KAZINCZY FERENC: HERDERNEK PARAMYTHIONJAI. [0007]


AZ OLVASÓHOZ.

Az
a' két munka, a' mellyet kezeimböl eggyüt vészen itt a' Publikum, nincs eggyüvé kötve a' Német Originálbann. Sajtó alá készítvén a' LESSZING Meséit, 's látván hogy azok, a' Meseírás' Theoriája felöl való Disszertátzió nélkül, felette vékony köttetecskét fognának tenni, azon gondoskodtam, hogy melléjek valamelly érdemes Párt kapcsolhassak, 's amazoknak vékonyságokat ekképpen testesíthessem. Választásom Weimári Szuperintendesz HERDER Úrnak Paramythionjaira esett; 's tudom, hogy Lesszing, ha ennek híre Elyziumi lakásáig hatand, javallani fogja tettemet; javallani túl azon hogy munkája Barátjának [p [000] 8] munkájával jelent-meg Nemzetünk között; mert itt is valóságos Görög Kellemek lebegnek, mint az ö szép Mesiébenn.

Paramythion annyit tész' mint Múlatkozás; 's GUYS azt beszélli, hogy a' Görögnék még ma is így nevezik meséléseiket, mellyekkel eggyüttlételekben az idöt rövidítik, 's egymást múlatják. Ezeket ezen felül azért is így nevezhette Költöjök, mivel tárgyaik a' Görögök' Fabuláiból vétettek, mellyeket Mythósznak hívunk. - A' Német, hasonlóúl prázábann írtt, Originál Herdernek Góthábann 1785-ben Zerstreute Blätter nevezet alatt kijött Munkáji közt találtatik.

A' LESSZING Meséit ASZALAY JÁNOS Úr, még tavaly a' Kassai Normális Iskolának eggyik Tanítója fordította, kérésemre. Érzette ö, hogy a' kevéssel sokat mondó Lesszinget nem könnyü fordítani; de csakugyan engedett [p [000] 9] unszolásaimnak: 's egyedül azt kötötte-ki, hogy, ha majd a' fordítással elkészül, azt az Originállal hasonlítsam-öszve, 's a' mit rajta változtatni valónak sejdítendek, jegyezzem-ki. Felraktam jegyzéseimet, még pedig azzal az egyenességgel 's bátorsággal, a' mellyeket tölem a' belém vetett bizodalom kívánt és érdemlett; 's viszz' adtam a' munkát, hogy jegyzéseimnek, ott, a' hol önnön érzése javallani fogja változtatásaimat, hasznát vehesse. Így készült-el ez közös igyekezetünk által; mellyet leginkább azért jelentek, hogy a' kik különösségeimen fogva reám ismérnek, Barátomat, és engemet a' KIadót, félre ne értsenek. - LESSZING is prózában írta Meséit; mint Aezópusz a' Görögöknél.

Itt még új Ortográphiámnak Apolologiáját [!] kellene elöhoznom, ha a' helly engedné. Hosszas magammal való tanácskozás után állapodtam-meg e' mellett, [p [001] 0] nem valamelly viszkezegségböl. Azokat, a' kik ebben megbotránkoznak, kérem, várják-bé Orpheuszomnak legközelebb megjelenendö darabját. Ott elöadom az okokat, mellyek különösségeimre vontanak. - Regmecenn, Abaújvárbann, a' Xdik hónapnak 25dikénn, 1792.

K.

[p [001] 1] I.

A' HAJNAL.

Tánc
és dalok közt kezdé egy víg Leány-sereg innepleni az Auróra innepét. "Legszebb, legbóldogabb Istenné, te a' rózsalepelben! te az örök ifjúságban! Megújúlva kelsz te fel minden nap' a' kedvetöltt Gyönyörüség' 's frissítö Virágzat ferdejéböl!" - Ez vala dalok, 's a' magasztaltt Istenné, midön a' Nap elöjöve, feléjek intézte aranyszín lovait, 's kiszállt szekeréböl, a' legszebb, de nem a' legbóldogabb Istenné! Könnyek valának szemeiben, 's a' földröl levontt fátyol' párázatja nedves ködként lapúla-el rózsa alakja elött.

Leánykák, úgy monda, kik engem dalaitokkal magasztaltok, eggyügyü fiatalságtok vonsz mostann engemet tiközzétek. [p 0012] Jertek-elö, 's lássátok millyen vagyok. Ha szép vagyok é? szemeitek látják; ha bóldog vagyok é? azt jó Leánykák, könnyeimböl érthetitek, mellyeket Flóra öcsém' keblébe hullatok naponként. Gyermeki gondatlansággal az agg Títhont választám férjül, kinek karjai közzül minden reggel oly korán láttok elsietni. Öt is, engem is meg akarván büntetni az Istenek, Örxökk' élést adtak néki, de megtagadták töle az Ifjúságot; 's e' miatt mindaddig míg eggyütt kell véle élnem, mind szépségem fogy, mind ragyogásom. Ezért sietek mindennap' olly korán rövíd munkámhoz, a' Setétség' elkergetéséhez; 's a' nappalokonn a' Nap' fénye közzé búvok férjem elöl; míg osztán, ha az estve elöjön, feltalál, 's kelletlenül 's elpirúlva szállok öreg nyoszolyájába. Tanúljatok példámból, Leányok, 's ne higyjétek hogy a' legszebbitek a' legbóldogabb is lessz, hanemha magához hasonló férjet választani szint olly bölcs, mint a' millyen szép.

[p 0013] Auróra eltünk; de Megjelenésének emlékezete ezután a' harmatnak minden könnycseppjében megújúlt a' Leányoknál. Nem mondák öt többé a' legbóldogabb Istennének, hogy a' legszebb vala; 's bölcsebbekké levének példája által.