GVADÁNYI JÓZSEF: A' MOSTAN FOLYÓ TÖRÖK HÁBORÚRA TZÉLZÓ GONDOLATOK. 0203


TIZENNYOLTZADIK GONDOLAT.

A' Kommandók' ki- küldéséröl, apró tsatákról vagy Sármitxlikröl.

Az
apró tsaták történnek meg leg-inkább a' ki-küldött Komandók között, ha tudni illik azok vagy edjmással öszsze találkoznak, vagy is edjmásra éjtszaka, vagy nappal ütnek. A' Francziák ezen apró tsatákat, a' mint feljebb megjegyzettem, nevezik Petit Guernek, az az: kis háborúnak, mivel ezek némineémüképpen képzelik a' nagy háborút és ütközeteket. A' keresztény Fejedelmek között ezen tsaták el-kerülhetetlenek, mivel mindenféle kissebb s nagyobb Komandók, a' mint a' környül való állások kívánják, küldettetnek ki. Példának okáért: valamelly Passusra, hogy azon által ne jöhessen az ellenség, vagy is ha valamelly Passuson áll az ellenség, annak el- üzettetésére, a' hídak' örizetire, (alla Tete du Pont) Proviant, Munitzió, Rekruták kísíröji ellen (ezek hadi mód szerint neveztetnek confugié) vagy az ellenség' Ármádájához jövö segítségek ellen, és több effélék ellen, ha ezeknek indúlásai, menetelei, vagy kémek által, vagy is Ország' lakossai által bizonyosan meg- tudattatnak, ezekre szoktak a' Komandók tsapni, kik között gyakran nem kis vérontás történik, föképpen [p 0204] ha ezen Komandók erösek és néhány ágyúk is vagynak velek. 1747. esztendöben a' Genuai Közönségnek Tartományjában Mentóna nevü város felett való erös Passusról' meg- halálozott Felséges Aszszonyunk népébel Generális Kurani így verte le a' Francziáknak erös Komandóját. Maga ugyan ezen kemény tsatában ámbár el-esett is; de még is kaput nyitott, mellyen ö' Felsége' Ármádája egész a' Varró' vizéig mehetett, és ezen a' vízen is szent András' éjtszakáján gázlóba által menvén, Franczia Országban Provence névü Tartományban telelhetett. Feld Marsal Laudon is meg-halálozott Generális Siskovitstsal, a' midön Második Fridrik Pruszsziai Király Morva' Országában Olomutz városát ostromlotta vólna, és 1758. esztendöben Júniusnak 23. napján Troppauból edj erös Komandó mellett munitziót, pénzt maga' Ármádiájához meg-indított, Feld Marsal Daun parantsolatja mellett, a' most említett Generálisok ezen Transportumat, vagy konfugyat attaqvírozván, úgy meg- verték, hogy nem tsak aztat egészlen el-nyerték, de 3000 embereket a' tsatának helyén halva hagyták, és a' Király elsö és második Júliusnak napján kénszeríttetett az ostromot abban hagyni, és magát Sziléziába sietséggel viszsza vonni. Számtalan [p 0205] ilylyen eseteket ide lehetne példáúl tennem, de ez a' kettö elég légyen. A' Török ritkán küld ki ilylyen Komandókat, mert ö edjütt szokott lenni, és ha ki-küld is, nem meszsze mégyen az az ö táborától, a' Munitziót és élelemre valót mind magával hozza, a' midön táborba száll, és így nintsen oka azoknak ki-küldésére. A' hídakat is tsak akkor stzokta a' vizeken verettetni, a' midön azokon által akar menni, és így akkor is jelen vagyon egész Ármádiájával, ha segítsége érkezik, ez soha nem áll kis számból, és így nagyon kétséges az erre ütésböl származó tsatának ki-menetele, anynyival is inkább, mivel a' Török leg-inkább a' háta megett való útakat, vídékeket bátorságban szokta tartani, az ilylyen segítsége pedig közönségesen nem valamelly óldalról, de hátúlról szokott jönni. Azon útakra, vagy vídékekre a' Komandó ha mégyen, két tüz közzé jön, edjikre a' segítség lészen, a' melly magát fogja óltalmazni, a' másika pedig, ha a' Komandó' szándékát meg-tudja a' Nagy Vezér, a' maga' Ármádájától fog küldeni a' hátára néhány ezer Spáhikat, és más Truppokat is; már akkor kár nélkül hogy viszsza jöhessen, nagyon kételkedem, tsak még adj lábig le' ne apríttatasson. A' Törököknél pedig számtalanok [p 0206] a' Spionok, mivel azokat igen jól fizeti, sok Rátzok, Zsidók és az Ország' határain lakó emberekböl állók ezek, kik Németül Magyarúl is beszéllenek, és sok közzülök Táborunkban is kereskedik. Mind ezen, és mingyárt következendö okokra való nézve, nem hogy javaslanám, söt kárhoztatom a' Törökökkel való tsatázást, és azon meg-nevezett kis-háborút, mert a' Törökök éppen az ilylyen móddal való háborút szeretik, és igen ritkán vesztenek ök ezekben, mivel ezen tsaták ritkán mennek végbe öszsze-kaptsoltt erövel, hanem szana-szét vagyon a' katonaság a' mezöben, és így ha a' Törökökkel öszsze-egyelednek, edj katona ellen három négy Török is lészen, következésképpen a' rövidebbet fogják húzni. És ha mindgyárt némelly Truppok edj tsomóban, maszszában fogják is magokat tartani, mivel a' mint sokszor már meg-mondottam, a' Törökök mindenkor sokan szoktanak lenni, addig fogják azon Truppokat minden felöl elöl s hátúl háborgatni, míg a' rendjeket meg-bontják, ez meg-esvén, közikbe bé-vágnak, és sokaságától meg is verettetnek. Hogy ha pedig látni fogják, hogy ök semmit sem tehetnek, mivel futó lovakon ülnek, el-szaladnak, és ezzel fog végezödni a' tsata; de [p 0207] ember vesztés nélkül soha sem fog megesni a' vásár, melly mindenkor kár, és semmi haszont következik. De ha mindgyárt ezen tsaták közzül részünröl szerencsésen nem edj történne is meg, még sem javaslom ezeket, mert a' köz jót szükség tekinteni, nem a' különöst, azokból pedig olylyas nagy Rezultátum nem következik, mivel azok általl Battália nem nyerettetik, és így az ö Ármádája tsatáinak el-vesztése miatt meg' nem mozdúl, ezek által sem Tartományok nem nyerettetnek, sem várak meg' nem vétettetnek, így tehát a' Fejedelemnek ezekböl inkább kára, mint sem haszna következik, mert gyakran sok jó érdemes, a' hadi foglalatosságokban gyakorlott, és tanúltt vitézek minden haszon nélkül esnek el, e' mellett ló, fegyver minden oda lészen, kárabb pedig edj ilylyen Katonája ö' Felségének száz Töröknél, mert sok költségében áll edj olylyan próbáltt Vitéz ö' Felségének, a' Törökök pedig az emberi nemzetnek moslékja.