére.”

Érzelmi megnyugvást is jelölhet a szív-motívum (szintén visszatérő hasonlat a műben):

„S épp ez hatott rám úgy, mintha rátette volna a szívemre a kezét.” [1]

Az előbb idézett Miss Borton-jelenetben a hasonlat teljes, kifejtett:

„Mint mikor széles és nagy vizekre hajózik az ember, ahol fény van és csupa nyugalom, úgy éreztem én magam.
Fény volt a szememben és a szívemben.”

Érdekes, hogy az oly sokféle megszólítás között a legköznapibban metaforikus („szívem”) nem szerepel gyakran: mindössze négyszer az egész műben. A négy közül az egyiket Kodor mondja Mrs. Cobbetnek. Störr kétszer szólítja így Lizzyt, ebből egy szintén gúnyos:

„– Lornyont viselsz mostanában, szívem?” ,

kérdezi fölényesen, amikor rájuk tör a vonaton. Egyszer – egész váratlanul, hatásában az előbbinél nem kevésbé gúnyosan – Horrabin Pitet nevezi így a vita hevében, s mindössze egyetlen eset marad, amelyben feleségét kedvesen szólítja „szívem”-nek.

Annál többet olvashatunk „az emberi szívről” – ami metonimikusan az embert jelenti. Mikor Störr először féltékeny Dedinre, megjegyzi:

„De ha ilyen az emberi szív. Az emberi szív szomorú.”

Mrs. Cobbet kétértelmű viselkedése kapcsán pedig ezt olvashatjuk:

„…itt is valami misztériumok lappanganak, mint rendesen az emberi szívekben.”

Az ilyen hasonlatok igen közel állnak ahhoz, amit a regény filozófiai síkjának, bölcseleti idejének nevezek. Amikor Störr gondolatban Gregory Sandersszel vitázik, szintén átvált e síkba:

„Mert hogy mi van az emberi szívben, a mélyén? Ebben se hazudjunk. Csakis a tengerfenék lassú mászkálói volnának a jó tükörképei e sötétnek.”

Szintén az időhöz: a szubjektív időhöz kapcsolódik, amit a kapitány az emlékezésről ír:

„Mert van olyan emlék, amely elnyugszik. Nem idézi fel az ember, vagy nem is akarja, s az ilyesminek, úgy látszik, külön pályája van az emberi szívben. Mert ennek a tegnapja nem az igazi tegnap, hanem az az idő, amikor utoljára foglalkozott vele az ember.”

A harmincas években nagy divatba jött – Déry Tibornak és Németh Lászlónak köszönhetően – Proust műve, Az eltűnt idő nyomában; előbbi idézet mintha erre reflektálna. A következőben viszont a Kékszakállú herceg vára is joggal jut eszünkbe:

„És mégis, holott annyi minden állt már köztünk az időben, ővele magával énbennem semmi se történt. Valamely elvarázsolt vagy megdermedt csendben lakott a szívem szomszédságában, egy másik szobában valahol – mondjuk úgy –, ahova csak be kellett volna nyitni, s ott volt ő [Lizzy], nagy csendbe merülve, s olvasta furcsa könyveit.”

A regény végén olvasható dél-amerikai naplóbejegyzés is azt mutatja: az ember lelke és teste, vágya és akarata leginkább a szívben egyesül:

„S való igaz, hogy sok baj van ezekkel a végén is, mint ahogy mindennel, amit úgy nevezünk, hogy földi szerelem – mindez színültig csupa igazság, csak el ne feledd a világért, hogy mégiscsak ez az, amit a szíved akart, s a vágyad neked minden poklokon át mutatott”.

1.1.3.                                          Sírás

Utolsóként tekintsük meg a sírás-motívumot, mely ötvenkétszer (16+19+11+6) szerepel a műben. Ez önmagában nem kevés, de ha összevetjük a nevetés-motívum százhetvenkilenc előfordulásával, láthatjuk: jóval kevésbé fontos a sírás a regényben. Sokkal egyszerűbb a jelentése szempontjából is.

A sírás elsősorban önmagát jelenti, a különböző síró szereplők vagy egy-egy szereplő különböző sírásai azonban struktúrálják a művet. Az első előfordulás jó példa erre: a sírás emléke meghatározza a jelent, esetünkben Störr lelki állapotát a hajótűzkor. Störr és barátja ifjúkori kicsapongásainak egy kislány is útjába került:

„…s ez a kislány később sírva fakadt. És sehogy se lehetett megvigasztalni, folyton sírt.
[…] S ez a sírás, a kislányé, nem ment ki akkor éjjel a fejemből.”

Amikor Lizzy először sír, nem lehet tudni, Störr véres szeme vagy selyeminge miatt sír-e, esetleg amiatt, hogy Störr szállodát akar nyitni, mindenesetre dühében sír. Következő alkalommal gyengeségében, szerelmében és szerencsétlenségében hullnak a könnyei. Legközelebb csendes boldogságában (itt már mosolyog is könnyeihez). A sírás máskor is lehet a bizalom jele. Amikor Störr Miss Bortonnal először marad kettesben, nem akarja elijeszteni magától:

„– Ne félj tőlem – mondtam neki, és belenéztem a szemébe. Amire sírva fakadt.
– Ó, hát te igazán szeretsz engem? – kérdezi lángbaborulva.”

Ezt a bizalmat játssza el a kapitány, amikor a fogadóban bezárja az ajtót:

„Ő térden állva könyörög, ha csak egy kicsit is szeretem, menjek el az életéből egészen. Mert ő tönkremegy így, ő már élni se tud…
S ehhez csendesen sírt. Nagyon halkan és nagyon szomorúan.”

A bizalom és a bizalomvesztés mellett a sírás a tisztasággal – az érzelmek tisztaságával, egyszerűségével – is rokon. Störr és Lizzy „evilági” kapcsolatának legmeghatóbb jelenete az, amikor elmennek korcsolyázni, és közben megbeszélik kapcsolatukat:

„– …De kezdjünk talán egy új életet – indítványoztam mosolyogva. – Akarja, szívem?
– Akarom – felelte ő és sírt.”

Amikor Störr a vonaton leleplezi Lizzyt és Dedint, Lizzy nehezen adja meg magát. Amikor aláírja, hogy ellopta a részvényeket, elsírja magát. Ebben benne van a beismerés – és a megtisztulás is.

Störr a regény elején rosszul viseli a női sírást. Később erről is megváltozik a véleménye:

„…van-e annál remekebb, mint a fiatal nők zokogása?”

A férfiak sírásáról kezdetektől más véleménnyel van Störr:

„…(nem is tudom, melyik ördög tiltotta meg a férfiaknak a sírást)”.

A harmadik részben a szállodában is elérzékenyül:

„Nem szégyellem bevallani, még a könnyem is hullt az ételemre.”

Kodor viszont nem tud sírni, még akkor sem, amikor lehetne:

„…s határozottan emlékszem, izzadt a szeme, mint mikor nem tud sírni valaki.”

Ez a vonás jellemző Kodorra, megtörtségében is sokkal kevésbé emberi, mint Störr.

A sírás legköznapibb oka csaknem teljesen hiányzik a műből: valakinek a megsiratása. A szereplők dühükben, gyengeségükben, elérzékenyülésükben, bizalomból, bűnbánatból sírnak, de csak Lagrange-né siratja Lizzyt. Igaz, Störrnek nincs kit siratnia: az ő számára Lizzy nem halt meg.

 [1] Ld. a Zsoltár c. verset: „…Vagy elfeledtél, nem szeretsz s már jó kezed | Elnehezűlt szivemre többé nem teszed?” (Füst 1978. 126.old.)