KÁRMÁN JÓZSEF: A' MAGYAR ASSONYI NEMHEZ. 0301


A' jó Anya Természet különös Szorgalommal formálta az Asszonyt. A' kellemetességeket adakozó kézzel ruházta erre a' Teremtések elsö-szülöttjére. A' szépség, az ö vonszó Istení erejével a' Világ' díszévé kente-fel. Az a' könnyü, kedves ész, az a' mosolygó elme a' komorabb Férjfinak örömévé; az a' gyenge és mélly érzés, az a' titkos el-értése a' szív' leg- lassúbb rezzegésének, az az édes hozzánk kaptsolás, az a' kedveltetö ápolgatás, az a' tsendes El-tüsrés, [!] - mind ugyan annyi Tulajdoni az Asszonyi szívnek, a' Férjfinak boldogságává szentelték-fel az Aszszonyt.

Puszta és üres vólna az élet, setét mint a' sír, irtóztató mint a' kietlen tömlötz, az Asszonyi kedvesség nélkül. Ezek a' Barátnék kísírnek bennünket az élet' sanyarú útján, és segélik az elönkbe akadó rózyákat szaggatni, és a' - tövis - szúrásokat gyenge dajkálkodásikkal enyhíteni; ök osztállyosok örömeinkel, egyaránt mint bajainkkal, és tészik amazokat ízesebbekké, ezeket türhetöbbekké. Az ö kedveskedéseik adják-meg az élet' savát. Ott, a' hol az öröm kiapadtt, annak kút-fejét fel-keresik; a' hol a' Bú miatt a' Fö gözölög, az Izzadság tseppekkel le-törlik a' gondot Homlokainkról. --

Illy szép tehetségek, illy Adományok feküsznek titkos pólyában - nagyobb vagy kissebb mértékben - az Asszonynál. Egy Igézö-szó! és ezek valóságra jönek; egy Alkalmatosság, és ezek fedeleikböl kífejtödnek.

Mint esik-meg az még-is, hogy az emberi Nemzet' szép felének formálását, 's hasznos gyönyörködtetését annyira el- felejtjük? -- Minden írások tsak a' Férjfit, annak Oktatását vagy mulattságát tárgyazzák.

Azok, a' kik a' leg-elsö, és leg-maradandóbb [p 0302] érzéseket nyomják a' Nevelés által a' gyenge gyermeki szívbe, miért hogy olly gyakran magok neveletlenek? esméretlenek azokkal a' kötelességekkel, 's módokkal, a' mellyeknek tellyesítése lételeknek elö tzélja? Azok, a' kiknek életünknek füszerszámát kellene tökélletességeik által meg adni, miért hogy olly gyakran formálatlanok járatlanok azokban az esméretekben, mellyeket a' Háznak okos Igazgatása kiván: idegenek azokkal a' szivet hódító kedveltetésekkel, mellyek a' Férjnek Házasságát Paraditsommá változtatják? -

Majd nem tellyes bizonyossággal lehet tehát reményleni, hogy valamint nem lész foganatlan, úgy nem is lész kedvetlen Hazánk' szép Neme elött egy olly Munka - a' melly különössen az Asszonyi Nemet illetö esméreteket hozzon forgásba; kedveltetö móddal hasznos Tanításokat adjon; mulattasson is, oktasson is, készíttsen jó, 's gondolkodó Anyákat; ossza vélek a' Nevelés' Terhét; formárjon hü, 's tiszta erköltsü Házas Társakat, kellemetes Társalkodónékat: - egy szóval: a' melly Kézi- Könyve legyen Hazánk Leányainak.

Egynehány Hazájokat szíveknek tellyességéböl szeretö, a' Magyar Asszonyi Nemet tisztelö 's kedvellö Hazafiak, készülnek egy illy Munkát Fertály-Esztendönként közre-botsátani, illy nevezet alatt: Uránia, mellynek itt következik a' Foglalattya:

I. Erköltsi Tudomány. Rövid és könnyü Elmélkedésnek erköltsi Tárgyakról. Erköltsi Levelek. Dramatizáltt Történetek. Nagy és szép Karakterek' ábrázolási. Nevetésröl való Tanítások Kis Történetek (Romanze)

II. História. Élet' le-írási (Biographia) híres Embereknek, 's Asszonyoknak a' régi 's mostani idökböl. Nagy tettei nevezetes Asszonyoknak. Tulajdni 's szer- tartási a' Nemzeteknek.

III. Természet' esmérete (Physica)'s Históriája. Emlékezetes Tünemények (Phaenomena) a' Természetben. Állatok', ritka Teremtmények' le-írása. Nagy és szép jelenések (Scena) a' Természetben,

IV. Szép Mesterségek, 's Tudományok (Aesthetica) Elmélkedések az ízlés' formálására. Apró versezetek. Epigrámmák. Ariák. Musikával. [p 0303] Mesék, találó Mesék (aenigma.) Kies kerti tájékok' és Természeti szép vidékek' festési. Remekeknek, mint: Irott képek' álló képek' (Statua) emlékezet-oszlopok', sír-halmok' 's a' t. rajzolati Viseletek, ruházatok a' hajdani, 's mostani Világból, idegen Országokból, 's Hazánkból. Házi eszközök formáji. Kül-földi 's hazai Játék-szinek. Nevezetes Teátromi Jelenések. Újj darabok.

V. Gazdálkodás és kézi-müvek (Technológia.) Mind kettöböl oktatások, és újj Találmányok. Apró Házi-mesterségek 's orvosságok.

VI. Elegyes Dolgok. Anekdóták. Elmés mondások. Újságok, Hír- adások.

Ezen Rajzolatokból ki ki által-láthatja, mit? 's mennyit? várhat ezen Munkától. Még egyszer szükség azt itt meg-mondani, hogy különössen az Asszonyi Nemre és mindenek felett Hazánkra lészünk leg nagyobb tekintettel.

Hogyha bizodalmunknak az elö-segéllök' száma meg-felel, ígyekezni fogunk a' Munkának külsö Ékességét is meg-adni. Minden kötet ró'sa szín borítékban fog az elö- fizetöknek kezéhez küldetni. A' papíros tsinos, és szép; a' betük újjak és tiszták. Minden kötethez járúlnak a' foglalattal meg-eggyezö réz-mettzések, mint: nevezetes Személlyek' ábrázati, viseletek', eszközök, épületek' tájékok' 's effélék' rajzolati. Egy kötet' nagysága fog állani 20-25 árkusból. -

Az elö-fizetés fél eszlendönként [!] fog be-szedetni három forintjával. És így egy egész esztendö' folytáért, az az négy köttetért 6 for. Az elö-fizetöknek neveik a' Munkának elejében fognak nyomtattatni, - hanem ha azt egyenessen meg-tíltanák; hogy meg esmérje a' Haza szíves igyekezetünknek elö-mozdítójit.

Minden Levelezések, és az bé-szedendö pénzeknek bé-küldései ide való Pesti Könyv-áros Kilián Úrhoz igezíttathatnak; ezen egy meg-jegyzéssel, hogy a' Levélnek elejére ezt hozzá tenni a' Levelezö Urak méltóztassanak: Úránia felöl.