KAZINCZY FERENC: BÁCSMEGYEINEK ÖSZVE-SZEDETT LEVELEI. 0039


BÁCSMEGYEY - MAROSYHOZ.

Buda, Áprilisnek 7dikén.

Köszönöm,
Édesem, baráttságos leveledet; 's fogadom, hogy engedek tanátsodnak. Azok az okok, mellyeket a' Szent- Pétery kérésének tellyesítésére hordassz-elö, meg- eggyeznek önnön végezésemmel.

Én ide ez-elött harmad- nappal érkeztem. A' Judex-Curiae igen kegyesen fogadott, 's meg- kínált a' Nagy-Szombati Tábla' Assessorságával; de nem vállaltam-fel, mert most alkalmatlannak érzem magamat a' szolgálatra. Azt az idömet, mellyet a' Judex-Curiae házán kivül tölthetem, haszontalan udvarlásokra kellett vesztegetnem; 's tsak tegnap estem által rajtok, 's fáradtan szaladtam a' szöllök alá, hogy a' leg-elsö tavaszi estvét szabadon 's meg-könnyebbedve tölthessem - ah, de engem' mindenütt [p 0040] kerget, mindenütt kínoz, még akarattján kívül is, Mantzi!

El-merülve feküdtem hanyatt' a' füben, midön hozzám közel valami meg- zördült. Ijedve néztem-vissza, s a' Mantzi kutyátskáját láttam-meg. Azt látni, el-gondolni hogy maga is majd itt lessz, fel-ugrani, 's szaladni, eggy vólt. MIntha eggy nagy kö feküdt vólna rajtam, úgy dobogott szívem; 's nehezen vettem lélegzetet. Szégyenlem magam is, hogy nem bírok magammal. Nints ember a' kinek szemébe ne- merjek nézni, 's eggy Lyányka elött reszketve szaladok! De ha bátortalanságom' okát visgálom, látom, hogy az nem félnkség; bízvást léphetek én néki szeme elibe; mert nem az én ügyem é az igaz ügy? - hanem Delicatesse; e' pedig Marosy, ollyan Istenség, a' mellynek önként áldozik minden a' kinek a' természet érzö szívet"adott. Bár által-eshetnék rajta, vagy egyként, vagy másként; de -- nem látok semmi [p 0041] menedék-hellyet magam elött; únalommal rakott hosszú futás van élöttem, 's kegyetlen késérök vettek körül, a' kik ezer gyötrelmekkel fognak tzélomig korbátsolni.