ENYEDI György: Conciones. - 17. századi másolat egy 1597 előtti kéziratról.


Fényképhasonmások: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

[w' = w felette accent grave; MARGO: ... MARGO. = a margóra kell szedni.]

[165:]Concio CXV. Ad Coloss. Cap. 3 w 16

Az Christus beszede lakozzek bennetek bösegesen, minden bölczieseggel, tanituan es intuén. etc.

Az embernek ez vilago(n) valo elesib(en) sok fogiatkozasi es foglalatossagi vadnak, kiket mind akarmeli ß orgalmatos es sereni legienis, el ne(m) vegezhet, mert az Ember giarlo, az elet reöuid, az gond, es az dologh megh ß amlalhatatlan. Azert az1 [166:] az kinek eß e vagio(n), azokat az kik nem feletteb ß w'ksegesek, es az kik(ne)k hatra hagiasaban keueseb kárt vall, el hadgia, es az legh ß w'ksegesbekhez niul, es azokb(an) foglallia magat. Mi legien penigh Embernek itt eleseb(en) legh ß w'ksegesb, megh monda Chr(istu)s U(runk) Luc. 10. mikor amaz sok fele kapo, kw'lseo dolgokb(an) forgolodo, konihan sw'rgeleödö Aß ß onnak azt monda: Martha Martha igen sereni vagi, sok dolgod vagion, de chiak egi uolna ß w'kseges. Mi legien penigh az megh ielenti az Maria peldaiab(an), ki veß tegh w'lue halgattia uala az eo tanittasat: Maria, ugi mond, az jobbik reß t ualaß totta mely ne(m) vetetik el eö teolle. Masuttis azt monda: Keressetek mindenek(ne)k elötte az I(ste)n orß agat, es annak igazsagat, egieb ß w'ksegetek megh ß olgaltatik tw' nektek. Vgian ezen celra nez ittis ß . Pal az megh hallot Igekb(en), es miben kellien az kereß tien Embernek gazdagnak lenni, miuel böueölkeodni, mire feö gondgianak lenni, megh magiarazza. Hogi azert mijs az sok gaz es nem annijra ß w'kseges dolgoktol ki tudgiuk valaß tani az legh ß w'ksegesbet, es abban foglalhassuk magunkat, ß w'ksegh az Ap(osto)l beß edet megh ertenw'(n)k es tanolnunk. Noha azert Chr(istu)s Urunk(na)k mondasa ß erent, egi legh ß w'ksegesb, tudni illik az I(ste)n orß aganak keresese, de hogi azt megh nierhessw'k, es oda iuthassunk, harom dolgot keua(n) itt az Ap(osto)l teöllw'nk: Edgiket, hogi az Chr(istu)s beß edeuel böuölkeödgiw'nk; Masikat, hogi egimast oktassuk, taniczuk. Harmadat, hogi az I(ste)nt dicziretekkel, es lelki eneklesekkel magaztalliuk.

Az Chr(istu)s beß ede, ugi mond, lakozzek be(n)netek. etc. Az Chr(istu)s beß ede semmi ne(m) egieb, hane(m) az eö tudomania es tanittasa. Az Chr(istu)s Tudomania penigh ne(m) egieb, hane(m) az Atia I(ste)nnek tudomania: Az mikepp(en) eö maga monda Joan. 7. Az en tudomanio(m) ne(m) enijm hane(m) aze az ki engemet el kw'ldeott. Mondatik mindazo(n): ez az tudomani Chr(istu)senakis, mert eö beß elle eö magiaraza megh az I(ste)nnek mind(en) titkos dolgait, es tanacziat,2 [167:] az mint ß . Janos mondgia Cap. 1. Az I(ste)nt soha senki ne(m) latta, de az eö ß erelmes fia ki az Atianak kebelebe(n) vagio(n), beß ellette ki. Seöt eö magais azt monda az Atia I(ste)n: Ez az en ß erel(me)s fiam kib(en) megh niugottam, eotet halgassatok. Vgian ezert mondatik Chr(istu)s U(runk) I(ste)n Igeienekis Apoc. 19. mert eö általa hirdettette az I(ste)n az eö Igeiet, es akarattiat, az mint ß ol ß . Peter Act. 10. De holot mosta(n) Chr(istu)s U(runk) keözeottw'nk ne(m) iar, hogi hogi uehettiw'k tudomaniat, es halhattiuk beß edet? Mikor ß . Pal ezeket ira, akkor se(m) tanit uala Chr(istu)s U(runk) ß emelie ß erent it ez feoldeon, mert immar menib(en) fel ment uala, hane(m) az eo Tanituany hirdetik vala az tudomant, kit Chr(istu)stol ueottek uala; Azert ugian Chr(istu)s tudomanianak es beß edenek mondatik: Mikepp(en) az Chr(istu)s beß ede, I(ste)n beß edenek mondatik; Mert eo az I(ste)nteol ueotte vala az tudomant. Mostan penigh holot sem eö maga Chr(istu)s U(runk) sem az eo Tanituany keoß tw'nk ninczenek, hol talalliuk az eö beß edet? Bizoni ne(m) egiebw't hane(m) az ß . irasb(an); Mert az ß . Ap(sto)lok hiuen es igazan meg irtak Chr(istu)s U(ru)nk mind(en) tanittasat es beß edet, mellieket ha ualaki hal es oluas, ß inte anny mint ha eö magat Chr(istu)s Ur(un)kat hallana. Mint az megh teczik Abraham(na)k amaz mo(n)dasabol Luc. 16: Vagion Moysesek es prophetaiok, halgassak azokat.

Akkor penigh mikor eß t monda Abraham, bizoni senki Moysesnek ß auat ne(m) halhatta, mert egi nehani ß az eß tendöuel az elöt meg holt uala. De erti az ß . Atia ezen az Moyses irasat es könivet, es azt mondgia, hogi ualaki azokb(an) ualo Igeket hallia Moysest halgattia. Hasonlo kepp(en) azert mijs mikor az Euangelistak es Ap(osto)lok irasit oluassuk, es halliuk, az Chr(istu)s beß edet halgattiuk, az kik(ne)k halgatasara es tanulasara int itt ß . Pal mind(en) kereß tieneket. Ez azert Elseo feo dolga es tiß ti az igaz kereß tiennek, hogi halgassa es tanullia az Chr(istu)s beß edet, es az I(ste)n Igeiet, meli mind egi. Azert monda Chr(istu)s U(ru)nkis Luc. 11, mikor egi Aß ß oni allat fel kialtua(n) monta uolna: Bodogh az Meh az ki teged uiselt, es az emleok kiket ß optal. Eo felele: Seot Bodogok azok az kik halgattiak az I(ste)n ige-3 [168:]iet es megh örizik aß t. Sz. Dauidis Ps. 1. azt monta bodognak az ki eiel es nappal az Urnak teörueniebe(n) elmelkedik. Innet azert megh tanolhattiuk, hogi ne(m) meltok azok kereß tieni neuezetre, az kik vagi ugia(n) ne(m) halgattiak, vagi kedueo[t]lenw'l4 halliak az I(ste)n Igeiet.5 Az kik nem halgattiak ne(m) cziak I(ste)nnek ellenne, hane(m)6 eö magok termeß etek ellennis czelekednek; Mert termeß et ß erent az Emb(er)b(en) vagio(n) az tudomannak keuansaga, örömest ertekezik, tudakozik. Nem lehet penigh semmi fele dologh feleol feöueb es ß eb tudomani, mint az Isteni felelem,7 mikeppen megh az pogan beölczekis ualliak. De az ki ne(m) hal ne(m) tanulhat az; mert senki okoson es bölczen ez vilagra ne(m) ß w'letik, hane(m) mind(en) hallasbol tanul, akki igi ne(m) tanul semmit ne(m) tud: Tehat akki ne(m) halgattia az I(ste)nnek igeiet, semmit ne(m) tud az I(ste)n feleol. Ha penigh az I(ste)n feleol semmit ne(m) tud;8 ne(m) kw'lömb az baromnal, seot megh az oktalan allatnalis alab valo, mert az el iár az eö tiß tib(en), es termeß etinek foliasat keöueti: De effele ember megh foitia benne az termeß etetis, mert az I(ste)n ez vegre tere(m)tette az Embert, hogi eotet megh ismerie, ß olgallia; Es ezertis adot oly testi allast neki, hogi cziak eö emelheti fel orczaiat minden eleö allatok keöß t az Eghre. Az kik penigh keduetle(n) es reste(n) halgattiak az I(ste)n Igeiet, kiualtkepp(en) haro(m) rende(n) vad(na)k: Elseök, az keueliek, kik magok feleol el hittek, hogi eök igen bölczek, ne(m) ß w'keolkeodnek mas tanittasanelkw'l, immar mindent altal ertettek: De ezek ß inte ezzel mutattiak megh bolondsagokat es tudatlansagokat; mert ne(m) ollian az I(ste)n Igeie mint egi ß abo vagi Eötues mw'h az kit ki tanulhatnak egi nehani eß tendeigh. Noha az kik effele miuekbennis tudosbak, azt mondgiak, hogi mindenkor uagion Embernek ottis mit tanulni, es az mit megh ne(m) tud. Az I(ste)n Igeie penigh mély Tenger, kinek megh tanulasara semmi eles elme; semmi w'deö, es akar mely hoß ß u elet sem elegh. Jol lehet mind(en) rendbeli ember tanulhat onnat, de annak gazdagsagat soha senki ki ne(m) meritheti, seöt menteol teobbet tanul annal teobbet talal az kit megh ne(m) értet es tudni kellene. Azert9 [169:] monda egi tudos Ember, MARGO: Gregori(us). MARGO. hogi az ß . iras ollian, az kib(en) az baromis laban iarhat, de az Elephant uzhat. Ha ollian köniw' uolna az ß . irast ki tanulni az mint ezek velik, ne(m) monta uolna ß . Dauid hogi eiel es nappal, azaz, mind(en)kor kel az bodogh Embernek az I(ste)n teörueniereöl gondolkodni. Masod rendbeliek az kik restek az I(ste)n Igeiere, az feösueniek; kik azt tudgiak hogi igen nagi kárt vallananak, ha egi auagi fel orat az I(ste)n igeie halgatasaban töltenenek: Azert ackor vagi ß amot vetnek, Regestrumat igazgat(na)k, vagi ß eöleöiek, öröksegek latogatni mennek, vagi hazokba(n) rakogatnak, tiß togatnak, vagi egieb effele dolgokba(n) foglalatosok. De ezek ne(m) tanultak megh Chr(istu)s Ur(unk)tol mellyk az legh ß w'ksegesb dologh, mellyk az örökeos marha az ki el ne(m) vetetik teöllök. Nem hallottak, uagi ne(m) hiß ik, hogi az Embert ne(m) az eö maga ß orgalmatossaga, hane(m) az I(ste)n aldasa teß i Gazdaggá. De bizoni uegre eö magok karokkal megh tanulliak, hogi ne(m) w'deo veß tes, hane(m) nieresegh es kencz uolt az I(ste)n Igeienek halgatasa. Harmad rendbeliek az negedesek es testek giöniörw'segenek kereseöi, kik auagi alunni, auagi lakozni akarnak inkab, hogi ne(m) mint az Templumb(an) menni: Es eß tis ß oktak mondani, hogi el mennek de ugian el untam immar, mind(en)kor ugia(n) cziak azont uitattiak, azont praedikalliak. De ezek(ne)k eß ekb(en) kellene iutni, hogi nem cziak az testet kellene hizlalni, hane(m) az lelketis taplalni megh inkab az testnel, az eo kenieret megh kellene adni, es ne(m) cziak az fw'l giöniörw'seget, hogi mind(en)kor kw'lömb kw'l(ömb) dolgokat halgasso(n), kellene keresni; hane(m) az megh hallot Igeket meghis kellene rágni es emeß teni, mely ne(m) cziak egiczer ualo hallasb(an), hane(m) az giakorta azon dologrol ualo elmelkedesb(en) uagio(n). Megh az pogan Beölczekis azt mondgiak, hogi keczer, haro(m) ß oris megh kel az io dolgot emliteni, es beß elleni. Hát meczenel10 ha az reghi Papák rendeleset keöuetnök, kik az Euangeliumbol, es11 [170:] ß ent Irasbol egi nehani bizonios Historiakat, tanusagokat ß edegettek ki, es eß tendeonkent mind(en) napokra el rendeltek, es ugian ne(m) ß abad azoknal egiebre praedikallani, mint ha az teobbi ne(m) Euangeliu(m), vagi ne(m) annyra ß w'kseges uolna.12 Ollian hellieke(n) mind(en) eß tendeob(en) ugian cziak azo(n) dolgokat praedikalliak, mikor el vegezik ismet eleol kezdik. Honna(n) uagio(n), hogi nemelliek az velik, hogi ugian nincz egieb Euangeliu(m), es I(ste)n Igeie, hane(m) cziak az miket eß tendönkent praedikallanak, ott inkab el unhatnad az I(ste)nnek Igeiet. De tutta azt ß . Pal, hogi effele fennias emberek tamadnak, kik mind(en)kor cziak uysagot akarnak hallani; Azert itt inti az hiueket, hogi ne czak halgassak az Chr(istu)s beß edet, hane(m) az ugian bennek lakozzek bösegesen. Mely mondassal azt ielenti; hogi ne tarczd az I(ste)n Igeiet, cziak fw'led giöniörw'segek(nek), kit mikor megh hallaß ki fittien az feiedböl, hane(m) ugian az ß w'uedben bocziassad hogi ott feß ket uerien, es ugian ott lakozzek. Tudde, az hol ki lakik, igen giakron, auagi inkab mindenkor ott forogh. MARGO: Obs. MARGO. Illiennek kel lenni az I(ste)n Igeienek az kereß tien ß w'ueb(en). Ez penigh ne(m) leß en megh egi, auagi keczer ualo, hane(m) giakro(n) es ß w'ntele(n) ualo hallasbol. Ne banniad hát ha sokß or azont hallod, mert inkab megh emlekezel rolla, ne unniad megh, ha sokß or azont mongiak, mert ugi auik beled. Ezert13 [171:] monda az Ap(osto)l Philip. 3: Vgian azon dologrol Atiam fiai nektek irnom en ne(m) restellem, nektek penigh ugian ß w'kseges. Hogi penigh azt mondgia ß . Pal, hogi ne cziak lakozzek, hane(m) ugian bösegese(n) legien bennw'nk az Ighe; Azzal azt ieleti, hogi ne legiw'nk tuniak, az mint nemelliek, kik ha cziak valami kiczint kapnak az igaz tudomanib(an), ne(m) erölkeodnek teobbet tanulni, hane(m) megh elegednek vele, ne(m) tudakoznak, ne(m) ertekeznek, sem elmelkednek. De az igaz kereß tien mind(en)kor neuekedgiek az tudomanib(an), az mint ß ol az Ap(osto)l Eph. 4. mind addigh az migh öregh ember korba iut, es az Chr(istu)s neöueset, es tellies teste allasanak magassagat eleri.

MARGO: Elenchus. MARGO. Honnat megh tanulhattiuk az papasok(na)k hamis es karhoztatando iteleteket, kik azt mondgiak, hogi nem io az keöz es paraß t e(m)bernek az ß . irasbol mindent erteni, elegh ha az Euangelium(na)k magiarazasat hallia, mert igen hamar Eretnekke lenne. Es ezert tiltottak meghis, hogi keözeonseges nyelure ne fordiczak az Bibliat. De ez elle(n) im hallod mit mond az Ap(osto)l mind(en) rendbeli kereß tienek(ne)k; Mert ezeket ne(m) cziak az Tanittok(na)k, hane(m) keözeonseges keppen mindenek(ne)k irá, hogi beösegesen lakozzek be(n)nek az Urnak Igeie. De iol ertik az Romaiak, hogi ha az keöz rendis oluassa es erti az Bibliat, az eö kereskedesek es Baluaniozasok ki teczik, es I(ste)n elle(n) ualo mind eletek, s-mind tudamaniok ki nylatkozik, s-azert tiltiak az Biblianak oluasasat, es az Ap(osto)l parancziolattiat es inteset hatra hadgiak es megh hamisittiak. De hala legie(n) az mi k(e)g(ie)l(me)s Atiank(na)k, ki mind ezek(ne)k I(ste)ntele(n)segeket ki nylatkoztatta, s-mind penigh Jamborok(na)k munkaia altal megh engette, hogi mind(en) az eö nielue(n) olvashattia az w'duösseghozo, es mind(en) hamissak(na)k megh ronto ß . Igejet. MARGO: Officium. MARGO. Azert megh lassuk hogi tuniak ne legiw'nk, magunk(na)k kárt ne tegiw'nk, hane(m) az migh eö felsege meg engedi, halgassuk es oluassuk ß orgalmatoso(n) az Urnak beß edet, es neuelkediw'nk naponkent az igaz I(ste)ni ismeretb(en), hogi az eö14 [172:] ß . Igeie lakozzek gazdago(n) bennw'nk; Mert ez az Elseö dolog kit keuan az Ap(osto)l az kereß tienekteöl. Masodczor, azt keuannia, hogi az ki tanult es tud, mastis taniczo(n): Minden bölczesegben tanicziatok es inczietek egimast. Vgi uagio(n) hogi mind(en) Ember elseob(en) tanul az eö maga epw'letire: De meg amaz pogan bölczis azt mondgia, hogi ne(m) cziak mi magunkert ß w'lettettw'nk. Menyuel illik inkab eß t elmeieb(en) forgatni az kereß tienek(ne)k. Holot az Ur I(ste)n azt parancziollia, hogi felebaratunkat ugi ß ereß w'k, mint minne(n) magunkat; Mi keppen azert ha az Ur egieb iokkal megh latogat, illik hogi azt keozeolliw'k egiebekkelis: Azon keppen ha mi tudomaniunk vagio(n) ne legiw'nk irigiek, hane(m) tanicziuk az nalunknal tudatlanbakat, minden bölczesegben, ugi mond. Itt az bölczesegen ne(m) ert egiebet, hane(m) az I(ste)n teöruenienek, es az eö ß . Igeienek tudasat; Mert ez elöt arrol ß olla, es annak tanulasab(an) es halgatasab(an) hadgia hogi foglalliuk magunkat; Mert ugianis ez az igaz bölczesegh, az mint monda Mojses Deut. 4 az Israel fiainak: Ez az tw' bölczesegtek es az tw' tudomaniotak az teob nepek eleot, hogi mikor halliuk mindniaia(n) ez nektek adot teöruenieket es paranczolatokat, eß t mondgiak: Ime mely bölcz nemzetsegh es ertelmes nagi nep ez. Salamonis azt monda: Az I(ste)nnek felelme eredeti az bölczesegnek, Sap. 13. Vram tegedet ismerni teokelletes Igassagh, es tudni az te hatalmadat giw'kere az halhatatlansagnak. Valaki azert ebb(en) az bölczesegben giakorlotta magat, illik hogi mást taniczio(n); Mert masuttis azt mo(n)gia ezen Ap(osto)l, hogi az ß . Iras15 haß nos az tanittasra 2 Tim. 3 v. 16. Mind(en) iras ki I(ste)nnek ihlesebeöl vagio(n), haß nos az tanittasra, az megh dorgalasra. etc. Es intsetek egimast. etc. Az tanittas az tudatlannak valo, az Intes feökeppen az feslet erkeolcziw'nek erös. Mikeppen illik azert az tudatlant tanitani: Azonkepp(en) megh kel az ne(m) io erkeölcziw't inteni. Jo penig16 [173:] az ß . iras es abban ualo bölczesegh, ne(m) cziak az tanittasra, hane(m) az megh intesre, feddesreis; Az mikeppen mondgia az Ap(osto)l az mostani ele hozot hellien. Mikor penigh igi ß ol: egimast: Aianlia az hiuek(ne)k az ß iligiseget, hogi az tanittasb(an) es intesb(en) ß eretettel es alazatos keppen uiselliek magokat: Es ha edgik az masikat tanittia, inti: Viß ontagh, ha eötet tanittia, es inti más, io neuen vegie. Seöt giakorta esik, hogi ha edgik egi dologb(an) tudos, az masik, masb(an) beölczeb: Es ha imez, imebb(en) meg erdemli az feddyst; Ne talam uiß ontagh eötetis megh kel ualamiteol inteni. Ez azert tiß tek az kereß tienek(ne)k hogi egimast tanicziak, inczek, epicziek, ki ki Attia fiat az I(ste)nteol neki adatot tudomani es mertek ß erent iobbiczia es oktassa. Mert az Ur I(ste)n mint hogi senkinek ne(m) adot mindent: Azonkeppen senkitöl ne(m) uonta megh mind(en) aiandekat; hane(m) ha imeß t ne(m) atta, massal latogatta megh. Azert a mi neki nincz, mastol vegie, es az mi neki vagio(n), massal keözeöllie; Mert azert giw'teott az Ur I(ste)n eöß e, es azert keritet egi tarsasagba, hogi egimas fogiatkozasat megh epiczw'k. Az Gazdagh, nem lehet az ß egen nelkw'l; az Szegeni, elhetetle(n), giamoltala(n) az gazdag nelkw'l. Az Beolcznek haß ontalan tudomania, ha ne(m) uolnanak tudatlanok az kiket tanittana. Viß ontagh, az Tudatlan houá lenne, ha ne(m) uolna oktatoia, es tanittoia. Igi azert az I(ste)n egibe kapcziolt, de ha megh ß akadozunk megh ne(m) álhatunk: Ha penigh egimast segettiw'k, mind(en) keuansagunk io moddal ele megien, bodogh es czendes allapatunk leß en. Mint eß t amaz ket kuldusnak peldaia meg mutatia: Az Edgik vak; az masik santa, es igi edgikis ne(m) mehet sehoua. Vegre egibe tanaczkozanak, hogi az vak az Santat az hatara vegie, es az ß emesnek az vak legie(n) laba: Az vaknak penigh az Santa legie(n) ß eme es vezere: es17 [174:] igi mind(en) ß w'ksegeket veghez uinek. Szinte ollian az mi dolgunk: Nemelliet az I(ste)n vastagh tetemmel, eröuel ß eretet; Az munkalkodgiek. Nemelliet tudomannial, eles elmeuel latogatot megh: Az ollian legien Biro, tegien teöruent, taniczon, igazgassa18 az keösseget. Ha eß t miuelliw'k mind(en) fogiatkozasink(na)k giamolt talalunk, es cze(n)des allapatb(an) élhetw'nk. Harmadczor, azt keuannia az Ap(osto)l, hogi Eneklesekkel diczerie az kereß tien Ember az Ur I(ste)nt: Diczeretekkel, dudolasokkal es lelki enekekkel. etc. Vgian az termeß et hozta19 eß t az Embernek, hogi ne(m) mind(en)kor egiaraniu kedue vagio(n): Neha cze(n)des elmeuel, neha uidam keduel, es felindulo ß w'uel vagio(n). Az vigassag(na)k ideiekor penigh örömest az Ember vagi w'maga enekel, dudol, vagi masnak enekleset halgattia. Eß t penigh az ß okast es termeß etet, miuel hogi az Emberböl ki ne(m) ß orithatni, azt hadgia az Ap(osto)l, hogi eß tis fordicziuk az I(ste)nnek tiß tessegere es dicziretire. Mikor penigh igi ß ol: Diczeretekkel, dudolasokkal, enekekkel, mind(en) rendbeli enekleseket be foglal. Mint ha azt mondana: Ne lehessen oly fele beß eddel ualo zengedezes, es vigassag(na)k ielenteö Igeie, akar psalmus, akar hymnus, akar Cantionak neueztessek. De miuel hogi ß oktak Enekeket keölteni sok haß ontala(n) dolgok feleol, hazugsagokrol, giakrabban penigh Latorsagokrol, ektelen es fertel(me)s dolgokrol, kik az tiß tatala(n) ß w'uw' Emberek(ne)k gonoß indulatit fel gerieß tik, es az Jambor erkeölczw'eketis megh veß tik; Megh mondgia az Ap(osto)l menemw' dolgokrol legienek irua20 az kereß tien Embernek Eneki, mikor igi ß ol: Lelki Enekekkel, az az, vagi az I(ste)nnek diczeretireol, nagisagos dolgairol, ki eö magab(an) lelek: Auagi, ne(m) ez hituan es fertel(mes) el mulando dolgokrol; Hane(m) amaz megh maradando lelki iokrol, az tiß tesseges erkeölcziekreol, az [175:] I(ste)nnek teörueniereöl, es az kikreol az I(ste)nnek ß . keöniueb(en) emlekezet es tanittas vagion. Mikor penigh azt mondgia, hogi, keduesen Enekelliw'nk; Azt ielenti, hogi ne kenß erittesböl, mint ha ugian ß akmaniunk uolna, hane(m) uidam ß iuel ß eretetböl diczeriw'k az Ur I(ste)nt; Mert ß abad akaratbol es io keduw'iböl valo tiß teletet keuan eö felsege teöllw'nk. Mikor azt mondgia: szw'uetekben enekellietek: Arra int, hogi ne cziak nielvw'nkel es aiakunkal dicziriw'k, hane(m) szw'uw'nkböl az Ur I(ste)nt, ne(m) ugi mint nemelliek ß oktak, hogi az aiakok mondgia ugian az Eneket, de az ß w'ueok es elmeiek masut iár, es giakorta eö maga sem tudgia, mit mond. Nem igi kel az kereß tien Ember(ne)k énekleni, hane(m) inkab az gondolatnak kel eleöl iárni, es az I(sten)hez valo ß eretetb(en) fel posdullion, indullio(n) az ß w', fakaß ß a ki az ß ai az ß ozatot, az belseö indulatot es ß eretetet, es ugi kezdgien enekleni. Vtolß or, megh ielenti ki kedueert, es mi vegre kellien az kereß tiennek enekleni: Az Istennek. Mint hogi az I(ste)nnek teremtet allati es ß olgai vagiunk, ß w'ksegh hogi mind(en) czeleke[de]tw'nkb(en)22 eö felsegere mint egi czelra nezzw'nk. Eß t kiuannia teollw'nk az mi tiß tw'nk, az mi halaado uoltunk, seöt az minn(en) magunk haß na; Mert ha az Ur lattia, hogi mind örömw'nkb(en) s-mind egieb allapatunkb(an) eö felseget magaztalliuk: Viß ontagh eöis mind(en) w'deöb(en) minket megh ald es reank uigiaz. Ne enekelliw'nk tehat azert, hogi uagi ualameli Embernek hizelkedgiw'(n)k, vagi valakinek kedueb(en) lehessw'nk, vagi hogi io ß auunkal, haß not, hirt neuet talalliunk, hane(m) mind(en)kor az Urnak tiß tessegere nezzw'nk. Ez uala az Harmadik dologh kit az Ap(osto)l keuan az kereß tienekteöl. Honnat mi egi nehani dolgot vegiw'nk eß w'nkb(en): Elseoben, hogi ualakik az Templomokban, es egieb keozeonseges giw'lekezetb(en) valo tiß tesseges es iozan enekleseket karhoztatnak; Nem iol czelekeß nek. Mert eleiteol fogua mind(en)kor ß okas uolt ez az I(ste)n hiuei keözeot.23 [176:] Seöt az Sido Rabinusok aß t iriak, hogi Adamis mondot eneket az Ur I(ste)nek, es hogi az 91(dik) diczeretet, ki uagion az soltar keönib(en), eö ß erzette es eneklette, az mely nap teremptetet. Moyses feleol penigh ugian ketsegh nincz, mert az 89 psalmus eöue. Seöt mikor az I(ste)n az Pharahot az tengerbe veß te, az egeß Israel nepe Enekekkel diczire az Vr Istent. Hasonlokeppen ugian akkor Moysesnek Nennie Maria az teob Aß ß oniokkal, leanzokkal. Annak utanna mikor Sisarat, Debora es Baruch megh vere, ß ep diczirettel magaztalak az Ur I(ste)nt. Mit ß olliunk Dauid kiralirol: ki mind banattiab(an), s mind örömeben, mind io, s-mind gonoß ß erenczeieb(en) sok ß amtalan diczeretekkel, es uigassagh teueo Musica ß erß amokkal magaztalá az Urat. Seot mikor az felesege Michel az Saul leania megh ß ollitotta es cziufolta uala hogi ugrandozot es tanczolt uolna ereömeb(en) az frigi ladaia eleöt: egi czeppet se(m) gondola vele, hane(m) azt monda, hogi akar ki mit itellien eö feleolle, de uigad es örw'l eö az Urnak elötte. Vgian eß t oluassuk az Uy Testame(n)tumbannis; Mert ám megh iria ß . Lukacz Zachariasnak Simeonnak, es Marianak eneket, kiket az Ur I(ste)nnek örömökb(en) mondanak. Seöt Chr(istu)s Urunkis az Ap(osto)lokkal eneklet, az mint iria ß . Mathe Cap. 26. Ittis az Ap(osto)l arra inti az hiueket. De ne(m) czak az Emberek: hane(m) az Angialokis diczerik es eneklik az Urat, az mint oluassuk Job. 38. Luc. 2. et in Apoc. Tehat ne(m) ß emere(m), hane(m) tiß tesseges es dicziretes dologh az Urnak enekleni, es Eneket, dicziretet mondani. Honnat tanollianak az keueli, negedes Emberek, az kik ß egiennek tartiak az giw'lekezetb(en), hogi az Ur(na)k dicziretire fel tátsák ß aiokat, es mozdicziak nielueket. Nem ß egien ez, hane(m) tiß tesseges dologh; seot az I(ste)ni ß olgalat(na)k edgik reß e. Egieb helliek(en) az Templomb(an) mind ferfi, s-mind Aß ß oniallat, mind giermek, s-leanzo egiw't Enekel az deakokkal, es24 [177:] egienlö ß oual, ß aial magaztalliak, diczerik az Urat es kernek segetseget. Hiß em te sem vagi ß entiebb az Angialoknal, nagiob Ur Dauidnal, bölczeb Moysesnel, ha ezek ne(m) ß egienlettek az Urnak Eneket mondani, neked sem ß emere(m). Am mosta(n) az keöniw' niomtato egi nehani ß ep diczireteket kw'leon ki niomtatot, az imatsagokkal edgiw't kikkel mostan ß oktunk elni: Sokan vadnak az halgatok keözw'l, kik irast ertnek, egi nehani penzeket ne zanniak, vegienek benne, es uelw'nk edgiw't enekelienek es Imatkozzanak az Urnak; Eß t czelekedik masuttis az iol rendelt Ecclesiakb(an) az kereß tienek ne(m) ß egienliek tanulni es köuetni az iot. Mindazo(n)al(tal) azt senki innet ne magiarazza, hogi ugia(n) ne(m) lehet az I(ste)ni ß olgalat ezfele enekles nelkw'l, es hogi mind(en) keöteles az Eneklesre; Mert nemelinek ugian nincz modgia benne hogi enekellien, vagi arra ualo ß aua nincz, vagi az ß emermetessegh reá ne(m) viß i: Ez illien halgathat, cziak hogi eois ß w'ueb(en) enekellie(n), es negedsegböl ne utallia megh az Eneklöket es az eneklest. Masodczor, ugia(n) itt vegiw'k eß w'nkb(en) az papasok(na)k az eneklesb(en) ualo teueligeseket; Mert Elseob(en) eok az Eneklest oli igen ß w'kseges Isteni ß olgalatnak tartiak, hogi mind eiel nappal cziak el kintornal(na)k es Cantalnak. Ez penigh babona, mert noha az I(ste)ni dicziret ige(n) io, az mint megh hallok: de sokkal ß w'ksegesb az I(ste)n Igeienek halgatasa es tanulasa, az praedikallas. Es cziak akkor ß w'kseges az Enekles, mikor erezzw'k ß w'uw'nk(ne)k fel indulasat es uidamsagat az Isteni dicziretre. Masodczor, az Papasok idege(n) nyelue(n) ß oktak enekleni, kit az ß egeni keössegh nem ert. Aß t mondgia penigh ß . Pal, hogi az I(ste)nnek hazab(an) ß w'kseg hogi mind(en) epw'let legien. Hogi hogi epw'l penigh abbol ualaki az mit ne(m) ért? Seöt ezen Ap(osto)l 1 Cor. 14. ugian megh tiltá hogi senki az giw'lekezetbe(n) idegen nielue(n) ne ß ollion, auagi ha ß ol megh magiarazza. Az Eneklesnek penigh ugian keozeonseges25 [178:] halaadasnak, Imatsagnak, es dicziretnek kel lenni. De kiczioda köniöröghet ollian nielue(n) az melliet ne(m) ert? Seot ugian ot az Ap(osto)l neuezeteskeppen azt mondgia az enekles feleöl, hogi az igaz kereß tien mind nielueuel, s-mind elmeieuel enekellien: Tehat az Ap(osto)lnak rendelese elle(n) czelekeß nek, es cziak bolondsagh, neuetsegh, hogi Deakul enekelnek. Harmadik teuelgesek az eneklesb(en), hogi sipokat, orgonakat funak az Templumb(an); Mert noha az Soltar könib(en) sokß or oluassuk hogi az I(ste)nt, sippal dobbal, hegedw'uel, Trombitaual kel diczirni; De kw'lömb uolt az, mert effele Musika ß erß amok mellet oly diczireteket montak kiket mind(en) megh ertet, es akar kijs egietemb(en) enekelhetet. Egi az hogi ez uolt az Ó Teöruenib(en), es az Uy Testame(n)tumb(an) arrol parancziolatunk nincze(n), mint az ß aial valo enekles feleöl. Más az, hogi eök azt ne(m) annijra az I(ste)n tiß tessegere czelekiß ik, mint az fw'lek(ne)k es halgatok(na)k giöniökeottetesere. Azert, mikeppen Ezechias kirali el rontá az ercz kegiot, ki az ö ideieigh megh tartatot uala emlekezetre; De mikor latna az kiraly, hogi babonasagh es Baluany Imadas keöuetkeznek belölle, el ronta, es az iras diczire erette: Szinte azo(n)kepp(en) miuel hogi az Orgonalás, sipolas annira ment, hogi cziak testi giöniörw'segert leß e(n) az papasok keöß t; Es miuel hogi sokan annak halgatasaba(n) valami ß entsegetis tartottak: Meltan es igazan az Jambor tudos emberek kirekeß tették az kereß tieni giw'lekezetböl, hogi innet vagi babonasagh, vagi valami fertel(me)s indulatra valo geriedezes ne tamadna, az meli dolog az papasok keöß t bizonnial megh vagio(n). Mw' azert elegedgiw'nk megh az ß aial es ß oual mondot dicziretekkel, es ekkepp(en) magaztalliuk az mi I(ste)nw'nket. Vtolso tanusagunk azert ez Igekböl legien ez, hogi mikor czendes elmeuel vagiunk, akkor foglalliuk magunkat az I(ste)n Igeienek halgatasab(an), tanulasab(an), auagi egiebek(ne)k tanittasab(an), inteseb(en); Mikepp(en) az Igek(ne)k elseö,26 [179:] es Masodik reß eb(en) megh hallok. Mikor penigh erezzw'k lelkw'nk(ne)k vidamsagat, fordicziuk azt az Isteni ß olgalatra ß w'ww'nk(ne)k az I(ste)nhez valo ß eretetb(en) fel posdulasat, indulasat: Akkor enekelliw'nk es mind ß aial ß w'uel az Ur I(ste)nt magaztalliuk, es diczeriw'k. Es ekkepp(en) keß icziw'k magunkat amaz ez elet utan köuetkeözendö uigassagra, az hol az ß . Angialokkal edgiw't veg nelkw'l enekelliw'nk, es diczireteket mondgiunk az mi Atiank(na)k. Ame(n).

A szövegkiadás alapja: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) Kt. 7. jelű kézirata, amely Enyedi György prédikációiról készült 17. századi másolatot tartalmaz. Mikrofilm másolata megtalálható az MTAK Kézirattárában (Mikrofilmtár), jelzete: 1545/V.