KAZINCZY FERENC: AZ ÉN ÉLETEM. 0317


Rhédey azon mesterkedett, de ki nem viheté, hogy substitutus viceispánnak a maga kedves barátját, Domokos Lõrincet, ekkor békési fõnótáriust, hozhassa bé, s Domokos Lõrinc ezt maga is óhajtotta volna, mert még eddig a Domokosokon kevés fény volt. Debreceni bíróságnál nem vihették feljebb, azonfelül, hogy Domokos Lajos úr 1790- és talán 92-ben is diétai követ vala. Dienes második viceispánnak választatván, Domokosnak egészen ki kelle maradni, hanemha fõnótáriusságot vállalt volna. Erre kandidáltatott s választatott. Deprekálta. Rhédey nagy magasztalásokkal szóla Domokos Lõrinc felõl. Szóllottak mások is, ki mivel Rhédey felé hajlott, ki mivel attól rettegett, hogy pápista lép ezen hivatalra. Minekutánna Domokos Lõrinc magát sokáig kéretteté, s a sógora, Halmágyi László, magával nem bírván, sokszor kiálta fel hangosan: "Most van jól, Lõrinc! Most van jól!" megszólalt, hogy õ eddig viselt hivataljával tökéletesen meg van elégedve, az õ érdemét mind vármegyéje, mind az ország a diétákon, megismerte ( - szép beszéd! - ): de tovább nem állhat ellent Biharinak esdekléseivel, s a néki ajánlott fõnótáriusi hivatalt felvállalja. - Ez is meglakola derekasan. Ellensége lõn Rhédeynek, s ez nagyra hízván azolta, feledé régi barátságát, s székébõl fortélyosan kitolá. - Így kell az ilyeneknek! -

Nevezetes ezen restaurációról az is, hogy a fõispán a lármázó választást meg nem engedte, hanem a voksokat az elsõ hivatalon kezdve az utolsóig mind arra rendelt asszesszorok által külön szobákban szedette. Ez inkább is illik a nemzet méltóságához, s a restaurálót vádolhatatlanná teszi, hogy ravaszul vitte a választást.

21. - Az oláh püspöknél ( (rég.): görögkeleti püspök ) ebédelénk. Én itt is, mint 19-én Rhédeynél, általellenben ültem a fõispánnal és a püspökkel. A fõispán itt velem sokáig forró tsiztelettel szóla Swieten miniszter felõl, s azt mondá, hogy Swietennél nagyobb pedagogarchát ( (gör.): nevelésügyi vezetõ ) [p 0318] sem az ausztriai tartományokban, sem kívül nem imért és nem ismér. Én mondám, hogy 1788-ban Görög Demeter úr sajnálkozott, hogy két héttel hamarább nem értem fel Bécsbe, s tanúja nem lehettem annak, amin Bécs csudálkozott: azon, hogy Swieten az exámenekben eltiltotta a professzorokat az examinálástól, ( (lat.): vizsgáztatás ) s azt a legalsó iskolán kezdve a legfelsõig maga tette; mely a legcsalhatatlanabb jele, hogy minden klasszisban ( (lat.): osztály (itt: iskolai) ) maga kehetett vala professzor.

A Rhédey ebédjénél valami igen rendes történt, melyet nagy örömmel jegyzek fel. - Nékem az a szerencsém-e vagy szerencsétlenségem volt - én tudom, ha szerencse-e vagy nem - , hogy formámon is kiismerszik, hogy nem járok gondolkozásomban a marhaúton. Megnevezhetnék egy helyt, hol egy idegen vármegyében egy nagy háznál bényitám az ajtót, s egy tisztelt ember megvallá, hogy nevemnek értése elõtt kilátta belõlem, hogy magam embere vagyok. - Báró Wécsey József melegedni kezde a bortól, s megszólítá az oláh püspököt, Darabant vala neve: - Domine Excellentissime! iste meus amicus periculosarum cogitationum homo est; non credit ferum esse posse, quod contra rationem est. - ( (lat.): Legkegyelmesebb Uram! Vajon az én barátom a veszedelmes gondolkodású emberek közé tartozik-e: nem hisz semmit el, ami az értelemmel ellenkezik. ) A tudatlan püspök fejet csóvált, s félig nevetett, sohasem tudván meghatározni, mint mondjon reá. Én felakadtam, nem ezen a tüskén, hanem azokon, akik ezt Wécseytõl hallák. - Hiszen, mondám, ez a legorthodoxusabb hit; mert a keresztyén vallás is éppen ezt tanítja. Csak azt kell megjegyeznünk, hogy más a contra rationem, ( (lat.): ész ellen ) más a supra ( (lat.): az ész fölött ) vagy praeter rationem. - ( (lat.): az értelmen túl, kívül ) A püspök ismét nevetve integetett; én pedig és a calefactus ( (lat.): pajkos ) Wécsey még egy-két szót tevénk, de úgy, hogy szavaink nem voltak illetlenek a helyhez. - A mostani váradi oláh püspök, Vulkán Sámuel, elvezete a püspök parányi bibliotékácskájába, hol némely olasz könyveket, és különös, még a Helvetius ( a francia felvilágosodás nagy hatású materialisztikus bölcselõje 715-177 ) munkáját is lelém.