HUSZÁR Gál1 A''' Keresztyéni Gyu'lekezetben VALO ISTENI DICHERETEC. PSALMO CXLIX. Dicheretet mondgyatoc az Istennec a''' Szenteknec Gyu'lekezetiben. M.D.LX. - (A Keresztyeni GYV'LEKEZETBEN VALO REGVELI ENEKLEsec, mellyeket Primaknac hijnac, az Kalmanczehi Marton Mesterto'l2 Magyarrá forditatot Psalmusockal egyetembe.) (Anno Dominj M.D.LXI.) [Óvár - Kassa - Debrecen] 1560-(1561) - RMNy 160


Fényképhasonmások: 1, 2,3,4

[u' = u felette e; e' = farkas e; o' = o felette e; e''' = e felette accent grave; a''' = a felette accent grave; a'', e'' = a, e felette accent circonflexe; g' = g felette accent grave]

[Aijr:]Melios Peternec A DO'BRO'TZO'NI PREDIcatornac,3 a''' Christus altal az Atya Istennec keduét kéri, es o' magát minden atyafiusagual4 aianlya mint ß erelmes ß olga társanac.5

VAYHA Eß ekbe vo'ttéc volna ennec elo'tte valo ido'kben az Ecclesiaban valo Safaroc,6s' még e''' mostani ido'be(n) valo Kereß tyenekis iol meg gondolnác, mit kiuan az VR Isten a''' ß ent Pal Apastal a''ltal, mikor azt mondgya Coloss. 37

A''' Christusnac beß ede béuen lakoz-8[Aijv:]zéc ti bennetec minde(n) bo'lchese'guel, tanitua(n) es ti ko'ztetec egymast intuen, Psalmusokban,9 Dicheret mondasokba(n), es lelki enekekben, keduessen enekeluen a''' ti ß iuetekben az Vrnac, Bizony enni vaksagba az emberi nemzet nem esett volna s' most sem forgana illyen nagy ß ertelense'gben, hanem a''' mennyei bo'lchese'gnec ß ozattyát nagyob bo'chu'lettel es figyelmetesse'guel venné, ki által soc romlasabol es rea ko'uetkezendo' veß edelmibo'l meg ß abadithatna'' magat. Annac felette pedig az Isteni Dichereteckel sem élne' termeß ete ellen a''' korchomakon es egyéb zabalo helekenn, hanem igaz isteni fe'lelemben tisztelné ha'''lá adassal es ko'nyo'rgessel az o' teremto' es meg valto Istenét.

Ezzel pedig e''' mostani ido'''ben valo emberec vgyan igenis tartoznanac, mert o'ket az Istennec io volta, e''' meg aggot vilagnac10 vege fele'',11 nem chac az ige ß erént valo tanitassal aiandekozta meg, hanem mint a''' ß ent Isaias Profeta ideieben, mi(n)d predikallas altal s' mind enekbe ß erzo'tt12 [Aiijr:] Verso'knec minden felo'l valo edes kialtasaual o'ro'mest hozzá hiuna, ha az veß edelemnec vtárol meg akarnanac térni, es az itélet napianac ko'zel valo sentenciaiátol magokot meg akarnác mentenyi.13

De en azt hiß em, hogy ha az Vr Iste(n) ennel to'b iot tenneis e'' kába vilaggal, annal keuesbet gyo'nyo'rko'dnéc o' benne, so't annal nag'ob boß usagokual s' karomlasokual illetné o'tet, kinec az o' termeß ete''' az esetto'l fogua mi(n)denkor haila(n)do volt az alnoksagra.

Mind az altal mineku'nc hiuen el kell iarnunc a''' mi hiuatalunkban, mind tanitassal s' mind eneklessel, hogy a''' menyire lehet az Isteni bo'lchesegnec es dicheretnec emberec ko'zo't valo beuelkedesenec mi miattunc semmi ku'ssebbu'lese ne lege(n): A to'bbit ß ent Palként az Iste[n]re hadgyuc.

Ennec okaért, a''' minemo' Isteni Diche''reteket14 es Psalmusokot ez ido'ben valo iambor Atyafiac a''' ß ent Irasbol ß erzo'ttenec,15 azoc ko'zo'l im eg'ynehanyat ki valogattam, es a''' te neued alat ki bochatta(m),16 [Aiijv:] hogy ezzel en magamot teneked aianlanam. Vedd io neuen azert ezzel egyetembe az en te hozzád valo io akaratomot es atyafiusagomot, es szolgally vgy a''' Christus Ecclesiaianac a''' te ido'dben, hog' az o' to'le vo'tt Giraual,17 ez vilagbol valo ki mulasod vtánnis kereskedhesse'l, a''' te igaz tudomanyodot irasod általis egyebeckel ko'zo'luén. Tartson meg az VR Isten, hogy az o' iuhai ko'zo'tt vigyazasual es sokaig iuhaß kodhassal, es a''' Melios neuet igazan viselhessed.18 Ouarat19 irta Martiusnac 1. napian. M.D.LX.

Husza''r Gal az Ouari Mag'ar Predicator.20

 

A szövegkiadás alapja: Huszár Gál 1560/1561-es énekeskönyvének (RMNy 160) a Württembergische Landesbibliothekban található példányáról készült fotó az OSZK-ban..

Hasonmás kiadása: Bibliotheca Hungarica Antiqua, XII, szerk. VARJAS Béla, a kísérő tanulmányt írta BORSA Gedeon, Bp., 1983.