BORNEMISZA Péter: ENEKEC, HAROM RENDBE: KVLO'MB KU'LO'MB FELEC.

I. ELSO'BE: Ro'uid diczeretec vadnac. Kiknec szamoc CXCVIII. kic ko'zzu'l soc, Predikatioc melle valoc.

II. MASIKBA, Hoszabbac vadnac: az szent Iras intesi es magyarazati szerint. Kic Predikatioc gyarant oktatnac. Kiknec szamoc aproual elegy LX.

III. HARMADIKBA: Az Biblianac ki valogatot fo' fo' XVIII Historiaibol valoc.

Rendeltettec BORNEMISZA PETER ALTAL.

PSALM: 103.

Aldgyatoc az VVrat minden o' seregi.

DETREKOE VARABA, MDLXXXII. - RMNy 513


Fényképhasonmások: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

[o' = o felette e; u' = u felette e; a''', e''' = a, e felette accent grave; e' = farkas e]

[1v:] AZ REGISTROMBA LEG HAtul az ABC. szerint meg talalhad, az melly it valo Enekeket akarsz hamar meg lo'lni.

[2r:] ISTEN SZERETO' NAGYSAGOS CZORON ANNA ASZONNAC: a''' Nagysagos Gyarmati Balasa Istuan Vram kedues hazas tarsanac,1 Minden Isten szereto' hiueckel egyetembe: Az Atya Istentu'l, kegyelmet es bekeseget, az Iesus Christusnac altala ke'rec.

AZ egesz szent Irasbol valamit Kereztyen embernec tanulni kellene, Ez kitsiny ko'nyu'be mind be' foglaltattac, me'g penig ku'lo'mb ku'lo'mb gyo'nyo'ru'seges Isteni diczereteckel. melly ko'nyuetskenec kiualt keppen HAROM re'sze vagyon. ELSO' re'sz olly enekeket tart, kickel a''' kereztyeni Gyu'leko'zetbe Predikatio hallashoz keszu'lu'nc. Ezekis kedig imilly szep moddal2 rendeltettec: Hogy az VR Christus szu'letesero'l. Az o' kiny szenuedesero'l: Az fel tamadasarol: Es menybe menesero'l: Es az szent Lelekro'l: Az az: Karaczonra, Husuetra, Pu'nko'sdre valoc, mindenic ku'lo'n egy egy rendbe' helyheztettec. Annac vtanna wyiab renddel ku'lo'n: az Tiz parantsolatrol, es Gyonasrol: Ku'lo'n az Hitnec agazatiro'l: Ku'lo'n a''' mi Atyankrol: Es ku'lo'n az VR Vaczoraiarol valo diczeretec rendeltettec. Ezec vtan nagy bo'wseguel ku'lo'mb ku'lo'mb nemes tanyito es vigaztalo eneklesec vadnac. Mind ezec az Elso' re'szben foglaltattac.3 [2v:]

MASODIC Re'szeben kedig egynihany valogatott hoszu enekec vadnac, az szent irasbol szep tanusagokra rendeltettec: Kickel hazunknal, es hazunc kiuu'l, menyegzo'be, es me'rtekletes ne(m) zabalo lakodalomba, es minden helyeken ha e'lu'nc, szabadon predikatio gyarant lehetnec. Kiknec tanyitasirol en most elegedendo keppen nem szolhatoc, Hanem a''' kic aitatos leleckel gyakorlani fogiac azoknakis eneklesit, meg esmeric, hogy az Istennec szent Lelke az elo'ttu'nc valo Tanyitoknac es lelki paztoroknac elmeieket sziueket nagy buzgosagoson inditotta ez enekeknekis szerzesere. AZOKIS kedig szep renddel vadnac it be helyheztetue: Elo'szer Vilag Teremtesero'l: El sillyedesero'l: Ez vilagnac el mult es io'uendo' dolgairol: Az Christusrol to'tt igeretekro'l, Es el io'uesero'l ke't hoszszu Historiac vadnac. Az vtan az Istennec bu'n ellen valo kemeny haragiarol: az Moyses altal ki adatot Atkarol: Es az mi ido'nkben wralkodo bu'no'kro'l: nagy iszonyu Baluanyozasokrol: Es ro'ttenetes Fo'suensegekro'l: A Feiedelemsegnec4 tiztiro'l. Viszont az Istennec emberekho'z valo5 nagy szerelmero'l es kegyelmesseg[e]ro'l. Az Halalrol: Es az io'uendo' Iteletro'l, es azban valo Isteni dolgokrol.6 Az pokolnac ro'ttenetessegero'l: Es az Isten Varosanac a''' mennyorszagnac dragalatos bodogsagarol, czuda ieles szep enekec vadnac be foglaltatuan. Ezec vtan megis egy nihany Isteni diczereteket szoritottunc, Ez azoc ko'zze az Spira Ferentz-7[3r:]nec ketsegben esesero'l valo eneketis. Es az Christus mellet valo szenuedesbe(n) biztato eneketis rendeltu'nc. Mind ezeket az Masodic Resze tartya ez ko'nywnec.

HARMADIC Reszeben tsac Historiac vadnac,8 az Bibliabol az Istennec soc ku'lomb ku'lo'mb draga czelekedetiro'l ki szedettec. Mint: Az Sido es hasonlo keppen az Magyar nemzettel, melly czuda keppen czelekedet Isten. AEgiptomban mint vitte az Israelt Ioseph altal: Es mint hozta ki Moyses altal: Moses9 es Iosue hadarol: Samsonrol: Dauidrol es Goliatrol: Achab Kiralyrol: Machabeusrol: Az Leuita felesegero'l10: Iudithrol: Hesterro'l: Rebeccarol: Susan(n)arol: Tobiasrol: Iobrol: es Ionas Prophetarol. Ezec altal az minemu' ku'lo'mb ku'lo'mb nagy felseges dolgokat czelekedet az VR Isten az mi soc fe'le vigaztalasinkra es batoritasinkra, igen szep versekben soc iamboroc az mint meg irtac itt nyomtatua boczatom ki. Kiket nem kitsiny nehesseggel kellet o'szue szedegetnem hol mi tudatlanoknac irasibol, ki miatt soc helyen nemelly verseket en magamnac kellet meg valtosztatnom. Iollehet egyeb mas szorgos dolgaim miat mas fele ko'nyueknec irasi es nyomtatosi miatt szinten elegedendo' keppen nem mindenu't erkeztem azoknac meg iobitasira. Mind az altal czac igyis egy elo'be azoknac nagy ko'nyebsegekre lehet ez, kic ez fele eneklesekben gyo'nyo'rkednec. Kiket az VR Isten az Bibliabanis ez fele eneklesekbennis az mi tanusa-11[3v:]ginkra es vigasztalasinkra irattot meg, Hogy azokbol fel indulnanc Isteni fe'lelemreis, ko'nyo'rgesreis, benne valo bizodalomrais, o' hozza valo szeretetreis, benne valo o'ro'mo'kre, es lelki e'rtelmes gyo'nyo'ru'segekre es edessegekre.

Vilag kezdetitu'l fogua kedig minden szent Attyac, Prophetac, Apostoloc, firfiac, es aszonyoc ko'zt, volt ez: Hogy magokatis epitenec es az Vr Istentis diczernec12 zengedezo' eneckelis. So't az Angyalokrolis soc helye(n) oluassuc, hogy az Isten(n)ec szep diczereteket enekelnec, Esa: 6.13 Apoc: 14. 15.14 Mikor Pharahotis el nyelne az veres Tenger mind nepestu'l, Moyses enekeluen diczere az Istent, es Maria aszonyis Moyses huga, nagy soc aszonyockal leanzokal tantzba kerekeduen15 diczeretet mondanac, Exod: 15.16 Delbora aszonyis es Barach enekeluen halat adanac az gyo'zedeleme'rt, Iudic: 5.17 Dauid hogy az Goliathot meg o'le, es meg veretec18 nepestu'l, Sippal, Dobbal, eneklenec az leanzoc es aszonyoc, 1 Re: 18.19 Dauid Psalmusi kedig rakuac nem czac az o' maga diczeretiuel, hanem o'szue elegyettec egy nihany Istenfe'lo' embereknec enekiuel, kikben mind el mult, mind io'uendo' dolgokat nagy nemes e'rtelmeckel rekeztettec, szep hala adasockal egyetembe,20 Istennec minden fe'le iotetero'l, de leg kiualtkeppen az Christus altal valo meg valtsagokrol. Kibo'l me'g Christus VVrunkis soc helyen tamaztya dolgait. Matth: 22.21 Iudith enekeluen diczere Istent, hogy feiet22 [4r:] vehette Holophernesnec, Iudith: 16.23 Szu'z Maria az mi wrunc Iesus Christus Anya, Ersebeth aszony elo'tt nagy o'ro'mmel enekle az VR Christus fogantatasae'rt az o' me'hebe, Luc: 1.24 Christus wrunc az ve'g Vaczoran diczeretet monda minden tanyituaniual, Es vgy keszu'le halalra, Matth: 26.25 Mijs mindnyaian igy intetu'nc az szent Paltul, Colossens: 3.26 Az Istennec beszede (vgy mond) lakiec ti bennetec nagy bo'wseggel, Tanyitsatoc es intsetec egy mast, Psalmusockal, diczereteckel, es lelki enekleseckel, io keduel enekeluen az ti sziuetekben az wrnac. Es valamit czelekettec, mind beszedetekben, es minden tetementekben, mindeneket az Iesus neueben czelekedgyetec, halakat aduan27 az Atya Istennec o' altala.

EZEKBOEL Nagysagos aszonyom, meg e'rtheti kegyelmed, azonkeppen egyeb Isten szereto' hiuekis meg esmerhetic, Ez ko'nyu'ben valo faradsagunkis melly igen szu'kseges volt neku'nkis, es velu'nc egyetembe mind azoknac, kic keuannac minden keppen epu'lni es o'ruendezni az wr Istenbe. Kinec rendelesere es ki nyomtatasara kiualtkeppen imez ke't dolog ada okot ennekem. Elo'szer, Mert az melly wy Postillat28 egez leuelen kezdettem, a''' Nagysagod29 szerelmes wra es hazas tarsa, BALASSA ISTVAN wram intesebo'l, es bo'wseges segitsegebo'l, Azban mindenic Euangeliom elo'tt iedzettem hozzaioc illendo' enekeket, es Egyhazi diczereteket,30 So't elein a''' szandekban(n)is voltam, hogy azon ko'nyw31[4v:]be lennenec az meg iedzet enekekis. De az ko'nywnec temerdegsege miatt latuan nem illendo'nec, ku'lo'n32 akaram a'''ffe'le enekeketis ezben e''' ko'nywben szoritani, Ennec azert Elso' resze mind áffe'le enekeket tart. Ez egyic oka honnet indultam ez ko'nyuet ki nyomtatnom, Hogy az meg iedzet enekeket ezben meg talalnac. Masic oka Nagysagod lo'n, Mert mido'n tu'lem egy ollykor Enekes ko'nywet ke'retne, Es az elo'tt valoc el szu'ku'ltec volna, ketten Nagysagtoc wrammal egyetembe, aianlatóc magatokat ezben valo segitsegreis, Kit en to'rtinetnec33 nem ve'ltem, Hanem mint hogy az Postillara me'g Sempten laktomban o' maga indita fel wram, Es soc keppen meg tapaztaltam hogy ez ezko'z altal az Vr Isten nodituan34 noditot aznac munkaiarais: Igy ezben valo intesitis35 es magoc aianlasit Nagysagtoknac Isteni inditasnac alitam,36 es vgyan megis tapaztalam. Azert elo'szer o' felsegenec, az vtan Nagysagtoknac, Es egye'b Isten szereto' hiueknekis kedueskeduen, o'ro'mest es io keduel munkalottam ezben(n)is. Hiszem hogy veletec egyetembe nagy soc aitatos kereztyenec, az to'bbi ko'zt eztis io neuen veszic, Es ke'rem az VR Istent, hogy ezbolis vehessenec sokan soc lelki epu'letet, Es ezbo'lis diczertessec az o' szent Neue. Vgy legyen.

KO'LT DETREKO'W VARABOL, Nagysagtoc hazabol: soc ß antalan io tetelec ko'zt. XXIIII Iunij.

M D LXXXII.

BORNEMISZA PETER.

A szövegkiadás alapja: Bornemisza Péter 1582-es énekeskönyvének (RMNy 513) az MTAK Kézirattárában található példánya.

Hasonmás kiadása: Bibliotheca Hungarica Antiqua, VI, szerk. VARJAS Béla, a kísérőtanulmányt írta KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1964.