HATVANYPÁL: NÉMELLY FEL-JEGYZÉSRE MÉLTÓ TÖRTÉNETEK. 0283


CLXIX.

A' Krokodilusról.

A' Krokodilus
egy kegyetlen állat, a' melly találtatik leg-inkább Égyiptomba, és napkeleti, és napnyúgoti Szeretsen Országba, és kitsinybõl igen nagyra szokott nevelkedni. Mert ennek a' tojása, ollyan forma tsak mint egy lúd tojás, de abból 16. és 18. singnyi haoszszúságú nagy állat- is nevelkedik. Ez az állat el-szokott annyi idejig élni mint az emberek, ls nintsen nyelve: Némellyek ugyan avval tartyák, hogy egy kis nyelve vólna. Az egész háta erõs halhéjj- forma hélyakkal fedeztetik, igen hoszszú farka van, és nagy éles fogakkal bír, mellyrõl az tartyák, ha valakit-meg mar, annak a' sebe gyógyúlhatatlan. Nappal a' száraz fõldön kin van, éjtzaka pedig a' vizbe szokott lenni, és a' vizbe ugyan nem lát jól, de azon kivûl igen éles látása van. El-szokta hirtelenséggel nyelni, mind az embereket, mind pedig más állatokat, a' mellyek a' vizhez közölitenek, és kegyetlenûl széllyel szaggattya éles körmeivel. Félelmes szokott lenni, mivel a' ki õtet kergeti az elõtt szalad; és ellenbe a' ki elõtte megfutamodik azt ûzõbe veszi és meg-õli. Azt mondják felõle, hogy annyi esztendõkig szokott élni, mint a' hány foga van, és leg- többnyire hatvan foga van. Minthogy minden esztendõbe 60. nap 60. tojást tojik, és azt éppen annyi nap alatt költi ki: tehát télbe-is el-búvik magános félre való helyre, és ott 60. egész napig, minden étel és ital nélkûl nyugszik. Azt írja Plinius Historikus: Hogy az Álatok közt tsak ez az egy vólna ollyan, a' melly a' felsõ részét-is szokta mozgatni az ál-tsontjának, mikor eszik. Azt mondják továbbá felõle, hogy mikor meg-akarja [p 0284] ennei az embert, elébb könyvet húllat, és azután úgy eszi-meg: És onnan vették azt a' szollás formáját: Krokodilus Siralma: midõn tudniillik valaki, tsak tettetes színbõl, minden valóságos szánakozás nélkül sír.

CLXX.

Cyrusnak Királyi Palotája.

Noha ugyan már fellyebb a' Világnak úgy nevezett hét tsudájit elõl számláltam: De még-is fel-jegyzésre és említésre méltónak itélem, Cyrus Királynak a' Palotáját, a' mellynek ritka szépségét, és tsudára méltó vóltát, e' következendõ módon emlegeti Xenophon az ö Cyropoediájanak 8. könyvébe: Hogy ennek a' falai Márvány köbõl vóltak rakva; és a' kövek arannyal vóltak egyben foglalva, a' palotának belsõ menyezettyei, arannyal vóltak bevonva, és ritka nagyságú és szépségû gyöngyökkel, 's más drága övekkel, olly módossan ki vóltak rakva, hogy valamint rendel az égnek a' tsillagai láttatnak a' rtsillagos égen, a' szerént mutatták ezek-is sorjába, a' tsillagos-eget. Ennek a' palotának oszlopai, mind tiszta arannyal vóltak be- húzva. Az asztalok, és székek benne, mind ezüstbõl vóltak; az alsó pádimentoma pedig külömb-külömb színekre hajló drágalátos Márvány kövekbõl vólt ki- rakva. És egy szóval, minden része ennek a' palotának olly Mesterségessen vólt tsinálva, és a' leg-szebb és drágább eszközökbõl állott, hogy ékességére nézve hozzá hasonlatos nem vólt, és a' világnbak hét tsudáji közzé, méltán oda lehetne számlálni. Ennek az építõ Mesterét pedig hívták Memnonnak.