1.       Bevezetés

Füst Milán: A feleségem története című regényéről azt gondolta: ez a legnagyobb gonddal megírt műve. A megírás hét éve egyben a türelem próbája is volt. Ezzel a művel teljesedik ki prózaírói pályafutása, ilyen értelemben tehát a regény egy korszak lezárása, betetőzése. És valóban: Füst Milán prózaírói életműve a regény befejezése után fordulatot vesz: egyrészt visszatér a kisregény és a novella műfajához, másrészt a szépirodalmat az elméleti (Látomás és indulat a művészetben) és a szépirodalmi keretbe ültetett filozófiai (a Hábi-Szádi-könyvek) vizsgálódás váltja fel, nagyregényt – általános megítélés szerint A feleségem történeténél jóval gyengébb színvonalút – csak két évtizeddel később ír (A Parnasszus felé), mely sok szempontból szakít azzal a hagyománnyal, melynek csúcsműve A feleségem története volt.

A regényírást Füst a dómépítéshez hasonlítja[1]: a nagy ívek előre nem láthatók, a részletek és az egész összefüggéseinek kidolgozása nagy munka. Ha egy elemzés ezt a munkát hasonló alapossággal vizsgálja, jóval közelebb jut nemcsak az adott regényhez, hanem a regényíró többi prózai művéhez is. Jelen dolgozatban erre teszek kísérletet.

A feleségem történetének mint kész regénynek a szerkezetét vizsgálom (bár a műelemzéshez kiegészítésként, ellenőrzésként olykor más Füst Milán-művekből is hozok érveket). A feleségem története egy írói folyamat betetőzése, az elemzésekor kapott eredmények jelentős része felhasználható a korszak többi művére is, összehasonlításul szolgálhat a pálya többi szakaszához, s olyan következtetésekre jut, melyek az egész életműre érvényesek lehetnek.

Az elkészült mű elemzésénél is több módszer ismert. Ezek közül célszerű azt kiválasztani, amelyik a legjobban illik a műhöz. A választás intuitív, ám az elemző olvasási gyakorlat, elemzési tapasztalat mellett maga a mű is „súg”.

Aki ismeri Füst Milán prózáját, sokszor érzi úgy, hogy egy-egy fordulattal, kifejezéssel, helyzettel többször is találkozott. Ez a művek közti ismétlés már első olvasáskor kiderül; ha később erre összpontosítunk, első benyomásunk igazolódik. Az író második világháború előtti korszakának egyetlen számon tartott nagyregényénél, A feleségem történeténél pedig a művön belül is feltűnik akár első olvasáskor is, mi minden ismétlődik.

Jelen dolgozat ezeket az ismétlődéseket vizsgálja: nyelv- és jelentéstani szempontok szerint csoportosítja, s a mű egésze szempontjából próbálja értelmezni őket. A munka első része – a kigyűjtés, csoportosítás – többé-kevésbé elvégezhető egzakt kategóriákkal (bár látni fogjuk, a csoportosítás olykor önkényes), az értelmezés nagyobbrészt szubjektív. Tehát nem kívánom azt állítani, hogy A feleségem történetét csak úgy lehet értelmezni, ahogy én értelmezem; nem hiszem, hogy bármely műnél lenne ilyen egyértelmű lehetőségünk.

Az ismétlődés minden művészeti ágban különleges és sokféle szerepet tölt be, ráadásul minden művészeti ágban sokféle. Egy festményen egy-egy figura ugyanúgy ismétlődhet, mint egy-egy szín vagy egy-egy szerkesztési mód. Az úgynevezett időbeli művészetekben nagyrészt maga az ismétlés teremti meg a kompozíciót. Mozart Jupiter-szimfóniájának rövid elemzésében a zeneművekben található ismétléstípusokra igyekszem felhívni a figyelmet. Itt csak az eredmények következzenek összefoglalólag: ismétlődnek tételen belül dallamok, témák, tételek között dallamjellegek, tématöredékek, szerkesztési elvek, zenetörténeti utalások, s az egész művet hatja át egyetlen alapötlet[2].

Az irodalmi művekben ismétlődéssel szintén többféle szinten találkozhatunk. Első nyelvi szint a hangok szintje. Regények, hosszabb prózai alkotások esetében ritkán szokás vizsgálni a hangok szintjén található ismétlődéseket. Ennek egyik oka technikai: egy többszáz oldalas művet nem érdemes ugyanavval a „nagyítóval” nézni, mint egy négysoros verset. Utóbbi esetében a fonetikai elemzés magától értetődő, szinte kötelező. De elegendő ok-e a terjedelem ahhoz, hogy hosszabb műveknél eltekintsünk ettől az elemzési szemponttól? Esetünkben a kérdés már csak azért is fokozottan indokolt, mert Füst Milán magát elsősorban költőnek tartja, a prózaírás eleinte csak helyettesíti „elapadt” költői ihletét. A regény művészi megformálásának igénye (akár ha csak a „ráfordított” hét évet vesszük is) növeli a gyanút, hogy érdemes alaposan megvizsgálni a legkisebb nyelvi szintet is, a fonetikát, ha nem is olyan alaposan, ahogy egy vers esetében elvárható[3]. Ha viszont a szöveget verstanilag vizsgáljuk (amelynek az alapja szintén a fonetika), meglepő eredményre jutunk: a szöveg ritmikailag helyenként meglepően szabályos.

A következő nyelvi szint a szavak szintje. A puszta szóismétlés-vizsgálat meglehetősen mechanikus, bár nem teljesen elvetendő. Ha viszont jelentésükben is összefüggő más szavakat kapcsolunk össze, s az így kapott szócsoport (motívum) ismétlődését vizsgáljuk, a mű egyik leglényegesebb jelentést is hordozó rétegét tárjuk fel.

A szavak felett található a szókapcsolatok, visszatérő nyelvi fordulatok szintje. Ide tartoznak az alakzatok is. Ezek a Füst Milánra gyakran nagyon jellemző kifejezések, fordulatok, mondatszövési módok szintén szerepet kapnak a mű tagolásában, ha nem is annyira a jelentésstruktúrában, inkább a zeneiben.

Mindezek a mikrostrukturális jelenségek együttesen kialakítják a mű nagyformáját, makrostruktúráját, Füst szavaival a „magas íveket”.

 

Technikai megjegyzések

A dolgozathoz két táblázat kapcsolódik: az egyik fejezetenként mutatja be a motívumelőfordulásokat, a másik összesíti a regény négy részére, illetve egészére. Itt két összefoglaló táblázatot találhatunk. Bal oldalt látható részenként összesítve a motívum előfordulása, jobb oldalt pedig a száz (könyv-) oldalra vetített átlagos előfordulás. Itt tehát áttekintetjük a számoszlopokat, összevethetjük a részeket, a különböző motívumokat és motívumtípusokat.

E táblázatok legtöbbször természetesen nem helyettesítik rájuk épülő elemzést. A számok számok maradnak, az elemzés rendel hozzájuk jelentést, magyarázatot.

Ezzel együtt A feleségem történetének mikrostruktúrája a táblázatok összessége. Az elemzés nem foglalkozik minden egyes ismétlődő elem minden egyes előfordulásával, a mű

szerkezetéhez viszont minden egyes előfordulás hozzájárul.

 

                  A motívumok és a zenei ismétlődések elemzéséből hierhivatkozások ágaznak le a regény fejezetekre tagolt szövegébe (fejezetnek kezelem a Füst Milán által *-gal elválasztott szövegrészeket, részenként egytől felfele számozva). Sokszor az elemzés szövege is hoz rövid idézetet, de minden esetben módunk van kitekinteni a regénybe. Ha vissza akarunk térni az elemzés szövegére, a böngésző „vissza” („back”) billentyűjét kell használnunk.


 



[1] Füst 1967. 465.old., valamint a Kassáknak írott 1927. augusztus 16.-i levél (Füst 1992. 44.old.).

[2] Irodalmi és zenei művek ismétlődésének magyar nyelvű legjobb elméleti megközelítése: Szegedy-Maszák 1980.

[3] A számítógépes vizsgálatok korában egy hangstatisztikai elemzés elkészítése szinte rutinfeladat – A feleségem történeténél azonban nem érzem szignifikánsnak a hangok megoszlását.