BORNEMISZA Péter: Predikatioc EGESZ ESZTENDO' ALTAL MINDEN VAsarnapra rendeltetet Euangeliombol. IRATOT Bornemisza Peter altal. [...] Nyomtattatot Detrekoebe M.D.LXXXIIII. - RMNy 541


Fényképhasonmások: 1

[o' = o felette e; u' = u felette e; e' = farkas e; MARGO: ... MARGO. = a margóra kell szedni]

[CIIr:] Az Christus1 haioczkaia hankodasarol.

NEGYED VVRNAPI EVANGELIOM AZ KI IELENES VTAN.

MARGO: NEGYED WRNAPIARA AZ KI IELENES2 vtan. Alias, NEGYED Vasarnapra VIZ KEREZT vta(n). MARGO.

SVMMACZKA.

AZ Vr Christus haioczkaianac hankodasarol az tengeri veszec miat. Kibo'l el rettenuen az o' Tanituani, Sikoltuan serkengetic, hogy el vesznenec, ha meg nem segitene o'ket.3

ENEKLESRO'L.

Diczeriu'c az VVR Istent Enek szoualis: Es mondgyunc olly diczeretet, Kibe hiyuc segitsego'l o' fo'lseget az mi haboruinkbannis.

De nincz Szama sem bizonyos napia, oraia, az mi szantalan MARGO: Negy ellensegu'nc. MARGO. sok fe'le nyauolyainknac, Mind az által, imez Negy rendben tarcz o'ket mindenkor eszedben: Hogy auagy o'rdo'g: auagy az bu'n: auagy ez vilag: auagy az halal miat bantatol.

Ezec miat, leg inkab az hiueknec, nincz czac egy szem pillantasni nyugodalmokis: Azert mindenic ellen soc szep eneklo' imatkozasokotis szerzettek. Kinec nagyob resze Dauid Kiraly dicziretibo'l vadnac. Kic ko'zu'l sokat ezen ko'nybenis meg talalsz. Azoc minemo'c legyenec im soc felet meg ieczek benne. Hogy valamikor valamellic miat lenne haborud, ackor azokot mondogaluan vigaztaldis magadot,4 Es az Vr Istenhezis kialcz, nagy Toroc szoual, mint az Apostolokis az Tengeri haboru ko'zt.

Mikor ko'zo'nseges haborusaginc vadnac.

Halgasd meg mostan fo'lseges, (et)c. [RPHA5 497]

Buzgoß iubo'l te fiaid kegyes. (et)c. [RPHA 219]

Halgasd meg Attya Isten. (et)c. [RPHA 492]

Legy Irgalmas vr Isten mi. (et)c. [RPHA 834]

Mikor az Sido Nemzet tartatnec. (et)c. [RPHA 926]

Soc io Tetemenyen nagyon czo. (et)c. [RPHA 1259]

Az vr Istent Magaztalom. (et)c, [RPHA 154]

Nagy hala adassal. (et)c, [RPHA 1031]

Benned biztam vram Isten. (et)c. [RPHA 171]

Az ki veti Segedelmet. (et)c. [RPHA 74]

Kegyelmez meg neku'nc. (et)c. [RPHA 720]

VVR Isten keru'nc az te ß ent. (et)c. [RPHA 1437]

Kereztyeneknec Istene (et)c. [RPHA 732]

Minden allat diczer, (et)c. [RPHA 952]

Ier Emlekezzu'nc. (et)c. [RPHA 645]

VVR Isten legy most mi velu'nc. (et)c. [RPHA 1439]

1. Mikor o'rdo'g haborgat.

Tudni atta Nyiluan ß ent Pal. (et)c. [RPHA 1390]6

2. Mikor az bu'n haborgat.

Szent Dauid kiraly bu'nei ellen igy. (et)c. [RPHA 1306]

Nagy banatban Dauid mikoron. (et)c. [RPHA 1024]

Felsege[s]7 Isten hozzad. (et)c. [RPHA 409]

Haborusaga Dauid kiralynac. (et)c. [RPHA 470]

Bu'no'so'k h[o]zzad8 kialtunc. (et)c. [RPHA 214]

Boldog az illyen ember ez vilagon. (et)c. [RPHA 199]

VVR Isten Irgalmaz. (et)c. [RPHA 1436]

Mindenhato vr Isten ß iuu'nk retteg, (et)c. [RPHA 979]

Mindenhato vr Isten mi bu'no's. (et)c. [RPHA 977]

Magaztallac en Istenem. (et)c. [RPHA 850]

3. Mikor ez vilag haborgat auagy9 szorgalmatossagaual, auagy kep mutatosagaual, auagy kegyetlenyiuel, etc MARGO: Vilagi ß orgalmatossag ellen. MARGO.

Segetsego'l hiyuc az Menbeli Istent. (et)c.10 [RPHA 1215]

O melly igen ro'uid volt lam ez vilag. (et)c. [RPHA 1121]

Zugodic dul ful Magaban ez vilag. (et)c. [RPHA 1496] MARGO: Vilagi kep mutatoc ellen. MARGO.

Oh vr Isten tekencz. (et)c. [RPHA 1139]

Emlekezzel meg vr Isten az mi. (et)c. [RPHA 365]

Szabadicz meg es Tarcz meg. (et)c. [RPHA 1295]

Hogy Panaß olkodic. (et)c. [RPHA 550]

Soc Nyiluan valo bizonsagockal. (et)c. [RPHA 1263]

Felseges Isten neked. (et)c. [RPHA 415]

Meg halgassad az en Imadsagomot. (et)c. [RPHA 863]

Szam ki vetesre Dauid megyen vala. (et)c. [RPHA 1298]

VR Iesus Christus ne hady el vesznu'nc. (et)c. [RPHA 1418] MARGO: Vilagi kegetlenec ellen. MARGO.

Hallottuc vr Isten. (et)c. [RPHA 516]

Fenyesseges Tengernec czillaga. (et)c. [RPHA 417]

Az Izraelnec nepe. (et)c. [RPHA 142]

Kegyelmes vr Isten te hozzad kialtunc. (et)c. [RPHA 719]

Mennec es fo'ldnec kegyes. (et)c. [RPHA 900]

Oero'c Isten figyelmezzel. (et)c. [RPHA 1150]

Irgalmaz vr Isten immaran. (et)c. [RPHA 590]

4. Mikor az halal haborgat.

Siess nagy vr Isten en segetsegemre. (et)c. [RPHA 1231]

Keserues ß iuel Magyar orß agban. (et)c. [RPHA 739]

Emlekezzel mi to'rtenek vram. (et)c. [RPHA 366]

Meg ß abadultam mar en. (et)c. [RPHA 870]

Tekencz reanc immar. (et)c. [RPHA 1368]

Ihon vagyoc edes vram. (et)c. [RPHA 580]11

A[z]12 mi eletu'nknec ko'zepette. (et)c.

Emlekezzu'nc mi kereztyen nepec. (et)c. [RPHA 374]

Ezec felet minden fe'le szu'ksegedro'l soc to'b nemes imatkozo diczireteket talasz Czac ezen ko'nywbennis. Azokotis lassad. Most az Euangeliomrol szollyunc.

A szövegkiadás alapja: Bornemisza Péter Foliopostillájának (RMNy 541) az MTAK Kézirattárában található példánya.