APPENDIX

MEDGYESI Pál: Praxis Pietatis ... Colosvaratt M.DC.LXXVII. - RMK I. 1215

[o', u' = o, u felette e; MARGO: ... MARGO. = a margóra kell szedni.]

[340:] Egész Ház Népnek, Estvéli kegyesség Gyakorlása.

EStve mido'n immár a' nyugodalomra való készu'letnek ideje s' kora el-ko'zelit, hijd o'szve ismét Házad népét. Olvass még-is a' szent Irásból edgy két Részt azon formán a' mint Reggel. Annak utánna (édes Idvezito'nket és az o' Tanitványit ko'vetvén) énekely Soltárt. A' Soltár éneklésben penig mind a' Vacsora után, s' mind penig akár mikor ez néhány Regulákra vigyázz.

Soltár éneklésben meg-tartandó Régulák.

1. MEg-lássad hogy az Isteni Soltárt rend szerint való mulatságodért ne1 [341:] énekellyed, miképpen a' tisztátalan lelku' emberek cselekesznek, kik a' szent Soltároknak éneklését hol mi edgymás hivságos versekkel egyelitik. Isten Igéji a' Soltárok, azért ajakidra hivságossan ne vegyed azokat.

2. Meg-emlekezzél hogy a' Dávid Soltárit, Dávid Lelkével kellyen énekelni. [MARGO: Matt. 22. 43]

3. Szokásban vedd e' Szent Pál Reguláját: Eneklek a' Lelkek által de értelemmel is éneklek. [MARGO: 1 Cor. 14. 15. 1 Cor. 11. 4.]

4. Mikoron éneklesz, mezitelen fö'vel énekelly, és mindnyájan magatokat illendo' becsu'lethez tartsátok, mint Istennek tekinteti elo'tt, Istennek s' Isten Igéjébo'l énekelvén: Azonban penig bizonyos légy arrúl, hogy az Ige szebb és méltóságosb notája az éneknek szivetekben, [MARGO: Eph. 5. 19. Col. 3. 16.] hogy nem mint a' ku'lso' zengedezés fu'leitekben; mert a' szivbéli kedves éneklés az a' miben az Ur tellyességessen gyo'nyo'rko'dik, amaz régi Vers szerint.

Non vox, sed votum; non musica cordula, sed cor;

Non clamans, sed amans psallit in aure Dei.

Nem szó, hanem szó fogadás;

Sziv, nem külsö hangitsálás;2 [342:]

Buzgóság, nem a' kiáltás

Mennyekben az ének mondás.

5. Ha aránzod az egész Soltárokat rendel, edszer-is mászszor-is ki-énekelheted, mert mindnyájan istenessek, és vigasztalhatok a' Soltárok. Ha penig bizonyos ido'k szerint választást akarsz ko'zo'tto'k tenni e' képpen cselekedgyél:

Enekellyed.

Reggel, Ps. 3. 4. 16. 22. 144.

Estve, Ps. 4. 127, 141.

Bu'n-tétel után Isten irgalmasságáért, Ps. 51. 103.

Betegségben, vagy szomorúságban, Ps. 6. 13. 88. 90. 91. 137. 146.

Meg-térésedkor, Ps. 30. 32.

Vasár-nap, Psal. 19. 92. 95.

O'ro'mnek idején, Ps. 80. 98. 107. 136. 145.

Prédikátio elo'tt, Ps. 1. 12. 147. és a' 119-diknek elso' és o'to'dik részeit.

Prédikátio után valamellyet ollyat, mely az akkori Prédikátiónak3 értelme szerint esik.

Ur Vacsorájakor, Ps. 22. 23. 103. 111. 113. 51.

Lelki vigasztalásért, Ps. 15. 19. 25. 46. 67. 112. 116.

Méltatlan boszszúság avagy kedvetlen- 4[343:]ség szenvedésedkor, Ps. 42. 69. 70. 140. 144.

A' Soltár el-mondása után, azon formán mint oda fellyebb meg tanittatál, mindnyájan essetek térdetekre, és az Házi-Gazda, avagy az Ház népe közzül edgy kiváltképpen való, amannak honn nem létében könyörögjön ekképpen:

Egész Ház Népnek Estvéli Ko'nyo'rgése. [...]

A szövegkiadás alapja: Medgyesi Pál Lewis Bayly-fordításának, a Praxis pietatis 1677-es kolozsvári kiadásának a Ráday Könyvtárban (Budapest) található példánya. A fordítás 1636 óta (RMK I. 657) több kiadásban is megjelent, így a magyarországi éneklésre is bizonyára hatással volt.

 

MACSONKAI Miklós: Az ido'nek s' az dolgoknak alkalmatossági szerint, igy énekellyed a' Soltárokat. - RMK I. 1410

[o', u' = o, u felette e; e' = farkas e]

[A 640. lap utáni számozatlan 1r:]

Reggel, az: 5. 30. 46. 92. 55. 63. 90. 119. 73. 76. 127. 143.

Estve, az: 3. 4. 16. 34. 91. 141.

Etel után, 67. 103. 144. 145. 146. 147.

Szu'kségnek idején, 67. 107.

Bu'ségnek idején, 65. 81. 138.

Poenitentia tarto emberé, 6. 32. 38. 51. 102. 130. 143. 25. 103. 143.

Betegse'gkor, 6. 13. 31. 38. 39. 40. 41. 42. 86. 88. 90.

Meg-gyogyulás után, 30. 40. 41. 116.

Met-téres után, 25. 26. 32. 103. 130. 101.

Uj esztendo'ben, 3. 65. 67. 103. 104. 144.

Christus szenvedése'kor, 16. 22. 40. 70.

Husvétben, 16. 40. 68. 118.

Aldozo Tso'to'rto'ko'n, 24. 47. 68.

Pu'nko'stkor, 51. 106. 139. 143.

Karácsonkor, 2. 14. 49. 88.

Do'g-halálkor, 91. [1v:]

Halott temetéskor, 38. 39. 88. 90. 94.

Meg-térhetetlen5 ellense'gi ellen, 35. 59. 61. 83. 99. 129.

Ko'zo'nse'ges ellense'gi ellen, 12. 27. 56. 59. 62. 83. 140. 143. 79. 129. 53. 94.

Meg-szabadulásért, 12. 42. 48. 70. 59. 140.

Vár. s' Város szaláskor, 10. 12. 17. 27. 46. 59. 83. 142. 121. 123.

Meg szabadulás után, 4. 7. 9. 18. 57. 66. 135. 146.

Rágalmazók ellen, 43. 52. 57. 140.

Ellense'gto'l való meg-veretéskor, 44. 97.

Ur Vatsorájakor, 22. 23. 51.

Ur Vatsorája után, 23. 103.

Meddo'k, 113.

Méltatlan szenvedo'k, 42. 43. 69. 70.

Az Ecclésia Békese'geért, 102. 122.

Macsonkaj Miklós.

A szövegkiadás alapja: Az 1691-es lőcsei énekeskönyv (RMK I. 1410) Egyetemi Könyvtárban található példánya.