MIKES KELEMEN: TÖRÖKORSZÁGI LEVELEK ÉS MISSZILIS LEVELEK. 0022


[13.]

Drinápoly. 9. Maji 1718.

Némellyeket az Isten fel magasztal. némellyeket meg aláz. és mindeniknek hálákot kel néki adni, édes néném. ma ez itt meg történt, és régen mondom kédnek. hogy mely nagy világi boldogság a csaszár leányával hálni. és micsoda nagy eset a mészárosnak avezérségböl ki ésni. a kalmakán ma a vezérségre ( a vezérségre ) fel hága, és a szegény mészáros abbol ki esék, ma a császár egy kapicsi pasát külde a vezérhez, hogy a pecsétet adgya viszá, és mindenit a sátorában hagyván. onnét mennyen ki, szegénynek mindenit egyszersmind el kelleték hadni, csak a rajta valo köntössel lora ültették. és egy nehány csauz ki kisérte a városbol. lehetetlen vala a szivnek rajta meg nem esni, a midön az ablakunk alatt mene el vagy tizen két kisérövel, avalo hogy meg nem ölik, hanem valamely basaságot adnak neki. de micsoda nagy magosságrol eset le.? ha meg tekintyük hogy mészáros volt. azt mondhattyuk, hogy nem nagyot eset. de azt kel néznünk, hogy micsoda fel ( fel ment volt., [Úgy látszik, voltt-ból jav. volt-ra.] ) ment volt., és fejedelmek rendin volt, ugy meg láttyuk, hogy mélységben ( [s - r-bõl jav.] ) eset, az illyen állapotban láttyuk. hogy a királyoknak ura. a porból. az eke mellöl, a mészárszékböl ( mészárszekböl [szék: ékezete áthúzva ?] ) nagyra fel emel valakit, és egy kevés idö mulva, az elöbbeni állapottyára hagya esni, és az eset ( az eset után valo állapot [állapot: fölé írva.] ) után valo állapot sokal nehezeb, a fel emeltetés elött valo állapotnál. mert avilági dicsöséget meg kostolta. édes néném eleget elmelkedhetnék azember, az illyen változásokon, de azt kel meg gondolnom hogy levelet irok, nem könyvet. hanem már viszá térek ahoz a világi boldogságban lévö uj vezérhez., a kinek is minden boldogságával sak ollyan sorsa lesz még, hanem roszab, mint az elötte valojának. de addig csak usz, amég lehet. mihent a szegény mészárostol a pecsétet el kérette ascászár, és ki tették minden joszágábol. a kalmakánynak adta a scászár a pecsétet. és azzal ahatalmas vezérségre fel emelte; és a scászártol ki menvén, pompával ment. a letet vezérnek sátorában. a hol minden joszágát kezihez vette. és magaénak foglalta. szép dolog édes néném, ura lenni, fel ora alat egy ( egy nehány száz [: Beszúrás.] ezer tallér [? vagy ] érö [:Beszúrás.] portékának. csak nem bizonyosnak ) nehány száz ezer tallér [p 0023] érö portékánk. csak nem bizonyosnak tarthatta az a szerensés vezér, hogy azt a dicsöséget el éri, egyik ahogy, ascászár a feleségit igen szereti, másik a hogy, magát is igen kedvelli, hogy ne mászot volna fel akerékre,. ez a valo nem volt mészáros, de egy szegény irodeákságbol vette fel a császár, azután eléb vitte. a leányát is neki adta. kalmakánynak tette. ihon már vezér, és ibrahim pesának hiják. szeretném tudni, hogy ha gondolkodiké a világi változásokrol; de ha gondolkodik is, hanem is, már a potzon vagyon. ót ül a még lehet., mi is itt ülünk a még lehet; mert a csak nem bizonyos, hogy már hadakozást nem kel várni, és a békességet is maga mellé ülteti, a maga haszna keresése is, azt hoza magával. mert ö nem hadakozo ember., elméje nagy vagyon. be nem a hadakozásra., még most is elég biztatást adnak, de a mind füstben megyen; és ( és a hazánk felé valo menetelünknek [nek: Beszúrás.] sok szép ) a hazánk felé valo menetelünknek sok szép vigasztalása, ugy el oszlik mint a felhö, kéttségben kel tehát esnünk,? távul legyen., bizzunk, reméllyünk. édes néném az Istengben. ha szinte minden bizonnyal tudnok ( tudnok is hogy ) is hogy meg nem adgya azt, a mit kivánunk, a valo nehéz zagon nélkül el lenni, nehéz minden esztendöben 12 holnapal a vállamot terhelni, és aházaságtol mesze, vagy tellyeségel el esni, e mind nehéz, és sullyos dolog, ugyé édes néném, de azért vagyunk keresztények, hogy bizzunk, ismét el felejtettem, hogy levelet irok, és nem könyvet. és hogy kédnek semmi szüksége nincsen az en predikálásomra., de az aszszonyt alázatosan követi predikátor uram, mert ma itt ollyan nap vagyon, hogy két embert a mértékben tettek. az egyike fel ment, a másika le, és mi a földön maradtunk., még is predikátor uram az illyenröl ne gondolkodgyék.? a pedig csak azért. hogy az aszszonynyal nem kel félben hagyatni a játékot, és hoszu levélel nem fárasztani, meg mondám hogy szeretem a boszu állást, de már meg szánom kédet, és el végezem a boszu állást, héj ha tudná kéd mint szeretem kédet. hát kéd. az egésségire vigyázon kéd. de a gyerttyám mindgyárt el aluszik. én is alszom.