SZENCI KERTÉSZ Ábrahám: [Énekeskönyv. Várad 1648. Szenczi Kertész Ábrahám] - RMK I. 816.

[o', u' = o, u felette e; MARGO: ... MARGO. = a margóra kell szedni.]

[A2r:] DITSERETES ERTELEMMEL ES KEGYES NEMESséggel ékesittetett1 VARADI PAL URAMNAK; Cassai nemes Respublicának egygyik nevezetes tagjának, az Isten Anyaszentegyházának hivseges Pátronusának, nékem tiszteletes Uramnak, KEGYELMET ES BEKEseget az Urban.

JOllehet, bo'tsu'letre mélto Uram, az Istent, ugy-mint minden emberi ditséretnél nagyságosbat, tsudálni kell inkáb az halando embernek, hogy nem mint méltoságának mi-volta szerént ma-2 [A2v:]gasztalni akarni: mindazonáltal, mivel a' mi szivu'nk és szájunk, mint egy mesterségesen el-készittetet musikák; mellyek által a' szent teremto' Isten mi to'lu'nk tiszteltetni akar, és ékessen zengedezo' MARGO: Col. 3. v. 16. 17. Eph. 5. v. 19. 20. MARGO. éneklések által ditso'ittetni, és hirdettetni parantsol, eszünkben kell vennu'nk; hogy az ember nem kevesbé, so't bizonyára inkább ko'teles, teremto' Istenének igaz tiszteletinek, imádás, ditséret, hálá-adás által (mellyre teremtetett) véghez vételére; hogy nem mint a' mi to'lu'nk bizonyos munkára és dologra rendeltetett, meg-fogadott, és bé-állatott szolgánk, szolgálónk, véghez viendo' tiszteknek meg-felelésére. S' innét vagyon, hogy a' szent Dávid az o' Soltáriban ollyan igen serkentgeti az Isten MARGO: Ps. 134. v. 1. (et) Ps. 130. 21. (et)c. MARGO. szolgait, az Isteni ditséretekre és hálá-adásokra: Aldgyátok, ugy-3 [A3r:]mond, áldgyátok az Urat minden o' szolgai, (et)c. So't nem tsak másokat serkentget, hanem még maga-is arra ko'ti magát; hogy MARGO: Ps. 34. MARGO. az Urnak ditsireti szájábol soha ki nem szakad. Nem-is ok nélku'l: mert jo dolog az, azt énekli o', MARGO: Ps. 92. v. 2. 3. MARGO. Jo dolog az Urat tisztelni, és a' te nevednek éneket mondani, Felséges Isten: Hirdetni minden-napon a' te kegyelmességedet, és a' te igaz mondásodat minden éjjel. Ugy-is vagyon, a' miképpen mondgya: Jo dolog az Urnak kegyelmességét minden-nap hirdetni: mert minden reggel MARGO: Jer. 3. v. 23. MARGO. meg-ujjulnak az o' irgalmassági. Jó dolog igaz mondását minden éjjel emlegetni: mert nem szunnyadoz, MARGO: Ps. 121. v. 4. MARGO. sem nem aluszik, a' ki az Izraelt o'rizi. Jó dolog az o' nevének éneket mondani a' jó szerentsékben: mert soha nints olly fényes szerentse, melly az Isteni ditséretek, s' hálá-4 [A3v:]adások nélku'l, valamelly embernél, idvo'sségere, állando lehessen. Jó dolog az o' nevének éneket mondani a' gonosz szerentsékben: mert szerentsétlenségito'l, az Istennek igereti szerent, MARGO: Ps. 50. v. 15. Ps. 91. v. 14. 15. 16. Ps. 126. v. 5. 6. MARGO. meg-szabadulván, a' ki az o' keresett magvát vivén, annak el-vetésére, sirva megyen vala: ugyan azon, hozván o'ro'mmel aratott kévéit nagy szép ének szóval tér-meg.

Ez okon, ez nagy Király, a' Dávid, nem tsak az o' jó szerentsejében: mint a' frigy ládájának MARGO: Ps. 105. MARGO. magához vételében, és amaz o' hat rendbéli jeles gyo'zo'delmiben, hanem még MARGO: 2. Sam. 22. Ps. 18. MARGO. gonosz szerentséjében, szám-kivetésében, széllyel bujdostában-is, az Isten nevének szép ének szóval valo MARGO: Ps. 34. MARGO. hirdetesét soha le nem tette.

Jó dolog az Urat kinek kinek tisztelni, mind életében halálában: mert mi, vagy élu'nk,5 [A4r:] MARGO: Rom. 14. v. 8. MARGO. vagy halunk, ugyan tsak a' mi Urunké Istenu'nké vagyunk. Igy tisztelik vala az Istent életekben halálokban, Ezechiás, Simeon, MARGO: Esa. 38. v. 3. 9. 10. (et) seqq. Luc. 2. v. 25. (et) seqq. Act. 4. v. 24. 25. (et) seqq. MARGO. és az Istennek Christus által mint egy ujjonnan plántált Anyaszent-egyháza, hogy jó példa-adásokkal minket-is ezen szent dologra fel-inditanának: mellyet mi-is tselekedvén, istenes tselekedetu'nknek hasznát és erejét meg-fogjuk érezni. Mivel a' mit Basilius Doctor, de utilitate Psalmorum mond; azont érthettyu'k ez Ko'nyvben foglaltatott Imádságokrol, Hymnusokrol, és Isteni szép Ditséretekro'l-is,6 hogy tudni-illik, ezek ko'zzu'l akar-mellyik: az o'rdo'gnek el-kergetése, az Angyali segedelemnek el-érkeztetése: pais az éjjeli félelmekben, nyugodalom a' nappali dolog tételekben: a' kisdedeknek ero'sségek, az iffiaknak ékes-7 [A4v:]ségek, a' véneknek o'rvendezések, az aszszonyi-állatoknak illendo' szépségek. A' pusztaságokat bé-to'lti, a' ko'zo'nséges helyeket emberségre viszi, a' tanulóknak ro'vid útok, a' tanuságban elo'-menteknek o'regbu'lések, a' to'kélleteseknek istápjok. Angyali munka, mennyei polgárok társasága, lelki áldozat. Ro'vid szóval: olly tár-ház, mellyben el-rejtve vadnak az igaz Isteni tiszteletnek drágalátos kintsei; a' honnét ki-ki magának meg-szerezheti: az ero'sségnek nagyságát, az igasságnak egyenességét, az emberségnek méltoságát, a' bo'ltseségnek to'kélletességét, a' békeséges tu'résnek okát, a' penitentiának modgyát, és ki mondhatná-meg mind, mennyi idvo'sséges jokat; mellyeknek szu'kséges voltok mindeneknél olly nyilván vadnak, hogy en-8 [A5r:]nékem itt arrol nem kelletik bo'vebben szollanom.

Hogy pedig, (ennékem minden bo'tsu'lettel tisztelendo' Uram) ez idvo'sséges munkátskát nem másnak, hanem Kegyelmednek akartam ajánlani; vitt erre engemet az Kegyelmed hozzám meg-mutatott jo akarattya és szent szereteti, mellyet az fo'lso' országokbol mind elso' alájo'vetelemkor meg-jelentett; mivel isméretlen voltomra nagy bo'tsu'lettel fogadott, szeretettel gazdálkodott: Másodszori alájo'vetelemben pedig Eperjest valo meg-szorulásomban, egy kérésemre, illendo', és akkori szu'kségemnek végben viteléhez elégendo' ko'ltséget nyujtott. Mellyeket elo'ttem viselven, tetszek ez kis ajándékotskámmal szivbéli indulatomat Kegyelmedhez jelentenem, el-hivén, hogy ezt sem kissebb9 [A5v:] jo akarattal fogja és fogadgya Kegyelmed, mint ennen magamat. Az Ur éltesse Kegyelmedet sok békeséges és o'rvendetes esztendo'kig, szerelmes házas társával és jo reménség alatt nevekedendo' kedves magzatival. Váradon Szent Gyo'rgy havának negyedik napján; 1642. esztendo'ben.

Kegyelmednek tiszta szivel igyekezik szolgálni

SZENCI KERTESZ ABRAHAM

Varadi Typographus.

[A6r:] Coloss. 3. v. 16. 17.

A' CHRISTUSNAK BESZEDE LAKOZZEK TI BENNETEK BO'SEGGEL, MINDEN BO'LTSESEGGEL TANITVAN ES INTVEN EGYMAST TI MAGATOK KO'ZO'TT, PSALMUSOKKAL, DITSERETEKKEL ES LELKI ENEKEKKEL, NAGY KEDVEL ENEKELVEN A' TI SZIVETEKBEN AZ URNAK.

[A6v:] TELLYESEDGYETEK-BE SZENT LELEKKEL. SZOLVAN TI MAGATOK KO'ZT ENEKLESEK ES ISTENI DITSERETEK ALTAL, ES LELKI ENEKEK ALTAL, ENEKELVEN ES DITSERETET MONDVAN AZ URNAK SZIVETEKBO'L. Eph. 5. v. 18, 19.

A szövegkiadás alapja: Az 1648-as váradi énekeskönyvnek (RMK I. 816) az Egyetemi Könyvtárban (Budapest) található példánya.